งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ต้นทุนราย อาชีพ 1 นางสาวอัจฉรา เอื้ออนุกูลพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวางระบบและพัฒนา นางพัชราภรณ์ เรืองสันติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ต้นทุนราย อาชีพ 1 นางสาวอัจฉรา เอื้ออนุกูลพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวางระบบและพัฒนา นางพัชราภรณ์ เรืองสันติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ต้นทุนราย อาชีพ 1 นางสาวอัจฉรา เอื้ออนุกูลพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวางระบบและพัฒนา นางพัชราภรณ์ เรืองสันติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

2 1. ให้ที่ประชุมกลุ่มพิจารณาเลือกอาชีพใน พื้นที่รับผิดชอบ 1 อาชีพ และร่วมกันวิเคราะห์ ต้นทุนอาชีพที่กลุ่มต้องการนำเสนอ พร้อมสรุป ความเห็นของกลุ่มที่ได้อ่านบทความของ ดร. ฤทัยชนก จริงจิตร 2. ให้ตัวแทนกลุ่มนำเสนอ ภายในเวลา 12 นาที ในประเด็น 2.1 วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนอาชีพ ( ตาม อาชีพที่ทางกลุ่มเลือก ) 2.2 เทคนิคหรือวิธีการสอนแนะให้ Smart Farmer สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ 2.3 ถอดบทเรียนจากบทความของ ดร. ฤทัยชนก จริงจิตร สรุปผลนำเสนอ ระดม สมอง ?

3 การถอดบทเรียน คือ อะไร วิธีการจัดการความรู้รูปแบบหนึ่ง Ω เน้นเสริมสร้างการเรียนรู้ในกลุ่มที่เป็น ระบบเพื่อสกัดความรู้ฝังลึก ในตัวคนและองค์ความรู้ของท้องถิ่น ออกมาเป็นบทเรียน สามารถนำไปสรุปและสังเคราะห์เป็นชุด ความรู้ คู่มือ สื่อรูปแบบต่างๆ ผลที่ได้จากการถอด บทเรียน ∞ สื่อชุดความรู้ ∞ ผู้ร่วมกระบวนการถอด บทเรียนต้องเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และนำมาปรับวิธีคิด และวิธีการทำงานที่สร้างสรรค์ และมี คุณภาพยิ่งขึ้น วิธีการจัดการความรู้รูปแบบหนึ่ง Ω เน้นเสริมสร้างการเรียนรู้ในกลุ่มที่เป็น ระบบเพื่อสกัดความรู้ฝังลึก ในตัวคนและองค์ความรู้ของท้องถิ่น ออกมาเป็นบทเรียน สามารถนำไปสรุปและสังเคราะห์เป็นชุด ความรู้ คู่มือ สื่อรูปแบบต่างๆ ผลที่ได้จากการถอด บทเรียน ∞ สื่อชุดความรู้ ∞ ผู้ร่วมกระบวนการถอด บทเรียนต้องเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และนำมาปรับวิธีคิด และวิธีการทำงานที่สร้างสรรค์ และมี คุณภาพยิ่งขึ้น

4 4 การวิเคราะห์ ต้นทุนอาชีพ วัตถุประส งค์ ตามความ ต้องการของ ตลาดและได้ มาตรฐาน ผลิตต่อ หรือไม่ เพื่อการวาง แผนการผลิต เพื่อการ ตัดสินใจ ลดต้นทุน / ค่าใช้จ่ายใน การผลิต

5 5 ต้นทุนทางบัญชี และต้นทุนทาง เศรษฐศาสตร์ ต้นทุนทาง บัญชี (Accounting cost ) ต้นทุนทาง บัญชี (Accounting cost ) ต้นทุนที่มีการใช้ จ่ายจริง และมีการบันทึก ทางบัญชี ต้นทุนที่มีการใช้ จ่ายจริง และมีการบันทึก ทางบัญชี ต้นทุนทาง เศรษฐศาสตร์ (Economic cost) ต้นทุนทาง เศรษฐศาสตร์ (Economic cost) ต้นทุนที่มีการใช้จ่ายจริง และบางส่วนที่ไม่ได้ใช้ จ่ายจริงและไม่ได้บันทึก ทางบัญชี ต้นทุนที่มีการใช้จ่ายจริง และบางส่วนที่ไม่ได้ใช้ จ่ายจริงและไม่ได้บันทึก ทางบัญชี

6 6 โครงสร้างต้นทุนในระยะสั้น และ ระยะยาวที่สำคัญ เป็นต้นทุนซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงไปกับการ เปลี่ยนแปลงของปริมาณการผลิต เช่น ค่า เสื่อมราคา – ค่าเครื่องสูบน้ำ โรงเรือนเพาะ พันธ์ และอุปกรณ์ เครื่องพ่นยา - ค่ารถแท็ก เตอร์ เป็นต้น เป็นต้นทุนซึ่งผันแปรไปตามสัดส่วนโดยตรง กับการเปลี่ยนแปลง ของปริมาณการผลิต เช่น ค่าไถนา ค่า น้ำมัน ค่าพันธุ์พืช – สัตว์ ยาปราบศัตรูพืช ค่าปุ๋ย ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าอาหารสัตว์ ยา / ฮอร์โมน เป็นต้น เป็นต้นทุนซึ่งผันแปรไปตามสัดส่วนโดยตรง กับการเปลี่ยนแปลง ของปริมาณการผลิต เช่น ค่าไถนา ค่า น้ำมัน ค่าพันธุ์พืช – สัตว์ ยาปราบศัตรูพืช ค่าปุ๋ย ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าอาหารสัตว์ ยา / ฮอร์โมน เป็นต้น 1. ต้นทุน รวม 1.1 ต้นทุนคงที่ 1.2 ต้นทุน ผันแปร

7 7 2. ต้นทุน เฉลี่ย 2.1 ต้นทุน รวมเฉลี่ย 2.3 ต้นทุนผัน แปรเฉลี่ย 2.2 ต้นทุน คงที่เฉลี่ย สำหรับอาชีพที่เกษตรกร ได้ผลผลิต หลังจากลงทุนไปแล้ว เกินกว่า 1 ปี

8 ตัวอย่างการคิดต้นทุนเฉลี่ย

9

10

11

12

13

14

15

16 Smart Farmer Smart Officer มีความรู้ความเข้าใจอย่าง ถ่องแท้ในเรื่องทำ ภูมิใจในองค์กรและ ความเป็นข้าราชการ มีความรักเกษตรกร เหมือนญาติ พัฒนาสู่ Green Economy นำเกษตรกรสู่ Zero Waste Agricultuer สร้างความเข้มแข็งแก่ เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ใช้เทคโนโลยี ช่วยเหลือเกษตรกร รอบรู้ทาง วิชาการ / นโยบาย ภูมิใจในความเป็น เกษตรกร วางแผนการผลิตตอบรับ ความต้องการ รับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม / สังคม ตระหนักถึงคุณภาพ สินค้าและความ ปลอดภัยของ ผู้บริโภค มีข้อมูลที่ทันสมัย ประกอบการตัดสินใจ ความสัมพันธ์ระหว่าง Smart Officer กับ Smart Farmer สนับสนุน

17 จบแล้วค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ต้นทุนราย อาชีพ 1 นางสาวอัจฉรา เอื้ออนุกูลพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวางระบบและพัฒนา นางพัชราภรณ์ เรืองสันติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google