งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะ วิศวกรรมศา สตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสต ร์ สร้างเป็นเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานต่าง ๆ ของกองทัพ สถาบันการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะ วิศวกรรมศา สตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสต ร์ สร้างเป็นเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานต่าง ๆ ของกองทัพ สถาบันการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 คณะ วิศวกรรมศา สตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสต ร์

4 สร้างเป็นเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานต่าง ๆ ของกองทัพ สถาบันการศึกษา ของกองทัพ หน่วยงานต่าง ๆ ของกองทัพ สถาบันการศึกษา ของกองทัพ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและ เอกชนในต่างประเทศ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและ เอกชนในต่างประเทศ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและ เอกชนในประเทศ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและ เอกชนในประเทศ

5 แนวความคิดทางยุทธศาสตร์ การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง (Security Cooperation) การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง การผนึกกำลัง ป้องกันประเทศ (United Defence) การผนึกกำลัง ป้องกันประเทศ (United Defence) การป้องกันเชิงรุก (Active Defence) การป้องกันเชิงรุก (Active Defence) การใช้ศักยภาพของกองทัพ เพื่อการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์

6 พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีสวนสนาม วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ ( ๒ ธ. ค. ๔๕ ) พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีสวนสนาม วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ ( ๒ ธ. ค. ๔๕ )

7 “....... ตลอดเวลาที่ผ่านมา ทหารไทย นั้นนอกจากจะทำหน้าที่ สู้รบป้องกันประเทศเพื่อธำรงรักษาเอก ราชอธิปไตย......................... ยังได้ทำหน้าที่พัฒนาบ้านเมือง และชีวิตความเป็นอยู่ของ ประชาชนอีกด้วย หน้าที่ประการหลัง นี้ต้องถือว่า เป็นภารกิจหลัก อย่าง หนึ่งของทหาร ซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติ โดยเคร่งครัด... ” พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ในพิธีสวนสนามวโรกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ๒ ธ. ค. ๔๕ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ในพิธีสวนสนามวโรกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ๒ ธ. ค. ๔๕

8 สาขาวิชาที่เป็นความ ต้องการของตลาด ( รองรับการเป็นศูนย์กลางการบิน ของภูมิภาค ) โครงการบัณฑิตศึกษาร่วมสาขาวิชา การบริหารการบิน / อวกาศ (Joint Graduate Degree Program on Aerospace Management ) โครงการบัณฑิตศึกษาร่วมสาขาวิชา วิศวกรรมการบิน / อวกาศ (Joint Graduate Degree Program on Aerospace Engineering ) โครงการ บัณฑิตศึกษา ร่วมสาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน ( Joint Graduate Degree Program on Avionics Engineering )

9 สร้างเป็นเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานต่าง ๆ ของกองทัพ สถาบันการศึกษา ของกองทัพ หน่วยงานต่าง ๆ ของกองทัพ สถาบันการศึกษา ของกองทัพ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและ เอกชนในต่างประเทศ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและ เอกชนในต่างประเทศ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและ เอกชนในประเทศ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและ เอกชนในประเทศ 4.4

10 เค รือ ข่า ย โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียน นายเรือ กระบวนการเรียนการสอน สถาบันการศึกษาเหล่าทัพเชื่อมโยงเป็น เครือข่ายกับ กระบวนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย ของ รัฐ / เอกชน ทั้งภายใน / ภายนอก ประเทศ ทั้งภายใน / ภายนอก ประเทศ

11 แหล่งผลิตบัณฑิตป้อนสู่สังคม เน้นจุดแข็ง / ความเชี่ยวชาญเฉพาะของแต่ละสถาบัน หน่วยงาน ทบ. หน่วยงาน ทอ. หน่วยงาน ทร. รร. จปร. รร. นร. รร. นอ. วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นัก บริหาร / ผู้นำ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักบริหาร / ผู้นำ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักบริหาร / ผู้นำ นักเดินเรือ นักบิน / วิศวกรการบิน / ช่างเทคนิคการบิน เครื่องมือ IT e-learning Tele-conference (Video-conference) วิศวกรโยธา ประสานความร่วมมือ / ใช้ทรัพยากรร่วมกัน งานวิจัย ห้อง lab คณะอาจารย์ การฝึกงาน งบประมาณ

12


ดาวน์โหลด ppt คณะ วิศวกรรมศา สตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสต ร์ สร้างเป็นเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานต่าง ๆ ของกองทัพ สถาบันการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google