งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด จ. นครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด จ. นครราชสีมา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด จ. นครราชสีมา
Model Create EVE สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด จ. นครราชสีมา

2 “เป็นสหกรณ์ที่ก้าวหน้า พัฒนาเครือข่ายพันธมิตร เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
วิสัยทัศน์ “เป็นสหกรณ์ที่ก้าวหน้า พัฒนาเครือข่ายพันธมิตร เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อสมาชิกสหกรณ์”

3 การวิเคราะห์ปัญหา ทุนของสหกรณ์ทุนภายในน้อย เงินออมของสมาชิก เพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้า ทุนสำรองต่อสินทรัพย์น้อย สินค้าคงคลังมาก มีอัตราการหมุนน้อย อัตราหนี้ค้างชำระอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง

4 รายการ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 สมาชิก (คน) 4,065 4,133 4,110 ทุนดำเนินงาน (ล้านบาท) 269.56 287.70 310.54 ทุนภายใน 166.27 192.11 191.22 ทุนภายนอก 103.29 95.59 119.32 ปริมาณธุรกิจ(ล้านบาท) 313.12 333.09 377.30 แผนปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพิ่ม  แผนการระดมเงินทุนภายในจากสมาชิก - แผนการสร้างเครือข่ายปุ๋ย (สร้างเครือข่ายกับสหกรณ์อื่น) (แผนจัดหาเงินทุน, บริหารสินค้า, กระแสเงินสด) ใช้สินทรัพย์คงที่ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ หรือจำหน่ายออก แผนพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจสินเชื่อ Action Plan พัฒนา ผลการดำเนินงาน รายได้รวม (ล้านบาท) 94.51 123.85 140.42 รายจ่ายรวม (ล้านบาท) 88.48 118.50 134.27 กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 6.03 5.35 6.14 เงินออมเฉลี่ย (บาท/คน) 29,852 35,400 35,714 หนี้สินเฉลี่ย (บาท/คน) 53,472 56,283 57,296 คุณภาพการควบคุมภายใน ดี เตือนภัยทางการเงิน ระดับเตือนภัยทางการเงิน - ทุนสำรอง - ลูกหนี้ - ค่าใช้จ่าย การขับเคลื่อนมูลค่าเพิ่ม Driver C & SV ระดมหุ้น และเงินรับฝากจากสมาชิก ทดแทนเงินกู้ยืมที่ต้นทุนสูง A,L ลดระยะเวลาการถือครองสินค้า E ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน L ลดอัตราหนี้ค้างชำระ และรายจ่ายเกี่ยวกับหนี้สงสัยจะสูญ SVเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์คงที่ (วิเคราะห์สินทรัพย์ใช้ไม่คุ้มค่า) SIM แนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่ม วิเคราะห์  หว่านทุนเพิ่ม หวังกำไร ความลึกของการวิเคราะห์ 2550 2551 2552 C A E L SEVA มากขึ้น พิเศษ พิเศษ CFSAWS:ss CFSAWS:ss CFSAWS:ss CAMELS วัด พอใช้ ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช้ พอใช้ พอใช้ ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง

5 แผนการสร้างเครือข่าย
ขายเครื่องจักร ขายวัตถุดิบ ปี เครื่อง ล้าน กก. ปี เครื่อง ล้าน กก. ปี เครื่อง ล้าน กก. - การจำหน่ายสินค้าเป็นเงินสด 30% เป็นเงินเชื่อ 70% เมื่อสหกรณ์บริหารสินค้าคงคลังได้พอเหมาะ ก็สามารถลดต้นทุนเงินได้

6 มั่นใจธุรกิจ ปลุกจิตสำนึก ฝึกการทำกิน หนี้สินลดลง
คำขวัญสหกรณ์ มั่นใจธุรกิจ ปลุกจิตสำนึก ฝึกการทำกิน หนี้สินลดลง คือ “สหกรณ์ฯ คงสามัคคี”


ดาวน์โหลด ppt สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด จ. นครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google