งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานความก้าวหน้าผล การปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 3 ไตรมาสที่ 1 ( 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2551) กลุ่มแผนงานและติดตาม ประเมินผล 5 มกราคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานความก้าวหน้าผล การปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 3 ไตรมาสที่ 1 ( 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2551) กลุ่มแผนงานและติดตาม ประเมินผล 5 มกราคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานความก้าวหน้าผล การปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 3 ไตรมาสที่ 1 ( 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2551) กลุ่มแผนงานและติดตาม ประเมินผล 5 มกราคม 2552

2 งานสอบบัญชี ภาครัฐ สตส. การติดตาม (แห่ง)การแสดงความคิดเห็น (แห่ง) แผนงานผลงานสะสมแผนงานผลงานสะสม ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ชัยภูมิ7612200171.4315143751.99 นครราชสีมา363536102.8610026544 100 1.51 บุรีรัมย์19 100 23013 1005.65 มหาสารคาม11 100 214551002.34 สุรินทร์93868598.8491.40142551003.52 รวม 166157163103.8298.191,002313096.772.99

3 งานสอบบัญชี ภาครัฐ ( ต่อ ) สตส. การวางรูปบัญชี (แห่ง)การติดตามการชำระบัญชี (แห่ง) แผนงานผลงานสะสมแผนงานผลงานสะสม ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ชัยภูมิ111100 36 100 นครราชสีมา111100 35 100 บุรีรัมย์-----3915 10038.46 มหาสารคาม32210066.6717 100 สุรินทร์333100 32232191.3065.63 รวม 87710087.5015912612498.4177.99

4 งานกำกับสหกรณ์ ภาคเอกชน สตส. งานกำกับสหกรณ์ (สก.) แผนงานผลงานสะสม ทั้งสิ้นสะสมจำนวนร้อยละสะสมร้อยละทั้งสิ้น ชัยภูมิ 5 ---- นครราชสีมา 124410033.33 บุรีรัมย์ 3 ---- มหาสารคาม 41110025 สุรินทร์ 2 ---- รวม265510019.23

5 งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร งาน / กิจกรรม เป้าหมาย การอบรมให้ ความรู้ ผลงาน สะสม รุ่นคนรุ่นคน - งานพัฒนาศักยภาพ บุคลากร ( กตส.) 1. ด้านการสอบบัญชี 2. ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ 1313 40 90 1-1- 41 - - งานพัฒนาศักยภาพ บุคลากรสหกรณ์และกลุ่ม เกษตร 1. ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ 130-- รวม 5160141

6 โครงการงานเสริมสร้างภูมิ ปัญญาทางบัญชีฯ สตส. เป้าหมาย (คน) ผลการอบรม/สอนแนะการจัดทำบัญชี ทั้งสิ้นสะสม หลักสูตรรู้และเข้าใจหลักสูตรฝึกปฏิบัติ จำนวน ร้อย สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น จำนวน ร้อยละ ทั้งสิ้น ชัยภูมิ30,5309,530 13,936146.2345.658,65828.36 นครราชสีมา41,14016,000 26,886168.0465.355,83914.19 บุรีรัมย์34,56014,560 14,677100.8042.474,97914.41 มหาสารคาม29,12017,120 12,56573.3943.153,96213.61 สุรินทร์32,6909,140 10,026109.6930.671910.58 รวม 168,04066,35078,090117.6946.4723,62914.06

7 โครงการคลินิก เกษตรเคลื่อนที่ สตส. การจัดนิทรรศการ (ครั้ง) จัดตามแผน กสส. จัดร่วมกับ หน่วยงานอื่น แผนงานผลงานสะสม ทั้งสิ้นสะสมจำนวนร้อยละสะสมร้อยละทั้งสิ้น ชัยภูมิ41110025- นครราชสีมา411100254 บุรีรัมย์411100251 มหาสารคาม41110025- สุรินทร์412200501 รวม2056120306

8 โครงการ พระราชดำริ โครงการ / กิจกรรม หน่ว ย งาน แผนงานผลงาน ทั้งสิ้ น สะส ม จำนว น ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น 1. ศิลปาชีพ - สอนแนะการจัดทำ บัญชี ( คน ) สุริน ทร์ 15 0 100 2. ส่งเสริมสหกรณ์ : โรงเรียน ตชด. - อบรมการจัดทำบัญชี ( คน.) บุรีรั มย์ สุริน ทร์ 18 26 ---- ---- ---- ---- 3. ส่งเสริมสหกรณ์ : กลุ่ม อาชีพฯ - สอนแนะการจัดทำ บัญชี ( กลุ่ม ) บุรีรั มย์ 3---- 4. พัฒนาการทำบัญชี ต่อเนื่อง - สอนแนะการจัดทำ บัญชี ( ร. ร.) - บริการโปรแกรมระบบ บัญชี ( ร. ร.) บุรีรั มย์ สุริน ทร์ บุรีรั มย์ สุริน ทร์ 11111111 11111111 11-111-1 100 - 100 - 100

9 งานวิสาหกิจ ชุมชน สตส. การวางรูปแบบบัญชี (แห่ง)สอนแนะการจัดทำบัญชี(แห่ง) แผนงานผลงานสะสมแผนงานผลงานสะสม ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ชัยภูมิ19 100 19 1894.74 นครราชสีมา15 100 15 ---- บุรีรัมย์11 100 11 ---- มหาสารคาม555100 555 สุรินทร์33 2987.88 33 2987.88 รวม 83 7995.18 83575291.2362.65

10 งานวิสาหกิจชุมชน ( ต่อ ) สตส. การติดตามประเมินผลการติดตามการจัดทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง แผนงานผลงานสะสมแผนงานผลงานสะสม ทั้งสิ้นสะสมจำนวนร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ทั้งสิ้นสะสมจำนวนร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ชัยภูมิ19 ---- 11 1090.91 นครราชสีมา15 ---- 12 100 บุรีรัมย์11 ---- 555100 มหาสารคาม555100 15 100 สุรินทร์33 2987.88 555100 รวม 83383489.4740.9648 4797.92

11 โครงการ WWR สตส. เตือนภัยรายไตรมาส (สหกรณ์) สัมพันธ์ 3 ประสาน (สหกรณ์) แผนงานผลงานสะสมแผนงานผลงานสะสม ทั้งสิ้นสะสมจำนวนร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ทั้งสิ้นสะสมจำนวนร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ชัยภูมิ 4 - 2 - 504 ---- นครราชสีมา 76610085.717 ---- บุรีรัมย์ 6 ---- 6 ---- มหาสารคาม 511100205 ---- สุรินทร์ 666100 6 ---- รวม 281315115.3853.5728 ----

12 โครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัว สตส. การสอนแนะการจัดทำบัญชี (คน) การติดตาม (คน) แผนงานผลงานสะสมแผนงานผลงานสะสม ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ชัยภูมิ 50 100 ----- นครราชสีมา 753050166.6766.67141 100 บุรีรัมย์ 50 --------- มหาสารคาม 50 100 ----- สุรินทร์ 50 --------- รวม 275130150115.3854.55141 100

13 โครงการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการฯ สตส. การอบรมให้ความรู้โดย สตท. (แห่ง) การนิเทศให้ความรู้ (แห่ง) แผนงานผลงานสะสม แผนงาน ผลงานสะสม ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ชัยภูมิ3- --- 31110033.33 นครราชสีมา6- --- 63310050 บุรีรัมย์5- --- 51110020 มหาสารคาม4- --- 43310075 สุรินทร์3- --- 333100 รวม21- --- 11 10052.38

14 14 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการฯ สตส. การอบรมให้ความรู้โดย สตท. (แห่ง) แผนงานผลงานสะสม ทั้งสิ้นสะสมจำนวนร้อยละสะสมร้อยละทั้งสิ้น ชัยภูมิ4 - --- นครราชสีมา9 - --- บุรีรัมย์4 - --- มหาสารคาม4 - --- สุรินทร์4 - --- รวม25 ----

15 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการฯ ( ต่อ ) สตส. การนิเทศให้ความรู้ (แห่ง) การกำกับแนะนำ (แห่ง) แผนงานผลงานสะสม แผนงาน ผลงานสะสม ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ชัยภูมิ4- --- 4-- -- นครราชสีมา935166.6755.56999100 บุรีรัมย์4-- -- 4-- -- มหาสารคาม444100 422 50 สุรินทร์444100 4-4 - รวม 251113118.1852251115136.3660

16 โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งและเป็นอิสระฯ สตส. การอบรม หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ โดย สตท.3 (สก.) การอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการ ตรวจสอบกิจการ โดย สตท.3 (สก.) แผนงานผลงานสะสมแผนงานผลงานสะสม ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ชัยภูมิ8- --- 8- --- นครราชสีมา15- --- - --- บุรีรัมย์11 100 11- --- มหาสารคาม11- --- - --- สุรินทร์12 100 12- --- รวม 5723 10040.3557----

17 งานพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สตส. การติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชี โดย กตส. (แห่ง) กำกับการใช้โปรแกรมระบบบัญชี (โปรแกรม) แผนงานผลงานสะสมแผนงานผลงานสะสม ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ชัยภูมิ 666100 1293233103.1325.58 นครราชสีมา 2120 10095.241215257109.6247.11 บุรีรัมย์ 555100 83343294.1238.55 มหาสารคาม -----6234 10054.84 สุรินทร์ 21 100 95241666.6716.84 รวม 5352 10098.11490176 10035.92

18 งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สตส. การใช้โปรแกรม ACL/CATsช่วยตรวจสอบ (แห่ง) แผนงาน ผลงานสะสม ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ชัยภูมิ 32331009.38 นครราชสีมา 621011110 17.7 4 บุรีรัมย์ 4645125 10.8 7 มหาสารคาม 4821502.08 สุรินทร์ 35111002.86 รวม 22320211059.42

19 ข้อบกพร่องทางการเงิน ณ 25 ธันวาคม 2551 สตส. ยกมาเพิ่มขึ้นลดลงคงเหลือ แห่ ง จำนวน เงิน แ ห่ง จำนวน เงิน แห่ ง จำนวน เงิน แห่ ง จำนวน เงิน ชย. 15 7,086,6 27.24 - 2 96,858. 95 15 6,989,7 68.29 นม. 60 9,014,0 19.22 2 93,47 7.06 2 332,73 0.00 61 8,774,7 66.28 บร. 55 6,997,1 84.71 2 101,9 73.00 7 592,59 8.41 53 6,506,5 59.30 มค. 30 1,795,5 21.42 4 526,5 12.16 5 268,18 9.46 29 2,053,8 44.12 สร. 66 23,069, 535.06 3 171,3 99.43 8 437,91 9.14 63 22,803, 015.40 รวม 22 6 47,962, 887.65 11111111 893,3 61.70 24 1,728,2 95.96 22 1 47,127, 953.39 เงินสดขาด บัญชี สินค้าขาด บัญชี ปฏิเสธหนี้ 15,388,879. 00 บาท (32.65%) 26,067,055.57 บาท (55.31%) 5,672,018.8 2 บาท (12.04%)

20 การประหยัดพลังงาน ประจำปี งบประมาณ 2552 หน่ว ย งาน ไฟฟ้า ( หน่วย ) น้ำมัน ( ลิตร ) พ.ย.พ.ย.พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค. เพิ่ม ( ล ด ) พ.ย.พ.ย.พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค. ชย. 1,1601,112 ( 48 ) 1,378. 62 1,672.84 294.2 2 นม. 1,7051,474 ( 31 ) ( 31 ) 2,304. 90 1,548.99 ( 755.9 1 ) บร. 1,694. 63 1,466. 05 ( 228.5 8 ) 1,622. 40 1,523.86 ( 98.54 ) มค. 1,011. 33 987.45 ( 23.88 ) 723.9 4 856.2 7 132.3 3 สร. 1,728. 38 1,753. 53 25.15 1,213. 30 1,199.36 ( 13.94 ) สตท.3 1,240960 ( 280 ) 490.7 1 52029.29 รวม 8,539. 34 7,753. 03 ( 786.3 1 ) 7,733. 87 7,321.32 ( 412.5 5 )

21 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ชัยภูมิ 20.64 % นครราชสีมา 22.99 % บุรีรัมย์ 21.17 % มหาสารคาม 26.92 % สุรินทร์ 21.26 % สตท.3 19.52 % งบรวม ได้รับ ทั้งสิ้น 53.02 ล้านบาท งบลงทุน 2.66 ล้านบาท ร้อยละ 5.03 % ใช้ไป 11.75 ล้านบาท ร้อยละ 22.15 % คงเหลือ 41.28 ล้านบาท ร้อยละ 77.85 % คงเหลือ 2.29 ล้านบาท ร้อยละ 85.97 % ใช้ไป 0.37 ล้านบาท ร้อยละ 14.03 % ดำเนินการ / อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย ชัยภูมิ 68.93 % นครราชสีมา 88.58 % บุรีรัมย์ - % มหาสารคาม 35.59 % สุรินทร์ - % สตท.3 - %

22 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt รายงานความก้าวหน้าผล การปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 3 ไตรมาสที่ 1 ( 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2551) กลุ่มแผนงานและติดตาม ประเมินผล 5 มกราคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google