งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาข้าราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เส้นทางการทำงาน ปี 53 ผู้รับผิดชอบ / การดำเนินการ ประเด็นเนื้อหาหลักสูตร ไตรมาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 ระยะเวลาดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาข้าราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เส้นทางการทำงาน ปี 53 ผู้รับผิดชอบ / การดำเนินการ ประเด็นเนื้อหาหลักสูตร ไตรมาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 ระยะเวลาดำเนินการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาข้าราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เส้นทางการทำงาน ปี 53 ผู้รับผิดชอบ / การดำเนินการ ประเด็นเนื้อหาหลักสูตร ไตรมาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 ระยะเวลาดำเนินการ - การจัดการระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 คน - การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับภาค สพถ. จัดอบรม -Advance IT Internal Control จำนวน 40 คน /3 วัน /2 รุ่น - ระบบการควบคุมด้าน IT เพื่อ รองรับการปรับเปลี่ยนระบบ งานเดิมเป็นระบบงานใหม่ สพถ. จัดอบรม - การจัดการระบบ CAD HUB จำนวน 40 คน /2 วัน /2 รุ่น - การเตรียมฐานข้อมูล - การเชื่อมต่อระบบ และ การตรวจสอบระบบ HUB สพถ. จัดอบรม 16-17 พ. ย.52 18-19 พ. ย. 52 จัดที่ จ. ขอนแก่น เดือน 18 ก. ย. 52 - หลักการ Convert ข้อมูล จำนวน 60 คน / วัน - การเตรียมข้อมูล - การ Convert / การวางแผน - การตรวจสอบ สพถ. จัดอบรม จัดในวันที่ 3 ของการอบรม Professional Auditor กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สตท. 1-10 - กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สตท. 1-10 - IT Auditor ( ได้รับการคัดสรร ) - กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และพนักงานระบบคอมฯ ( สตท 1-10 และจว. ที่มี HUB) - กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และพนักงานระบบคอมฯ ( สตท 1-10) - New Accounting Software - New Auditing Software จำนวน 40 คน /2 รุ่น /3 วัน - New Accounting Software ( สินค้า + cad mapping) - New Auditing Software สพถ. จัดอบรม - กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สตท. 1-10 กลุ่มเป้าหมาย

2 Road Map : การพัฒนาข้าราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เส้นทางการทำงาน ปี 53 ผู้รับผิดชอบ / การดำเนินการ ประเด็นเนื้อหาหลักสูตร ไตรมาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 ระยะเวลาดำเนินการ - Accounting & Auditing Software จำนวน 870 คน /3 วัน -New Accounting Software ( เงินรับฝาก ) -New Auditing Software สตท. จัดอบรม - ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ( ข้าราชการ ) - หลักการ Convert ข้อมูล จำนวน 152 คน /2 วัน - การเตรียมข้อมูล - การ Convert / การวางแผน - การตรวจสอบ สตท. จัดอบรม ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้าน IT และพนักงานฯ ระบบคอมฯ - การพัฒนาระบบ IT โรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 48 คน /1 วัน - การบันทึกข้อมูล และการบันทึกฐานข้อมูล สตท. จัดอบรม ข้าราชการที่ดูแล โรงเรียน ในโครงการฯ - การพัฒนาระบบ IT วิสาหกิจชุมชน จำนวน 76 คน 1 วัน - การบันทึกข้อมูล และการบันทึกฐานข้อมูล สตท. จัดอบรม เจ้าหน้าที่จ้างเหมาโครงการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมาย

3 Road Map : การพัฒนาข้าราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เส้นทางการทำงาน ปี 53 ผู้รับผิดชอบ / การดำเนินการ ประเด็นเนื้อหาหลักสูตร ไตรมาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 ระยะเวลาดำเนินการ - การพัฒนาระบบ IT เป็น Full Pack 1374 สก. รุ่นๆ ละ 8 วัน - การพัฒนาระบบ IT Accounting (Full Pack) สตส. จัดอบรม - พนักงานสหกรณ์ - การปรับเปลี่ยนระบบงาน 224 สหกรณ์ รุ่นละ 1 วัน - นโยบายแนวทางการใช้ IT - ระบบการทำงานของ Accounting Software - การใช้ข้อมูลทางการเงิน ในการบริหารงาน สตส. จัดอบรม - คณะกรรมการ และ ผู้จัดการ กลุ่มเป้าหมาย


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาข้าราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เส้นทางการทำงาน ปี 53 ผู้รับผิดชอบ / การดำเนินการ ประเด็นเนื้อหาหลักสูตร ไตรมาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 ระยะเวลาดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google