งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปีงบประมาณจำนวนคำร้อง ( ราย ) ได้ชดเชย ( ราย ) ไม่ได้ชดเชย ( ราย ) เงินชดเชย ( บาท ) 2551( เมย - กย 51) 2116 (76.19)5 (23.81)164,000.00 2552( ตค 51- ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปีงบประมาณจำนวนคำร้อง ( ราย ) ได้ชดเชย ( ราย ) ไม่ได้ชดเชย ( ราย ) เงินชดเชย ( บาท ) 2551( เมย - กย 51) 2116 (76.19)5 (23.81)164,000.00 2552( ตค 51- ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปีงบประมาณจำนวนคำร้อง ( ราย ) ได้ชดเชย ( ราย ) ไม่ได้ชดเชย ( ราย ) เงินชดเชย ( บาท ) 2551( เมย - กย 51) 2116 (76.19)5 (23.81)164, ( ตค 51- ก. ย.52) (92.52)8 (7.48)1,321, ( ตค.52- ก. ย.53) (72.55)28 (27.45)461, เปรียบเทียบ ข้อมูลการวินิจฉัยคำร้องขอรับเงิน ช่วยเหลือเพื่อการชดเชย กรณีผู้ให้บริการ มาตรา 18(4) ราย ปีงบประมาณ เปรียบเทียบ ข้อมูลการวินิจฉัยคำร้องขอรับเงิน ช่วยเหลือเพื่อการชดเชย กรณีผู้ให้บริการ มาตรา 18(4) ราย ปีงบประมาณ รวม (82.17)41 (17.83)1,946,500.00

3 ผลการวินิจฉัย คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อ การชดเชย กรณีผู้ให้บริการรายจังหวัด ตั้งแต่ เดือน เมษายน 2551 – กันยายน 2553 จังหวัด คำร้อง ( ราย ) ชดเชย ( ราย ) ไม่ชดเชย ( ราย ) จำนวนเงิน ชดเชย ( บาท ) จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ นครราชสีม า ,000 บุรีรัมย์ ,000 สุรินทร์ ,000 ชัยภูมิ ,500 รวม ,946,500

4 ความเสียหาย ยื่นคำร้อง ( ราย ) ชดเชย ( ราย ) ไม่ชดเชย ( ราย ) เงินชดเชย ( บาท ) จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ วัณโรค ,000 ไข้หวัด ,000 เข็มตำ ,500 ผู้ป่วยทำร้าย ,500 สัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง ,500 อีสุก อีใส ,500 อุบัติเหตุจากรถ ,000 อื่น ๆ ,500 รวม ,946,500 ผลการวินิจฉัย คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการ ชดเชย กรณีผู้ให้บริการ จำแนกตามประเภทความ เสียหาย เมษายน 2551 – กันยายน 2553

5 ความเสียหาย ยื่นคำร้อง ( ราย ) ชดเชย ( ราย ) ไม่ชดเชย ( ราย ) เงินชดเชย ( บาท ) จำนว น ร้อยละจำนวนร้อย ละ จำนว น ร้อย ละ วัณโรค ,000 ไข้หวัด ,000 เข็มตำ ,000 ผู้ป่วยทำร้าย ,500 สัมผัสเลือด สาร คัดหลั่ง ,500 อีสุก อีใส ,000 อุบัติเหตุจากรถ 0 อื่น ๆ 0 รวม ,000 ผลการวินิจฉัย คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการ ชดเชย กรณีผู้ให้บริการ จำแนกตามประเภทความ เสียหาย เมษายน 2551 – กันยายน 2553 จังหวัด สุรินทร์

6 ผลการวินิจฉัย คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อ การชดเชย กรณีผู้ให้บริการ จำแนกตาม วิชาชีพ ที่ยื่นคำร้อง ฯ เมษายน 2551 – กันยายน 2553 บุคลากร ยื่นคำร้อง ( ราย ) ชดเชย ( ราย ) ไม่ชดเชย ( ราย ) เงินชดเชย ( บาท ) จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ จำนวน พยาบาล, นักวิชาการ ,036,000 ผช. คนงาน เปล ,000 แพทย์ ทันตแพทย์ ,500 พนักงานขับรถยนต์ ,500 อื่น ๆ ,500 รวม ,946,500

7 ผลการวินิจฉัย คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อ การชดเชย กรณีผู้ให้บริการ จำแนกตาม วิชาชีพ ที่ยื่นคำร้อง ฯ เมษายน 2551 – กันยายน 2553 จังหวัดสุรินทร์ บุคลากร ยื่นคำร้อง ( ราย ) ชดเชย ( ราย ) ไม่ชดเชย ( ราย ) เงินชดเชย ( บาท ) จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ จำนวน พยาบาล, นักวิชาการ ,500 ผช. คนงาน เปล ,500 แพทย์ ทันตแพทย์ ,000 พนักงานขับรถยนต์ อื่น ๆ ( เภสัชกร, จพ. เภสัช, รังสี, ทันต, ชันสูตร, รักษาความปลอดภัย, นศ. พยาบาล ) ,000 รวม ,000

8 ผลการวินิจฉัยคำร้อง ขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อ การชดเชย กรณีผู้ให้บริการ จำแนกตามประเภทความเสียหาย เมษายน 2551 – กันยายน 2553 ผลการวินิจฉัยคำร้อง ขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อ การชดเชย กรณีผู้ให้บริการ จำแนกตามประเภทความเสียหาย เมษายน 2551 – กันยายน 2553 ประเภทความ เสียหาย จำนวน ( ราย ) เงินชดเชย ( บาท ) หมายเหตุ เสียชีวิตหรือทุพพล ภาพอย่างถาวร 6(1) 2400,000 พยาบาล, พขร เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือ พิการ 6 (2) 2190,000 บาดเจ็บหรือ เจ็บป่วย ต่อเนื่อง 6 (3) 1851,356,500 รวมทุกกรณี 1891,946,500 ไม่ชดเชย 41 ราย

9 ผลการวินิจฉัยคำร้อง ขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อ การชดเชย กรณีผู้ให้บริการ จำแนกตาม ประเภทความเสียหาย เมษายน 2551 – กันยายน 2553 จังหวัดสุรินทร์ ประเภทความ เสียหาย จำนวน ( ราย ) เงินชดเชย ( บาท ) หมายเหตุ เสียชีวิตหรือทุพพล ภาพอย่างถาวร 0 สูญเสียอวัยวะหรือ พิการ 0 บาดเจ็บหรือ เจ็บป่วยต่อเนื่อง 33316,000 รวมทุกกรณี 33316,000 ไม่ชดเชย 1 ราย

10 สาเหตุไม่จ่ายชดเชย กรณีผู้ให้บริการยื่นคำร้อง เมษายน 2551 – กันยายน 2553 ● ให้บริการผู้ป่วย หลังเสียชีวิตแล้ว ● ผู้รับบริการไม่ใช่ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า ● ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความเสียหาย จากการให้บริการสาธารณสุข ปฏิบัติผิดหลักวิชาการ ● ยื่นนคำร้องเกิน 1 ปี ● ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่ความเสียหายที่ ได้รับเป็นความเสียหายเล็กน้อย จึงไม่ต้องเยียวยาให้ความช่วยเหลือ

11 หน่วยบริการที่มีการยื่นคำร้อง ● รพ. สุรินทร์, ชุมพลบุรี, ท่าตูม, จอมพระ, ปราสาท, รัตนบุรี, สนม, ศีขรภูมิ, สังขะ, ลำดวน, บัวเชด, สอ. บ้านยะยาน หน่วยบริการที่ไม่มีการยื่นคำร้อง ● รพ. กาบเชิง, สำโรงทาบ, พนมดงรักเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา

12


ดาวน์โหลด ppt ปีงบประมาณจำนวนคำร้อง ( ราย ) ได้ชดเชย ( ราย ) ไม่ได้ชดเชย ( ราย ) เงินชดเชย ( บาท ) 2551( เมย - กย 51) 2116 (76.19)5 (23.81)164,000.00 2552( ตค 51- ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google