งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดระบบงานสำหรับสหกรณ์ ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดระบบงานสำหรับสหกรณ์ ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดระบบงานสำหรับสหกรณ์ ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชี

2 ระบบการทำงาน IT รายการ Input Output Process รายงานเคลื่อนไหว

3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4 ถ่ายโอนข้อมูลสมาชิกเมื่อเปิดระบบสินค้า
การทำงานของโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนา โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สมาชิกและหุ้น เงินให้กู้ RPT_413, RPT_122, RPT_414 RPT_412, RPT_415 GL รายงาน เพื่อการบริหาร ถ่ายโอนข้อมูลสมาชิกเมื่อเปิดระบบสินค้า ระบบสินค้าเมนู 1.5, 1.6 RPT_ , RPT_ สินค้า

5 การกำหนดขั้นตอนของงานแต่ละงาน ซึ่งจะแสดงทางเดินของงานตั้งแต่จุดเริ่มต้น จน กระทั่งถึงจุดสุดท้าย โดยบอกให้ทราบถึงหน้าที่ของผู้ปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติ การจัดระบบงาน - สหกรณ์มีระบบการปฏิบัติงาน ในการใช้โปรแกรมระบบบัญชี เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี - สหกรณ์มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาสหกรณ์ สู่ความเข็มแข็งที่ยั่งยืน - เพื่อให้สหกรณ์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - เป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้กับสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินการใช้โปรแกรมแต่ละระบบงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

6 (กระบวนการทำงาน รายงาน)
แนวทางการจัดระบบงานสำหรับสหกรณ์ที่ใช้ โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1. เปิดวันทำการ 2. บันทึกรายการ ประจำวัน 3. ตรวจสอบและ กระทบยอด รายการ 4. สำรองข้อมูล ปิดวันทำการและ จัดเก็บข้อมูล กระบวนงาน ผู้สอบทาน ระดับอาวุโส ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สอบทาน ระดับอาวุโสและ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สอบทาน ระดับอาวุโส ผู้รับผิดชอบ (กระบวนการทำงาน รายงาน) ความถี่ ประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี 6

7 แนวทางการจัดระบบงาน สำหรับสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
1 การแบ่งแยกหน้าที่ 2 การลดขั้นตอนการทำงานและการทำงานแบบเบ็ดเสร็จ 3 การตรวจสอบข้อมูล 4 รายงานประจำวัน,ประจำเดือน,ประจำปี 5 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดระบบงานสำหรับสหกรณ์ ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google