งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แนวทาง แนวทาง การประเมินความ คุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ โดย สมชาย ศักดาเวคีอิศร ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แนวทาง แนวทาง การประเมินความ คุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ โดย สมชาย ศักดาเวคีอิศร ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แนวทาง แนวทาง การประเมินความ คุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ โดย สมชาย ศักดาเวคีอิศร ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วันที่ 22 ธันวาคม 2551 ณ ห้อง 30314/2 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 2 เจตนารมณ์ของการประเมิน ความคุ้มค่าฯ ตามมาตรา 22 ของ พรฏ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

3 3 “ ให้ สศช. และ สงป. ร่วมกันจัดให้มีการประเมิน ความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วน ราชการดำเนินการอยู่ เพื่อรายงาน คณะรัฐมนตรี สำหรับเป็นแนวทางในการ พิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ดำเนินการ ต่อไป หรือยุบเลิก และเพื่อประโยชน์ในการ จัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป.... ”

4 4 การประเมินความคุ้มค่า : การประเมินการดำเนินภารกิจของภาครัฐ เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ มีประโยชน์ที่สมดุลกับ ทรัพยากรที่ใช้ ผลลัพธ์เป็นได้ทั้งผลสำเร็จ และผลกระทบทางลบ ทั้งที่เป็นตัวเงินและ ไม่เป็นตัวเงิน

5 5 ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อ ประชาชน/ภาครัฐ มากหรือน้อย กว่าค่าใช้จ่ายและผลเสียที่ เกิดขึ้นเพียงใด เป็นข้อมูลสำหรับส่วนราชการในการ ทบทวนจัดลำดับความสำคัญในการ เลือกปฏิบัติภารกิจ หรือเป็นข้อมูล สำหรับรัฐบาลเพื่อพิจารณายุบเลิก ภารกิจ รวมทั้งปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ ภารกิจ เป็นแนวทางในการ พิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ของส่วนราชการในปีต่อไป วัตถุประสงค์

6 6 ผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจ ตามที่คาดหมายและไม่คาดหมาย ความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร/ กระบวนการทำงาน / ผลิตภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรอบการประเมินความคุ้มค่า ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ผลกระทบ

7 7 Performance Audit - INTOSAI’s Model ที่มา : INTOSAI, Implementation Guidelines for Performance Auditing: Standards and guidelines for performance auditing based on INTOSAI’s auditing standards and practical experience, p.14. ( อ้างอิงโดยสถาบันนโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ที่ปรึกษาโครงการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติ ภารกิจของรัฐและการจัดทำรายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะ ) Commitment Purpose defined Input Resources assigned Action/ Production Action done Output Services provided Outcome Objective met ประหยัด ทำให้ค่าใช้จ่าย ในการใช้ปัจจัย นำเข้าลดลง ประสิทธิภาพ ผลิตสินค้าหรือบริการให้ ได้มากที่สุดจาก ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ อย่างจำกัด ประสิทธิผล ความสำเร็จในการ ตอบสนองต่อ จุดมุ่งหมายหรือ วัตถุประสงค์ที่ กำหนด

8 8 กระทร วง เป้าประ สงค์ ยุทธศาสตร์ ผลผลิ ต การจัดทำคำรับรอง ฯ ( กพร ) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ การพัฒนาองค์กร (Balanced Scorecard) ประเมินความ คุ้มค่า ต้นทุนต่อหน่วย Cost-effectiveness ผลประโยชน์ของภารกิจ - อัตราส่วนต้นทุนค่าใช้จ่าย -NPV -IRR - ผลกระทบอื่น ๆ ที่ประเมิน เป็นมูลค่าไม่ได้ การประเมินความคุ้มค่า : ดำเนินการทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติภารกิจ โดยใช้ตัวชี้วัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ตามคำรับรองฯ ( กพร.) บวกกับตัวชี้วัดผลลัพธ์ / ผลกระทบและตัวชี้วัด เพิ่มเติม เป้าประ สงค์ ยุทธศาสตร์ ผลผลิ ต เป้าประ สงค์ ยุทธศาสตร์ เป้าประ สงค์ ยุทธศาสตร์ ผลผลิ ต ผลลั พธ์ กลุ่มภารกิจ 1 กลุ่มภารกิจ 2 สำนักงาน ปลัด กระทรวงฯ สำนักงาน ก. ประเมินความเหมาะสมของ งาน / โครงการ ก่อนดำเนินการ ผลผลิ ต ความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินการปฏิบัติราชการตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการกับการประเมินความคุ้มค่า

9 9 หน่วยการประเมิน ภารกิจที่ต้องประเมิน โครงการที่สำคัญ ต่อภารกิจ ผลผลิตหลัก ภารกิจหลัก/งานหลัก ๏ บริการสาธารณะ ๏ บริการด้านการพัฒนา/ ความมั่นคง ขอบเขตการประเมินความคุ้มค่า หน่วยงาน ระดับกรม

10 10 ตัวชี้วัดการประเมินความคุ้มค่า ภารกิจตัวชี้วัดหลักตัวชี้วัดเพิ่มเติม บริการสาธารณะ (ประชาชนได้ ประโยชน์ โดยตรง) ประสิทธิภาพ ต้นทุนต่อหน่วย สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่าย ตามแผน คุณภาพการให้บริการ ประสิทธิผล ความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/ เป้าหมาย ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ ประโยชน์ ประสิทธิผลของค่าใช้จ่าย (Cost-Effectiveness) บริการด้าน การพัฒนา และความมั่นคง (ประชาชนได้ ประโยชน์โดยอ้อม) ผลกระทบ ต่อประชาชน ต่อเศรษฐกิจ ต่อสังคม ต่อสิ่งแวดล้อม Benefit-Cost Ratio ผลสำเร็จของการดำเนินงานจาก การใช้งบประมาณ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการใช้งบประมาณ (PART) ภารกิจที่เป็นโครงการ ประเมินตัวชี้วัดหลักและเพิ่มเติม

11 11 2549 2550-51 ขยายผล 3 กระทรวง นำร่อง - มหาดไทย - อุตสาหกร รม - สาธารณสุ ข วางกรอบ แนวทาง จัดทำ รายละเอียด แนวทางการ ประเมิน ความคุ้มค่า ฯ เสนอ คณะรัฐมนต รีให้ความ เห็นชอบ 18 ตุลาคม 2548 2547-48 ทดลอง ประเมิน ความ คุ้มค่า การ ปฏิบัติ ภารกิจ ของ สศช. 2552 ทุกกรมใน 17 กระทรวง เริ่ม ดำเนินการ ประเมิน ความคุ้มค่า การปฏิบัติ ภารกิจ แ ผ น ก า ร ดำ เ นิ น ง า น

12 12 การดำเนินงานของ สศช. ในปีงบประมาณ 2550 สศช. ดำเนินโครงการประเมินความคุ้มค่าใน การปฏิบัติภารกิจของรัฐและการจัดทำรายงาน การดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะ โดยวิธีจ้าง ที่ปรึกษา (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ) ดำเนินการ ระหว่าง 10 เดือน (26 กรกฎาคม 2550 – 25 พฤษภาคม 2551)

13 13 สาระสำคัญของโครงการฯ 1. เพื่อริเริ่มให้เกิดการประเมินความคุ้มค่าในการ ปฏิบัติภารกิจและการจัดทำรายงานในหน่วยงาน นำร่อง เพื่อทดสอบความเหมาะสมและความ เป็นไปได้ในทางปฏิบัติในการประเมินความ คุ้มค่าในหน่วยงานภาครัฐ 2. เพื่อปรับปรุงแนวทางการประเมินความคุ้มค่า การปฏิบัติภารกิจของรัฐ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด เอกสารคู่มือ แบบรายงาน เพื่อให้ ส่วนราชการสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 4. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำ รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อ สาธารณะในปีงบประมาณ 2549 ที่ ดำเนินการโดย สศช. 3. เพื่อวางกรอบแนวทางการจัดทำรายงานการ ดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะ ที่ครอบคลุม การดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน สำหรับใช้เป็นแนวทาง จัดทำรายงานการดำเนินงานของรัฐต่อ สาธารณะในระยะต่อไป วัตถุประสงค์

14 14 ขอบเขตการดำเนินงาน 1.สร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานนำร่องในเรื่องกรอบ ความคิดการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน และการจัดทำรายงาน 2.เป็นที่ปรึกษาหน่วยงานนำร่องระดับกระทรวง 3 กระทรวง ในการประเมินความคุ้มค่าด้วยตัวเองตามแนวทางที่ กำหนด รวมทั้งการวิเคราะห์ผลและการจัดทำรายงาน 3.พัฒนาและปรับปรุงคู่มือและแบบรายงานเพื่อใช้ในการ ประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้มีรูปแบบที่หลากหลายตามลักษณะภารกิจของ หน่วยงานภาครัฐ 4.จัดทำแนวทางการปรับปรุงแนวทางการประเมินความ คุ้มค่า และแนวทางการขยายผล ต่อ

15 15 6.ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำรายงานการดำเนินงาน ของรัฐต่อสาธารณะในปีงบประมาณ 2549 ที่ดำเนินการ โดย สศช. 5.ศึกษาพัฒนากรอบแนวทางการจัดทำรายงานการ ดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะระดับ กรม กระทรวง และ ระดับประเทศ ที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน และ ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน สำหรับใช้เป็นแนวทางจัดทำรายงาน การดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะในระยะต่อไป ขอบเขตการดำเนินงาน ต่อ

16 16 หลักเกณฑ์การพิจารณาหน่วยงานนำร่อง การเรียนเชิญหน่วยงานระดับกระทรวงเป็นหน่วยนำร่อง ก.อุตสาหกรรม ก.สาธารณสุข ก.มหาดไทย เป็นตัวอย่าง เทียบเคียง สำหรับ หน่วยงานอื่นได้ ความพร้อมของ ข้อมูล และ เทคโนโลยี สารสนเทศ ลักษณะงาน ประเมินด้วย ตัวชี้วัดได้อย่าง ชัดเจน ความสมัครใจ ของหน่วยงาน    กลุ่ม เศรษฐกิจ กลุ่ม สังคม กลุ่ม บริหารฯ

17 17 เป็นการประเมินในภาพรวม โดยเลือก ประเมินเฉพาะภารกิจหลัก และเลือก เฉพาะงาน / โครงการสำคัญ :- ครอบคลุมผลผลิตและโครงการตามเอกสาร งบประมาณที่เป็นภารกิจหลักมีสัดส่วนประมาณ 80% (20% จะเป็นงานสนับสนุน ) กรอบการดำเนินงานในเบื้องต้น ครอบคลุมการดำเนินงานของทุกกรมใน กระทรวง ทั้งส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค ( ไม่รวมรัฐวิสาหกิจ ) ประเมินภารกิจในปี 2550 และย้อนหลังใน ปี 2549 เพื่อเปรียบเทียบระหว่างปี หา Benchmark ได้ 26 กรม ใน 3 กระทรวง

18 18 การเตรียมกลไกและข้อมูลของหน่วยงานนำร่อง ตั้งคณะทำงานในระดับกระทรวง ประกอบด้วย ผู้แทนจากทุกกรม พร้อมทั้งกำหนดผู้ ประสานงานอย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการ ประเมินความคุ้มค่า เตรียมกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน เตรียมข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการประเมิน ภายใต้การประเมินความคุ้มค่าที่ครอบคลุมมิติ ประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ มิติผลกระทบ มีข้อมูล เบื้องต้นที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการวางกรอบแนวทาง อาทิ จัดตั้งกลไก 2 ระดับ คือ ระดับนโยบาย และระดับ ปฏิบัติงาน มีผู้แทนจากทุกกรม และหน่วยที่ดูแลต้นทุน ผลผลิต มอบหมายหน่วยงานที่จะเป็นแกนหลักประสานงาน และ รวบรวมข้อมูล พ. ร. บ. และ พ. ร. ฎ. ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงและกรม / แผน กลยุทธ์ของกระทรวงและกรม / แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี / ผังโครงสร้างการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ / การวิเคราะห์ SWOT ของกระทรวงและกรม / ตัวชี้วัดผลลัพธ์ระดับ ผลผลิตของกรม และปริมาณงานของกรม / ผังเชื่อมโยง ผลลัพธ์สู่ผลผลิต กิจกรรม งบประมาณของกรม / รายงาน ตามแบบ สงป. 301

19 19 ขั้นตอนในการประเมินความคุ้มค่าฯ การกำหนดผลผลิต การกำหนดตัวชี้วัดและระดับ ความสมบูรณ์ของข้อมูล การทบทวนการวิเคราะห์ประสิทธิผล ต่อค่าใช้จ่าย (cost effectiveness) การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผล การประเมินความคุ้มค่าฯ    

20 20 ทบทวนโครงสร้างยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงและเป้าหมาย การให้บริการกระทรวง ทบทวนโครงสร้างกลยุทธ์ระดับกรมและเป้าหมายการ ให้บริการหน่วยงาน และผลผลิตของกรม กำหนดผลผลิตระดับกรม - ผลผลิตที่ตอบสนองผลลัพธ์ที่เป็นภารกิจหลักโดยตรง - ผลผลิตภายในหน่วยงานที่นำมาคิดปันส่วนค่าใช้จ่าย - ผลผลิตที่ไม่เข้าข่ายในการประเมินความคุ้มค่าฯ แบบฟอร์ม 3.1 การกำหนดผลผลิต แบบฟอร์มที่ใช้ :

21 21 แบบฟอร์ม 3.2 การกำหนดตัวชี้วัดและระดับ ความสมบูรณ์ของข้อมูล แบบฟอร์มที่ใช้ : กำหนดระดับความสมบูรณ์ของข้อมูลและ สารสนเทศ กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ ผลกระทบ วางแผนเพิ่มระดับความสมบูรณ์ของข้อมูลและ สารสนเทศ

22 22 คุณสมบัติของตัวชี้วัด Validity : ความสมเหตุสมผลที่อธิบายได้ VARSVARS Sensitivity : ความเคลื่อนไหวของผลที่ เกิดขึ้น Availability of Data : ความมีอยู่ของข้อมูล Reliability of Data : ความเชื่อถือได้ของ ข้อมูล

23 23 วางระบบการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบ พิจารณาว่าสามารถวิเคราะห์ cost effectiveness ได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถวิเคราะห์ได้ ให้ระบุว่า จะประเมินเฉพาะประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบ การทบทวนการวิเคราะห์ cost effectiveness สรุปสถานภาพความสมบูรณ์ของข้อมูลผลประโยชน์/ค่าใช้จ่าย และการเพิ่มระดับความสมบูรณ์ของข้อมูลและสารสนเทศ วางระบบฐานข้อมูลเพื่อประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบ แบบฟอร์ม 3.3 และ3.4 แบบฟอร์มที่ใช้ :

24 24 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบ  การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ ผลการประเมินความคุ้มค่าฯ จัดทำรายงานการประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบ แบบฟอร์ม 3.5 แบบฟอร์มที่ใช้ :

25 25 จากประสบการณ์ของหน่วยงานนำร่องในการประเมินความคุ้มค่า 1. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 2. ความเชื่อมโยง(ความสัมพันธ์)ระหว่างเป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน 3. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิตระดับกรม 4. ร่วมกันกำหนด/ปรับปรุง/พัฒนาตัวชี้วัดในระดับต่าง ๆ 5. ผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ - ในการบรรลุเป้าหมายกระทรวง/หน่วยงาน - การจัดเก็บข้อมูล - การจัดทำตัวชี้วัด 6. การมีอยู่ของข้อมูล ความสมบูรณ์ สถานะของข้อมูล แนวทางในการ จัดเก็บ การปรับปรุง เตรียมข้อมูลที่จำเป็นต่อการประเมินความคุ้มค่า

26 26 1. เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง / หน่วยงานสูงกว่าระดับกระทรวง บทเรียนหน่วยงานนำร่อง สร้างความมั่นคงของรัฐ ขจัดความยากจน 2. เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง / หน่วยงานเป็นนามธรรม แก้ไขปัญหาที่ดินของคนยากจน เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิ้น ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สภาวะแวดล้อมดีขึ้น ความคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพทั่วถึง 3. ไม่มีตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์และผลกระทบ โดยนำตัวชี้วัดระดับผลผลิตไปใช้แทน และ ตัวชี้วัดระดับผลผลิตไม่มีการเก็บข้อมูล ที่ ครบถ้วน

27 27 กรณี สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

28 28 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต (ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณ ปี 2552) ตัวชี้วัด ผลกระทบ ตัวชี้วัด ประสิทธิผล ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ (Impact) (outcome) (output) ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมธุรกิจ เป้าหมาย : ธุรกิจและผู้ประกอบการมีความ มั่นคงแข่งขันได้ จำนวนผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา กลยุทธ์ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเป็น ธรรมทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ เป้าหมาย : ธุรกิจ ผู้ประกอบการ และประชาชน ได้รับ ประโยชน์จากการให้บริการด้านการพาณิชย์อย่างทั่วถึง ผลการดำเนินงานด้านการพาณิชย์ ครอบคลุม (จังหวัด) ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านการพาณิชย์ ผลผลิตที่ 2 : โครงการรุกและรักษาตลาดภูมิภาคใน ต่างประเทศ ผลผลิตที่ 3 : โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการ เศรษฐกิจการค้าจังหวัด ต่อ

29 29 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต (ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณ ปี 2552) ตัวชี้วัด ผลกระทบ ตัวชี้วัด ประสิทธิผล ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ (Impact) (outcome) (output) ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านการพาณิชย์ เป้าหมาย : จำนวนเรื่อง/จังหวัด/ระบบ/คน/ร้อยละ เรื่องที่เสนอผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดทำนโยบาย เศรษฐกิจพาณิชย์ การดำเนินงานด้านการพาณิชย์ครอบคลุม จำนวนระบบที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูล เศรษฐกิจพาณิชย์ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร เรื่องที่เสนอผู้บริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา เรื่องที่เสนอผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ประกอบการกำหนด มาตรการทางการค้า แผนงาน/โครงการ/งานตามยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติได้ตาม เป้าหมายที่กำหนด ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย มาตรการได้นำไปใช้ปฏิบัติงาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะเพิ่มขึ้น

30 30 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต (ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณปี 2552) ตัวชี้วัดผลกระทบ (Impact) ตัวชี้วัดประสิทธิผล (Outcome) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Output) ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาผู้ประกอบการและ ส่งเสริมธุรกิจ เป้าหมาย : ธุรกิจและผู้ประกอบการมีความ มั่นคงแข่งขันได้ จำนวนธุรกิจ/ผู้ประกอบการที่มีรายได้/กำไร/ ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น จำนวนตลาดใหม่ที่เพิ่มขึ้น/มูลค่าส่งออก เพิ่มขึ้น กลยุทธ์ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน การพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้าง ความเป็นธรรมทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ เป้าหมาย : ธุรกิจ ผู้ประกอบการ และประชาชน ได้รับประโยชน์จากการให้บริการด้านพาณิชย์อย่าง ทั่วถึง จำนวนผู้ประกอบการที่นำความรู้ ข้อมูล และ การส่งเสริมไปปรับปรุงกิจการ ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อแผน/ ข้อมูล ผลผลิตที่ 1 การบริหารจัดการด้านการพาณิชย์ ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม จำนวนข้อมูลการค้าที่ทันสมัย/ครบถ้วน จำนวนแผนยุทธศาสตร์ที่บูรณาการ บุคลากร พณ.ที่ได้รับการพัฒนาฯ สัดส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม สัดส่วนจำนวนข้อมูลที่เผยแพร่ทันสมัย/ ทันเวลา สัดส่วนแผนบูรณาการที่เผยแพร่ สัดส่วนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

31 31 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต (ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณ ปี 2552) ตัวชี้วัด ผลกระทบ ตัวชี้วัด ประสิทธิผล ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ (Impact) (outcome) (output) ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมธุรกิจ เป้าหมาย : ธุรกิจและผู้ประกอบการมีความ มั่นคงแข่งขันได้ จำนวนผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา กลยุทธ์ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเป็น ธรรมทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ เป้าหมาย : ธุรกิจ ผู้ประกอบการ และประชาชน ได้รับประโยชน์จากการให้บริการด้านการพาณิชย์อย่าง ทั่วถึง ผลการดำเนินงานด้านการพาณิชย์ครอบคลุม (จังหวัด) ผลผลิตที่ 2 : โครงการรุกและรักษาตลาดภูมิภาคในต่างประเทศ เป้าหมาย : จำนวนภูมิภาค/ร้อยละ จำนวนศูนย์ภูมิภาคที่มีการดำเนินงานแบบ บูรณาการ แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ภูมิภาคได้นำไป ปฏิบัติ

32 32 ผลผลิต 2 : โครงการรุกและรักษาตลาดภูมิภาคในต่างประเทศ วัตถุประสงค์ สามารถรุกขยายตลาดแก่ภูมิภาค สร้างโอกาสการค้า สินค้า บริการให้ผู้บริโภคยอมรับ สามารถแข่งขันด้านการค้า มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น เป้าหมาย จำนวนศูนย์ภูมิภาคที่ดำเนินงานแบบบูรณาการ แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ภูมิภาคนำไปปฏิบัติ

33 33 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต (ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณปี 2552) ตัวชี้วัดผลกระทบ (Impact) ตัวชี้วัดประสิทธิผล (Outcome) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Output) ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาผู้ประกอบการและ ส่งเสริมธุรกิจ เป้าหมาย : ธุรกิจและผู้ประกอบการมีความ มั่นคงแข่งขันได้ จำนวนธุรกิจ/ผู้ประกอบการที่มีรายได้/กำไร/ ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น จำนวนตลาดใหม่ที่เพิ่มขึ้น/มูลค่าส่งออก เพิ่มขึ้น กลยุทธ์ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน การพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้าง ความเป็นธรรมทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ เป้าหมาย : ธุรกิจ ผู้ประกอบการ และประชาชน ได้รับประโยชน์จากการให้บริการด้านพาณิชย์อย่าง ทั่วถึง จำนวนผู้ประกอบการที่นำความรู้ ข้อมูล และ การส่งเสริมไปปรับปรุงกิจการ ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อแผน/ ข้อมูล/คำแนะนำ ผลผลิตที่ 2 โครงการรุกและรักษาตลาด การให้คำแนะนำ/บริการอำนวยความสะดวก ทางการค้า แผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคแบบบูรณาการ สัดส่วนผู้ประกอบการในภูมิภาคที่ใช้บริการฯ ต่อผู้ประกอบการในภูมิภาคทั้งหมด สัดส่วนแผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคแบบ บูรณาการที่เผยแพร่

34 34 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต (ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณ ปี 2552) ตัวชี้วัด ผลกระทบ ตัวชี้วัด ประสิทธิผล ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ (Impact) (outcome) (output) ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมธุรกิจ เป้าหมาย : ธุรกิจและผู้ประกอบการมีความ มั่นคงแข่งขันได้ จำนวนผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนา กลยุทธ์ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการ พาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้าง ความเป็นธรรมทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ เป้าหมาย : ธุรกิจ ผู้ประกอบการ และ ประชาชน ได้รับประโยชน์จากการให้บริการด้าน การพาณิชย์อย่างทั่วถึง ผลการดำเนินงานด้านการพาณิชย์ครอบคลุม (จังหวัด) ผลผลิตที่ 3 : โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการเศรษฐกิจ การค้าจังหวัด เป้าหมาย : จำนวนอำเภอ/จำนวนราย/ ร้อยละ จำนวนอำเภอที่มีเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแล ราคาสินค้าและบริการ จำนวนผู้ประกอบการของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง และมีศักยภาพสามารถขยายตลาดในประเทศ และต่างประเทศ จำนวนอำเภอที่มีการติดตามดูแลความเคลื่อนไหวราคา สินค้าและบริการ เพื่อจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนี ราคาผู้ผลิตระดับจังหวัด ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจ การค้าจังหวัด

35 35 ผลผลิต 3 : โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการ เศรษฐกิจการค้าจังหวัด วัตถุประสงค์ ผลักดันนโยบาย/ยุทธศาสตร์การค้าในต่างประเทศ สร้างความสามารถด้านการค้าของผู้ประกอบการในจังหวัด โดย เชื่อมโยงตลาดและการลงทุน ให้ศูนย์ข้อมูลทางเศรษฐกิจการค้าในจังหวัดเป็นศูนย์กลางฯ เสริมสร้างประสิทธิภาพการกำกับดูแลราคาสินค้าในจังหวัด เป้าหมาย อำเภอมีเครือข่ายภาคประชาชนดูแลราคา จำนวนผู้ประกอบการของจังหวัดได้รับการพัฒนาฯ จำนวนอำเภอติดตามดูแลราคาสินค้า ความพึงพอใจผู้รับบริการข้อมูลจากศูนย์

36 36 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต (ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณปี 2552) ตัวชี้วัดผลกระทบ (Impact) ตัวชี้วัดประสิทธิผล (Outcome) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Output) ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาผู้ประกอบการและ ส่งเสริมธุรกิจ เป้าหมาย : ธุรกิจและผู้ประกอบการมีความ มั่นคงแข่งขันได้ จำนวนธุรกิจ/ผู้ประกอบการที่มีรายได้/กำไร/ ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น จำนวนตลาดใหม่ที่เพิ่มขึ้น/มูลค่าส่งออก เพิ่มขึ้น กลยุทธ์ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน การพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้าง ความเป็นธรรมทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ เป้าหมาย : ธุรกิจ ผู้ประกอบการ และประชาชนได้รับ ประโยชน์จากการให้บริการด้านพาณิชย์อย่างทั่วถึง จำนวนผู้ประกอบการที่นำความรู้ ข้อมูล และ การส่งเสริมไปปรับปรุงกิจการ ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อแผน/ ข้อมูล/คำแนะนำ สัดส่วนผู้ประกอบการนำยุทธศาสตร์ไปใช้ สัดส่วนผู้ประกอบการขยายการลงทุน/ การตลาด สัดส่วนผู้ประกอบการที่พึงพอใจการบริการ ข้อมูล ดูแลราคาสินค้า ผลผลิตที่ 3 โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ที่ได้รับการผลักดัน ผู้ประกอบการที่ได้รับบริการเชื่อมโยงตลาด การลงทุน ศูนย์ข้อมูลทางเศรษฐกิจการค้าที่เปิดให้บริการ จำนวนสินค้าที่จำเป็นได้รับการดูแล สัดส่วนยุทธศาสตร์ที่ได้รับการผลักดัน สัดส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับบริการ สัดส่วนศูนย์ข้อมูลกลางที่ได้รับการพัฒนา สัดส่วนสินค้าจำเป็นที่ได้รับการดูแล

37 37 Question & Answer

38 38 www.nesdb.go.th Somchai-s@nesdb.go.th


ดาวน์โหลด ppt 1 แนวทาง แนวทาง การประเมินความ คุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ โดย สมชาย ศักดาเวคีอิศร ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google