งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

9 มิ.ย. 53 เพื่อเสริมพลังปฏิรูปการเรียนรู้ ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "9 มิ.ย. 53 เพื่อเสริมพลังปฏิรูปการเรียนรู้ ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 9 มิ.ย. 53 เพื่อเสริมพลังปฏิรูปการเรียนรู้ ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน

2 โลกเปลี่ยนแปลง 1. ข้อมูล ความรู้ ล้าสมัยเร็วมาก 2. วิธีการที่เคยได้ผลในอดีต ไม่จำเป็นว่าจะต้อง ได้ผลในปัจจุบัน ได้ผลในปัจจุบัน 3. เทคโนโลยี - คอมพิวเตอร์จำได้มากกว่า และจำได้นานกว่ามนุษย์ - เครื่องจักรกลแข็งแรงกว่า ทำงานได้ดีกว่า มีวินัย เชื่อฟังมากกว่า เร็วกว่า ทนกว่า แม่นยำกว่ามนุษย์ เชื่อฟังมากกว่า เร็วกว่า ทนกว่า แม่นยำกว่ามนุษย์ - ราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกลถูกลง ประสิทธิภาพสูงขึ้น ขณะที่ค่าแรงสูงขึ้น ประสิทธิภาพสูงขึ้น ขณะที่ค่าแรงสูงขึ้น - ICT, เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี ฯลฯ 4. ลูกค้า (ตลาด) “No more one size fits all” 5. คู่แข่ง “มีผู้ที่ทำสิ่งที่เราทำไม่ได้เสมอ”

3 จะไม่มีความก้าวหน้าเลยถ้ายังทำสิ่งต่างๆแบบเดิมอยู่ตลอดเวลาการปรับปรุงพัฒนาจึงไม่มีวันสิ้นสุด

4 ระดับการพัฒนา 1. การทำให้ดีขึ้น 3. การสร้างความเป็นอิสระ 2. การสร้างทางเลือก

5 ความสำเร็จ “ความลงตัวพอดี” ของ “เหตุปัจจัย” ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ไม่มี “สูตรสำเร็จ” ในการสร้างความสำเร็จ

6 อดีต ความสามารถในการแข่งขัน Better – Cheaper – Faster (ดีกว่า – ถูกกว่า – เร็วกว่า) - Innovation is power. - Technology is power. - Knowledge is power. - Information is power. - Data is power. ปัจจุบัน

7 » ทุนมนุษย์ (Human Capital) » เทคโนโลยี (Technology) » นวัตกรรม (Innovation) » ภาคีพันธมิตร (Partnership) องค์กรที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคงต้องบริหารจัดการให้เกิด “ความลงตัวพอดี” ตลอดเวลา

8 คนมี “คุณค่า” แต่ไม่เท่ากัน เพราะแต่ละคนมี... ● ความเชื่อ วิธีคิด วิธีให้คุณค่า ● ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ประสบการณ์ ● กรรม (ดี/ชั่ว) ● ฯลฯ... แตกต่างกัน

9 การทำงาน ด้วย “หน้าที่”? การทำงาน ด้วย “ใจ”?

10 การบริหารจัดการ ตาม “สถานการณ์”? การบริหารจัดการ อย่างมี “เป้าหมาย”?

11 มืออาชีพ เป้าหมาย.. ชัดเจน ท้าทาย เป้าหมาย.. ชัดเจน ท้าทาย จินตนาการ.. กว้างไกลไร้ขอบเขต จินตนาการ.. กว้างไกลไร้ขอบเขต หลักคิด.. ถูกต้อง หลักคิด.. ถูกต้อง หลักวิชา.. เหมาะสม รู้จริงรู้รอบ หลักวิชา.. เหมาะสม รู้จริงรู้รอบ หลักปฏิบัติ.. ง่ายๆ ประหยัดสุด หลักปฏิบัติ.. ง่ายๆ ประหยัดสุด ประโยชน์สูง ประโยชน์สูง

12 “จุดคอขวด” การพัฒนา “คน” ในภาพรวม 1. คนทำไม่ได้คิด คนคิดไม่ได้ทำ ไม่สอดคล้องกับความต้องการ ไม่สอดคล้องกับความต้องการ 2. ใช้วิธีสั่งให้ทำ สอนให้จำ บอกให้เชื่อ คิดไม่เป็น ทำไม่เป็น พึ่งตนเองไม่ได้ คิดไม่เป็น ทำไม่เป็น พึ่งตนเองไม่ได้ 3. ขาดเป้าหมายสุดท้ายร่วมกัน ขับเคลื่อนอย่างไร้ทิศทางและขาดพลัง ขับเคลื่อนอย่างไร้ทิศทางและขาดพลัง 4. คิดแยกส่วน (เหตุเดียว ผลเดียว) ไม่ให้ความสำคัญกับผลกระทบที่ติดตามมา ไม่ให้ความสำคัญกับผลกระทบที่ติดตามมา

13 วัฒนธรรมองค์กร 1. ความเชื่อ 3. วิธีให้คุณค่า 4. วิธีทำงาน 5. วิถีชีวิต ระดับการเปลี่ยนแปลง ระยะเวลา 6. วัฒนธรรมองค์กร กระบวนทัศน์ 2. วิธีคิด

14 ไม่มีใครรู้ทุกเรื่องและไม่มีใครไม่รู้อะไรเลย ทุกคนจึงเป็นครูของเราได้ในสิ่งที่เขาทำเก่ง

15 ความเชื่อ 1. ทุกสรรพสิ่งล้วนเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (มีนั่น เพราะมีนี่) 2. คนมีคุณค่า และต้องการทำความดี 3. คนมีศักยภาพที่แตกต่างหลากหลายและ ไร้ขีดจำกัด 4. ความรัก ความสามัคคี และความพร้อม- เพรียง เป็นปัจจัยสำคัญนำความสำเร็จ

16 ปฏิรูปการเรียนรู้ โดยเอา “ความรู้ในตัวคน” เป็น “ฐาน” เอา “ความรู้ในตำรา” มา “ต่อยอด” เพื่อมุ่งสู่ “การเรียนรู้เพื่อชีวิต” ?

17 โรงเรียนดีมีสุข? เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์และมีเป้าหมาย โดยให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอน ที่บูรณาการหลักคิดและหลักวิชา กับกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของผู้เรียน และสภาพปัญหาและสิ่งแวดล้อม ของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งสร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน

18 KSF ? (ปัจจัยความสำเร็จ/Key Success Factor) ถ้าต้องการผลผลิตข้าวโพด 1 ตัน/ไร่ KSF มีอะไรบ้าง?

19 ทำอย่างไร? เด็กจึง “คิดเป็น” โรงเรียนขนาดเล็ก โจทย์? โครงการ ทำอย่างไร? เด็กใน ร.ร. ขนาดเล็กจึงคิดเป็น (สพท. เลย เขต ๑ & ๒ รวม ๑๒๐ โรง วันที่ ๑๕-๑๖ มี. ค. ๕๓)

20 สมมติฐาน ถ้าผลสัมฤทธิ์ วิทย์ & คณิต สูงขึ้น เด็กจะคิดเก่งขึ้น โครงการ ทำอย่างไร? เด็กใน ร.ร. ขนาดเล็กจึงคิดเป็น (สพท. เลย เขต ๑ & ๒ รวม ๑๒๐ โรง วันที่ ๑๕-๑๖ มี. ค. ๕๓)

21 KSF – ผลสัมฤทธิ์วิทย์ & คณิต 1.ครูมีความรู้ 16% 2.ครูมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 17 3.ครูมีความรับผิดชอบ 14 4.กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการผู้เรียน (9%) 5.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 17 6.การระดมทรัพยากรจากภายนอก (3%) 7.การติดตามประเมินผลผู้เรียน 12 8.บรรยากาศการจัดการเรียนรู้ (8%) 9.การนิเทศติดตามกำกับแบบมีส่วนร่วม (4%) โครงการ ทำอย่างไร? เด็กใน ร.ร. ขนาดเล็กจึงคิดเป็น (สพท. เลย เขต ๑ & ๒ รวม ๑๒๐ โรง วันที่ ๑๕-๑๖ มี. ค. ๕๓)

22 ผู้ปกครองดู ร.ร. ดี/ไม่ดีที่ไหน? รุ่นที่ 1 2 3 4 เฉลี่ย 14ผู้บริหาร? 14 15 16 9 14 % 19ครู? 20 21 19 17 19 17นักเรียนดี? 16 16 16 21 17 16นักเรียนเก่ง (ผลสัมฤทธิ์)? 13 15 16 21 16 18อาคาร สถานที่ 17 19 19 16 18 สภาพแวดล้อม? 9ความร่วมมือของชุมชน? 10 9 9 9 9 7อุปกรณ์การเรียนการสอน? 10 5 5 7 7 โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ ๑ (๒๕ ม.ค. ๕๓) รุ่นที่ ๒ (๘ ก.พ. ๕๓) รุ่นที่ ๓ (๑๕-๑๘ ก.พ. ๕๓) และรุ่นที่ ๔ (๒๒-๒๓ ก.พ. ๕๓)

23 KSF ของ ร.ร. ดีขนาดเล็ก รุ่นที่ 1 2 3 4 เฉลี่ย 16คุณภาพผู้บริหาร 17 16 18 14 16% 22คุณภาพครู & บุคลากร 22 20 22 23 22 15การมีส่วนร่วม (ภาคีพันธมิตร)17 13 15 14 15 9สื่อการเรียนการสอน 9 9 9 9 9 9วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 7 8 8 12 9 9สภาพแวดล้อม 7 9 9 11 9 9ระบบการบริหารจัดการ 9 11 8 9 9 1คณะกรรมการสถานศึกษา 1 1 1 1 1 10งบประมาณ 11 13 11 7 10 โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ ๑ (๒๕ ม.ค. ๕๓) รุ่นที่ ๒ (๘ ก.พ. ๕๓) รุ่นที่ ๓ (๑๕-๑๘ ก.พ. ๕๓) และรุ่นที่ ๔ (๒๒-๒๓ ก.พ. ๕๓)

24 KSF – Learning Organization (L.O.) ข้อมูล : โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐาน (กิจกรรมที่ 1) โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท ณ ๑๕ พ.ค. ๕๓) 1. การบริหารจัดการ 20% (งานวิชาการ บุคคล ระบบข้อมูล การรับและการดูแลนักเรียน การติดตามประเมินผล ฯลฯ) 2. คุณภาพผู้บริหาร 19 3. คุณภาพครู & บุคลากร 19 4. การมีส่วนร่วม 16 (ทีมงาน ผู้ปกครอง ชุมชน อปท. เครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ) 5. เทคโนโลยี 10 (การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ฯลฯ) 6. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 8 (แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด หนังสือ อุปกรณ์ สื่อ กิจกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ) 7. สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 6 (สภาพภูมิทัศน์ ความร่มรื่น สภาพห้องเรียน โรงอาหาร ห้องสุขา ฯลฯ) 8. การวิจัยและพัฒนา 2

25 หมายเหตุ KSF (Key Success Factor) = ปัจจัยความสำเร็จ SI (Strategic Issue) = ประเด็นยุทธศาสตร์ SI (Strategic Issue) = ประเด็นยุทธศาสตร์ L.O. เป้าหมาย SI ? (ประเด็นยุทธศาสตร์/Strategic Issue) ถ้าต้องการให้สถานศึกษาเป็น L.O. ต้องทำ SI ใดบ้าง? SI คือ KSF ที่สถานศึกษายังไม่มี หรือต้องปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น

26 KPI? : วัดที่ผู้เรียน การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 1. สนุก 2. ได้เพื่อน 3. ได้ทดลองทำจริง 4. ได้ความรู้ใหม่ 5. ได้กิน ได้ใช้ 6. ได้แจก ได้แลกเปลี่ยน 7. ได้ขาย ได้เงิน 16

27 โรงเรียนขนาดเล็ก KPI? : นักเรียนดีมีสุข นักเรียน... 1. กินอิ่ม 2. อยากมาโรงเรียน 3. ได้ทำความดี 17


ดาวน์โหลด ppt 9 มิ.ย. 53 เพื่อเสริมพลังปฏิรูปการเรียนรู้ ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google