งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งาน นโยบาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ งาน นโยบาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดย... นายจักรี สุจริต ธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดย... นายจักรี สุจริต ธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งาน นโยบาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ งาน นโยบาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดย... นายจักรี สุจริต ธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดย... นายจักรี สุจริต ธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งาน นโยบาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ งาน นโยบาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดย... นายจักรี สุจริต ธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดย... นายจักรี สุจริต ธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔

2 2 ๑.พัฒนาประสิทธิภาพ การตรวจสอบ บัญชีสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร บัญชีสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร พันธกิจ ๔ ข้อ ( ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ ) ยุทธศา สตร์ ๒. พัฒนาระบบบริหาร จัดการด้านการเงิน การบัญชีของ สหกรณ์ / กลุ่ม / วิสาหกิจ การบัญชีของ สหกรณ์ / กลุ่ม / วิสาหกิจ

3 3 ๓. เสริมสร้างความ เข้มแข็งแก่เกษตรกร / เยาวชน / ประชาชน ทั่วไป เยาวชน / ประชาชน ทั่วไป ยุทธศาส ตร์ ๔. เพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานและ บริหารจัดการของ องค์กร บริหารจัดการของ องค์กร พันธกิจ ๔ ข้อ ( ต่อ )

4 4 ๕ งานใหญ่ ปี ๒๕๕๕ รูปธรรมที่สัมผัสได้จริง รูปธรรมที่สัมผัสได้จริง

5 5 ๑. ๑๕ ปี สนองงาน สยามบรมราช กุมารี ๖๐ ปี สถาปนากรม ๖๐ ปี สถาปนากรม

6 6 ๒. พัฒนา งานสอบบัญชี ใช้ IT เต็ม รูปแบบ ใช้ IT เต็ม รูปแบบ

7 7 ๓. เน้นการใช้ ประโยชน์ บัญชีใน สหกรณ์ทุก ระดับ

8 8 ๔. พัฒนาผู้ ตรวจสอบ กิจการ / ครู บัญชี

9 9 ๕. จัดตั้งมูลนิธิ “ พัฒนานักบัญชี สหกรณ์ดีเด่น ” และ ก่อตั้งศูนย์ พัฒนานักบัญชี สหกรณ์แห่งชาติ

10 10 อื่น ๆ ถาม - ตอบ

11 11 OUT SIDE IN

12 12 “ จูงมือน้อง น้อย บนดอยสูง ” ๓ ประสานสู่ โครงการ

13 13 “ ครูบัญชีวัย ใส ที่ชายแดน ”

14 14

15 15


ดาวน์โหลด ppt งาน นโยบาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ งาน นโยบาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดย... นายจักรี สุจริต ธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดย... นายจักรี สุจริต ธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google