งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Model Create EVE ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ. นครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Model Create EVE ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ. นครราชสีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Model Create EVE ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ. นครราชสีมา

2 ร้านสหกรณ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด อยู่ในบริเวณโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา อาคารจอดรถชั้นล่าง มีพื้นที่บริหารการขาย 442 ตาราง เมตร

3 วิสัยทัศน์ บริการเป็นหนึ่ง ลูกค้าพึง พอใจ ปัญหาร่วมแก้ไข ผลกำไร เกื้อหนุนกัน

4 พันธกิจ 1. มุ่งมั่นพัฒนางานบริการ เพื่อความพึงพอใจ ให้แก่สมาชิกด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง 2. บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พิทักษ์รักษา ผลประโยชน์ขององค์กรโปร่งใส ตรวจสอบ ได้ 3. เปิดโอกาสให้สมาชิก คณะกรรมการ และ เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนา ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และ วิธีการสหกรณ์ 4. สร้างความร่วมมือกับบุคลากรในร้าน สหกรณ์ฯ เพื่อพัฒนาให้เป็น Hyper market

5 ปัญหาอุปสรรค 1. ทุนสำรอง ยังไม่อยู่ใน เกณฑ์ดี 2. ร้านสหกรณ์ฯ ไม่มีที่ทำ การ เป็นของตนเอง

6 การสร้างมูลค่าเพิ่มของ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด รายการปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 สมาชิก ( คน ) 2,7542,9173,045 ทุนดำเนินงาน ( ล้าน บาท ) 22.3923.7020.72 ทุนภายใน 19.3919.9818.08 ทุนภายนอก 3.003.722.64 ธุรกิจหลัก ( ล้าน บาท ) 57.2766.88252.88 จัดหาสินค้ามา จำหน่าย 22.3224.0252.56 ผลการดำเนินงาน ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 รายได้รวม ( ล้าน บาท ) 58.0167.6453.13 รายจ่ายรวม ( ล้าน บาท ) 53.4162.5548.80 กำไรสุทธิ ( ล้าน บาท ) 4.605.084. เงินออมเฉลี่ย ( บาท / คน ) 1799.271737.370.10 หนี้สินเฉลี่ย ( บาท / คน ) 0.00 0.23 คุณภาพการควบคุม ภายใน ดี เตือนภัยทางการเงิน ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ระดับเตือนภัย ทางการเงิน - ทุนสำรอง - ลูกหนี้ - ค่าใช้จ่าย CFSAWS:ss วัด ความลึกของการวิเคราะห์ 254925502551  C  A  M  E  L  S วิเคราะห์  CAMELS  พัฒนา SIM  Driver  Action Plan ดี ปกติ CFSAWS:ss แนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่ม  กลยุทธ์ประหยัดต้นทุน มาตรฐานการบัญชี / การสอบบัญชี พอใช้ ปกติ  มีนโยบายเพิ่มทุนสำรอง โดยการจัดสรรมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กฎหมายกำหนด  ใช้ทุนสะสมซื้อสินทรัพย์ แผนปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพิ่ม การขับเคลื่อนมูลค่าเพิ่ม  กลยุทธ์ Coopertive Member’s Relation management ดี มากขึ้น

7  สร้างเครือข่ายธุรกิจและรักษาความสัมพันธ์กับทุก ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแผน ทุกเดือน  สำรวจความต้องการสินค้าของลูกค้า กำหนดแผน ( ทุกเดือน )  เจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภค ( เน้นอาหารสุขภาพ ) กำหนด แผนเพิ่มยอดขาย 5 %  เปิดช่องทางจำหน่าย กำหนดแผน 5 ช่องทาง ( แผ่น พับ,call center, ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต, กระดานข่าว, และการขยายการ เปิดบริการ )  กำหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการขายพร้อมการรักษา ความสัมพันธ์ของลูกค้า โดยการให้บัตรกำนัล ในรูป ของการคืนกำไรจากยอดซื้อ กำหนดแผน ไตรมาสละ 1 ครั้ง  การสร้างบรรยากาศในร้านและการจัดวางสินค้า กำหนดแผน กลยุทธ์ 5 ส.  บริการจัดส่งสินค้า และบริหารจัดกระเช้าของขวัญ กำหนดแผน ผู้รับผิดชอบรายวัน  ให้พนักงานได้รับการอบรม put the right man on the right jop เพื่อบริการลูกค้า ด้วยความรู้สึกเป็นกันเอง และเป็นมิตรอย่างต่อเนื่อง กำหนดแผน ทุก เดือน กลยุทธ์ Cooperative Member ’ s Relation management

8 กลยุทธ์ประหยัดทุน (Economize)  ด้านเงินสด ตัดสินใจลงทุนในแหล่งเงินทุนระยะสั้นสร้างผลตอบแทน กำหนดแผน เพิ่ม 5 %( นำเงินฝากสหกรณ์อื่น หรือ ธนาคารพาณิชย์ )  ด้านสินค้า  กำหนดอายุเฉลี่ยสินค้า กำหนดแผน ให้ต่ำกว่า 10 วัน โดยเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน  เพิ่มอัตราหมุนของสินค้า กำหนดแผน เพิ่มยอดขาย 5 %  การซื้อสินค้า แบบ Just in time จากการจัดการ ฐานข้อมูลเป็นสถิติ เพื่อนำมาประกอบการ พยากรณ์ กำหนดแผน เดือนละ 3 ครั้ง  ใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์เต็มที่หรือจำหน่ายออก กำหนดแผน ซ่อมบำรุง เป็นรายเดือน และรายไตรมาส


ดาวน์โหลด ppt Model Create EVE ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ. นครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google