งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื่องในโอการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๗ รอบ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โครงการ 999 โปรแกรมบัญชี 999 ความดีเพื่อพ่อหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื่องในโอการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๗ รอบ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โครงการ 999 โปรแกรมบัญชี 999 ความดีเพื่อพ่อหลวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เนื่องในโอการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๗ รอบ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โครงการ 999 โปรแกรมบัญชี 999 ความดีเพื่อพ่อหลวง

2 โครงการ 999 โปรแกรมบัญชี 999 ความดีเพื่อพ่อหลวง วัตถุประสง ค์ เป้าหมาย ระยะเวลา ดำเนินการ ตัวชี้วัด งบประมา ณ * เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ * เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบ บัญชีสหกรณ์ครบ วงจรอย่างมีประสิทธิภาพ * สหกรณ์ทุกประเภท 999 สหกรณ์ ซึ่งเป็น สหกรณ์ที่เริ่มใช้ หรืออยู่ระหว่าง ยกยอด หรือบันทึกรายการย้อนหลัง หรือ บันทึกรายการเป็นปัจจุบัน แต่ยัง ไม่ปรับเปลี่ยนระบบ * กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2554 * สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ครบวงจร จำนวน 999 สหกรณ์ มีการปรับเปลี่ยนระบบอย่างน้อย 3 ระบบ * ค่าใช้จ่ายในการกำกับแนะนำสหกรณ์ละ 3,000 บาท * ค่าใช้จ่ายการลงนามให้สัตยาบรรณ สหกรณ์ละ 200 บาท กตส. และ สหกรณ์ ร่วมทำความดี เพื่อพ่อหลวง

3 Title in here ยกยอดข้อมูล ติดตั้งโปรแกรม 4 บันทึกรายการ ประจำวัน ย้อนหลัง บันทึกรายการ ประจำวันเป็น ปัจจุบัน ปรับเปลี่ย น ระบบงาน บันทึกรายการ ประจำวันทัน ระบบงานเดิมวัน ต่อวัน สหกรณ์ใช้ ระบบงานเดิม เป็นระบบหลัก บันทึกรายการ ประจำวัน ตามหลัง ระบบงานเดิม โอนย้ายข้อมูล จากระบบงาน เดิมสู่ FAS ติดตั้ง FAS บนเครื่อง คอมพิวเตอร์ ของสหกรณ์ ลักษณะงาน กิจกรร ม ภารกิ จ สหกรณ์ใช้ FAS เป็นระบบ หลัก กตส. ส่ง มอบงานให้ สหกรณ์ มอบสิทธิ์ การใช้ Software กตส. ระยะเวลา 1 เดือน พ. ร. บ. สหกรณ์ พ. ศ มาตรา 16 (1) : ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำและ กำกับดูแลสหกรณ์ กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ. ศ : ส่งเสริม การใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ * Membe r * Loan * Deposi t * Invent ory * GL ระยะเวลา 1 เดือน งานให้บริการโปรแกรมระบบบัญชี คอมพิวเตอร์

4 เป้าหมายดำเนินการโครงการ 999 โปรแกรมบัญชี 999 ความดีเพื่อพ่อหลวง ไม่เป็นปัจจุบัน ยกยอดย้อนหลัง ปัจจุบัน ยังไม่ ปรับเปลี่ยน ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย สตท รวม สถานะการใช้โปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt เนื่องในโอการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๗ รอบ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โครงการ 999 โปรแกรมบัญชี 999 ความดีเพื่อพ่อหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google