งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเสนอโครงการวิจัย. น. อ. พีรพล อังศุธร ที่มาและสาเหตุของปัญหา 1. ต้องการทราบว่ากราฟความสัมพันธ์ของค่า Parameter ทั้ง 4 ค่า คือ CBR, Bearing Value,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเสนอโครงการวิจัย. น. อ. พีรพล อังศุธร ที่มาและสาเหตุของปัญหา 1. ต้องการทราบว่ากราฟความสัมพันธ์ของค่า Parameter ทั้ง 4 ค่า คือ CBR, Bearing Value,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเสนอโครงการวิจัย

2

3 น. อ. พีรพล อังศุธร

4 ที่มาและสาเหตุของปัญหา 1. ต้องการทราบว่ากราฟความสัมพันธ์ของค่า Parameter ทั้ง 4 ค่า คือ CBR, Bearing Value, K และ R Value ใช้ได้จริงหรือไม่ 2. การอ่านค่าจากกราฟความสัมพันธ์ได้ค่าที่ไม่ละเอียด เป็นค่าโดยประมาณ 3. สามารถที่จะแทนค่าลงในสมการความสัมพันธ์ แทนการ อ่านจากกราฟความสัมพันธ์

5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติการรับน้ำหนักของดินชนิดเดียวกัน โดยการทดลองหาค่า CBR, Bearing Value และ K 2 เพื่อเขียนสมการความสัมพันธ์ของค่า CBR, Bearing Value และ K 3 เพื่อศึกษารายละเอียดของเครื่องมือและวิธีการทดลองหาค่าความสามารถ ในการรับน้ำหนักของดินโดยวิธี Field CBR และ Plate Bearing

6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1 สร้างสมการความสัมพันธ์ของค่า CBR, Bearing Value และ K 2 สามารถออกแบบพื้นถนนลาดยางโดยใช้ค่า CBR, Bearing Value และ K ได้ 3 สามารถแปลงค่า CBR เป็น Bearing Value และค่า K ได้

7 สมมติฐาน 1 ค่าความสามารถในการรับน้ำหนักของดินชนิด เดียวกัน ซึ่งทำการทดลอง ต่างวิธีกัน (CBR, Bearing Value, K) น่าจะมี ความสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกัน 2 ค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถเขียนสมการความสัมพันธ์และแปลงค่า จากค่าหนึ่งไปยังอีกค่าหนึ่งได้

8 ค่าที่ใช้ในการ วิจัย 3. ค่า Modulus of Subgrade Reaction ---> K (pci) 2. ค่า Bearing Value (psi) 1. ค่า California Bearing Ratio ---> CBR (%)

9 Plate Bearing Test

10

11

12

13

14

15

16 Field CBR Test

17 Clegg Impact Soil Test

18

19

20

21

22 ผลการทดลอง Plate Bearing ของจุดที่ 1

23

24 ผลการทดลอง Plate Bearing ของจุดที่ 2

25

26 ผลการทดลอง Plate Bearing ของจุดที่ 3

27

28

29

30 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง CBR, Bearing Value, K และ R

31 CBR ---> K

32 CBR ---> Bearing Value

33 y = 25.299Ln(x) - 109.1 y = 35.104Ln(x) - 166.63 0 10 20 30 40 50 0100200300400500 K Bearing Value Bearing experiment (psi) Bearing reference (psi) K ---> Bearing Value

34 สรุป ผลการวิจัย 1. สามารถนำค่า Parameter ทั้ง 3 ค่าคือ CBR, Bearing Value และ K ไปออกแบบพื้นทางถนนลาดยางได้ 2. จากผลการทดลองจะเห็นว่าค่า Parameter ทั้ง 3 ค่า มีความเกี่ยวข้องกันจริงและสามารถแปลงจากค่าหนึ่งไปเป็นอีกค่าหนึ่ง ได้ใกล้เคียงกับกราฟความสัมพันธ์ของค่า Parameter 3. สมการความสัมพันธ์ที่หาได้สามารถนำไปทดสอบค่าคงตัวของดิน ที่มีค่า CBR อยู่ในช่วง 25-45%

35 ข้อจำกัดและปัญหา ในการวิจัย 1. เครื่องมือทดสอบค่า R Value ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา โรงเรียน นายเรืออากาศ เสื่อมคุณภาพใช้งานไม่ได้ จึงไม่สามารถหาความสัมพันธ์ที่ เกี่ยวข้องกับค่า R Value ได้ 2. ในการทำการทดลอง Plate Bearing และ Field CBR จะต้อง ขอรับการสนับสนุน จากแผนกตรวจทดลองกรมช่างโยธาทหารอากาศ และกอง สนามบิน ซึ่งการติดต่อเป็นไปได้ด้วย ความยากลำบากจึงทำให้ทดลองไม่ได้เต็มที่ 3. การทดลองแต่ละจุด จะต้องติดตั้งเครื่องมือใหม่ทุกครั้ง ซึ่งใน การติดตั้งแต่ละครั้งใช้เวลานาน รวมถึงการทดลองแต่ละครั้งใช้เวลาค่อนข้างนานเช่นเดียวกัน 4 น้ำหนักของรถบรรทุกมีค่าน้อยเกินไปทำให้ต้องเสียเวลาในการทดสอบแต่ละจุดนานขึ้น 5 การทดลองได้ช่วงความสัมพันธ์ที่ได้ค่าความหนาแน่นของดินใกล้เคียงกัน ทำให้ความสัมพันธ์ที่ได้มีช่วงจำกัด

36 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 3. เพิ่มน้ำหนักรถบรรทุกให้มีน้ำหนักอย่างต่ำ 20 ตัน เพื่อใช้เป็นแรงกด ในการทดสอบ Plate Bearing 4. ทำการทดลองที่จุดทดลองมีความหนาแน่นของดินแตกต่างกัน 2. วางแผนติดต่อขอรับการสนับสนุนจากแผนก ตรวจทดลอง กรมช่างโยธาทหารอากาศ เพื่อทำการทดลอง ในช่วงที่ฝนไม่ตก และทำการทดลองให้มากขึ้น 1 ซ่อมแซมเครื่องมือ Stabilometer เพื่อนำมาทดลองหาค่า R

37 ตอบข้อ ซักถาม


ดาวน์โหลด ppt การเสนอโครงการวิจัย. น. อ. พีรพล อังศุธร ที่มาและสาเหตุของปัญหา 1. ต้องการทราบว่ากราฟความสัมพันธ์ของค่า Parameter ทั้ง 4 ค่า คือ CBR, Bearing Value,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google