งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนที่กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนที่กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนที่กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) แผนผังแสดงความเชื่อมโยงเชิงเหตุและผลของ
กลยุทธ์หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่องค์กรจะใช้เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนด

3 Balanced Scorecard

4 ขั้นตอนการทำ BSC การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
การกำหนดมุมมองและความสัมพันธ์ระหว่างมุมมอง การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้มุมมอง การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การกำหนดกิจกรรม/โครงการ

5 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมุมมอง
การเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน การเรียนรู้และพัฒนา

6 ลูกค้า กระบวนการ วัตถุประสงค์ การเงิน ภายใน เชิงกลยุทธ์ การเรียนรู้และพัฒนา

7 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา
วิสัยทัศน์ S 8 S 9 มุมมองด้านการเงิน S S 7 มุมมองด้านลูกค้า S 3 S 4 S 5 มุมมองด้านกระบวนการภายใน กลยุทธ์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ - S S 2 มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา แผนที่กลยุทธ์

8 วิสัยทัศน์ และ กลยุทธ์
มุมมองด้านการเงิน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ มุมมองด้านกระบวนการภายใน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ มุมมองด้านลูกค้า วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ วิสัยทัศน์ และ กลยุทธ์ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ

9 ตัวอย่างแผนที่กลยุทธ์ (แสดงในรูปกลยุทธ์)
วิสัยทัศน์ มุมมองด้านการเงิน สร้างกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากกลุ่มผู้มีรายได้สูง มุมมองด้านลูกค้า เพิ่มคุณค่าจากการใช้บริการ มุมมองด้านกระบวนการภายใน จัดหาบริการที่มีคุณภาพสูง มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา จูงใจ ให้เกียรติ และอบรมบุคลากร

10 ตัวอย่างแผนที่กลยุทธ์ (แสดงในรูปวัตถุประสงค์)
วิสัยทัศน์ มุมมองด้านการเงิน กำไรเพิ่ม ต้นทุนต่ำลง รายได้เพิ่ม มุมมองด้านลูกค้า เครื่องขึ้น-ลงตรงเวลา ลูกค้าเพิ่ม ราคาต่ำสุด มุมมองด้านกระบวนการภายใน ปรับปรุงการหมุนเวียนของเครื่อง มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา ลูกเรือมีความพร้อม

11 เกณฑ์การประเมิน 4 มิติ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติด้านการพัฒนาองค์กร

12 ความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ทส ประเด็นยุทธศาสตร์ อส

13 ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการ
วิสัยทัศน์ อส พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ อส เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ

14 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
วิสัยทัศน์ : ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน มิติด้านประสิทธิผล 4 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 2 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติด้านการพัฒนาองค์กร 5

15 6 เป้าประสงค์ 6 กลยุทธ์

16 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนที่กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google