งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Road Map : การพัฒนาข้าราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เส้นทางการทำงาน ปี 53 ผู้รับผิดชอบ / การดำเนินการ ประเด็นเนื้อหาหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานสายงานเทคโนโลยี :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Road Map : การพัฒนาข้าราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เส้นทางการทำงาน ปี 53 ผู้รับผิดชอบ / การดำเนินการ ประเด็นเนื้อหาหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานสายงานเทคโนโลยี :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Road Map : การพัฒนาข้าราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เส้นทางการทำงาน ปี 53 ผู้รับผิดชอบ / การดำเนินการ ประเด็นเนื้อหาหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานสายงานเทคโนโลยี : การเพิ่มศักยภาพ ด้านเทคโนโลยี เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 - การจัดการระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 คน - การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับภาค สพถ. จัดอบรม ดำเนินการ เรียบร้อย ที่ จ. ขอนแก่น เมื่อ 18 ก. ย. 52 - หลักการ Convert ข้อมูล จำนวน 60 คน /1 วัน / 4 รุ่น - การเตรียมข้อมูล - การ Convert / การวางแผน - การตรวจสอบ สพถ. จัดอบรม จัดในวันที่ 3 ของการอบรม Professional Auditors - Advance IT Internal Control จำนวน 40 คน /3 วัน /2 รุ่น - ระบบการควบคุมด้าน IT เพื่อ รองรับการปรับเปลี่ยนระบบ งานเดิมเป็นระบบงานใหม่ สพถ. จัดอบรม - การจัดการระบบ CAD HUB จำนวน 40 คน /2 วัน /2 รุ่น - การเตรียมฐานข้อมูล - การเชื่อมต่อระบบ และ การตรวจสอบระบบ HUB สพถ. จัดอบรม ธ. ค. 52

2 Road Map : การพัฒนาข้าราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เส้นทางการทำงาน ปี 53 ผู้รับผิดชอบ / การดำเนินการ ประเด็นเนื้อหาหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานสายงานเทคโนโลยี : การเพิ่มศักยภาพ ด้านเทคโนโลยี เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 - New Accounting Software - New Auditing Software จำนวน 40 คน /2 รุ่น /3 วัน - New Accounting Software ( สินค้า + cad mapping) - New Auditing Software สพถ. จัดอบรม - Accounting & Auditing Software จำนวน 870 คน / 4 วัน ( จาก 10 สตท.) -New Accounting Software ( เงินรับฝาก ) (3 วัน ) สตท. จัดอบรม - หลักการ Convert ข้อมูล จำนวน 152 คน / 2 วัน ( จาก 10 สตท.) - การเตรียมข้อมูล - การ Convert / การวางแผน - การตรวจสอบ สตท. จัดอบรม - การพัฒนาระบบ IT โรงเรียนในโครงการ พระราชดำริฯ จำนวน 48 คน /1 วัน ( จาก 48 จังหวัด ) - การบันทึกข้อมูล และการบันทึกฐานข้อมูล สตท. จัดอบรม -New Auditing Software (1 วัน )

3 การพัฒนาข้าราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เส้นทางการทำงาน ปี 53 ผู้รับผิดชอบ / การดำเนินการ ประเด็นเนื้อหาหลักสูตร ระยะเวลาดำเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 เป้าหมาย เจ้าหน้าที่จ้างเหมาโครงการวิสาหกิจชุมชน : การเพิ่มศักยภาพ ด้านการใช้เทคโนโลยี - การพัฒนาระบบ IT วิสาหกิจชุมชน จำนวน 76 คน /1 วัน ( จาก 10 สตท ) - การบันทึกข้อมูล และการบันทึกฐานข้อมูล สตท. จัดอบรม เป้าหมาย คณะกรรมการ ผู้จัดการ พนักงานสหกรณ์ : การเพิ่ม ศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยี - การพัฒนาระบบ IT เป็น Full Pack 1374 สก. รุ่น ละ 8 วัน ( จาก 76 จังหวัด ) - การพัฒนาระบบ IT Accounting (Full Pack) สตส. จัดอบรม - การปรับเปลี่ยนระบบงาน 224 สหกรณ์ รุ่นละ 1 วัน ( จาก 76 จังหวัด ) - นโยบายแนวทางการใช้ IT - ระบบการทำงานของ Accounting Software - การใช้ข้อมูลทางการเงิน ในการบริหารงาน สตส. จัดอบรม


ดาวน์โหลด ppt Road Map : การพัฒนาข้าราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เส้นทางการทำงาน ปี 53 ผู้รับผิดชอบ / การดำเนินการ ประเด็นเนื้อหาหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานสายงานเทคโนโลยี :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google