งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PRESENTATION NAME แนวคิดการบูรณาการงานส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556 การประชุมประสานแผนและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PRESENTATION NAME แนวคิดการบูรณาการงานส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556 การประชุมประสานแผนและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PRESENTATION NAME แนวคิดการบูรณาการงานส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556 การประชุมประสานแผนและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 17 - 20 ธันวาคม 2555 1

2 แนวคิดการดำเนินการแบบบูรณาการ  ความหมาย “การดำเนินการแบบบูรณาการ”  “การรวมกันทำหน้าที่อย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวของ โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์ การจัดสรรทรัพยากร และ กระบวนการตรวจและประเมินสมรรถนะ” ; โดย Institution of Occupational Safety and Health: IOSH) 2

3 แนวคิดการบริหารแบบบูรณาการ  ประโยชน์ที่ได้รับ 1) ลดขั้นตอนในการประสานงานขอความร่วมมือ 2) ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมีปสภ.และรวดเร็วขึ้น 3) สามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้ทันที 4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดประโยชน์กับองค์กร 5) สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในแง่ คน เงิน ของ และเวลา 6) ลดความสูญเปล่า ซ้ำซ้อน ในกระบวนการ 3

4 โมเดล 3 มิติ 3 ระดับ 3 มิติ คือ 1) มิติตัวฉัน 2) มิติทีม/เครือข่าย/ชุมชนที่ ทำงานทำงานด้วย 3) มิติเนื้องาน วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ ผลผลิต ของงานนั้น ๆ 3 ระดับ คือ 1) พื้นฐาน 2) กระบวนการและโครงสร้าง 3) ผลลัพธ์/ผลผลิตที่เกิดขึ้น 4

5 การบูรณาการงานภายในองค์กร 5

6 การบูรณาการงานภายในของศอ.5 ปี 2556 6

7 การประชุมบูรณาการแผนงานโครงการ กลุ่มเป้าหมายMCHSCHOBEAGEENVMIS 1. จนท.ศอ.5 2. ศูนย์เรียนรู้ใน องค์กร 3. รพ.ในสังกัด สป. 4. หน่วยงานในกสธ. (สสจ.) 5. อปท./หน่วยงาน นอกกสธ./ชุมชน 6. ร.ร./ศดล. 7

8 แนวคิดประกอบการพิจารณา ท่านสามารถบูรณาการในเรื่องต่อไปนี้ได้หรือไม่ เช่น  บุคลากรศูนย์ที่จะใช้ในกิจกรรม  กลุ่มเป้าหมายที่จะไปดำเนินการ  กิจกรรมที่จะไปดำเนินการ เช่น ผนวกรวมกันเป็นแผนงาน ใหญ่/หลักสูตรรวม เป็นต้น  ช่วงเวลา / งบประมาณในการดำเนินงาน 8

9 ผลลัพธ์การบูรณาการ (ส่วนที่เกี่ยวกับเครือข่าย) 9

10 ผลลัพธ์ในส่วนที่เกี่ยวกับเครือข่าย แนวคิดการบูรณาการ : เกณฑ์ อปก. HPH + เป็นหลั ก การบูรณาการงานองค์ประกอบที่บูรณาการกับ HPH 1234567 1. รพ.สายใยรัก///// 2. DPAC////// 3. รพ.สส.โภช/////// 4. YFHS///// 5. รพ.ลดโลกร้อน//// 6. หมู่บ้านลดหวานมันเค็ม////// 7. องค์กรไร้พุง (รพ./หน่วยงาน)// 8. รพ.ส่งเสริมสุขภาพ (HPH + )/////// 1. Setting โรงพยาบาล 10

11 การบูรณาการงานที่เกี่ยวข้องจน.คณะกก. (คน) 1. รพ.สายใยรัก 4 คน 2. DPAC + องค์กรไร้พุง 1 คน 3. รพ.สส.โภช 1 คน 4. YFHS 1 คน 5. รพ.ลดโลกร้อน 1 คน 6. รพ.ส่งเสริมสุขภาพ (HPH + ) + หวานมันเค็ม 2 คน 7. ประธาน 1 คน รวม 11 คน 1. Setting โรงพยาบาล (ต่อ) การประเมิน : คณะกรรมการไม่เกิน 11 คน 11

12 1. Setting โรงพยาบาล (ต่อ) จังหวัดHPHMCHYFHSDPACไร้พุงรพ.โภชโลกร้อน บร.1.บุรีรัมย์/ / 2. นางรอง// / 3. พุทไธสง/// / 4. สตึก// / 5. แคนดง//// / 6. คูเมือง/// / 7. นาโพธิ์// / 8. ปะคำ/// / (ร่าง) กลุ่มเป้าหมาย 12

13 1. Setting โรงพยาบาล (ต่อ) จังหวัดHPHMCHYFHSDPACไร้พุงรพ.โภชโลกร้อน บร.9. บ้านใหม่ฯ/// / 10. ชำนิ/// / 11. โนนสุวรรณ/// / 12. โนนดินแดง/// / 13. เฉลิมพระ เกียรติ /// / (ร่าง) กลุ่มเป้าหมาย 13

14 1. Setting โรงพยาบาล (ต่อ) จังหวัดHPHMCHYFHSDPACไร้พุงรพ.โภชโลกร้อน ชย.1.บำเหน็จ///// 2. จัตุรัส/// 3. หนองบัวแดง//// 4. บ้านแท่น/// / 5. คอนสวรรค์/// / 6. เทพสถิต/// / 7. ภักดีชุมพล//// 8. เนินสง่า//// / (ร่าง) กลุ่มเป้าหมาย 14

15 1. Setting โรงพยาบาล (ต่อ) จังหวัดHPHMCHYFHSDPACไร้พุงรพ.โภชโลกร้อน สร.1.รัตนบุรี// / 2.ศรีขรภูมิ//// / 3.ท่าตูม/// 4.กาบเชิง// / 5.ชุมพลบุรี/ / 6.สนม// / 7.จอมพระ/// / 8.บัวเชด// / 9.สังขะ/// / 10. สำโรงทาบ/// / 15

16 1. Setting โรงพยาบาล (ต่อ) จังหวัดHPHMCHYFHSDPACไร้พุงรพ.โภชโลกร้อน นม.1.สูงเนิน/// 2. ครบุรี/// / 3. โนนแดง/// 4. บัวใหญ่/// 5. เฉลิมพระ เกียรติ /// (ร่าง) กลุ่มเป้าหมาย 16

17 2. Setting ชุมชน/รพ.สต. รูปแบบการประเมิน : คณะกรรมการไม่เกิน 7 คน การบูรณาการงานที่เกี่ยวข้องคณะกก.จำนวน : คน 1. ตำบลนมแม่ + รพ.สต.สายใย3 คน 2. DPAC รพ.สต.1 คน 3. Long term care1 คน 4. หมู่บ้านไอโอดีน1 คน 5. ประธาน1 คน รวม7 คน 17

18 2. Setting ชุมชน/รพ.สต. (ต่อ) จังหวัดพื้นที่ต.นมแม่ รพ.สต. สายใย DPACLTCม.ไอโอดีน นม. ด่านช้าง (บัวใหญ่) ผ่านแล้ว / นกออก (ปักธงชัย) ผ่านแล้ว // ชย. ท่ากูบ (ซับใหญ่) ผ่านแล้ว / สร. บ้านผือ (จอมพระ) ผ่านแล้ว / บร.หายโศก (พุทไธสง) ผ่านแล้ว / (ร่าง)การบูรณาการกลุ่มเป้าหมาย 18

19 3. Setting สสจ. การชี้แจงการดำเนินงานด้านสส.และสล. ประจำปี แก่เครือข่ายจังหวัด 19

20 การบูรณาการงานภายนอก : ศูนย์วิชาการ 20

21 ตำบลสุขภาพดี หมายถึง ตำบลที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทัน สถานการณ์ โดยวัดจากเกณฑ์คุณลักษณะตำบล สุขภาพดี 5 ด้าน 21

22 “ตำบลสุขภาพดีนครชัยบุรินทร์”ปี 2556 กระบวนการพัฒนา กระบวนการพัฒนา มีภาคีเครือข่ายในการ ดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันควบคุม โรคและภัยสุขภาพ มีการระดม ทรัพยากรในการ ดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และภัย สุขภาพ มีการจัดทำแผนงาน โครงการและประเมินผล การดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันควบคุม โรค และภัยสุขภาพ มีการจัดการข้อมูล เพื่อใช้ในการ ดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ ตำบลสุขภาพดี ภาคี รพ.สต. รร. อบต. เทศบาล วัด ชมรม คลังสมอง แม่และ เด็ก ผลลัพธ์ วัยเรียน วัยรุ่นวัยทำงาน สูงอายุ ชุมชน สุขภาพดี 22

23 เกณฑ์คุณลักษณะ “ตำบลสุขภาพดี” 5 ด้าน ลำดับที่ ประเด็นการประเมิน คะแนน 1 มีภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 5 2.2. มีการจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 5 3.3. มีการจัดทำแผนงานโครงการและประเมินผลการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 5 4.4. มีการระดมทรัพยากรในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 5 5.5. มีผลสำเร็จจากการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุม โรคและภัยสุขภาพ 30 รวม50 ตำบล ต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (40 คะแนน) จึงถือว่าเป็นตำบลที่ผ่านฯ ตำบลสุขภาพดี) 23

24 24 เกณฑ์การประเมิน gd  ตำบลที่ผ่านเกณฑ์ฯ ต้องได้คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 คือ ได้คะแนน ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน  สูตรการคำนวณ: จำนวนตำบลเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะฯ เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 80 x 100 จำนวนตำบลทั้งหมด (แห่ง)  เป้าหมายความสำเร็จ : ร้อยละ 20 ของตำบลทั้งหมดในพื้นที่สธ.เขต 14  แหล่งข้อมูล : สสจ./สสอ./รพสต.  วิธีจัดเก็บข้อมูล : สสอ.ส่งแบบรายงานตามตัวชี้วัดโดยแนบ file ส่งมาที่ สสจ. ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2556  ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีละ 1 ครั้ง

25 25 เกณฑ์ศักยภาพ บริการปฐมภูมิ ปี 2556 (สปสช.) นำเสนอ ศูนย์วิชาการเขต วันที่ 3 ธค.55 เกณฑ์ศักยภาพ บริการปฐมภูมิ ปี 2556 (สปสช.) นำเสนอ ศูนย์วิชาการเขต วันที่ 3 ธค.55 supapan.k@nhso.go.th supapan.k@nhso.go.thภาพการบูรณาการร่วมของสปสช.

26 กรอบการบริหารงบพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ปี 2556 เขตนครชัยบุรินทร์ งบจ่ายตามเกณฑ์บริการปฐมภูมิ 175,015,426 บาท (34 บ./ปชก.) 1) ตามเกณฑ์ศักยภาพ บริการปฐมภูมิ 152,055,521 บาท(30 บ./ปชก. ) 2) พัฒนาศักยภาพการ จัดบริการปฐมภูมิ 22,959,905 บาท (4 บ/ปชก.) เกณฑ์ ( กิจกรรม ) งบ PP Quality Performance (25.00 บ./ คน ) เกณฑ์ประเทศ+เกณฑ์พื้นที่ (เชิงโครงสร้าง+ผลสัมฤทธิ์) -ยุทธฯ สปสช.,ยุทธฯเขตนครชัย บุรินทร์, ยุทธฯFM,service plan -Node ปฐมภูมิ,SMART Health เกณฑ์ P&P โครงการ ร่างตัวชี้วัดปฐมภูมิเขตนครชัยบุรินทร์ 3 need : Policy,Stakeholders,Business คณะ กก. ระดับเขต /Node ปฐมภูมิ คณะ กก. สปสช.เขต อปสข. บูรณาการตัวชี้วัดปฐมภูมิ เขตนครชัยบุรินทร์ Ref: supapan.k@nhso.go.th 26

27 27 มิติ/วัยตัวชี้วัดระดับทีวัด ลดอัตรา ป่วย/อัตรา ตาย 1.อัตราการเกิดโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียรายใหม่CUP 2.อัตราการป่วยเบาหวานรายใหม่CUP 3.อัตราการป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่CUP แม่และเด็ก 4.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ CUP 5.อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมCUP 6.อัตราการตั้งครรภ์ของแม่อายุต่ำกว่า 20 ปีPCU 7.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสมวัยPCU วัยเรียน8.ร้อยละของเด็ก 6-12 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนPCU วัยสูงอายุ 9.จำนวนประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองความ ซึมเศร้า (ดูแล) PCU (ร่าง)ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ P&P ปี 2556

28 28 กรอบเกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูมิ ปี 2556 เขตนครชัยบุรินทร์ มิติตัวชี้วัดระดับ CUPคะแนนตัวชี้วัดระดับ PCUคะแนน โครงสร้าง 11 คะแนน ผลการประเมินขึ้นทะเบียนในระบบ UC ปี 2556 1. ผ่าน/ผ่านมีเงื่อนไข ตามเกณฑ์ขึ้นทะเบียน UC ปี 2556* 1. ผ่าน/ผ่านมีเงื่อนไข ตามเกณฑ์ขึ้น ทะเบียน* 2. หน่วยบริการปฐมภูมิที่ตั้งอยู่ใน รพ. มีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์* 1.ร้อยละ PCU ผ่าน/ผ่านมีเงื่อนไข ตาม เกณฑ์ขึ้นทะเบียน 33. มีบุคลากรตามเกณฑ์ 2.ร้อยละ PCU ผ่านเกณฑ์/ผ่านมีเงื่อนไข ตามเกณฑ์ขึ้นทะเบียน หมวด 5 (ข้อ ม.5.7 แผนไทย)และมีนักการแพทย์แผนไทย หรือ ผช.แพทย์แผนไทย 2 3.1 สัดส่วน จนท.สธ.(นสค) 1: ≤1,250* 3.2 สัดส่วนพยาบาลวิชาชีพ 1: ≤5,000* 3.3 มีพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (NP) อย่างน้อยแห่ง ละ 1 คน* 1. มีแพทย์ดูแลรับผิดชอบ (สัดส่วนตามเกณฑ์ขึ้น ทะเบียน) 6 จัดบริการ 9 คะแนน 3. มีนักกายภาพบำบัด จัดบริการฟื้นฟูเชิง รุกร่วมกับทีมสหวิชาชีพใน PCU 3 2. ร้อยละของผู้ป่วย Stroke ในชุมชน ได้รับการ ดูแลสุขภาพที่บ้าน 6 บริหาร จัดการ/การ จัดบริการ 15 คะแนน 4. การบริหารจัดการเครือข่ายบริการปฐม ภูมิ โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม และมี ระบบสนับสนุนเครือข่ายจัดบริการที่มี คุณภาพ ด้วยกระบวน การพัฒนาตาม เกณฑ์ PCA (Primary care Award) 7 3. มีระบบสนับสนุนและกลไกการบริหารจัดการงาน ปฐมภูมิ ในระดับตำบลที่มีประสิทธิภาพ โดยภาคีมี ส่วนร่วม ตามเกณฑ์ "ตำบลสุขภาพดี" คุณลักษณะ ที่ 1-4 8 ผลผลิต/ ผลลัพธ์ 35 คะแนน 5.ร้อยละของผู้ป่วย DM ที่ รพ.แม่ข่าย ลดลง 5 4. สัดส่วนการใช้บริการที่ PCU ต่อ รพ.แม่ข่าย(OP visit) 5 6.ร้อยละของผู้ป่วย HT ที่ รพ.แม่ข่ายลดลง55.จำนวนผู้ป่วย Stroke ใน PCU5 7.ร้อยละของผู้ป่วย DM ได้รับการตรวจจอ ประสาทตา 56.ร้อยละ ปชช.อายุ 35 ปีขึ้นไป ได้คัดกรอง DM/HT5 7.ร้อยละของผู้ป่วย DM ได้รับตรวจเท้า5 70 คะแนนน้ำหนักคะแนนรวม30 40

29 29 ลำดับที่ประเด็นการประเมินคะแนน 1 มีภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 5 2.2. มีการจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 5 3.3. มีการจัดทำแผนงานโครงการและประเมินผลการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 5 4.4. มีการระดมทรัพยากรในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 5 5.5. มีผลสำเร็จจากการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 30 รวม50 เกณฑ์ตำบลสุขภาพดี เขตนครชัยบุรินทร์ ปี 2556 (บูรณาการศูนย์วิชาการ) เกณฑ์ตำบลสุขภาพดี เขตนครชัยบุรินทร์ ปี 2556 (บูรณาการศูนย์วิชาการ)

30 30 1. กำหนด เกณฑ์ 2. ประกาศ เกณฑ์ 4. ส่งผล ประเมิน 3.ประเมินตามเกณฑ์ กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน เกณฑ์ศักยภาพ สปสช. ปี 2556 พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค. 5. สรุป คำนวณ งบ สค. 7. โอน งบ 6.Audit 8.Post Audit

31  Try out เกณฑ์  Final เกณฑ์  ผลิตคู่มือ  MOU ผู้บริหาร พย.ธค.มค.กพ.มีค.พค.มิย.กค.สค สค.กย. เวทีนวตกรรมPCU กย. สรุปนำเสนอ สื่อสารสาธารณะ ลปรร.ต้นแบบ กำหนด เกณฑ์ ร่วมกัน ศูนย์ วิชาการสุ่ม ประเมิน โซนละ 1 ตำบล ส่งเกณฑ์คู่มือ ชี้แจงอำเภอ/ จังหวัด/เขตใน เวทีประชุม ประจำเดือน / เวที Node ปฐม ภูมิ ประชุมทีม ประเมิน ประมวล ผล จังหวัด นิเทศ พื้นที่ ประเมิน ตนเองส่ง อำเภอ จังหวัด ส่งผล ประเมินศูนย์ วิชาการ กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน “ตำบลสุขภาพดี” 31

32 32


ดาวน์โหลด ppt PRESENTATION NAME แนวคิดการบูรณาการงานส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556 การประชุมประสานแผนและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google