งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื่องในโอการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๗ รอบ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โครงการ 999 โปรแกรมบัญชี 999 ความดีเพื่อพ่อหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื่องในโอการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๗ รอบ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โครงการ 999 โปรแกรมบัญชี 999 ความดีเพื่อพ่อหลวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เนื่องในโอการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๗ รอบ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โครงการ 999 โปรแกรมบัญชี 999 ความดีเพื่อพ่อหลวง

2 โครงการ 999 โปรแกรมบัญชี 999 ความดีเพื่อพ่อหลวง วัตถุประสง ค์ เป้าหมาย ระยะเวลา ดำเนินการ ตัวชี้วัด งบประมา ณ * เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ * เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบ บัญชีสหกรณ์ครบ วงจรอย่างมีประสิทธิภาพ * สหกรณ์ทุกประเภท 999 สหกรณ์ ซึ่งเป็น สหกรณ์ที่เริ่มใช้ หรืออยู่ระหว่าง ยกยอด หรือบันทึกรายการย้อนหลัง หรือ บันทึกรายการเป็นปัจจุบัน แต่ยัง ไม่ปรับเปลี่ยนระบบ * กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2554 * สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ครบวงจร จำนวน 999 สหกรณ์ มีการปรับเปลี่ยนระบบอย่างน้อย 3 ระบบ * ค่าใช้จ่ายในการกำกับแนะนำสหกรณ์ละ 3,000 บาท * ค่าใช้จ่ายการลงนามให้สัตยาบรรณ สหกรณ์ละ 200 บาท กตส. และ สหกรณ์ ร่วมทำความดี เพื่อพ่อหลวง

3 Title in here 1 2 3 5 ยกยอดข้อมูล ติดตั้งโปรแกรม 4 บันทึกรายการ ประจำวัน ย้อนหลัง บันทึกรายการ ประจำวันเป็น ปัจจุบัน ปรับเปลี่ย น ระบบงาน บันทึกรายการ ประจำวันทัน ระบบงานเดิมวัน ต่อวัน สหกรณ์ใช้ ระบบงานเดิม เป็นระบบหลัก บันทึกรายการ ประจำวัน ตามหลัง ระบบงานเดิม โอนย้ายข้อมูล จากระบบงาน เดิมสู่ FAS ติดตั้ง FAS บนเครื่อง คอมพิวเตอร์ ของสหกรณ์ ลักษณะงาน กิจกรร ม ภารกิ จ สหกรณ์ใช้ FAS เป็นระบบ หลัก กตส. ส่ง มอบงานให้ สหกรณ์ มอบสิทธิ์ การใช้ Software กตส. ระยะเวลา 1 เดือน พ. ร. บ. สหกรณ์ พ. ศ. 2542 มาตรา 16 (1) : ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำและ กำกับดูแลสหกรณ์ กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ. ศ. 2552 : ส่งเสริม การใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ * Membe r * Loan * Deposi t * Invent ory * GL ระยะเวลา 1 เดือน งานให้บริการโปรแกรมระบบบัญชี คอมพิวเตอร์

4 เป้าหมายดำเนินการโครงการ 999 โปรแกรมบัญชี 999 ความดีเพื่อพ่อหลวง ไม่เป็นปัจจุบัน ยกยอดย้อนหลัง 012 3123 124 430 734 1513 311 1246 1537 916 97246 ปัจจุบัน ยังไม่ ปรับเปลี่ยน ปรับเปลี่ยน 58114 89152 12831 4072 7333 12551 9328 8525 7423 54113 819642 เป้าหมาย 70 107 128 70 107 126 104 114 103 70 999 สตท. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม สถานะการใช้โปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt เนื่องในโอการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๗ รอบ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โครงการ 999 โปรแกรมบัญชี 999 ความดีเพื่อพ่อหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google