งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 กลยุทธ์ที่ 5 ระบบบริหารจัดการองค์กร มาตรการที่ 7 ให้มีระบบการสื่อสารองค์กรเชิงรุกอย่างทั่วถึงและ หลากหลายรูปแบบ จัดทำจดหมายข่าว “เล่าสู่กันฟัง” โดยอธิการบดี จัดระบบการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคม (Social network) จัดให้มีกิจกรรมการพบปะระหว่างบุคลากรแต่ละกลุ่มกับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการอาจเป็นเวทีน้ำชาตอน บ่าย

3 กลยุทธ์ที่ 5 ระบบบริหารจัดการองค์กร มาตรการที่ 8 มีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (KKU- Branding) สร้าง Brand Champion ของมหาวิทยาลัย หรือ KKU Ambassador พัฒนาเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน สร้างการยอมรับความเป็นผู้เชี่ยวชาญให้เกิดขึ้นในองค์กร ใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย

4 การสื่อสารองค์กร เป็นกระบวนการในการแลกเปลี่ยน ข่าวสารของหน่วยงานกับบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร ซึ่ง มีความสัมพันธ์กันภายใต้สภาพแวดล้อม บรรยากาศของ องค์กรและสังคม ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตาม สถานการณ์

5 องค์ประกอบของการสื่อสารองค์กร แหล่งข้อมูล ข่าวสาร ผู้ส่ง ผู้รับ สื่อ

6 ประเภทของสื่อ

7 แหล่งข้อมูล : แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร ข่าวสาร : เนื้อหาสาระที่ต้องส่งไป ผู้ส่ง : บุคคลที่จะเป็นผู้ดำเนินการส่งข่าวสาร สื่อ : เครื่องมือที่ใช้ในการส่งข่าวสาร ผู้รับ : ผู้เป็นเป้าหมายในการรับข่าวสาร องค์ประกอบของการสื่อสารองค์กร

8 หลักการของ 7 C’s คือ 1. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) 2. บริบท สถานการณ์ (Context) 3. มีเนื้อหาสาระ (Content) 4. ความสม่ำเสมอและความต่อเนื่อง (Continuity and Consistency) 5. ช่องทางข่าวสาร (Channel) 6. ความสามารถในการรับ-ส่งข่าวสาร (Capability) 7. ความชัดเจนแจ่มแจ้งของข่าวสาร (Clarity) หลักที่สำคัญของการสื่อสารองค์กร

9

10

11

12

13

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google