งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสำรวจผีเสื้อ กลางวัน นันทิยา รัตนจันทร์ นักกีฏวิทยา ปฏิบัติการ กลุ่มงานกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่า ไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์ พืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสำรวจผีเสื้อ กลางวัน นันทิยา รัตนจันทร์ นักกีฏวิทยา ปฏิบัติการ กลุ่มงานกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่า ไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์ พืช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสำรวจผีเสื้อ กลางวัน นันทิยา รัตนจันทร์ นักกีฏวิทยา ปฏิบัติการ กลุ่มงานกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่า ไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์ พืช

2 Order Lepidoptera แมลงที่มีปีกปกคลุมด้วยเกล็ด แมลงที่มีปีกปกคลุมด้วยเกล็ด ผีเสื้อกลางวันและกลางคืน (Butterfly and Moth) ผีเสื้อกลางวันและกลางคืน (Butterfly and Moth) ความแตกต่างของผีเสื้อกลางวันและ กลางคืน ความแตกต่างของผีเสื้อกลางวันและ กลางคืน พฤติกรรมการหากิน และรูปร่าง ที่แตกต่างกัน พฤติกรรมการหากิน และรูปร่าง ที่แตกต่างกัน อวัยวะที่แตกต่างกัน และใช้ในการ จำแนก อวัยวะที่แตกต่างกัน และใช้ในการ จำแนก หนวด อวัยวะสืบพันธุ์ หนวด อวัยวะสืบพันธุ์

3 ผีเสื้อกลางวัน

4 Life Cycle

5 ห่วงโซ่อาหาร เป็นผู้ถูกล่า ห่วงโซ่อาหาร เป็นผู้ถูกล่า ขบวนการย่อยสลาย การ หมุนเวียนของธาตุอาหาร ขบวนการย่อยสลาย การ หมุนเวียนของธาตุอาหาร การถ่ายละอองเกสรพืช การถ่ายละอองเกสรพืช ความสัมพันธ์กับระบบนิเวศ

6 บทบาทที่มีต่อมนุษย์ ทางตรง : อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยา รักษาโรค การท่องเที่ยว ทางตรง : อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยา รักษาโรค การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์จากแมลง ผลิตภัณฑ์จากแมลง ทางอ้อม : การใช้เป็นดัชนีชี้วัด สภาพแวดล้อม ทางอ้อม : การใช้เป็นดัชนีชี้วัด สภาพแวดล้อม

7 ปัจจัยการดำรงชีวิต แสงแดด แสงแดด อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื้น ความชื้น กระแสลม กระแสลม แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งที่อยู่อาศัย ศัตรู ศัตรู อาหาร อาหาร

8 อาหาร โป่งผีเสื้อ โป่งผีเสื้อ พืชอาหาร พืชอาหาร พืชอาหารของตัวเต็มวัย พืชอาหารของตัวเต็มวัย พืชอาหารของตัวหนอน พืชอาหารของตัวหนอน

9 โป่งผีเสื้อ

10 วิธีการสำรวจ หลักการ หลักการ อาศัยความสัมพันธ์ของผีเสื้อกับ สิ่งแวดล้อม พืชอาหาร ในการตีความเพื่อ ทำนายการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม หรือนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ประกอบในการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ อาศัยความสัมพันธ์ของผีเสื้อกับ สิ่งแวดล้อม พืชอาหาร ในการตีความเพื่อ ทำนายการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม หรือนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ประกอบในการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ วิธีการ วิธีการ การสำรวจเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อ (Checklist ) การสำรวจเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อ (Checklist ) การใช้กับดักผีเสื้อ (Butterfly trap) การใช้กับดักผีเสื้อ (Butterfly trap) การใช้แนวสำรวจ (Butterfly transect) การใช้แนวสำรวจ (Butterfly transect) ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ 10.00-14.00 น. ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ 10.00-14.00 น.

11 Butterfly trap

12 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บ ตัวอย่าง กล่อง พลาสติก ปากกา / ดินสอ GPS

13 วิธีการเก็บผีเสื้อ การโฉบผีเสื้อ การโฉบผีเสื้อ การทำให้ผีเสื้อสลบ การทำให้ผีเสื้อสลบ การเก็บรักษาผีเสื้อก่อนนำไปเซ็ต การเก็บรักษาผีเสื้อก่อนนำไปเซ็ต

14 การบันทึกข้อมูลในซองผีเสื้อ สถานที่ สถานที่ วันที่ เดือน ปี, เวลา ……….. วันที่ เดือน ปี, เวลา ……….. ชื่อผู้เก็บ ชื่อผู้เก็บ

15 ..... ฝึกปฏิบัติ.....


ดาวน์โหลด ppt การสำรวจผีเสื้อ กลางวัน นันทิยา รัตนจันทร์ นักกีฏวิทยา ปฏิบัติการ กลุ่มงานกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่า ไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์ พืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google