งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 หมู่ 20 กม. 4 ถนน สุวรรณภูมิ - ยโสธร ต. สระคู อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด 45130 โทรศัพท์ (043) 580223 โทรสาร (043) 580224 ฝ่ายสินเชื่อ โทรศัพท์ (043) 580752.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 หมู่ 20 กม. 4 ถนน สุวรรณภูมิ - ยโสธร ต. สระคู อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด 45130 โทรศัพท์ (043) 580223 โทรสาร (043) 580224 ฝ่ายสินเชื่อ โทรศัพท์ (043) 580752."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 หมู่ 20 กม. 4 ถนน สุวรรณภูมิ - ยโสธร ต. สระคู อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด 45130 โทรศัพท์ (043) 580223 โทรสาร (043) 580224 ฝ่ายสินเชื่อ โทรศัพท์ (043) 580752 โทรสาร (043) 580757 การตลาด E-mail : suwan-skk@hotmail.com

2

3 “ สร้างศรัทธา พัฒนา องค์กร ก้าวไปอย่าง มั่นคง และโปร่งใส่ ”

4 ธุรกิจหลัก 4 ด้าน 1. รับฝากเงิน 2. สินเชื่อ 3. จัดหาสินค้ามาจำหน่าย 4. รวบรวมผลิตผลและแปรรูป - รวบรวมข้าวเปลือก - แปรรูปข้าวสาร

5 1 พัฒนาองค์กร 2 พัฒนาธุรกิจ 3 พัฒนาการให้บริการ

6 ลูกหนี้การค้าข้าวสารไม่ชำระหนี้ ปี 2549/2550 ผล - สหกรณ์ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายจากการ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตั้งแต่ปี 2550- 2554 ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง - เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการ รวบรวมผลิตผล การติดตามหนี้สมาชิก ปัญหาและอุปสรรค

7 แนวคิดในการจัดทำและปรับปรุง แผนกลยุทธ์ เพิ่มยอดขาย 10% ทุก 3 เดือน เพิ่มลูกค้ารายใหม่ คงลูกค้าเก่า นำระบบไอทีมาใช้ครบทุกแผนก ให้การศึกษาอบรมกรรมการ เจ้าหน้าที่และ สมาชิก

8 กรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน  เปิดตัวโครงการ ที่ สกก. สุวรรณภูมิ จำกัด ประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ 2553 โดยจัดประชุมผู้มีส่วนได้ - เสีย เช่น คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ตัวแทนสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ  ร่างแผนกลยุทธ์  นำเสนอแผน  จัดทำแผนปฏิบัติงาน  จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการ  สรุปผลการดำเนินงานโครงการ


ดาวน์โหลด ppt 1 หมู่ 20 กม. 4 ถนน สุวรรณภูมิ - ยโสธร ต. สระคู อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด 45130 โทรศัพท์ (043) 580223 โทรสาร (043) 580224 ฝ่ายสินเชื่อ โทรศัพท์ (043) 580752.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google