งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลการควบคุมภายในตามผังภาพ. 1. การประเมินตามแบบประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ศึกษาแบบประเมินฯ ตามภาคผนวก ก. และใช้ในการ ประเมินองค์ประกอบฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลการควบคุมภายในตามผังภาพ. 1. การประเมินตามแบบประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ศึกษาแบบประเมินฯ ตามภาคผนวก ก. และใช้ในการ ประเมินองค์ประกอบฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลการควบคุมภายในตามผังภาพ

2 1. การประเมินตามแบบประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ศึกษาแบบประเมินฯ ตามภาคผนวก ก. และใช้ในการ ประเมินองค์ประกอบฯ ประเมินความมีอยู่ เหมาะสม เพียงพอ สรุปผล แบบ ปย.1

3 ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุม ภายใน องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

4

5

6 การประเมินการควบคุมที่มีอยู่ และความเสี่ยงที่มีอยู่

7 7 ระบุกิจกรรมที่จะประเมิน - พิจารณาจาก โครงสร้างองค์กร - พิจารณาจากภารกิจ ขององค์กร

8 โครงสร้างองค์กร

9 กรณีประเมินการควบคุมของ งานสนับสนุนอาจใช้ แบบสอบถาม / คู่มือการ ปฏิบัติงาน

10 x มีการกำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบตามคำอธิบาย ตำแหน่งงาน เป็นลายลักษณ์อักษร นำไปประเมินความ เพียงพอ ของการควบคุมภายใน ของกิจกรรมนี้

11

12 แบบ ปย.2 ชื่อส่วนงานย่อย............................................................ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่......... เดือน...................... พ. ศ............... กระบวนก าร ปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของ งานที่ ประเมิน และ วัตถุประส งค์ของ การ ควบคุม (1) การ ควบคุมที่ มีอยู่ (2) การ ประเมินผล การควบคุม (3) ความ เสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4) การ ปรับปรุง การควบคุม (5) กำหนด เสร็จ / ผู้รับผิดชอ บ (6) หมาย เหตุ (7) กรณีประเมินการควบคุมของ งานเฉพาะอาจใช้ แบบสอบถาม / คู่มือการ ปฏิบัติงาน / Check List ของ ISO


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลการควบคุมภายในตามผังภาพ. 1. การประเมินตามแบบประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ศึกษาแบบประเมินฯ ตามภาคผนวก ก. และใช้ในการ ประเมินองค์ประกอบฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google