งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดในวันที่ 3 ของการอบรม Professional Auditors

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดในวันที่ 3 ของการอบรม Professional Auditors"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดในวันที่ 3 ของการอบรม Professional Auditors
04/04/60 Road Map : การพัฒนาข้าราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เส้นทางการทำงาน ปี 53 เป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานสายงานเทคโนโลยี : การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยี หลักสูตร ประเด็นเนื้อหา ผู้รับผิดชอบ/ การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 - การจัดการระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 คน -การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับภาค สพถ. จัดอบรม ดำเนินการเรียบร้อย ที่ จ. ขอนแก่น เมื่อ 18 ก.ย. 52 หลักการ Convert ข้อมูล จำนวน 60 คน /1 วัน / 4 รุ่น -การเตรียมข้อมูล การConvert /การวางแผน การตรวจสอบ สพถ. จัดอบรม จัดในวันที่ 3 ของการอบรม Professional Auditors การจัดการระบบ CAD HUB จำนวน 40 คน /2 วัน /2 รุ่น - การเตรียมฐานข้อมูล การเชื่อมต่อระบบ และ การตรวจสอบระบบ HUB สพถ. จัดอบรม ธ.ค. 52 Advance IT Internal Control จำนวน 40 คน /3 วัน /2 รุ่น ระบบการควบคุมด้าน IT เพื่อ รองรับการปรับเปลี่ยนระบบ งานเดิมเป็นระบบงานใหม่ สพถ. จัดอบรม 1 1

2 เป้าหมาย Road Map : การพัฒนาข้าราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
04/04/60 Road Map : การพัฒนาข้าราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เส้นทางการทำงาน ปี 53 เป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานสายงานเทคโนโลยี : การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยี หลักสูตร ประเด็นเนื้อหา ผู้รับผิดชอบ/ การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 - New Accounting Software - New Auditing Software จำนวน 40 คน/2รุ่น/3วัน - New Accounting Software (สินค้า + cad mapping) - New Auditing Software สพถ. จัดอบรม หลักการ Convert ข้อมูล จำนวน 152 คน/ 2วัน (จาก 10 สตท.) -การเตรียมข้อมูล การConvert /การวางแผน การตรวจสอบ สตท. จัดอบรม - Accounting & Auditing Software จำนวน 870 คน/ 4 วัน (จาก 10 สตท.) -New Accounting Software (เงินรับฝาก) (3 วัน) สตท. จัดอบรม -New Auditing Software (1 วัน) - การพัฒนาระบบ IT โรงเรียนในโครงการ พระราชดำริฯ จำนวน 48 คน/1 วัน (จาก 48 จังหวัด) -การบันทึกข้อมูล และการบันทึกฐานข้อมูล สตท. จัดอบรม 2 2

3 เป้าหมาย เป้าหมาย การพัฒนาข้าราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หลักสูตร
04/04/60 การพัฒนาข้าราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เส้นทางการทำงาน ปี 53 เป้าหมาย เจ้าหน้าที่จ้างเหมาโครงการวิสาหกิจชุมชน: การเพิ่มศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยี หลักสูตร ประเด็นเนื้อหา ผู้รับผิดชอบ/ การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 - การพัฒนาระบบ IT วิสาหกิจชุมชน จำนวน 76 คน /1 วัน (จาก 10 สตท) -การบันทึกข้อมูล และการบันทึกฐานข้อมูล สตท. จัดอบรม เป้าหมาย 5V คณะกรรมการ ผู้จัดการ พนักงานสหกรณ์ : การเพิ่มศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยี -การปรับเปลี่ยนระบบงาน 224 สหกรณ์ รุ่นละ 1 วัน (จาก 76 จังหวัด) นโยบายแนวทางการใช้ IT ระบบการทำงานของ Accounting Software การใช้ข้อมูลทางการเงิน ในการบริหารงาน สตส. จัดอบรม - การพัฒนาระบบ IT เป็น Full Pack 1374สก. รุ่น ละ 8 วัน (จาก 76 จังหวัด) -การพัฒนาระบบ IT Accounting (Full Pack) สตส. จัดอบรม 3 3


ดาวน์โหลด ppt จัดในวันที่ 3 ของการอบรม Professional Auditors

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google