งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปีงบประมาณจำนวนคำร้อง ( ราย ) ได้ชดเชย ( ราย ) ไม่ได้ชดเชย ( ราย ) เงินชดเชย ( บาท ) 2551( เมย - กย 51) 2116 (76.19)5 (23.81)164,000.00 2552( ตค 51- ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปีงบประมาณจำนวนคำร้อง ( ราย ) ได้ชดเชย ( ราย ) ไม่ได้ชดเชย ( ราย ) เงินชดเชย ( บาท ) 2551( เมย - กย 51) 2116 (76.19)5 (23.81)164,000.00 2552( ตค 51- ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปีงบประมาณจำนวนคำร้อง ( ราย ) ได้ชดเชย ( ราย ) ไม่ได้ชดเชย ( ราย ) เงินชดเชย ( บาท ) 2551( เมย - กย 51) 2116 (76.19)5 (23.81)164,000.00 2552( ตค 51- ก. ย.52) 10799 (92.52)8 (7.48)1,321,000.00 2553 ( ตค.52- ก. ย.53) 10274 (72.55)28 (27.45)461,500.00 เปรียบเทียบ ข้อมูลการวินิจฉัยคำร้องขอรับเงิน ช่วยเหลือเพื่อการชดเชย กรณีผู้ให้บริการ มาตรา 18(4) ราย ปีงบประมาณ เปรียบเทียบ ข้อมูลการวินิจฉัยคำร้องขอรับเงิน ช่วยเหลือเพื่อการชดเชย กรณีผู้ให้บริการ มาตรา 18(4) ราย ปีงบประมาณ รวม 230189 (82.17)41 (17.83)1,946,500.00

3 ผลการวินิจฉัย คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อ การชดเชย กรณีผู้ให้บริการรายจังหวัด ตั้งแต่ เดือน เมษายน 2551 – กันยายน 2553 จังหวัด คำร้อง ( ราย ) ชดเชย ( ราย ) ไม่ชดเชย ( ราย ) จำนวนเงิน ชดเชย ( บาท ) จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ นครราชสีม า 12554.359878.402721.60835,000 บุรีรัมย์ 4017.393382.50717.50614,000 สุรินทร์ 3414.783397.0612.94316,000 ชัยภูมิ 3113.482580.65619.35181,500 รวม 230 100.0 0 18982.174117.831,946,500

4 ความเสียหาย ยื่นคำร้อง ( ราย ) ชดเชย ( ราย ) ไม่ชดเชย ( ราย ) เงินชดเชย ( บาท ) จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ วัณโรค 6226.9661 98.39 1 1.61 722,000 ไข้หวัด 2009 5423.4831 57.41 23 42.59 70,000 เข็มตำ 3615.6524 66.67 12 33.33 204,500 ผู้ป่วยทำร้าย 2812.1728 100.00 0 0.00 77,500 สัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง 208.7017 85.00 3 15.00 148,500 อีสุก อีใส 93.919 100.00 0 0.00 66,500 อุบัติเหตุจากรถ 83.488 100.00 0 0.00 645,000 อื่น ๆ 135.6511 84.62 2 15.38 12,500 รวม 230100189 82.17 41 17.83 1,946,500 ผลการวินิจฉัย คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการ ชดเชย กรณีผู้ให้บริการ จำแนกตามประเภทความ เสียหาย เมษายน 2551 – กันยายน 2553

5 ความเสียหาย ยื่นคำร้อง ( ราย ) ชดเชย ( ราย ) ไม่ชดเชย ( ราย ) เงินชดเชย ( บาท ) จำนว น ร้อยละจำนวนร้อย ละ จำนว น ร้อย ละ วัณโรค 2470.592410000273,000 ไข้หวัด 2009 38.823100006,000 เข็มตำ 25.881501 10,000 ผู้ป่วยทำร้าย 25.882100006,500 สัมผัสเลือด สาร คัดหลั่ง 25.8821000017,500 อีสุก อีใส 12.941100003,000 อุบัติเหตุจากรถ 0 อื่น ๆ 0 รวม 34100.0033 1 316,000 ผลการวินิจฉัย คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการ ชดเชย กรณีผู้ให้บริการ จำแนกตามประเภทความ เสียหาย เมษายน 2551 – กันยายน 2553 จังหวัด สุรินทร์

6 ผลการวินิจฉัย คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อ การชดเชย กรณีผู้ให้บริการ จำแนกตาม วิชาชีพ ที่ยื่นคำร้อง ฯ เมษายน 2551 – กันยายน 2553 บุคลากร ยื่นคำร้อง ( ราย ) ชดเชย ( ราย ) ไม่ชดเชย ( ราย ) เงินชดเชย ( บาท ) จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ จำนวน พยาบาล, นักวิชาการ 11851.309983.901916.101,036,000 ผช. คนงาน เปล 6427.835382.811117.19383,000 แพทย์ ทันตแพทย์ 156.521493.3316.6790,500 พนักงานขับรถยนต์ 52.175100.0000.00238,500 อื่น ๆ 2812.171864.291035.71198,500 รวม 23010018982.174117.831,946,500

7 ผลการวินิจฉัย คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อ การชดเชย กรณีผู้ให้บริการ จำแนกตาม วิชาชีพ ที่ยื่นคำร้อง ฯ เมษายน 2551 – กันยายน 2553 จังหวัดสุรินทร์ บุคลากร ยื่นคำร้อง ( ราย ) ชดเชย ( ราย ) ไม่ชดเชย ( ราย ) เงินชดเชย ( บาท ) จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ จำนวน พยาบาล, นักวิชาการ 2058.821995.0015.00181,500 ผช. คนงาน เปล 411.764 0 36,500 แพทย์ ทันตแพทย์ 12.941 0 13,000 พนักงานขับรถยนต์ 00.000 0 0 อื่น ๆ ( เภสัชกร, จพ. เภสัช, รังสี, ทันต, ชันสูตร, รักษาความปลอดภัย, นศ. พยาบาล ) 926.479 0 95,000 รวม 34100.0033 1 316,000

8 ผลการวินิจฉัยคำร้อง ขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อ การชดเชย กรณีผู้ให้บริการ จำแนกตามประเภทความเสียหาย เมษายน 2551 – กันยายน 2553 ผลการวินิจฉัยคำร้อง ขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อ การชดเชย กรณีผู้ให้บริการ จำแนกตามประเภทความเสียหาย เมษายน 2551 – กันยายน 2553 ประเภทความ เสียหาย จำนวน ( ราย ) เงินชดเชย ( บาท ) หมายเหตุ เสียชีวิตหรือทุพพล ภาพอย่างถาวร 6(1) 2400,000 พยาบาล, พขร เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือ พิการ 6 (2) 2190,000 บาดเจ็บหรือ เจ็บป่วย ต่อเนื่อง 6 (3) 1851,356,500 รวมทุกกรณี 1891,946,500 ไม่ชดเชย 41 ราย

9 ผลการวินิจฉัยคำร้อง ขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อ การชดเชย กรณีผู้ให้บริการ จำแนกตาม ประเภทความเสียหาย เมษายน 2551 – กันยายน 2553 จังหวัดสุรินทร์ ประเภทความ เสียหาย จำนวน ( ราย ) เงินชดเชย ( บาท ) หมายเหตุ เสียชีวิตหรือทุพพล ภาพอย่างถาวร 0 สูญเสียอวัยวะหรือ พิการ 0 บาดเจ็บหรือ เจ็บป่วยต่อเนื่อง 33316,000 รวมทุกกรณี 33316,000 ไม่ชดเชย 1 ราย

10 สาเหตุไม่จ่ายชดเชย กรณีผู้ให้บริการยื่นคำร้อง เมษายน 2551 – กันยายน 2553 ● ให้บริการผู้ป่วย หลังเสียชีวิตแล้ว ● ผู้รับบริการไม่ใช่ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า ● ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความเสียหาย จากการให้บริการสาธารณสุข ปฏิบัติผิดหลักวิชาการ ● ยื่นนคำร้องเกิน 1 ปี ● ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่ความเสียหายที่ ได้รับเป็นความเสียหายเล็กน้อย จึงไม่ต้องเยียวยาให้ความช่วยเหลือ

11 หน่วยบริการที่มีการยื่นคำร้อง ● รพ. สุรินทร์, ชุมพลบุรี, ท่าตูม, จอมพระ, ปราสาท, รัตนบุรี, สนม, ศีขรภูมิ, สังขะ, ลำดวน, บัวเชด, สอ. บ้านยะยาน หน่วยบริการที่ไม่มีการยื่นคำร้อง ● รพ. กาบเชิง, สำโรงทาบ, พนมดงรักเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา

12


ดาวน์โหลด ppt ปีงบประมาณจำนวนคำร้อง ( ราย ) ได้ชดเชย ( ราย ) ไม่ได้ชดเชย ( ราย ) เงินชดเชย ( บาท ) 2551( เมย - กย 51) 2116 (76.19)5 (23.81)164,000.00 2552( ตค 51- ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google