งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบประมาณ ปี 2554 งบรายจ่าย งบประมาณ ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบประมาณ ปี 2554 งบรายจ่าย งบประมาณ ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบประมาณ ปี 2554 งบรายจ่าย งบประมาณ ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2554 งบรายจ่าย งบประมาณ ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ งบบุคลากร 599,462,000.00 0.00 248,886,373.93 350,575,626.07 41.52 งบดำเนินงาน 432,915,729.00 19,975,918.38 154,501,289.75 258,438,520.87 35.69 งบลงทุน 60,132,171.00 5,301,000.00 11,554,963.77 43,276,207.23 19.22 รายจ่ายอื่น 12,335,200.00 7,724,000.00 460,000.00 4,151,200.00 3.73 รวม 1,104,845,100.00 33,000,918.38 415,402,627.45 656,441,554.17 37.60 มติ ครม. ภาพรวม ไตรมาส 1 ร้อยละ 20 ไตรมาส 2 ร้อยละ 44 ไตรมาส 3 ร้อยละ 68 ไตรมาส 4 ร้อยละ 93 มติ ครม. งบลงทุน ไตรมาส 1 ร้อยละ 10 ไตรมาส 2 ร้อยละ 35 ไตรมาส 3 ร้อยละ 61 ไตรมาส 4 ร้อยละ 72

2 งบประมาณ ปี 2554 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2554 งบรายจ่าย
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2554 งบรายจ่าย ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ งบบุคลากร 432,583,560.00 186,289,663.59 246,293,896.41 43.06 166,878,440.00 62,596,710.34 104,281,729.66 37.51 ดำเนินงาน 151,247,747.00 40,064,817.48 111,182,929.52 26.49 281,667,982.00 114,436,472.27 167,231,509.73 40.63 งบลงทุน 15,200,453.00 2,018,690.50 13,181,762.50 13.28 44,931,718.00 9,536,273.27 35,395,444.73 21.22 รายจ่ายอื่น 12,335,200.00 460,000.00 11,875,200.00 3.73 รวม 611,366,960.00 228,833,171.57 382,533,788.43 37.43 493,478,140.00 186,569,455.88 306,410,985.65 37.81 มติ ครม. ภาพรวม ไตรมาส 1 ร้อยละ 20 ไตรมาส 2 ร้อยละ 44 ไตรมาส 3 ร้อยละ 68 ไตรมาส 4 ร้อยละ 93 มติ ครม. งบลงทุน ไตรมาส 1 ร้อยละ 10 ไตรมาส 2 ร้อยละ 35 ไตรมาส 3 ร้อยละ 61 ไตรมาส 4 ร้อยละ 72

3 งบประมาณ ปี 2554 ภาพรวม ส่วนภูมิภาค หน่วยงาน ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ
งบประมาณ ปี ภาพรวม ส่วนภูมิภาค หน่วยงาน ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย สตท. 1 54,785,900.00 21,294,648.22 33,491,251.78 38.87 สตท. 2 44,484,190.00 17,522,307.72 26,961,882.28 39.39 สตท. 3 46,653,580.00 18,143,620.81 28,509,959.19 38.89 สตท. 4 48,830,360.00 19,262,651.53 29,567,708.47 39.45 สตท. 5 48,789,610.00 20,048,728.12 28,740,881.88 41.09 สตท.6 57,210,360.00 22,664,519.33 34,545,840.67 39.62 สตท.7 48,799,940.00 17,822,605.40 30,977,334.60 36.52 สตท.8 43,765,620.00 16,527,830.82 27,237,789.18 37.76 สตท.9 51,334,120.00 19,904,718.36 31,429,401.36 38.77 สตท.10 48,824,460.00 13,377,825.29 35,446,634.71 27.40 รวม 493,478,140.47 186,569,455.88 306,908,684.12 37.81

4 งบประมาณ ปี 2554 งบลงทุน ส่วนภูมิภาค หน่วยงาน ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ
งบประมาณ ปี งบลงทุน ส่วนภูมิภาค หน่วยงาน ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย สตท. 1 5,341,900.00 2,093,599.01 3,248,300.01 39.19 สตท. 2 4,696,900.00 2,158,328.28 2,538,571.28 45.95 สตท. 3 2,780,218.00 324,318.00 2,455,900.00 11.67 สตท. 4 2,905,900.00 450,000.00 15.49 สตท. 5 3,944,900.00 1,462,500.00 2,482,400 37.07 สตท.6 3,249,900.00 794,000.00 24.43 สตท.7 3,851,200.00 469,675.00 3,381,525.00 12.20 สตท.8 2,902,900.00 261,852.00 2,641,048.00 9.02 สตท.9 3,216,900.00 761,000.00 23.66 สตท.10 12,041,000.00 11,280,000.00 6.32 รวม 44,931,718.00 9,536,273.27 35,395,444.73 21.22


ดาวน์โหลด ppt งบประมาณ ปี 2554 งบรายจ่าย งบประมาณ ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google