งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหกรณ์ศึกษา ดูงาน สกก. ชุมพวง จก. จ. นครราชสีมา สก. โคนมพิมาย จก. จ. นครราชสีมา สกก. ชาติตระการ จก. จ. พิษณุโลก สกก. เมืองตราด จก. จ. ตราด สก. โคนมไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหกรณ์ศึกษา ดูงาน สกก. ชุมพวง จก. จ. นครราชสีมา สก. โคนมพิมาย จก. จ. นครราชสีมา สกก. ชาติตระการ จก. จ. พิษณุโลก สกก. เมืองตราด จก. จ. ตราด สก. โคนมไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สหกรณ์ศึกษา ดูงาน สกก. ชุมพวง จก. จ. นครราชสีมา สก. โคนมพิมาย จก. จ. นครราชสีมา สกก. ชาติตระการ จก. จ. พิษณุโลก สกก. เมืองตราด จก. จ. ตราด สก. โคนมไทย - เดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ จก.

3 ประเด็นสำคัญ ระบบบัญชี แยกประเภท ระบบสมาชิก และหุ้น ระบบเงินกู้ ระบบสินค้า มีการทำงานแบบคู่ขนานกับ ระบบงานเดิม ทำให้เกิดความซ้ำซ้อน ขาดการจัดระบบงานด้านการ แบ่งแยกหน้าที่ / กำหนดสิทธิการใช้งานอย่าง ชัดเจน ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการ ทำงานของโปรแกรมด้านการนับ เวลาเพื่อคำนวณดอกเบี้ย ขาดทักษะการปรับใช้โปรแกรม ให้สอดคล้อง กับการปฏิบัติงานจริง

4 ประโยชน์จาก การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ความ คิดเห็น และ ประสบการณ์ซึ่งกันและ กัน สร้างความสัมพันธ์ ความ สามัคคี

5 1. ผู้ ให้บริการ 1. ผู้ ให้บริการ 2. ผู้รับบริการ 2. ผู้รับบริการ 3. SOFTWARE 3. SOFTWARE

6 อุทิศตัว อย่างยินดี : มีความพร้อม/ความรับผิดชอบ มีน้ำใจ เกื้อกูล : ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เชื่อถือ และไว้วางใจ : การให้เกียรติ เครือข่าย IT เข้มแข็ง ติดต่อสื่อสารเป็นยอด : เที่ยงตรง/รวดเร็ว/ฉับไว สามัคคี คือ พลัง

7 “ทุกปัญหาย่อมมีทางออก แต่อย่าทำให้ทุกทาง ออกเป็นปัญหา” วลี เด็ด


ดาวน์โหลด ppt สหกรณ์ศึกษา ดูงาน สกก. ชุมพวง จก. จ. นครราชสีมา สก. โคนมพิมาย จก. จ. นครราชสีมา สกก. ชาติตระการ จก. จ. พิษณุโลก สกก. เมืองตราด จก. จ. ตราด สก. โคนมไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google