งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลการควบคุมภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลการควบคุมภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามผังภาพ

2 สรุปผล 1. การประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปย.1
ศึกษาแบบประเมินฯ ตามภาคผนวก ก. และใช้ในการ ประเมินองค์ประกอบฯ สรุปผล ประเมินความมีอยู่ เหมาะสม เพียงพอ แบบ ปย.1

3 ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

4

5

6 การประเมินการควบคุมที่มีอยู่ และความเสี่ยงที่มีอยู่

7 ระบุกิจกรรมที่จะประเมิน - พิจารณาจากโครงสร้างองค์กร - พิจารณาจากภารกิจขององค์กร

8 โครงสร้างองค์กร

9 กรณีประเมินการควบคุมของ งานสนับสนุนอาจใช้แบบสอบถาม / คู่มือการปฏิบัติงาน

10 x  นำไปประเมินความเพียงพอ ของการควบคุมภายในของกิจกรรมนี้
มีการกำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบตามคำอธิบาย ตำแหน่งงาน เป็นลายลักษณ์อักษร นำไปประเมินความเพียงพอ ของการควบคุมภายในของกิจกรรมนี้ x

11

12 ชื่อส่วนงานย่อย รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ เดือน พ.ศ แบบ ปย.2 กรณีประเมินการควบคุมของ งานเฉพาะอาจใช้แบบสอบถาม / คู่มือการปฏิบัติงาน / Check List ของ ISO กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) การควบคุมที่มีอยู่ (2) การประเมินผลการควบคุม (3) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4) การปรับปรุงการควบคุม (5) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6) หมายเหตุ (7)


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลการควบคุมภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google