งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Part 3 Domain Name System. DNS DNS มาจาก Domain Name System มีลักษณะเป็นฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database) เป็นโปรโตคอลในชุดของ TCP/IP ทำหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Part 3 Domain Name System. DNS DNS มาจาก Domain Name System มีลักษณะเป็นฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database) เป็นโปรโตคอลในชุดของ TCP/IP ทำหน้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Part 3 Domain Name System

2 DNS DNS มาจาก Domain Name System มีลักษณะเป็นฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database) เป็นโปรโตคอลในชุดของ TCP/IP ทำหน้าที่  แปลงชื่อเครื่องเป็นหมายเลขไอพี  แปลงหมายเลขไอพีเป็นชื่อเครื่อง  ให้ข้อมูลในการนำส่ง E-mail ในแต่ละโดเมน

3 Naming Scheme หลักการตั้งชื่อเครื่องในระบบเน็ตเวิร์ก  มีลักษณะโครงสร้างเป็นต้นไม้แสดงลำดับชั้น  ประกอบด้วยชื่อคั่นด้วยจุด (. )  Case Sensitive cc.cpe.ku.ac.th cp e cc ku ac th โครงสร้างใหญ่ไป หาย่อย

4 Domain Name Concept label  ชื่อที่ประกอบด้วยอักขระ ASCII domain name  ลำดับของ label คั่นด้วยจุด ไปจนถึง top level  เช่น ku.ac.th, cpe.ku.ac.th absolute domain name  เป็น domain name ที่ลงท้ายด้วยจุด  เช่น hpcnc.cpe.ku.ac.th. Relative domain name  เป็น domain name ที่ยังไม่สมบูรณ์  เช่น hpcnc

5 Domain Name Space

6 Top Level Domain (TLD) Domain Name ระดับบนสุด มีสามประเภท  Generic Top Level Domain Name (gTLD).com,.org,.net,.aero,.biz,.coop,.info,.museum,.pro  Country Code TLD (ccTLD).th,.jp,.kr,.de,..etc  ARPA TLD.arpa เป็นโดเมนยุกแรกที่เริ่มใช้ DNS ปัจจุบันใช้สำหรับการทำ reverse DNS lookup ที่ in- addr.arpa

7 DNS Management Top Level Domain จะถูกควบคุมดูแลโดย InterNIC  http://www.internic.net/.th จะถูกควบคุมดูแลโดย ThNIC  http://www.thnic.net/

8 Domains& Zones Domain หมายถึง subtree หนึ่งๆ นับจาก top level ลงมา Zone หมายถึง Domain ที่ได้รับมอบอำนาจให้จัดการดูแล ระบบ DNS ด้วยตนเอง รวมอำนาจการบริหาร DNS มอบอำนาจให้ cpe และ eng

9 Name Server Name server เป็น server ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ zone

10 Type of Name Server Name Server มีสองชนิด ได้แก่  Primary name server : เป็น server ที่เก็บฐานข้อมูลของรายชื่อเครื่อง ในแต่ละ zone โดยตรง  Secondary name server : เป็น server ที่นำฐานข้อมูลของ zone มา จาก Primary name server เพื่อสำรองข้อมูลและช่วยรับภาระจาก Primary name server

11 Zone transfer Zone transfer คือกระบวนการที่ secondary name server ดึงฐานข้อมูลมาจาก primary name server

12 Root name server Name server หนึ่ง ๆ จะมีฐานข้อมูลของเครื่องที่ อยู่ใน zone ของตนเท่านั้น หา name server ได้รับการร้องขอให้แปลง domain name ที่ไม่ได้อยู่ใน zone ของตน name server นั้นจะส่งต่อคำร้องขอไปยัง root name server root name server จะให้บริการ DNS สำหรับ top -level domain name และให้รายชื่อ name server ที่จะอ้างถึงต่อไปในระดับย่อยลงมา

13 Name Resolution Process

14 Reverse resolution

15 DNS lookup command host  เครื่องมือช่วยสำหรับการค้นหาชื่อโดเมนอย่างง่าย dig  ยากกว่า host  ยืดหยุ่นมากกว่า

16 ปฏิบัติการ 1: การใช้งานคำสั่งเบื้องต้น host  host server1.training.com  host –t SOA training.com  host –t PTR 192.168.0.1  host –a stationXXX.training.com dig  dig server1.training.com  dig server1.training.com www.ku.ac.th  dig IN PTR 1.0.168.192.in-addr.arpa  dig –x 192.168.0.1

17 /etc/resolv.conf เก็บชื่อ DNS server ที่เครื่องติดต่อเมื่อต้องการใช้ บริการ ค้นหาตามลำดับรายชื่อ ; generated by /sbin/dhclient-script search training.com nameserver 192.168.0.1 nameserver 158.108.32.3 nameserver 158.108.2.67

18 DNS server ให้บริการ DNS ภายในองค์กร เก็บรายชื่อเครื่องในโดเมนขององค์กร ส่งต่อคำร้องขอบริการ DNS ไปยัง DNS server อื่น

19 ขั้นตอนการติดตั้ง DNS server ต้องมี domain name ขององค์กรก่อน จดทะเบียน domain name จากผู้ให้บริการจด domain name ติดตั้ง name server  ในระบบปฏิบัติการ linux ใช้โปรแกรม BIND

20 เครือข่ายสำหรับการทดลอง training.com domain1.training.com domain2.training.com domain3.training.com domainXX.training.com com

21 BIND BIND : Berkeley Internet Name Domain เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ DNS server ที่นิยมใช้ใน linux ปัจจุบันอยู่ที่ version 9

22 ปฏิบัติการ 2: Bind installation ตรวจสอบ rpm ของ bind  rpm –qi bind หากไม่พบให้ติดตั้งจากแผ่น CD-Rom chkconfig named on service named start

23 /etc/named.conf เป็น config file ส่วนกลางของ BIND ระบุ zone ทั้งหมดที่ดูแลอยู่ options { directory "/var/named/"; }; zone "." { type hint; file "named.ca"; };

24 การเพิ่ม Zone เพิ่มคีย์เวิร์ด zone ใน /etc/named.conf zone “domainXX.training.com” IN { type master; file “domainXX.training.com.zone”; } เพิ่มไฟล์ /var/name/chroot/var/named/domainXX.traini ng.com.zone

25 การเพิ่ม zone ( ต่อ ) แก้ไฟล์ /var/named/domainXX.training.com.zone @ IN SOA domainXX.training.com. root.station.domainXX.training.com. ( 2003081801 ; serial 21600 ; refresh after 6 hours 3600 ; retry after 1 hour 604800 ; expire after 1 week 86400 ) ; minimum TTL of 1 day @ IN NS ns.domainXX.training.com.;name server IN MX10 station.domainXX.training.com. ;mail exchange station IN A 192.168.0.XX; domain name to IP address ns IN CNAME station; canonical name (alias) server IN A 192.168.0.XX www IN CNAME server virtual IN A 192.168.0.XX

26 ปฏิบัติการ 3: การคอนฟิก Zone เบื้องต้น เพิ่ม domain ชื่อ domainXX ลงใน DNS server  แก้ไขไฟล์ /etc/named.conf  เพิ่มไฟล์ /var/named/chroot/var/named/domainXX.station.com.zone  เปลี่ยน owner ของไฟล์ให้เป็น named group named ให้หมด chown named:named /var/named/chroot/var/named/* ตรวจสอบความถูกต้องของ ไฟล์ที่แก้  named-checkconf /etc/named.conf  named-checkzone domainXX.station.com /var/named/chroot/var/named/domainXX.station.com.zone service named restart ทดสอบ  dig domainXX.training.com  dig station.domainXX.training.com  dig domainXX.training.com IN ANY

27 Reverse lookup เป็นการกำหนดให้ DNS server ให้บริการการ แปลงชื่อกลับ จาก ip เป็นชื่อโดเมน แก้ไขในไฟล์ /etc/named.conf  เพิ่ม zone reverse.addr.in-addr.arpa เข้าไป  เช่น 0.168.192.in-addr.arpa เพิ่มไฟล์ zone ใน /var/named/chroot/var/named  เนื้อหาคล้ายกับการทำ zone แบบปกติ  แท็ก PTR ใช้สำหรับแปลง ip เป็นชื่อ โดเมน

28 ตัวอย่าง reverse config zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN { type master; file "named.local"; }; zone "0.168.192.in-addr.arpa" IN { type master; file "training.com.rr.zone"; };

29 ตัวอย่าง reverse zone file ;$ORIGIN 0.168.192.in-addr.arpa $TTL 86400 @ IN SOA training.com. root.training.com. ( 2003081801 ; serial 21600 ; refresh after 6 hours 3600 ; retry after 1 hour 604800 ; expire after 1 week 86400 ) ; minimum TTL of 1 day @ IN NS 192.168.0.1 1 IN PTR server1.training.com. 2 IN PTR station2.training.com. 3 IN PTR station3.training.com. 4 IN PTR station4.training.com. 5 IN PTR station5.training.com. 6 IN PTR station6.training.com. 7 IN PTR station7.training.com. 8 IN PTR station8.training.com.

30 ปฏิบัติการ 4: Reverse look-up สร้าง reverse look-up zone ตามตัวอย่าง ทดสอบโดยการใช้คำสั่ง host และ dig โดยใช้ IP  host 192.168.0.1  dig 192.168.0.1

31 การบันทึก log ใน BIND BIND มีความสามารถในการบันทึก log การทำงาน ได้ แก้ไขในไฟล์ /etc/named.conf เพิ่มคีย์เวิร์ด logging ที่ต้นไฟล์ named.conf

32 ปฏิบัติการ 4: การจัดการระบบ log logging { channel log_file { file "logs/named.log" ; print-category yes ; print-severity yes ; print-time yes ; }; channel queries_file { file "logs/queries.log" ; print-category yes ; print-severity yes ; print-time yes ; }; category default { log_file; default_syslog; default_debug; }; category queries { queries_file; default_syslog; default_debug; }; };

33 ปฏิบัติการ 4 ( ต่อ ) แก้ไฟล์ /etc/named.conf สร้าง directory ที่ใช้เก็บ log  mkdir /var/named/chroot/var/named/logs  chown named:named /var/named/chroot/var/named/logs restart BIND ใหม่  service named restart

34 การใช้ acl จำกัดสิทธิ์การให้บริการ BIND สามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้หรือ บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ DNS ของตนได้ ป้องกันการลักลอบใช้ทรัพยากรระบบ ป้องกันการจู่โจมระบบจากภายนอก ใช้วิธีการ access control list ควบคุม

35 ปฏิบัติการ 5 : ACL แก้ไขไฟล์ /etc/named.conf เพิ่มเติม เพิ่ม allow-query และ allow-transfer zone "domainXX.training.com" IN { type master; file "domainXX.training.com.zone"; allow-query { !192.168.0.YY; 192.168.0/24; }; allow-transfer { any; }; allow-update { none; }; };

36 ปฏิบัติการ 5 ( ต่อ ) แก้ /etc/named.conf service named reload ทดสอบ เครื่อง 192.168.0.YY ใช้คำสั่ง  dig @192.168.0.XX station.domainXX.training.com.  dig @192.168.0.XX –t AXFR domainXX.training.com

37 สรุป DNS เป็นระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย ที่ช่วยแปล โดเมนเนมของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กลายเป็น หมายเลข IP การติดตั้ง DNS server ในองค์กร จำเป็นต้องจด ทะเบียนขอโดเมนของตนเอง BIND เป็น DNS server สำหรับระบบปฏิบัติการลี นุกซ์  ให้บริการ DNS  บันทึก log  จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้ DNS


ดาวน์โหลด ppt Part 3 Domain Name System. DNS DNS มาจาก Domain Name System มีลักษณะเป็นฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database) เป็นโปรโตคอลในชุดของ TCP/IP ทำหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google