งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแถลงผลการประชุม เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแถลงผลการประชุม เรื่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแถลงผลการประชุม เรื่อง
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 14 วันที่ 3-5 ตุลาคม พ.ศ. 2548

2 ร.อ.ปัญญารักษ์ โกศัลวัฒน์
แถลงโดย น.ท.สุทธิ์ ศรีบูรพา ร.อ.ปัญญารักษ์ โกศัลวัฒน์

3 สถานที่จัดงาน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพฯ

4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เจ้าภาพจัดการประชุม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5 วัตถุประสงค์ของงาน สร้างความร่วมมือในการจัดทำโครงการวิจัย
เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลด้านงานวิศวกรรมอุตสาหการ สร้างความร่วมมือในการจัดทำโครงการวิจัย มีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาระหว่างสถาบัน สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดการพัฒนางานวิศวกรรม อุตสาหการ

6 Theme (สาระของงาน) "Academia-Industry Synergic Partnership" "สานสัมพันธ์สถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม รวมตัวกันเพื่อศักยภาพที่เหนือกว่า"

7 เนื้อหา 1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ - การควบคุมหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม
- การควบคุมวาล์ว - การควบคุมหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม

8 เนื้อหา(ต่อ) 2. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การจัดการทางวิศวกรรม
วิศวกรรมการผลิต และระบบการผลิต วิศวกรรมความปลอดภัยและการยศาสตร์ วิศวกรรมคุณภาพ การวิจัยดำเนินงาน

9 ประโยชน์ที่ได้รับ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 1. ประโยชน์ต่อตัวผู้ที่ไปเอง
2. ประโยชน์ต่อ ภวส.ฯ และ กววศ.ฯ 3. ประโยชน์ต่อ รร.นอ.ฯ

10 ผู้เข้าร่วมประชุมฟังแล้วได้
เปิดโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับอุปกรณ์การทดลองประกอบการศึกษาใหม่ ได้แนวคิดมุมมองใหม่ ๆ ในงานวิจัย ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนร่วมสายงานอาชีพเดียวกันจากต่างสถาบัน

11 ภวส. และ กกศ. ได้ประโยชน์ดังนี้
เปิดตัว ภวส. กับองค์กรเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ ให้ได้รับรู้ว่า ทอ. ก็มี ภวส. ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็นในฐานะภวส. เมื่อมีการจัดประชุมหน.ภาคฯ (เป็นรร.ทหารแห่งเดียวที่เข้าร่วมการประชุม) มีสิทธิ์ออกเสียง สร้างสายสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างสถาบัน (ไปดูงาน , ไปเยี่ยมชมกิจการ ความร่วมมือทางวิชาการ , โครงการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ ) ได้แนวทางใหม่ในการปรับปรุงหลักสูตร และมีทิศทางของภวส. ในอนาคต

12 รร.นอ. เปิดตัว โชว์ตัวว่า รร.นอ. ก็เป็น Military University มีการเรียนการสอนในระดัอุดมศึกษา ได้รับการเข้าใจและให้การยอมรับนับถือในแวดวงวิชาการระดับอุดมศึกษา ได้ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของรร.นอ.ให้ได้มีโอกาสไปร่วมการประชุม/สัมมนา ซึ่งเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของครูบาอาจารย์

13 จบการแถลง


ดาวน์โหลด ppt การแถลงผลการประชุม เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google