งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดการประเมินประสิทธิภาพ Output orientated input orientated.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดการประเมินประสิทธิภาพ Output orientated input orientated."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดการประเมินประสิทธิภาพ Output orientated input orientated

2 ประสิทธิภาพ ด้านวิทยาการ ประสิทธิภาพด้านขนาด รายได้ทั้งสิ้น ทุนของสหกรณ์ หนี้สิน ต้นทุน ค่าใช้จ่าย  สูงมาก 17 %  สูง 19 %  ปานกลาง 20 %  ต่ำ 44 % ประสิทธิภาพ การดำเนินงานรวม  สูงมาก 35 %  สูง 30 %  ปานกลาง 16 %  ต่ำ 19 % สหกรณ์การเกษตร ปี 2548 จำนวน 2,566 แห่ง  ผลได้ต่อขนาดเพิ่มขึ้น ควรปรับเพิ่มขนาด 20 %  ผลได้ต่อขนาดคงที่ ขนาดเหมาะสม 7 %  ผลได้ต่อขนาดลดลง ควรปรับลดขนาด 73 % ผลการวัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปี 2548 DEA Model โดยเฉลี่ย ระดับสูง ปัจจัยนำเข้า ผลได้ โดยเฉลี่ย ระดับปานกลาง  เล็ก 1 %  กลาง 25 %  ใหญ่ 42 %  ใหญ่มาก 32 % วิเคราะห์ขนาด สหกรณ์ตาม เกณฑ์จัดขนาด

3 ผลได้ - รายได้ทั้งสิ้น ปัจจัยนำเข้า - ทุนของสหกรณ์ - หนี้สิน - ต้นทุนขาย/บริการ - ค่าใช้จ่าย DEA Model ด้านวิทยาการ (วัดด้วย VRS) ด้านขนาด (วัดด้วย SE) - สูงมาก - สูง - ปานกลาง - ต่ำ ระดับประสิทธิภาพ - ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ - ผลตอบแทนต่อขนาดลดลง - ผลตอบแทนต่อขนาดเพิ่มขึ้น * DEA : Data Envelopment Analysis วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินความเหมาะสมของผลได้ภายใต้ปัจจัยนำเข้า ประสิทธิภาพ ระดับประสิทธิภาพ ด้านการ ดำเนินงานรวม (วัดด้วย CRS) - สูงมาก - สูง - ปานกลาง - ต่ำ ระดับประสิทธิภาพ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร การวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยใช้แบบจำลอง DEA ข้อเสนอแนะ ควรประเมินอย่างต่อเนื่องให้ชัดเจนถึงที่มาของประสิทธิภาพการดำเนินงาน ข้อจำกัด เป็นการวัดในภาพรวม ณ จุดของเวลา ภายใต้กรอบที่กำหนด


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดการประเมินประสิทธิภาพ Output orientated input orientated.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google