งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 โสภา ศิริไพพรรณ ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์ และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " โสภา ศิริไพพรรณ ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์ และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  โสภา ศิริไพพรรณ ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์ และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

3 ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และ จัดการต้นน้ำ

4

5 1. คัดเลือกพื้นที่ป่าไม้ตัวแทนที่ใกล้เคียงพื้นที่ ป่าที่ถูกทำลาย 2. วางแปลงขนาด 20 x 40 ตารางเมตร ใน พื้นที่ป่าไม้ตัวแทน จำนวน 1 แปลง 3. ในแปลงตัวแทนต้นไม้ที่มีขนาดเส้นรอบวง ลำต้นมากกว่า 14.14 เซนติเมตร ที่ระดับ ความสูง จากผิวดิน 1.30 เมตร ให้วัด ขนาดเส้นรอบวงลำต้นที่ระดับความสูงจาก ผิวดิน 1.30 เมตร และความสูงของต้นไม้ แล้วจดบันทึกไว้ ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการ ต้นน้ำ

6 พื้นที่ป่า พื้น ที่ บุก รุก แปลง ตัวแทน 20 เมตร 40 เมตร

7 4. คำนวณหาพื้นที่หน้าตัดลำต้น ( ตารางเซนติเมตร ) พื้นที่หน้าตัดลำต้น = 0.0795 ( เส้นรอบวงลำต้น ) 2 5. คำนวณความสูงเฉลี่ยของต้นไม้ ( เมตร ) ความสูงเฉลี่ยของต้นไม้ = ผลรวมความสูงของต้นไม้ ทั้งหมด / จำนวนต้นไม้ ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการ ต้นน้ำ

8 ตารางการคำนวณหาผลรวมพื้นที่หน้าตัดลำต้น และความ สูงโดยเฉลี่ยของต้นไม้ (1) ลำดับที่ต้นไม้ (2) เส้นรอบวงลำต้น ที่ ระดับ 1.30 เมตร ( ซม.) (3) คำนวณหา พื้นที่หน้าตัดลำ ต้น ( ตร. ซม.) (3) = 0.0795 (2) 2 (4) ความสูงของ ต้นไม้ ( เมตร ) 1X1Y1Z1 2X2Y2Z2 3...3... X3. Y3. Z3. nXnYnZn รวม / เฉลี่ย YY[  Z]/n

9

10  อุปกรณ์  อุปกรณ์. ขวดใสทรงตรงมีฝาปิด. ไม้บรรทัด. พลั่วมือ ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และ จัดการต้นน้ำ

11 เนื้อดิน อนุภาคทราย (sand)0.02 – 2 mm อนุภาคทรายแป้ง (silt)0.002 – 0.02 mm อนุภาคดินเหนียว (clay)< 0.002 mm สัดส่วนสัมพัทธ์ของอนุภาคที่เป็นของแข็งในดินที่มีขนาดไม่เกิน 2 มิลลิเมตร กรวด เศษซากพืช 100 %

12 15 cm ในแต่ละแปลง  เก็บดินอย่างน้อย 7 จุด  ผสมรวมเป็น 1 ตัวอย่าง ตัวแทนของพื้นที่ ในแปลงป่าธรรมชาติ และ พื้นที่ที่ถูกทำลาย

13 ดินตัวอย่าง ผึ่งให้แห้ง บด แล้วแยกกรวดและเศษซากพืชออก นำดินมาประมาณ 1 พลั่ว ใส่ลงในขวดเติมน้ำประมาณ 2/3 ของขวด เขย่า ทิ้งไว้ให้ตกตะกอน 1-2 วัน

14 ทราย ดินเหนียว ทรายแป้ง วัดความสูงทั้งหมด วัดความสูงของชั้นต่าง ๆ

15

16 ข้อมูลลักษณะพื้นที่ที่ ถูกทำลาย อุปกรณ์ 1. สายยาง 2. เทปวัด ระยะ ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

17 ข้อมูลลักษณะพื้นที่ ที่ถูกทำลาย 1. วัดขนาดพื้นที่ที่ถูกทำลาย มีหน่วยเป็นไร่ 2. วัดค่าความยาวของด้านลาดเท มีหน่วย เป็นเมตร 3. วัดค่าความลาดชันของพื้นที่ ดังนี้ 3.1 กำหนดจุด A และ B ที่มีความสูง แตกต่างกัน 3.2 ใช้สายยางบรรจุน้ำ ขึงให้น้ำอยู่ระดับ เดียวกันจากจุด A และ B 3.3 วัดระยะทางจาก A ถึง B หน่วยเป็น เมตร (Y) 3.4 วัดระยะทางจาก A ถึง C หน่วยเป็น เมตร (X) 3.5 คำนวณค่าความลาดชัน ค่าความลาดชันเฉลี่ย (%) = (X  100)/Y ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

18 ความยาวด้าน ลาดชัน A B ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

19 การวัดค่าความยาวด้าน ลาดเท

20 วิธีการเก็บวัดค่าความลาดชัน โดยเฉลี่ยของพื้นที่ ใช้สายยางวัดระดับน้ำให้จุด A และจุด B อยู่ในระดับเดียวกัน Y X A B C ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

21

22 ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ


ดาวน์โหลด ppt  โสภา ศิริไพพรรณ ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์ และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google