งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานความก้าวหน้าผล การปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 3 ไตรมาสที่ 1 ( 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2551) กลุ่มแผนงานและติดตาม ประเมินผล 5 มกราคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานความก้าวหน้าผล การปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 3 ไตรมาสที่ 1 ( 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2551) กลุ่มแผนงานและติดตาม ประเมินผล 5 มกราคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานความก้าวหน้าผล การปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 3 ไตรมาสที่ 1 ( 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2551) กลุ่มแผนงานและติดตาม ประเมินผล 5 มกราคม 2552

2 งานสอบบัญชี ภาครัฐ สตส. การติดตาม (แห่ง)การแสดงความคิดเห็น (แห่ง) แผนงานผลงานสะสมแผนงานผลงานสะสม ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม สุรินทร์ รวม ,

3 งานสอบบัญชี ภาครัฐ ( ต่อ ) สตส. การวางรูปบัญชี (แห่ง)การติดตามการชำระบัญชี (แห่ง) แผนงานผลงานสะสมแผนงานผลงานสะสม ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม สุรินทร์ รวม

4 งานกำกับสหกรณ์ ภาคเอกชน สตส. งานกำกับสหกรณ์ (สก.) แผนงานผลงานสะสม ทั้งสิ้นสะสมจำนวนร้อยละสะสมร้อยละทั้งสิ้น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม สุรินทร์ รวม

5 งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร งาน / กิจกรรม เป้าหมาย การอบรมให้ ความรู้ ผลงาน สะสม รุ่นคนรุ่นคน - งานพัฒนาศักยภาพ บุคลากร ( กตส.) 1. ด้านการสอบบัญชี 2. ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ งานพัฒนาศักยภาพ บุคลากรสหกรณ์และกลุ่ม เกษตร 1. ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ รวม

6 โครงการงานเสริมสร้างภูมิ ปัญญาทางบัญชีฯ สตส. เป้าหมาย (คน) ผลการอบรม/สอนแนะการจัดทำบัญชี ทั้งสิ้นสะสม หลักสูตรรู้และเข้าใจหลักสูตรฝึกปฏิบัติ จำนวน ร้อย สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น จำนวน ร้อยละ ทั้งสิ้น ชัยภูมิ30,5309,530 13, , นครราชสีมา41,14016,000 26, , บุรีรัมย์34,56014,560 14, , มหาสารคาม29,12017,120 12, , สุรินทร์32,6909,140 10, รวม 168,04066,35078, ,

7 โครงการคลินิก เกษตรเคลื่อนที่ สตส. การจัดนิทรรศการ (ครั้ง) จัดตามแผน กสส. จัดร่วมกับ หน่วยงานอื่น แผนงานผลงานสะสม ทั้งสิ้นสะสมจำนวนร้อยละสะสมร้อยละทั้งสิ้น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม สุรินทร์ รวม

8 โครงการ พระราชดำริ โครงการ / กิจกรรม หน่ว ย งาน แผนงานผลงาน ทั้งสิ้ น สะส ม จำนว น ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น 1. ศิลปาชีพ - สอนแนะการจัดทำ บัญชี ( คน ) สุริน ทร์ ส่งเสริมสหกรณ์ : โรงเรียน ตชด. - อบรมการจัดทำบัญชี ( คน.) บุรีรั มย์ สุริน ทร์ ส่งเสริมสหกรณ์ : กลุ่ม อาชีพฯ - สอนแนะการจัดทำ บัญชี ( กลุ่ม ) บุรีรั มย์ พัฒนาการทำบัญชี ต่อเนื่อง - สอนแนะการจัดทำ บัญชี ( ร. ร.) - บริการโปรแกรมระบบ บัญชี ( ร. ร.) บุรีรั มย์ สุริน ทร์ บุรีรั มย์ สุริน ทร์

9 งานวิสาหกิจ ชุมชน สตส. การวางรูปแบบบัญชี (แห่ง)สอนแนะการจัดทำบัญชี(แห่ง) แผนงานผลงานสะสมแผนงานผลงานสะสม ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม สุรินทร์ รวม

10 งานวิสาหกิจชุมชน ( ต่อ ) สตส. การติดตามประเมินผลการติดตามการจัดทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง แผนงานผลงานสะสมแผนงานผลงานสะสม ทั้งสิ้นสะสมจำนวนร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ทั้งสิ้นสะสมจำนวนร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม สุรินทร์ รวม

11 โครงการ WWR สตส. เตือนภัยรายไตรมาส (สหกรณ์) สัมพันธ์ 3 ประสาน (สหกรณ์) แผนงานผลงานสะสมแผนงานผลงานสะสม ทั้งสิ้นสะสมจำนวนร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ทั้งสิ้นสะสมจำนวนร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม สุรินทร์ รวม

12 โครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัว สตส. การสอนแนะการจัดทำบัญชี (คน) การติดตาม (คน) แผนงานผลงานสะสมแผนงานผลงานสะสม ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม สุรินทร์ รวม

13 โครงการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการฯ สตส. การอบรมให้ความรู้โดย สตท. (แห่ง) การนิเทศให้ความรู้ (แห่ง) แผนงานผลงานสะสม แผนงาน ผลงานสะสม ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม สุรินทร์ รวม

14 14 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการฯ สตส. การอบรมให้ความรู้โดย สตท. (แห่ง) แผนงานผลงานสะสม ทั้งสิ้นสะสมจำนวนร้อยละสะสมร้อยละทั้งสิ้น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม สุรินทร์ รวม

15 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการฯ ( ต่อ ) สตส. การนิเทศให้ความรู้ (แห่ง) การกำกับแนะนำ (แห่ง) แผนงานผลงานสะสม แผนงาน ผลงานสะสม ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม สุรินทร์ รวม

16 โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งและเป็นอิสระฯ สตส. การอบรม หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ โดย สตท.3 (สก.) การอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการ ตรวจสอบกิจการ โดย สตท.3 (สก.) แผนงานผลงานสะสมแผนงานผลงานสะสม ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม สุรินทร์ รวม

17 งานพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สตส. การติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชี โดย กตส. (แห่ง) กำกับการใช้โปรแกรมระบบบัญชี (โปรแกรม) แผนงานผลงานสะสมแผนงานผลงานสะสม ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม สุรินทร์ รวม

18 งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สตส. การใช้โปรแกรม ACL/CATsช่วยตรวจสอบ (แห่ง) แผนงาน ผลงานสะสม ทั้งสิ้นสะสมจำนวน ร้อยละ สะสม ร้อยละ ทั้งสิ้น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม สุรินทร์ รวม

19 ข้อบกพร่องทางการเงิน ณ 25 ธันวาคม 2551 สตส. ยกมาเพิ่มขึ้นลดลงคงเหลือ แห่ ง จำนวน เงิน แ ห่ง จำนวน เงิน แห่ ง จำนวน เงิน แห่ ง จำนวน เงิน ชย. 15 7,086, , ,989, นม. 60 9,014, , , ,774, บร. 55 6,997, , , ,506, มค. 30 1,795, , , ,053, สร ,069, , , ,803, รวม ,962, , ,728, ,127, เงินสดขาด บัญชี สินค้าขาด บัญชี ปฏิเสธหนี้ 15,388, บาท (32.65%) 26,067, บาท (55.31%) 5,672, บาท (12.04%)

20 การประหยัดพลังงาน ประจำปี งบประมาณ 2552 หน่ว ย งาน ไฟฟ้า ( หน่วย ) น้ำมัน ( ลิตร ) พ.ย.พ.ย.พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค. เพิ่ม ( ล ด ) พ.ย.พ.ย.พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค. ชย. 1,1601,112 ( 48 ) 1, , นม. 1,7051,474 ( 31 ) ( 31 ) 2, , ( ) บร. 1, , ( ) 1, , ( ) มค. 1, ( ) สร. 1, , , , ( ) สตท.3 1, ( 280 ) รวม 8, , ( ) 7, , ( )

21 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ชัยภูมิ % นครราชสีมา % บุรีรัมย์ % มหาสารคาม % สุรินทร์ % สตท % งบรวม ได้รับ ทั้งสิ้น ล้านบาท งบลงทุน 2.66 ล้านบาท ร้อยละ 5.03 % ใช้ไป ล้านบาท ร้อยละ % คงเหลือ ล้านบาท ร้อยละ % คงเหลือ 2.29 ล้านบาท ร้อยละ % ใช้ไป 0.37 ล้านบาท ร้อยละ % ดำเนินการ / อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย ชัยภูมิ % นครราชสีมา % บุรีรัมย์ - % มหาสารคาม % สุรินทร์ - % สตท.3 - %

22 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt รายงานความก้าวหน้าผล การปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 3 ไตรมาสที่ 1 ( 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2551) กลุ่มแผนงานและติดตาม ประเมินผล 5 มกราคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google