งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี

3 โคกสูง หนองไข่น้ำ บ้านโพธิ์ พุดซา จอหอ ตลาด บ้านเกาะ หมื่นไวย หนองกระทุ่ม พลกรัง สี่มุม บ้านใหม่ ในเมือง หนองไผ่ล้อม หนองจะบก ปรุใหญ่ สุรนารี โคกกรวด มะเริง พะเนา หนองระเวียง หัวทะเล โพธิ์กลาง หนองบัวศาลา ไชยมงคล CUP ศรีษะละเลิง ( สสอ. เมือง ) CUP เทศบาล ( อปท.) CUP รัฐนอก สังกัด ( รพ. ค่าย ) ประชากร 686,353 คน แผนที่อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา CUP มะค่า ( สสอ. เมือง ) CUP หัวทะเล ( รพ. มหาราช ) CUP เอกชน CUP วัดบูรพ์ ( สสจ. นม.)

4 การพัฒนา Node แกนหลัก รพช. Node ( สาขาหลัก ) จุดเน้น ระบบบริการ ระบบ Refer ( สาขาหลัก ) การพัฒนาบริการแพทย์ 10 สาขาหลัก แกนหลัก รพ. มหาราช จุดเน้น ระบบบริการ ระบบ Refer (10 สาขา ) การพัฒนาหน่วยปฐมภูมิ แกนหลัก ศูนย์แพทย์ / รพ. สต. แม่ข่าย จุดเน้น 1. ดูแลกลุ่ม อายุ 2. หมอใกล้บ้าน ใกล้ใจ 3. คัดกรอง /PP 4. นโยบายสำคัญ 1. ระบบ Refer 3. การ เพิ่ม ประสิทธิภ าพ การเงิน การคลัง 2. ระบบข้อมูล ข่าวสาร ตติย ภูมิ ทุติย ภูมิ ปฐม ภูมิ 4. การ พัฒนา กำลังคน

5 Node รพ.เทพรัตน์ นม. Node รพ.เทพรัตน์ นม. Node รพ.ปากช่อง Node รพ.ปากช่อง Node รพ.พิมาย Node รพ.พิมาย Node รพ.บัวใหญ่ Node รพ.บัวใหญ่ Node รพ.ด่านขุนทด Node รพ.ด่านขุนทด Node รพ.โชคชัย Node รพ.โชคชัย

6 กำลังคน และการสนับสนุนสิ่งจำเป็น ใน รพ.สต./ศสม. จังหวัดนครราชสีมา

7 การวิเคราะห์ส่วนขาดขาดบุคลากรตาม GIS ปี ๒๕๕๕ วิชาชีพจำนวนตาม GIS มีอยู่จริงส่วนขาด ขาด% แพทย์๔๐๕๒๕๙๑๔๖๕๖.๓๗ ทันตแพทย์๒๔๐๑๑๑๑๒๙๕๓.๗๕ เภสัชกร๒๔๐๑๔๔๙๖๔๐ พยาบาล๒,๙๓๑๒,๒๓๕๖๙๖๒๓.๗๕ จพ.เภสัช๒๔๐๑๖๐๘๐๓๓.๓๓ จพ.ทันตฯ๓๑๒๒๕๙๕๓๑๖.๙๙ จพ.สธ+นวก.สธ+ จบส. ๑,๘๐๔๑,๔๘๓๓๒๑๑๗.๗๙

8 การเสริมกำลังคนใน รพ.สต./ศสม. หน่วยบริการเป้าหมาย (แห่ง) พยาบาล วิชาชีพ (แห่ง) ผ่าน การอบรม เวชปฏิบัติฯ (แห่ง) ทันตา ภิบาล (แห่ง) ผช.แพทย์ แผนไทย (แห่ง) ศสม.33333 รพ.สต. ขนาดใหญ่ 68 5362 รพ.สต. ขนาดกลาง 23722420671203 รพ.สต. ขนาดเล็ก 443626-31 รวม352331303127299 รพ.สต. ขาดพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 21 แห่ง (CUP จัดทีมสหวิชาชีพหมุนเวียน) ยังไม่ผ่านการอบรมเวชปฏิบัติครอบครัว จำนวน 28 แห่ง

9 1. สนับสนุนบุคลากรให้กับ รพ.สต.ขนาดใหญ่และเครือข่าย รพ.สต. 2. อบรมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ปี 54 รพ.สต. 133 คน ปี 55 รพ.สต. 73 คน เป้าหมาย ปี 56 รพ.สต. 50 คน

10 1. การอบรมวิทยากรระดับจังหวัด หลักสูตร นสค. (มี.ค.56) 2. การอบรมแพทย์ให้คำปรึกษา นสค.(เม.ย.56) 3. การอบรมทีมสหวิชาชีพด้านเวชศาสตร์ ครอบครัว(5 week end) 1. การอบรมวิทยากรระดับจังหวัด หลักสูตร นสค. (มี.ค.56) 2. การอบรมแพทย์ให้คำปรึกษา นสค.(เม.ย.56) 3. การอบรมทีมสหวิชาชีพด้านเวชศาสตร์ ครอบครัว(5 week end) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร จ.นครราชสีมาที่มีอยู่

11 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.1 Data Center 1.2 เครือข่าย Point to Point Network 2. พัฒนา Logistic Lap ได้แก่ Central Lab

12 4. สนับสนุนยานพาหนะและอุปกรณ์สื่อสาร ได้แก่ : รถยนต์,จักรยานยนต์,โทรศัพท์มือถือ 3. สร้างระบบ CFOทุกระดับเพื่อป้องกันความเสี่ยง ด้านการเงินการคลัง ผลงาน ระดับ 1= 8 แห่ง ระดับ4 = 4 แห่ง ระดับ 2 = 3 แห่งระดับ5 = 1 แห่ง ระดับ 3 = 4 แห่งไม่มีระดับวิกฤติ

13 การดำเนินงาน ตามนโยบายกระทรวง สาธารณสุข

14 ความพร้อมในการดำเนินงาน กลุ่มระบบผลลัพธ์ ปี 55 สตรี โดยใช้ FF - คัดกรองกลุ่มปกติ เสี่ยง ป่วย - จัดบริการตามเกณฑ์ และเชื่อมโยง ต่อเนื่อง - เสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยจัดตั้ง ชมรม เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ - ประสานภาคีที่เกี่ยวข้อง เช่น อปท. กองทุน อสม.,พจม.ดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง คัดกรองมะเร็งเต้านม 542,570 คน คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 100,030 คน ผู้สูงอายุ คัดกรองผู้สูงอายุ (ADL) 296,309 คน ผู้สูงอายุ ติดสังคม 266,569 คน ผู้สูงอายุ ติดบ้าน 24,062 คน ผู้สูงอายุ ติดเตียง 5,678 คน ผู้พิการ พิการทางการมองเห็น 7,593 คน พิการทางการได้ยิน 5,406 คน พิการทางการเคลื่อนไหว 20,417 คน พิการทางจิตใจ 4,001 คน พิการทางสติปัญญา 5,420 คน พิการทางการเรียนรู้ 620 คน

15 การดำเนินงานป้องกันและ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

16 www.themegallery.comCompany Logo โครงการ 1 อำเภอ 1 ค่าย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เป็นวิทยากรดำเนินการ (ทุกอำเภอ อำเภอละอย่างน้อย 1 ค่าย) - มีจำนวนผู้เข้าบำบัดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยน พฤติกรรม จำนวน 8,974 ราย

17

18 จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามระบบการบำบัดปีงบประมาณ 2555 ( 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามระบบการบำบัดปีงบประมาณ 2555 ( 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) ระบบสมัครใจ เป้าหมาย 6,948 ราย ผลงาน 9,104 ราย (131.03%) ระบบบังคับบำบัด เป้าหมาย 2,277 ราย ผลงาน 4,701 ราย (206.46%) ระบบต้องโทษ เป้าหมาย 700 ราย ผลงาน 975 ราย (139.29%) เป้าหมายรวม 9,925 ราย ผลงาน 14,780 ราย (148.93% ) เป้าหมายรวม 9,925 ราย ผลงาน 14,780 ราย (148.93% ) 131.03% 206.46% 139.29%

19 ผลการดำเนินงานบำบัดผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด จ.นครราชสีมา จำแนกตามระบบการบำบัดปีงบประมาณ 2555 ( 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) ผลการดำเนินงานบำบัดผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด จ.นครราชสีมา จำแนกตามระบบการบำบัดปีงบประมาณ 2555 ( 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) เป้าหมายรวม 9,925 ราย ผลงาน 14,780 ราย (เกินเป้าหมาย 148.93% ) เป้าหมายรวม 9,925 ราย ผลงาน 14,780 ราย (เกินเป้าหมาย 148.93% ) เป้าหมาย ผลงาน

20

21 ผู้ป่วย DM-HT ทั้งหมด 230,937 ราย  รักษาที่ รพช. 138,562 ราย คิดเป็น 60%  รักษาที่ รพ.สต 92,375 ราย คิดเป็น 40% ผู้ป่วย DM-HT ทั้งหมด 230,937 ราย  รักษาที่ รพช. 138,562 ราย คิดเป็น 60%  รักษาที่ รพ.สต 92,375 ราย คิดเป็น 40% เน้นคลินิกโรคเรื้อรัง โดยการจัดระบบ เน้นคลินิกโรคเรื้อรัง โดยการจัดระบบ การนัดหมาย /เยี่ยมบ้าน / การส่งต่อ ไป-กลับ การนัดหมาย /เยี่ยมบ้าน / การส่งต่อ ไป-กลับ เน้นคลินิกโรคเรื้อรัง โดยการจัดระบบ เน้นคลินิกโรคเรื้อรัง โดยการจัดระบบ การนัดหมาย /เยี่ยมบ้าน / การส่งต่อ ไป-กลับ การนัดหมาย /เยี่ยมบ้าน / การส่งต่อ ไป-กลับ

22 ติดต่อหมอใกล้บ้านใกล้ใจได้ทุกเวลาติดต่อหมอใกล้บ้านใกล้ใจได้ทุกเวลา

23 แพทย์ที่ปรึกษา ใน รพ.สต./ศสม. หน่วยบริการเป้าหมาย (แห่ง) แพทย์ ให้คำปรึกษา ศสม. 33 รพ.สต.ขนาดใหญ่ 68 รพ.สต.ขนาดกลาง 237 รพ.สต.ขนาดเล็ก 44 รวม 352 @ แพทย์ให้คำปรึกษาครบทุกแห่ง โดยสื่อสารผ่านโทรศัพท์ /Internet @ การเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยระหว่าง รพ.สต.และ รพ.แม่ข่าย โดยใช้ระบบ point to point

24

25 Family – Oriented Family – Oriented Family system, family life cycle Family system, family life cycle Family assessment tool Family assessment tool Family meeting/conference Family meeting/conference Home visit/Home care/Home ward Home visit/Home care/Home ward ฝึกการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดทรมาน ฝึกการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดทรมาน ผู้ป่วยอัมพาต อัมพฤกษ์และ ผู้ป่วย ผู้ป่วยอัมพาต อัมพฤกษ์และ ผู้ป่วย ที่นอนติดเตียงจิตใจผู้ป่วย และ ญาติ ที่นอนติดเตียงจิตใจผู้ป่วย และ ญาติ

26 โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ( HomeWard) เครือข่ายบริการที่ 9 จังหวัด จำนวน(กลุ่มเป้าหมาย) รวม รุ่นที่ 1รุ่นที่ 2 นครราชสีมา55 110 ชัยภูมิ25 50 บุรีรัมย์45 90 สุรินทร์25 50 รวม150 300 กำหนดอบรมประมาณต้นเดือน กันยายน 54 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน ณ โรงแรมสบาย อ.เมือง จ.นครราชสีมา

27 การดำเนินงานโรคไม่ติดต่อการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อ

28 ผลการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยทั้งหมด 230,937 ราย ผู้ป่วยเบาหวาน 56,137 ราย ผู้ป่วยเบาหวาน + ความดันโลหิตสูง 32,202 ราย ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 142,598 ราย

29 จำนวนผู้ป่วย DM ที่ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน

30 กิจกรรมเด่นกิจกรรมเด่น จัดระบบการตรวจ ภาวะแทรกซ้อน ทางตาไปที่ โรงพยาบาล ชุมชน Node ทั้ง 6 แห่ง เครือข่ายระบบ บริการสุขภาพ จังหวัด นครราชสีมา ระยะ 5 ปี

31 1. เป็นการพัฒนา Service Plan ที่เชื่อมโยงทุก ระดับของจังหวัดนครราชสีมา 2. การมีส่วนร่วมของแพทย์และ บุคลากร สาธารณสุข ในเครือข่ายปฐม ภูมิ ภายใต้ DHS 3. การบริหารจัดการ CUP Split เขตเมือง (Node รพ. เทพรัตน์ นครราชสีมา )

32 LOGO


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google