งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ งบประมาณ ปี 2554 งบ รายจ่าย งบประมา ณ ผูกพันเบิกจ่ายคงเหลือ ร้อย ละ งบ บุคลาก ร 599,462, 000.00 0.00 248,886,373.93 350,575, 626.07.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ งบประมาณ ปี 2554 งบ รายจ่าย งบประมา ณ ผูกพันเบิกจ่ายคงเหลือ ร้อย ละ งบ บุคลาก ร 599,462, 000.00 0.00 248,886,373.93 350,575, 626.07."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ งบประมาณ ปี 2554 งบ รายจ่าย งบประมา ณ ผูกพันเบิกจ่ายคงเหลือ ร้อย ละ งบ บุคลาก ร 599,462, ,886, ,575, งบ ดำเนินง าน 432,915, ,975, ,501, ,438, งบ ลงทุน 60,132, ,301, ,554, ,276, รายจ่าย อื่น 12,335, ,724, , ,151, รวม 1,104,84 5, ,000, ,402, ,441, ณ 28 กุมภาพันธ์ 2554 มติ ครม. ภาพรวม ไตร มาส 1 ร้อยละ 20 ไตรมาส 2 ร้อย ละ 44 ไตรมาส 3 ร้อย ละ 68 ไตรมาส 4 ร้อย ละ 93 มติ ครม. งบลงทุน ไตร มาส 1 ร้อยละ 10 ไตรมาส 2 ร้อย ละ 35 ไตรมาส 3 ร้อย ละ 61 ไตรมาส 4 ร้อย ละ 72

2 กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ งบประมาณ ปี 2554 งบ รายจ่า ย ส่วนกลางส่วนภูมิภาค งบประมา ณ เบิกจ่ายคงเหลือ ร้อย ละ งบประมา ณ เบิกจ่ายคงเหลือ ร้อ ย ละ งบ บุคลา กร 432,583, ,289, ,293, ,878, ,596, ,281, ดำเนิน งาน 151,247, ,064, ,182, ,667, ,436, ,231, งบ ลงทุน 15,200, ,018, ,181, ,931, ,536, ,395, รายจ่า ยอื่น 12,335, , ,875, รวม 611,366, ,833, ,533, ,478, ,569, ,410, ณ 28 กุมภาพันธ์ 2554 มติ ครม. ภาพรวม ไตร มาส 1 ร้อยละ 20 ไตรมาส 2 ร้อย ละ 44 ไตรมาส 3 ร้อยละ 68 ไตรมาส 4 ร้อย ละ 93 มติ ครม. งบลงทุน ไตร มาส 1 ร้อยละ 10 ไตรมาส 2 ร้อย ละ 35 ไตรมาส 3 ร้อย ละ 61 ไตรมาส 4 ร้อย ละ 72

3 ส่วนภูมิภาค งบประมาณ ปี 2554 ภาพรวม หน่วยงา น ได้รับใช้ไปคงเหลือ ร้อยละ เบิกจ่าย สตท. 1 54,785, ,294, ,491, สตท. 2 44,484, ,522, ,961, สตท. 3 46,653, ,143, ,509, สตท. 4 48,830, ,262, ,567, สตท. 5 48,789, ,048, ,740, สตท.6 57,210, ,664, ,545, สตท.7 48,799, ,822, ,977, สตท.8 43,765, ,527, ,237, สตท.9 51,334, ,904, ,429, สตท.10 48,824, ,377, ,446, รวม 493,478, ,569, ,908,

4 ส่วนภูมิภาค งบประมาณ ปี 2554 งบลงทุน หน่วยงา น ได้รับใช้ไปคงเหลือ ร้อยละ เบิกจ่าย สตท. 1 5,341, ,093, ,248, สตท. 2 4,696, ,158, ,538, สตท. 3 2,780, , ,455, สตท. 4 2,905, , ,455, สตท. 5 3,944, ,462, ,482, สตท.6 3,249, , ,455, สตท.7 3,851, , ,381, สตท.8 2,902, , ,641, สตท.9 3,216, , ,455, สตท.10 12,041, , ,280, รวม 44,931, ,536, ,395,


ดาวน์โหลด ppt กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ งบประมาณ ปี 2554 งบ รายจ่าย งบประมา ณ ผูกพันเบิกจ่ายคงเหลือ ร้อย ละ งบ บุคลาก ร 599,462, 000.00 0.00 248,886,373.93 350,575, 626.07.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google