งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงานตามเอกสารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 งาน / โครงการรวม ทั้งสิ้น ไตร มาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 แผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร ผลผลิตที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงานตามเอกสารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 งาน / โครงการรวม ทั้งสิ้น ไตร มาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 แผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร ผลผลิตที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงานตามเอกสารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 งาน / โครงการรวม ทั้งสิ้น ไตร มาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 แผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ได้รับการตรวจสอบ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรได้รับการ ตรวจสอบ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อย ละของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่มี ความพร้อมได้รับการ ตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่องบการเงิน ภายใน 50 วัน เป้าห มาย 13,6201,7403,2405,5603,080 เป้าห มาย งบประมาณรวมของ ผลผลิตที่ 1 งปม. ( ล้าน บาท )

2 แผนงานตามเอกสารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 ( ต่อ ) งาน / โครงการรวม ทั้งสิ้น ไตร มาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 แผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและ วิสาหกิจชุมชนได้รับการ พัฒนาความรู้ ด้านบริหารจัดการทาง การเงินการบัญชี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2.1 จำนวนวิสาหกิจ ชุมชนได้รับการพัฒนา 2.2 จำนวนสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ได้รับการฝึกอบรมด้าน บริหารจัดการ ทางการเงินการบัญชี 2.3 จำนวนสหกรณ์ใน 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ได้รับการ เสริมสร้างความเข้มแข็ง เป้าห มาย งปม. ( ล้าน บาท ) เป้าห มาย 1, งปม. ( ล้าน บาท ) เป้าห มาย งปม. ( ล้าน บาท )

3 งาน / โครงการรวม ทั้งสิ้น ไตร มาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 แผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและ วิสาหกิจชุมชนได้รับการ พัฒนาความรู้ ด้านบริหารจัดการทาง การเงินการบัญชี ( ต่อ ) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2.4 จำนวนสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ได้รับการกำกับแนะนำการ บริหารการเงิน และการบัญชี ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อย ละของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่าน การฝึกอบรมนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ เป้าห มาย งปม. ( ล้าน บาท ) เป้าห มาย งบประมาณรวมของ ผลผลิตที่ 2 งปม. ( ล้าน บาท ) แผนงานตามเอกสารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 ( ต่อ )

4 งาน / โครงการรวม ทั้งสิ้น ไตร มาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 แผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร ผลผลิตที่ 3 : ข้อมูล สารสนเทศทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรที่เผยแพร่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถาบัน องค์กรและ สาธารณชนได้รับข้อมูล สารสนเทศทาง การเงินของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อย ละของผู้รับบริการ มีข้อมูลสารสนเทศทาง การเงินที่ตรงความ ต้องการ เป้าห มาย เป้าห มาย งบประมาณรวมของ ผลผลิตที่ 3 งปม. ( ล้าน บาท ) แผนงานตามเอกสารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 ( ต่อ )

5 งาน / โครงการรวม ทั้งสิ้น ไตร มาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 แผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกร ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 4.1 จำนวนที่ให้บริการ คลินิกเกษตรกร เคลื่อนที่ 4.2 จำนวนเกษตรกร เยาวชนและประชาชน ทั่วไปได้รับการสอนแนะ การจัดทำบัญชี รับจ่ายในครัวเรือน 4.3 จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการ พระราชดำริได้รับการ ฝึกอบรมการจัดทำ บัญชี เป้าห มาย งปม. ( ล้าน บาท ) เป้าห มาย 1,000, , , งปม. ( ล้าน บาท ) เป้าห มาย 9,5212,7585,6951,068- งปม. ( ล้าน บาท ) แผนงานตามเอกสารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 ( ต่อ )

6 งาน / โครงการรวม ทั้งสิ้น ไตร มาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 แผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกร ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ ( ต่อ ) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 4.4 จำนวนเกษตรกรที่ ปลูกปาล์มน้ำมัน ได้รับการฝึกอบรมการ จัดทำบัญชี ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อย ละของเกษตรกรมี ขีดความสามารถในการ จัดทำบัญชีรับจ่ายใน ครัวเรือน เป้าห มาย งปม. ( ล้าน บาท ) เป้าห มาย งบประมาณรวมของ ผลผลิตที่ 4 งปม. ( ล้าน บาท ) รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น งปม. ( ล้าน บาท ) 1, แผนงานตามเอกสารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 ( ต่อ )

7 งบประมาณเทียบ เป้าหมายตามผลผลิต 40 % 20 % 30 % 10 % ลบ ลบ ลบ ลบ.


ดาวน์โหลด ppt แผนงานตามเอกสารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 งาน / โครงการรวม ทั้งสิ้น ไตร มาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 แผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร ผลผลิตที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google