งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผาณิต บูรณ์โภคา. 1. เครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss ประเด็น 2. การใช้เครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน 3. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเตือนภัยทางการเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผาณิต บูรณ์โภคา. 1. เครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss ประเด็น 2. การใช้เครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน 3. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเตือนภัยทางการเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผาณิต บูรณ์โภคา

2 1. เครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss ประเด็น 2. การใช้เครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน 3. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเตือนภัยทางการเงิน

3 1. เครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss ประเด็น

4 CFSAWS:ss ประเด็น ซี เอฟ ซอ : เอส เอส Cooperative Financial Surveillance and Warning System : set standard เครื่องมือเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผู้วิเคราะห์บันทึกข้อมูลทางการเงินลงใน เครื่องมือ CFSAWS:ss เครื่องมือจะแจ้ง ระดับการวิเคราะห์และเฝ้าระวัง 4 ระดับ ระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังปกติ ระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังมากขึ้น ระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังพิเศษ เร่งด่วน

5 CFSAWS:ss ประเด็น ซี เอฟ ซอ : เอส เอส สร้างจาก - ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ที่ผ่านการ ตรวจสอบบัญชี และแสดงความ เห็นโดยผู้สอบบัญชี สร้างโดย - ทีมวิจัยของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศ ทางการเงิน ที่ปรึกษา - ด้านนวัตกรรมการเงิน ที่ปรึกษา - ด้านวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ที่ปรึกษา - ด้านสถิติขั้นสูง

6 ที่มาของ CFSAWS:ss ประเด็น  อัตราส่วนหลักตัวบ่งชี้ สถานการณ์ทางการเงิน เทียบเคียง BENCHMARK   การศึกษาแนวโน้มฯ 38-48 การศึกษาแนวโน้มฯ 38-48  การศึกษาประสิทธิภาพ การศึกษาประสิทธิภาพ  การดำเนินงานของ ส&ก ประเมินผล การเทียบเคียง 3 อัตราส่วนหลัก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง  ระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังปกติ ระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังมากขึ้น ระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังพิเศษ เร่งด่วน  ค่ามาตรฐานของ อัตราส่วนตัวบ่งชี้  การศึกษาเสถียรภาพทาง การศึกษาเสถียรภาพทาง  การเงิน  Peer Group Peer Group อัตราส่วนสำคัญ 3 อัตราส่วน ที่เป็นตัวบ่งชี้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มฯ  ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ต่อกำไร  ลูกหนี้ที่ชำระหนี้ได้ ตามกำหนด  ทุนสำรองต่อสินทรัพย์ ค่ามาตรฐานของ อัตราส่วนหลัก 3 อัตราส่วน ที่เป็นตังบ่งชี้ทางการเงิน

7 เครื่องมือเตือนภัยและเฝ้าระวังทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร Cooperative Financial Surveillance and Warning System : Set Standard อัตราส่วนค่าใช้จ่าย ดำเนินงานต่อกำไร อัตราลูกหนี้ที่ชำระหนี้ ได้ตามกำหนด อัตราส่วนทุนสำรอง ต่อสินทรัพย์ จดลิขสิทธิ์ ระดมผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมศึกษาศักยภาพ ระบบเตือนภัยทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

8

9

10

11 ต.ค.- ธ.ค. 2550

12

13

14

15 1. พัฒนาการเครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss ประเด็น 2. การใช้เครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน

16 CFSAWS:ss

17 เครื่องมือเตือนภัยและเฝ้าระวังทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร Cooperative Financial Surveillance and Warning System : Set Standard อัตราส่วนค่าใช้จ่าย ดำเนินงานต่อกำไร อัตราลูกหนี้ที่ชำระหนี้ ได้ตามกำหนด อัตราส่วนทุนสำรอง ต่อสินทรัพย์ จดลิขสิทธิ์

18 เครื่องมือเตือนภัยและเฝ้าระวังทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร Cooperative Financial Surveillance and Warning System : Set Standard อัตราส่วนค่าใช้จ่าย ดำเนินงานต่อกำไร อัตราลูกหนี้ที่ชำระหนี้ ได้ตามกำหนด อัตราส่วนทุนสำรอง ต่อสินทรัพย์ จดลิขสิทธิ์

19 เครื่องมือเตือนภัยและเฝ้าระวังทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร Cooperative Financial Surveillance and Warning System : Set Standard อัตราส่วนค่าใช้จ่าย ดำเนินงานต่อกำไร อัตราลูกหนี้ที่ชำระหนี้ ได้ตามกำหนด อัตราส่วนทุนสำรอง ต่อสินทรัพย์ จดลิขสิทธิ์

20 เครื่องมือเตือนภัยและเฝ้าระวังทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร Cooperative Financial Surveillance and Warning System : Set Standard อัตราส่วนค่าใช้จ่าย ดำเนินงานต่อกำไร อัตราลูกหนี้ที่ชำระหนี้ ได้ตามกำหนด อัตราส่วนทุนสำรอง ต่อสินทรัพย์ จดลิขสิทธิ์

21 CFSAWS:ss

22

23

24 แสดงถึงความสามารถที่ล้ำหน้า ควรรักษา ระดับให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง แสดงถึงความสามารถพอใช้ได้ ซึ่งอาจจะ สามารถปรับปรุงพัฒนาได้อีก แสดงถึงความสามารถที่อาจต้องแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น

25

26 CFSAWS:ss

27

28 1. พัฒนาการเครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss ประเด็น 2. การใช้เครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน 3. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเตือนภัยทางการเงิน

29 สถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำแนกตามระดับการเฝ้าระวังทางการเงิน ปี 2550 สถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทั้งประเทศ ปกติ 25% มากขึ้น 39% พิเศษ 25% พิเศษ เร่งด่วน 11% 75 39 25 10 4 25 16 4 5         11  564224 12161711 910 7 6 3 5 3 หน่วย : ร้อยละ เกษตรกลุ่มฯ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ทุนสำรองค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ 22 B B

30 สถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำแนกตามระดับการเฝ้าระวังทางการเงิน ปี 2550 สถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทั้งประเทศ

31 ปกติ 21% มากขึ้น 33% พิเศษ 26% พิเศษ เร่งด่วน 20% สตท.3

32 ปกติ 17% มากขึ้น 36% พิเศษ 30% พิเศษ เร่งด่วน 17% สตท.4

33 ปกติ 20% มากขึ้น 37% พิเศษ 27% พิเศษ เร่งด่วน 16% สตท.5

34 ปกติ 14% มากขึ้น 40% พิเศษ 28% พิเศษ เร่งด่วน 18% อุดรธานี

35 ฝ่ายบริหารงาน ต้องรู้เท่าทันสภาวการณ์ทางการเงินของสก.ที่บริหารงาน ฝ่ายจัดการ ต้องตะหนักในการปฏิบัติภารกิจต่างๆของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ควบคุมภายใน ต้องควบคุมสถานการณ์ทางการเงินให้สามารถลดความเสี่ยงได้ ผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องติดตาม กำกับดูแล ให้คำแนะนำ ส่งสัญญานเตือนภัย ในเบื้องต้นให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทัน ผู้สอบบัญชี ต้องแสดงความเห็นต่องบการเงิน วิเคราะห์เจาะลึก ทางการเงิน ให้คำปรึกษาแนะนำทางการเงิน นักวิเคราะห์ ทางการเงิน วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน นำสู่การกำหนด เป้าหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ ทั้งมหภาภและจุลภาค บทบาท

36 อดีต ปัจจุบันอนาคต เหตุ 6 ประการ 1. ข้อมูลในอดีตชี้อนาคต 4. ความปลอดภัยในบริหารทางการเงิน 2. อนาคตที่สามารถกำหนดได้ 3. แนวทางการบริหารงานเงินดีขึ้น 5. การบริหารทางการเงินราบรื่น 6. ความรับผิดชอบต่อมวลสมาชิก

37 มุมมองการเตือนภัยทางการเงิน อดีต ปัจจุบันอนาคต หาคำตอบ สร้างใหม่ เล่าเรื่องราว เข้าถึง พัฒนา เข้าใจ

38

39 E arning sufficiency : การทำกำไร C A E L S อัตราส่วนหนี้สินต่อ ทุน อัตราส่วนทุนสำรอง ต่อสินทรัพย์ อัตราเติบโตทุนของ สหกรณ์ อัตราเติบโตของ หนี้สิน อัตราผลตอบแทนต่อ ส่วนของทุน C apital strength : ความเพียงพอของ เงินทุน ต่อความเสี่ยง M กำไรต่อสมาชิก เงินออมต่อสมาชิก ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ต่อกำไร ก่อนหักค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน อัตราการเติบโตของ ทุนสำรอง อัตราการเติบโตของ ทุนสะสมอื่น อัตราการเติบโตของ กำไรสุทธิ อัตรากำไรสุทธิ อัตราค้างชำระ อัตราหมุนของ สินทรัพย์ A sset quality : คุณภาพของ สินทรัพย์ อัตราผลตอบแทน ของสินทรัพย์ อัตราการเติบโตของ สินทรัพย์ อัตราส่วนทุน หมุนเวียน อัตราหมุนของสินค้า L iquidity : สภาพคล่อง อายุเฉลี่ยของสินค้า อัตราลูกหนี้ระยะสั้น ที่ชำระได้ตาม กำหนด S S S S ensitivity : ผลกระทบของ ธุรกิจ M M M CAEL

40 สารสนเทศ / การศึกษาวิจัย / เครื่องมือทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มฯ ค้นหาได้จาก http://statistic.cad.go.th

41

42 ขอบคุณมาก สวัสดีค่ะ ผาณิต บูรณ์โภคา Tel : 02 628 5240 – 59 ต่อ 4301 Fax : 02 281 4212 E-mail : phanitb@cad.go.thphanitb@cad.go.th


ดาวน์โหลด ppt ผาณิต บูรณ์โภคา. 1. เครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss ประเด็น 2. การใช้เครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน 3. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเตือนภัยทางการเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google