งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดการประเมินประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดการประเมินประสิทธิภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดการประเมินประสิทธิภาพ
Output orientated input orientated

2 ปัจจัยนำเข้า ผลได้ ผลการวัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปี 2548 DEA Model
 ทุนของสหกรณ์  หนี้สิน  ต้นทุน  ค่าใช้จ่าย  รายได้ทั้งสิ้น สหกรณ์การเกษตร ปี 2548 จำนวน 2,566 แห่ง ประสิทธิภาพ ด้านวิทยาการ ประสิทธิภาพ การดำเนินงานรวม ประสิทธิภาพด้านขนาด สูงมาก % สูง % ปานกลาง % ต่ำ % สูงมาก % สูง % ปานกลาง 20 % ต่ำ % ผลได้ต่อขนาดเพิ่มขึ้น ควรปรับเพิ่มขนาด 20 % ผลได้ต่อขนาดคงที่ ขนาดเหมาะสม % ผลได้ต่อขนาดลดลง ควรปรับลดขนาด % เล็ก % กลาง % ใหญ่ % ใหญ่มาก % วิเคราะห์ขนาด สหกรณ์ตาม เกณฑ์จัดขนาด โดยเฉลี่ย ระดับสูง โดยเฉลี่ย ระดับปานกลาง

3 ด้านวิทยาการ ด้านขนาด DEA * DEA : Data Envelopment Analysis ด้านการ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินความเหมาะสมของผลได้ภายใต้ปัจจัยนำเข้า ระดับประสิทธิภาพ ผลได้ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ - รายได้ทั้งสิ้น ด้านการ ดำเนินงานรวม ด้านวิทยาการ DEA Model (วัดด้วย VRS) (วัดด้วย CRS) ประสิทธิภาพ ปัจจัยนำเข้า ระดับประสิทธิภาพ (วัดด้วย SE) สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ด้านขนาด ทุนของสหกรณ์ หนี้สิน ต้นทุนขาย/บริการ ค่าใช้จ่าย ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ ผลตอบแทนต่อขนาดลดลง ผลตอบแทนต่อขนาดเพิ่มขึ้น ระดับประสิทธิภาพ * DEA : Data Envelopment Analysis ข้อจำกัด เป็นการวัดในภาพรวม ณ จุดของเวลา ภายใต้กรอบที่กำหนด ข้อเสนอแนะ ควรประเมินอย่างต่อเนื่องให้ชัดเจนถึงที่มาของประสิทธิภาพการดำเนินงาน


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดการประเมินประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google