งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหกรณ์การเกษตรแม่สลอง 2526 จำกัด จ. เชียงราย. สรุปผลการประชุมย่อย สหกรณ์การเกษตรแม่สลอง 2526 จำกัด จ. เชียงราย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผน กลยุทธ์ : ยังไม่ได้มีการจัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหกรณ์การเกษตรแม่สลอง 2526 จำกัด จ. เชียงราย. สรุปผลการประชุมย่อย สหกรณ์การเกษตรแม่สลอง 2526 จำกัด จ. เชียงราย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผน กลยุทธ์ : ยังไม่ได้มีการจัดทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหกรณ์การเกษตรแม่สลอง 2526 จำกัด จ. เชียงราย

2 สรุปผลการประชุมย่อย สหกรณ์การเกษตรแม่สลอง 2526 จำกัด จ. เชียงราย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผน กลยุทธ์ : ยังไม่ได้มีการจัดทำ แผนกลยุทธ์

3 สรุปผลการประชุมย่อย สหกรณ์การเกษตรแม่สลอง 2526 จำกัด จ. เชียงราย ( ต่อ ) ปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินงาน : : มีการผลิต และขายชา แบบต่างคน ต่างทำ ไม่มีการ รวมกลุ่มกันขาย : สินค้าไม่ได้มาตรฐาน : ขาดการบรรจุหีบห่อที่ดี และไม่มียี่ห้อเป็นของตัวเอง

4 สรุปผลการประชุมย่อย สหกรณ์การเกษตรแม่สลอง 2526 จำกัด จ. เชียงราย ( ต่อ ) แนวคิดในการจัดทำ / ปรับ แผนกลยุทธ์ : สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการ รวมกลุ่ม เพื่อสร้างมาตรฐานการผลิต และสินค้า : การสร้างยี่ห้อเป็นของสหกรณ์ ฯ : การจัดการด้านธุรกิจชา

5 เชิญชิมชาที่ดอยแม่สลอง......


ดาวน์โหลด ppt สหกรณ์การเกษตรแม่สลอง 2526 จำกัด จ. เชียงราย. สรุปผลการประชุมย่อย สหกรณ์การเกษตรแม่สลอง 2526 จำกัด จ. เชียงราย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผน กลยุทธ์ : ยังไม่ได้มีการจัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google