งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 29 มกราคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 29 มกราคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุตรดิตถ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 29 มกราคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุตรดิตถ์

2 2 ผังโครงสร้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ สายสอบบัญชีที่ 2 สายสอบบัญชีที่ 3 สายสอบบัญชีที่ 4 สายสอบบัญชีที่ 5 สายสอบบัญชีที่ 7 สายสอบบัญชีที่ 8 สายสอบบัญชีที่ 10 สายสอบบัญชีที่ 12 สายสอบบัญชีที่ 6

3 สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุตรดิตถ์ อัตรากำลัง มีอัตรากำลังทั้งสิ้น 40 คน ดังนี้ ข้าราชการ จำนวน 11 คน พนักงานราชการ จำนวน 15 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการ จำนวน 13 คน

4 ตามทะเบียน สก. ก.ก. รวม 9066156 ตรวจสอบโดย ภาคเอกชน สก. ก.ก. รวม 5-5 3.21- ตรวจสอบโดยภาครัฐ สก. ก.ก. รวม 8565150 54.4941.6 6 96.15 ไม่ต้องตรวจ สก. ก.ก. รวม -11 -0.64 1. กลุ่มพร้อม สก. ก.ก. รวม 8565150 56.6743. 33 100 2. กลุ่มไม่พร้อม สก. ก.ก. รวม --- สรุปการวางแผนงานสอบบัญชีของสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ งานกำกับภาคเอกชน สก. ก.ก. รวม 5-5

5 กิจกรรม แผน ทั้งปี แผน ต. ค. 54- ก. พ. 55 ผลงาน ณ 29 ก. พ. 55 ร้อย ละ แผน มี. ค. 55 แผน ไตรมาส 3 แผน ไตร มาส 4 ร้อยละ ( ทั้งสิ้น ) ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรได้รับการ ตรวจสอบบัญชี - แสดงความเห็น - สอบบัญชีระหว่างปี 13184 10017 1364.12 - สอบบัญชีประจำปี 15039 10013643526.00 สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุตรดิตถ์ แผนงาน / ผลงาน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

6 กิจกรรม แผน ทั้งปี แผน ต. ค. 54- ก. พ. 55 ผลงาน ณ 29 ก. พ. 55 ร้อย ละ แผน มี. ค. 55 แผน ไตรมาส 3 แผน ไตร มาส 4 ร้อยละ ( ทั้งสิ้น ) ผลผลิตที่ 2 สหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกร และ วิสาหกิจชุมชนได้รับ การพัฒนาความรู้ด้าน การบริหารทาง การเงินการบัญชี - วางรูปแบบและสอนแนะ การ จัดทำบัญชีแก่วิสาหกิจฯ - กิจกรรมวางรูป 999100 - กิจกรรมสอนแนะ 9/549/18 1009/9 9/1833.33 - ติดตามต่อเนื่อง (49-54)9/369/18 100-9/9 50.00 - งานพัฒนาสหกรณ์ / กลุ่ม ฯตั้งใหม่ - กิจกรรมอบรม คณะกรรมการ 1----1-- - โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารฯ - กิจกรรมกำกับ แนะนำฯ 13/1 5613/65 10013/1313/39 41.67 - โครงการ 3 ประสาน (WWR) - กิจกรรมร่วมประชุม ฯเตือนภัยฯ 5/205/5 1005/5 25.00 สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุตรดิตถ์ แผนงาน / ผลงาน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

7 กิจกรรม แผน ทั้งปี แผน ต. ค. 54- ก. พ. 55 ผลงาน ณ 29 ก. พ. 55 ร้อย ละ แผน มี. ค. 55 แผน ไตรมาส 3 แผน ไตร มาส 4 ร้อยละ ( ทั้งสิ้น ) ผลผลิตที่ 4 เกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ - โครงการพัฒนาภูมิ ปัญญาทางบัญชี - สอนแนะการจัดทำ บัญชีต้นทุนอาชีพ 5,8203,9114,022 102.8 41,909--69.11 - ฝึกอบรมการจัดทำบัญชี แก่กลุ่มเป้าหมาย - โครงการพัฒนา เด็กและเยาวชนฯ 13 100--- - โครงการสายใยรัก 100505110250--51.00 - โครงการพัฒนา กลุ่มอาชีพฯ 2/182/6 100-2/6 33.33 - โครงการคลินิก เกษตรเคลื่อนที่ 41110011125.00 สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุตรดิตถ์ แผนงาน / ผลงาน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

8 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ อุตรดิตถ์ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 สถานะการ ใช้ โปรแกรม จำนวน พนักงานบัญชี IT ร้อย ละ สหกรณ์ การเกษตร ( เป้าหมาย ) มีไม่มีแดงเหลืองเขียว 85 -521125 29.4 1

9 แยกตาม ผลผลิต ผลผลิตที่ 1 ผลผลิตที่ 2 ผลผลิตที่ 3 ผลผลิตที่ 4 รวม งบประมาณรายจ่ายร้อยละ 4,232,100.001,710,551. 02 40.42 305,200.0059,442.3019.48 35,150.00-- 807,100.00343,800.0 0 42.60 5,379,550.002,113,793. 32 39.29 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุตรดิตถ์ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 หมายเหตุ งบประมาณเป็นจำนวนเงินที่ได้รับจริง และจ่ายจริง


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 29 มกราคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google