งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ งบประมาณ ปี 2554 งบ รายจ่าย งบประมา ณ ผูกพันเบิกจ่ายคงเหลือ ร้อย ละ งบ บุคลาก ร 599,462, 000.00 0.00 248,886,373.93 350,575, 626.07.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ งบประมาณ ปี 2554 งบ รายจ่าย งบประมา ณ ผูกพันเบิกจ่ายคงเหลือ ร้อย ละ งบ บุคลาก ร 599,462, 000.00 0.00 248,886,373.93 350,575, 626.07."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ งบประมาณ ปี 2554 งบ รายจ่าย งบประมา ณ ผูกพันเบิกจ่ายคงเหลือ ร้อย ละ งบ บุคลาก ร 599,462, 000.00 0.00 248,886,373.93 350,575, 626.07 41.5 2 งบ ดำเนินง าน 432,915, 729.00 19,975,9 18.38 154,501,289.75 258,438, 520.87 35.6 9 งบ ลงทุน 60,132,1 71.00 5,301,00 0.00 11,554, 963.77 43,276,2 07.23 19.2 2 รายจ่าย อื่น 12,335,2 00.00 7,724,00 0.00 460,000.00 4,151,20 0.00 3.73 รวม 1,104,84 5,100.00 33,000,9 18.38 415,402,627.45 656,441, 554.17 37.6 0 ณ 28 กุมภาพันธ์ 2554 มติ ครม. ภาพรวม ไตร มาส 1 ร้อยละ 20 ไตรมาส 2 ร้อย ละ 44 ไตรมาส 3 ร้อย ละ 68 ไตรมาส 4 ร้อย ละ 93 มติ ครม. งบลงทุน ไตร มาส 1 ร้อยละ 10 ไตรมาส 2 ร้อย ละ 35 ไตรมาส 3 ร้อย ละ 61 ไตรมาส 4 ร้อย ละ 72

2 กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ งบประมาณ ปี 2554 งบ รายจ่า ย ส่วนกลางส่วนภูมิภาค งบประมา ณ เบิกจ่ายคงเหลือ ร้อย ละ งบประมา ณ เบิกจ่ายคงเหลือ ร้อ ย ละ งบ บุคลา กร 432,583, 560.00 186,289,663.59 246,293, 896.41 43. 06 166,878,440.00 62,596, 710.34 104,281,729.66 37.5 1 ดำเนิน งาน 151,247, 747.00 40,064, 817.48 111,182, 929.52 26. 49 281,667,982.00 114,436,472.27 167,231,509.73 40.6 3 งบ ลงทุน 15,200,4 53.00 2,018,6 90.50 13,181,7 62.50 13. 28 44,931, 718.00 9,536,2 73.27 35,395, 444.73 21.2 2 รายจ่า ยอื่น 12,335,2 00.00 460,000.00 11,875,2 00.00 3.7 3 รวม 611,366, 960.00 228,833,171.57 382,533, 788.43 37. 43 493,478,140.00 186,569,455.88 306,410,985.65 37.8 1 ณ 28 กุมภาพันธ์ 2554 มติ ครม. ภาพรวม ไตร มาส 1 ร้อยละ 20 ไตรมาส 2 ร้อย ละ 44 ไตรมาส 3 ร้อยละ 68 ไตรมาส 4 ร้อย ละ 93 มติ ครม. งบลงทุน ไตร มาส 1 ร้อยละ 10 ไตรมาส 2 ร้อย ละ 35 ไตรมาส 3 ร้อย ละ 61 ไตรมาส 4 ร้อย ละ 72

3 ส่วนภูมิภาค งบประมาณ ปี 2554 ภาพรวม หน่วยงา น ได้รับใช้ไปคงเหลือ ร้อยละ เบิกจ่าย สตท. 1 54,785,90 0.00 21,294,648. 22 33,491,2 51.78 38.87 สตท. 2 44,484,19 0.00 17,522,307. 72 26,961,8 82.28 39.39 สตท. 3 46,653,58 0.00 18,143,620. 81 28,509,9 59.19 38.89 สตท. 4 48,830,36 0.00 19,262,651. 53 29,567,7 08.47 39.45 สตท. 5 48,789,61 0.00 20,048,728. 12 28,740,8 81.88 41.09 สตท.6 57,210,36 0.00 22,664,519. 33 34,545,8 40.67 39.62 สตท.7 48,799,94 0.00 17,822,605. 40 30,977,3 34.60 36.52 สตท.8 43,765,62 0.00 16,527,830. 82 27,237,7 89.18 37.76 สตท.9 51,334,12 0.00 19,904,718. 36 31,429,4 01.36 38.77 สตท.10 48,824,46 0.00 13,377,825. 29 35,446,6 34.71 27.40 รวม 493,478,1 40.47 186,569,45 5.88 306,908, 684.12 37.81

4 ส่วนภูมิภาค งบประมาณ ปี 2554 งบลงทุน หน่วยงา น ได้รับใช้ไปคงเหลือ ร้อยละ เบิกจ่าย สตท. 1 5,341,900.00 2,093,599.0 1 3,248,30 0.01 39.19 สตท. 2 4,696,900.00 2,158,328.2 8 2,538,57 1.28 45.95 สตท. 3 2,780,218.00 324,318.00 2,455,90 0.00 11.67 สตท. 4 2,905,900.00 450,000.00 2,455,90 0.00 15.49 สตท. 5 3,944,900.00 1,462,500.0 0 2,482,40 0 37.07 สตท.6 3,249,900.00 794,000.00 2,455,90 0.00 24.43 สตท.7 3,851,200.00 469,675.00 3,381,52 5.00 12.20 สตท.8 2,902,900.00 261,852.00 2,641,04 8.00 9.02 สตท.9 3,216,900.00 761,000.00 2,455,90 0.00 23.66 สตท.10 12,041,00 0.00 761,000.00 11,280,0 00.00 6.32 รวม 44,931,71 8.00 9,536,273.2 7 35,395,4 44.73 21.22


ดาวน์โหลด ppt กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ งบประมาณ ปี 2554 งบ รายจ่าย งบประมา ณ ผูกพันเบิกจ่ายคงเหลือ ร้อย ละ งบ บุคลาก ร 599,462, 000.00 0.00 248,886,373.93 350,575, 626.07.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google