งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Javascript with Form. 2 Javascript - Get data from form post method formname.field.value get method formname.getElementById(“field")

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Javascript with Form. 2 Javascript - Get data from form post method formname.field.value get method formname.getElementById(“field")"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Javascript with Form

2 2 Javascript - Get data from form post method formname.field.value get method formname.getElementById(“field")

3 3 Get data from form – post method Name : Sex : Male Female --- signup.yourname.value --- signup.sex.value

4 4 Get data from form – get method Name : Sex : Male Female --- signup.GetElementById(“yourname”) --- signup.GetElementById(“sex”)

5 5 Javascript - Form Validation Check if data is entered Check type of data Check range of data Check format of data –Date mm-dd-yy dd/mm/yy –Email noone@nowhere.com

6 6 Assignment สร้างฟอร์มเพื่อรับข้อมูลต่อไปนี้ ชื่อ เพศ วันเกิด (month, day, and year) อีเมล์

7 7 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตรวจสอบชื่อ non-empty string ตรวจสอบว่ามีการเลือกเพศ ตรวจสอบค่าที่เป็นจริงสำหรับเดือน วัน และปี ปีต้องอยู่ระหว่าง 1900-1999 วันที่ต้องเป็นตัวเลขที่เป็นจริงได้สำหรับเดือน และปี อีเมล์ต้องอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง someone@somewhere.com ให้แสดงข้อความเมื่อข้อมูลที่กรอกผิดพลาด


ดาวน์โหลด ppt 1 Javascript with Form. 2 Javascript - Get data from form post method formname.field.value get method formname.getElementById(“field")

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google