งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแถลงผลการ ประชุม การประชุมวิชาการข่ายงาน วิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 14 วันที่ 3-5 ตุลาคม พ. ศ. 2548 เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแถลงผลการ ประชุม การประชุมวิชาการข่ายงาน วิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 14 วันที่ 3-5 ตุลาคม พ. ศ. 2548 เรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแถลงผลการ ประชุม การประชุมวิชาการข่ายงาน วิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 14 วันที่ 3-5 ตุลาคม พ. ศ. 2548 เรื่อง

2 แถลงโดย น. ท. สุทธิ์ ศรีบูรพา ร. อ. ปัญญารักษ์ โกศัลวัฒน์

3 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพฯ สถานที่จัดงาน

4 เจ้าภาพจัดการ ประชุม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5 เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลด้านงาน วิศวกรรมอุตสาหการ สร้างความร่วมมือในการจัดทำโครงการวิจัย สร้างความร่วมมือในการจัดทำโครงการวิจัย มีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิต นักศึกษาระหว่างสถาบัน มีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิต นักศึกษาระหว่างสถาบัน สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการ จัดการพัฒนางานวิศวกรรมอุตสาหการ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการ จัดการพัฒนางานวิศวกรรมอุตสาหการ วัตถุประสงค์ ของงาน

6 "Academia-Industry Synergic Partnership" " สานสัมพันธ์สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม รวมตัวกัน เพื่อศักยภาพที่เหนือกว่า " Theme ( สาระ ของงาน )

7 1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การควบคุมวาล์ว - การควบคุมวาล์ว - การควบคุมหุ่นยนต์ใน อุตสาหกรรม - การควบคุมหุ่นยนต์ใน อุตสาหกรรม เนื้อหา

8 2. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การจัดการทางวิศวกรรม วิศวกรรมการผลิต และระบบการผลิต วิศวกรรมการผลิต และระบบการผลิต วิศวกรรมความปลอดภัยและการยศาสตร์ วิศวกรรมความปลอดภัยและการยศาสตร์ วิศวกรรมคุณภาพ วิศวกรรมคุณภาพ การวิจัยดำเนินงาน การวิจัยดำเนินงาน เนื้อหา ( ต่อ )

9 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 1. ประโยชน์ต่อตัวผู้ที่ไปเอง 2. ประโยชน์ต่อ ภวส. ฯ และ กววศ. ฯ 2. ประโยชน์ต่อ ภวส. ฯ และ กววศ. ฯ 3. ประโยชน์ต่อ รร. นอ. ฯ ประโยชน์ที่ ได้รับ

10 เปิดโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับอุปกรณ์การ ทดลองประกอบการศึกษาใหม่ เปิดโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับอุปกรณ์การ ทดลองประกอบการศึกษาใหม่ ได้แนวคิดมุมมองใหม่ ๆ ในงานวิจัย ได้แนวคิดมุมมองใหม่ ๆ ในงานวิจัย ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนร่วมสายงาน อาชีพเดียวกันจากต่างสถาบัน ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนร่วมสายงาน อาชีพเดียวกันจากต่างสถาบัน ผู้เข้าร่วมประชุมฟังแล้ว ได้

11 ภวส. และ กกศ. ได้ ประโยชน์ดังนี้ เปิดตัว ภวส. กับองค์กรเครือข่ายวิศวกรรมอุต สาหการ ให้ได้รับรู้ว่า ทอ. ก็มี ภวส. ( ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็น ในฐานะภวส. เมื่อมีการจัดประชุมหน. ภาคฯ ( เป็นรร. ทหารแห่งเดียวที่เข้าร่วมการประชุม ) มีสิทธิ์ออกเสียง สร้างสายสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างสถาบัน ( ไปดูงาน, ไปเยี่ยมชมกิจการ ความร่วมมือ ทางวิชาการ, โครงการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ ) ได้แนวทางใหม่ในการปรับปรุงหลักสูตร และมี ทิศทางของภวส. ในอนาคต

12 รร. นอ. เปิดตัว โชว์ตัวว่า รร. นอ. ก็เป็น Military University มีการเรียนการสอนในระดัอุดม ศึกษา เปิดตัว โชว์ตัวว่า รร. นอ. ก็เป็น Military University มีการเรียนการสอนในระดัอุดม ศึกษา ได้รับการเข้าใจและให้การยอมรับนับถือใน แวดวงวิชาการระดับอุดมศึกษา ได้รับการเข้าใจและให้การยอมรับนับถือใน แวดวงวิชาการระดับอุดมศึกษา ได้ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของรร. นอ. ให้ได้ มีโอกาสไปร่วมการประชุม / สัมมนา ซึ่งเป็น ภารกิจหลักอย่างหนึ่งของครูบาอาจารย์ ได้ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของรร. นอ. ให้ได้ มีโอกาสไปร่วมการประชุม / สัมมนา ซึ่งเป็น ภารกิจหลักอย่างหนึ่งของครูบาอาจารย์

13


ดาวน์โหลด ppt การแถลงผลการ ประชุม การประชุมวิชาการข่ายงาน วิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 14 วันที่ 3-5 ตุลาคม พ. ศ. 2548 เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google