งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Model Create EVE สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด จ. นครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Model Create EVE สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด จ. นครราชสีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Model Create EVE สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด จ. นครราชสีมา

2 วิสัยทัศน์ “ เป็นสหกรณ์ที่ ก้าวหน้า พัฒนาเครือข่าย พันธมิตร เสริมสร้างคุณภาพ ชีวิต เพื่อสมาชิก สหกรณ์ ”

3 การวิเคราะห์ปัญหา 1. ทุนของสหกรณ์ทุนภายในน้อย 2. เงินออมของสมาชิก เพิ่มขึ้นใน อัตราที่ช้า 3. ทุนสำรองต่อสินทรัพย์น้อย 4. สินค้าคงคลังมาก มีอัตราการ หมุนน้อย 5. อัตราหนี้ค้างชำระอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง

4 รายการ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 สมาชิก ( คน ) 4,0654,1334,110 ทุนดำเนินงาน ( ล้านบาท ) 269.56287.70310.54 ทุนภายใน 166.27192.11191.22 ทุนภายนอก 103.2995.59119.32 ปริมาณธุรกิจ ( ล้านบาท ) 313.12333.09377.30 ผลการดำเนินงาน รายได้รวม ( ล้านบาท ) 94.51 123.8 5 140.42 รายจ่ายรวม ( ล้านบาท ) 88.48118.50134.27 กำไรสุทธิ ( ล้านบาท ) 6.035.356.14 เงินออมเฉลี่ย ( บาท / คน ) 29,85235,40035,714 หนี้สินเฉลี่ย ( บาท / คน ) 53,47256,28357,296 คุณภาพการควบคุมภายใน ดี เตือนภัยทางการเงิน ระดับเตือนภัย ทางการเงิน - ทุนสำรอง - ลูกหนี้ - ค่าใช้จ่าย วัด ความลึกของการวิเคราะห์ 255025512552  C  A  E  L  SEVA วิเคราะห์  CAMELS  พัฒนา SIM  Driver  Action Plan แนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่ม  หว่านทุนเพิ่ม หวังกำไร ปรับปรุง  แผนการระดมเงินทุนภายในจากสมาชิก - แผนการสร้างเครือข่ายปุ๋ย ( สร้างเครือข่ายกับสหกรณ์อื่น ) ( แผนจัดหาเงินทุน, บริหารสินค้า, กระแสเงินสด )  ใช้สินทรัพย์คงที่ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ หรือจำหน่ายออก  แผนพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจสินเชื่อ แผนปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพิ่ม การขับเคลื่อนมูลค่าเพิ่ม C & SV ระดมหุ้น และเงินรับฝากจากสมาชิก ทดแทนเงินกู้ยืมที่ต้นทุนสูง A,L ลดระยะเวลาการถือครองสินค้า E ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน L ลดอัตราหนี้ค้างชำระ และรายจ่ายเกี่ยวกับหนี้สงสัยจะสูญ SV เพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์คงที่ ( วิเคราะห์สินทรัพย์ใช้ไม่คุ้มค่า ) CFSAWS:ss มากขึ้น พิเศษ พอใช้ ปรับปรุง พอใช้ ปรับปรุง พอใช้ ปรับปรุง พอใช้

5 แผนการสร้างเครือข่าย ขายเครื่องจักร ขายวัตถุดิบ ปี 2552 50 เครื่อง 4 ล้าน กก. ปี 2553 100 เครื่อง 12 ล้าน กก. ปี 2554 150 เครื่อง 18 ล้าน กก. - การจำหน่ายสินค้าเป็นเงินสด 30% เป็นเงิน เชื่อ 70% - เมื่อสหกรณ์บริหารสินค้าคงคลังได้พอเหมาะ ก็ สามารถลดต้นทุนเงินได้

6 คำขวัญสหกรณ์ มั่นใจธุรกิจ ปลุก จิตสำนึก ฝึกการทำกิน หนี้สินลดลง คือ “ สหกรณ์ฯ คง สามัคคี ”


ดาวน์โหลด ppt Model Create EVE สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด จ. นครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google