งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดระบบงานสำหรับ สหกรณ์ ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดระบบงานสำหรับ สหกรณ์ ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดระบบงานสำหรับ สหกรณ์ ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชี

2 Inp ut Outp ut Proce ss รายการ....... รายงาน เคลื่อนไหว ระบบการทำงาน IT

3 ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน

4 การทำงานของโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนา โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รายงาน เพื่อการบริหาร รายงาน เพื่อการบริหาร GL เงินให้กู้ สมาชิกและหุ้น สินค้า ถ่ายโอนข้อมูลสมาชิกเมื่อ เปิดระบบสินค้า RPT_413, RPT_122, RPT_414 RPT_412, RPT_415 RPT_1.7.1.2, RPT_1.7.2.2 ระบบสินค้าเมนู 1.5, 1.6

5 การกำหนดขั้นตอนของ งานแต่ละงาน ซึ่งจะแสดง ทางเดินของงานตั้งแต่ จุดเริ่มต้น จน กระทั่งถึงจุด สุดท้าย โดยบอกให้ทราบ ถึงหน้าที่ของผู้ปฏิบัติและ วิธีการปฏิบัติ การจัด ระบบงาน - เพื่อให้สหกรณ์ใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงาน ด้านการใช้โปรแกรมระบบ บัญชีที่พัฒนาโดยกรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ - เป็นการพัฒนาระบบบริหาร จัดการให้กับสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์สามารถ ดำเนินการใช้โปรแกรมแต่ ละระบบงานได้อย่าง ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ - สหกรณ์มีระบบการ ปฏิบัติงาน ในการใช้ โปรแกรมระบบบัญชี เป็นไปตามหลักการ ควบคุมภายในที่ดี - สหกรณ์มีระบบบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ข้อมูล สารสนเทศในการ พัฒนาสหกรณ์ สู่ ความเข็มแข็งที่ยั่งยืน

6 1. เปิดวันทำการ 2. บันทึกรายการ ประจำวัน 3. ตรวจสอบและ กระทบยอด รายการ 4. สำรองข้อมูล ปิดวันทำการและ จัดเก็บข้อมูล แนวทางการจัดระบบงานสำหรับ สหกรณ์ที่ใช้ โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แนวทางการจัดระบบงานสำหรับ สหกรณ์ที่ใช้ โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระบวนงา น ผู้รับผิดชอ บ ผู้สอบทาน ระดับอาวุโส ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สอบทาน ระดับอาวุโสและ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สอบทาน ระดับอาวุโส ความถี่ ( กระบวนการทำงาน รายงาน ) ประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี

7 3 การตรวจสอบข้อมูล 2 การลดขั้นตอนการทำงานและการทำงานแบบเบ็ดเสร็จ 1 การแบ่งแยกหน้าที่ 4 รายงานประจำวัน, ประจำเดือน, ประจำปี 5 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล แนวทางการจัดระบบงาน สำหรับสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนา โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดระบบงานสำหรับ สหกรณ์ ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google