งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ การสื่อสารองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ การสื่อสารองค์กร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ การสื่อสารองค์กร
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 กลยุทธ์ที่ 5 ระบบบริหารจัดการองค์กร
มาตรการที่ 7 ให้มีระบบการสื่อสารองค์กรเชิงรุกอย่างทั่วถึงและหลากหลายรูปแบบ จัดทำจดหมายข่าว “เล่าสู่กันฟัง” โดยอธิการบดี จัดระบบการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคม (Social network) จัดให้มีกิจกรรมการพบปะระหว่างบุคลากรแต่ละกลุ่มกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการอาจเป็นเวทีน้ำชาตอนบ่าย

3 กลยุทธ์ที่ 5 ระบบบริหารจัดการองค์กร
มาตรการที่ 8 มีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (KKU-Branding) สร้าง Brand Champion ของมหาวิทยาลัย หรือ KKU Ambassador พัฒนาเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน สร้างการยอมรับความเป็นผู้เชี่ยวชาญให้เกิดขึ้นในองค์กร ใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย

4 การสื่อสารองค์กร การสื่อสารองค์กร เป็นกระบวนการในการแลกเปลี่ยน ข่าวสารของหน่วยงานกับบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร ซึ่ง มีความสัมพันธ์กันภายใต้สภาพแวดล้อม บรรยากาศของ องค์กรและสังคม ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตาม สถานการณ์

5 องค์ประกอบของการสื่อสารองค์กร
ข่าวสาร ผู้ส่ง สื่อ แหล่งข้อมูล ผู้รับ

6 ประเภทของสื่อ

7 องค์ประกอบของการสื่อสารองค์กร
แหล่งข้อมูล : แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร ข่าวสาร : เนื้อหาสาระที่ต้องส่งไป ผู้ส่ง : บุคคลที่จะเป็นผู้ดำเนินการส่งข่าวสาร สื่อ : เครื่องมือที่ใช้ในการส่งข่าวสาร ผู้รับ : ผู้เป็นเป้าหมายในการรับข่าวสาร

8 หลักที่สำคัญของการสื่อสารองค์กร
หลักการของ 7 C’s คือ       1. ความน่าเชื่อถือ (Credibility)      2. บริบท สถานการณ์ (Context)      3. มีเนื้อหาสาระ (Content)      4. ความสม่ำเสมอและความต่อเนื่อง (Continuity and Consistency)      5. ช่องทางข่าวสาร (Channel)      6. ความสามารถในการรับ-ส่งข่าวสาร (Capability)      7. ความชัดเจนแจ่มแจ้งของข่าวสาร (Clarity)

9

10

11

12

13

14

15

16 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ การสื่อสารองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google