งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3 แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) แผนผังแสดงความเชื่อมโยงเชิง เหตุและผลของ กลยุทธ์หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ที่องค์กรจะใช้เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่ กำหนด

4 Balanced Scorecard

5 ขั้นตอนการทำ BSC การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ การกำหนดมุมมองและความสัมพันธ์ระหว่างมุมมอง การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้มุมมอง การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ การกำหนดกิจกรรม / โครงการ

6 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง มุมมอง การเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน การเรียนรู้และพัฒนา

7 ลูกค้า กระบวนการ วัตถุประสงค์ การเงิน ภายใน เชิงกลยุทธ์ การเรียนรู้และพัฒนา

8 วิสัยทัศน์ S 8 S 9 มุมมองด้านการเงิน S 6S 7 มุมมองด้านลูกค้า S 3S 4 S 5 มุมมองด้านกระบวนการภายใน กลยุทธ์ / วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ - S1 S 2 มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา แผนที่กลยุทธ์

9 มุมมองด้านการเงิน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ มุมมองด้านลูกค้า วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ มุมมองด้านกระบวนการภายใน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ วิสัยทัศน์ และ กลยุทธ์

10 ตัวอย่างแผนที่กลยุทธ์ ( แสดงในรูป กลยุทธ์ ) วิสัยทัศน์ มุมมองด้านการเงิน สร้างกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากกลุ่มผู้มีรายได้สูง มุมมองด้านลูกค้า เพิ่มคุณค่าจากการใช้บริการ มุมมองด้านกระบวนการภายใน จัดหาบริการที่มีคุณภาพสูง มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา จูงใจ ให้เกียรติ และอบรมบุคลากร

11 ตัวอย่างแผนที่กลยุทธ์ ( แสดงในรูป วัตถุประสงค์ ) วิสัยทัศน์ มุมมองด้านการเงิน กำไรเพิ่ม ต้นทุนต่ำลงรายได้เพิ่ม มุมมองด้านลูกค้า เครื่องขึ้น - ลงตรงเวลา ลูกค้าเพิ่ม ราคาต่ำสุด มุมมองด้านกระบวนการภายใน ปรับปรุงการหมุนเวียนของเครื่อง มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา ลูกเรือมีความพร้อม

12 เกณฑ์การประเมิน 4 มิติ - มิติด้านประสิทธิผล - มิติด้านคุณภาพการให้บริการ - มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ ราชการ - มิติด้านการพัฒนาองค์กร

13 ความเชื่อมโยงแผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ประเด็นยุทธศาสตร์ ทส ประเด็นยุทธศาสตร์ อส

14 ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และ โครงการ วิสัยทัศน์ อส พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ อส เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ

15 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) วิสัยทัศน์ : ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน มิติด้านประสิทธิผล 4 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 2 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 1 3 6 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 5

16 6 เป้าประสงค์ 6 กลยุทธ์

17 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google