งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงานตามเอกสารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 งาน / โครงการรวม ทั้งสิ้น ไตร มาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 แผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร ผลผลิตที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงานตามเอกสารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 งาน / โครงการรวม ทั้งสิ้น ไตร มาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 แผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร ผลผลิตที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงานตามเอกสารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 งาน / โครงการรวม ทั้งสิ้น ไตร มาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 แผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ได้รับการตรวจสอบ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรได้รับการ ตรวจสอบ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อย ละของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่มี ความพร้อมได้รับการ ตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่องบการเงิน ภายใน 50 วัน เป้าห มาย 13,6201,7403,2405,5603,080 เป้าห มาย 86.00--- งบประมาณรวมของ ผลผลิตที่ 1 งปม. ( ล้าน บาท ) 740.1 22 201.9 57 181.8 90 193.1 02 163.1 72

2 แผนงานตามเอกสารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 ( ต่อ ) งาน / โครงการรวม ทั้งสิ้น ไตร มาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 แผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและ วิสาหกิจชุมชนได้รับการ พัฒนาความรู้ ด้านบริหารจัดการทาง การเงินการบัญชี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2.1 จำนวนวิสาหกิจ ชุมชนได้รับการพัฒนา 2.2 จำนวนสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ได้รับการฝึกอบรมด้าน บริหารจัดการ ทางการเงินการบัญชี 2.3 จำนวนสหกรณ์ใน 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ได้รับการ เสริมสร้างความเข้มแข็ง เป้าห มาย 608 --- งปม. ( ล้าน บาท ) 12.7574.0032.918 เป้าห มาย 1,60036959261227 งปม. ( ล้าน บาท ) 41.75010.63216.1239.9675.027 เป้าห มาย 87 --- งปม. ( ล้าน บาท ) 11.4361.775 4.4712.5702.620

3 งาน / โครงการรวม ทั้งสิ้น ไตร มาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 แผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและ วิสาหกิจชุมชนได้รับการ พัฒนาความรู้ ด้านบริหารจัดการทาง การเงินการบัญชี ( ต่อ ) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2.4 จำนวนสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ได้รับการกำกับแนะนำการ บริหารการเงิน และการบัญชี ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อย ละของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่าน การฝึกอบรมนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ เป้าห มาย 380 --- งปม. ( ล้าน บาท ) 18.8914.8735.0014.5754.443 เป้าห มาย 70.00--- งบประมาณรวมของ ผลผลิตที่ 2 งปม. ( ล้าน บาท ) 84.83 3 21.28 2 28.51 3 20.03 0 15.00 7 แผนงานตามเอกสารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 ( ต่อ )

4 งาน / โครงการรวม ทั้งสิ้น ไตร มาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 แผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร ผลผลิตที่ 3 : ข้อมูล สารสนเทศทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรที่เผยแพร่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถาบัน องค์กรและ สาธารณชนได้รับข้อมูล สารสนเทศทาง การเงินของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อย ละของผู้รับบริการ มีข้อมูลสารสนเทศทาง การเงินที่ตรงความ ต้องการ เป้าห มาย 10020304010 เป้าห มาย 80.00--- งบประมาณรวมของ ผลผลิตที่ 3 งปม. ( ล้าน บาท ) 9.5412.2492.5222.7951.975 แผนงานตามเอกสารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 ( ต่อ )

5 งาน / โครงการรวม ทั้งสิ้น ไตร มาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 แผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกร ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 4.1 จำนวนที่ให้บริการ คลินิกเกษตรกร เคลื่อนที่ 4.2 จำนวนเกษตรกร เยาวชนและประชาชน ทั่วไปได้รับการสอนแนะ การจัดทำบัญชี รับจ่ายในครัวเรือน 4.3 จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการ พระราชดำริได้รับการ ฝึกอบรมการจัดทำ บัญชี เป้าห มาย 30476 งปม. ( ล้าน บาท ) 3.2791.3540.642 เป้าห มาย 1,000, 000 484,70 0 515,30 0 -- งปม. ( ล้าน บาท ) 289.47 8 88.23683.08865.64752.507 เป้าห มาย 9,5212,7585,6951,068- งปม. ( ล้าน บาท ) 8.5391.899 2.6533.5600.427 แผนงานตามเอกสารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 ( ต่อ )

6 งาน / โครงการรวม ทั้งสิ้น ไตร มาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 แผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกร ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ ( ต่อ ) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 4.4 จำนวนเกษตรกรที่ ปลูกปาล์มน้ำมัน ได้รับการฝึกอบรมการ จัดทำบัญชี ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อย ละของเกษตรกรมี ขีดความสามารถในการ จัดทำบัญชีรับจ่ายใน ครัวเรือน เป้าห มาย 850350400100- งปม. ( ล้าน บาท ) 2.7410.9761.0220.5170.226 เป้าห มาย 40.00--- งบประมาณรวมของ ผลผลิตที่ 4 งปม. ( ล้าน บาท ) 304.0 38 92.46 5 87.40 4 70.36 6 53.80 2 รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น งปม. ( ล้าน บาท ) 1,138. 534 317.9 53 300.3 29 286.2 94 233.9 57 แผนงานตามเอกสารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 ( ต่อ )

7 งบประมาณเทียบ เป้าหมายตามผลผลิต 40 % 20 % 30 % 10 % 740.1219 ลบ. 304.0377 ลบ. 84.8329 ลบ. 9.5410 ลบ.


ดาวน์โหลด ppt แผนงานตามเอกสารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 งาน / โครงการรวม ทั้งสิ้น ไตร มาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 แผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร ผลผลิตที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google