งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปสาระสำคัญของการประชุม สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่ง ประเทศไทย สมัยที่ 28 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2548 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิทยาเขตหนองจอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปสาระสำคัญของการประชุม สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่ง ประเทศไทย สมัยที่ 28 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2548 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิทยาเขตหนองจอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปสาระสำคัญของการประชุม สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่ง ประเทศไทย สมัยที่ 28 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2548 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิทยาเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

2 ระเบียบวาระการประชุม ประกอบด้วย 5 ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 ♦ ♦ วาระที่ 1.1 คำสั่งแต่งตั้ง คณก. ดำเนินการ ปชส. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ♦ ♦ วาระที่ 1.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการจัด กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ต่าง ปท. ♦ ♦ วาระที่ 1.3 การจัดบรรยายสัญจร “ งานอาชีพ วิศวกรรมกับจรรยาวิศวกร ” ♦ ♦ วาระที่ 1.4 สรุปผลการแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 24 ♦ ♦ วาระที่ 1.5 การสนับสนุนการจัดทำคลังข้อสอบ เพื่อทดสอบความรู้ผู้ขอรับ ใบอนุญาต ใหม่ ระดับภาคีวิศวกร ♦ ♦ วาระที่ 1.6 แจ้งเพื่อทราบความก้าวหน้าในการจัด สอบความถนัดทาง วิชาชีพ วิศวกรรม

3 ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 ♦ ♦ วาระที่ 2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่ง ประเทศไทย สมัยที่ 28 ครั้งที่ 1/2548 ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 ♦ ♦ วาระที่ 3.1 พิจารณาแผนการดำเนินการจัดทำ แหล่งข้อมูลเครือข่าย คอมพิวเตอร์ Server กลางของสภาคณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย สมัยที่ 28 ♦ ♦ วาระที่ 3.2 พิจารณาแผนการจัดการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ

4 ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 ♦ ♦ วาระที่ 4.1 การเตรียมการจัดสัมมนาวิศวศึกษา ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่ง ประเทศไทย สมัยที่ 28 ♦ ♦ วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบการเข้าร่วมเป็น สมาชิก IFEES ♦ ♦ วาระที่ 4.3 พิจารณานำเสนอโครงการเพื่อ พัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันตามยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ระเบียบวาระการประชุมที่ 5 เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )


ดาวน์โหลด ppt สรุปสาระสำคัญของการประชุม สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่ง ประเทศไทย สมัยที่ 28 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2548 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิทยาเขตหนองจอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google