งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ และ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดย นายยินดี ปั้นแววงาม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน สำนักการลูกเสือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ และ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดย นายยินดี ปั้นแววงาม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน สำนักการลูกเสือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ และ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดย นายยินดี ปั้นแววงาม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ นักเรียน.สป.

2 พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๙ “...เยาวชนทุกคนมิได้ต้องการทำให้ตัวเอง ตกต่ำ หรือเป็นปัญหาแก่สังคมประการใด แท้จริงต้องการจะเป็นคนดี มีความสำเร็จ มี ฐานะ มีเกียรติ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง ราบรื่น แต่การที่จะบรรลุถึงจุดประสงค์นั้น จำเป็นต้องอาศัยผู้แนะนำควบคุมให้ดำเนินไป อย่างถูกต้องในฐานะหน้าที่เป็นครู เป็นอาจารย์ เป็นผู้บริหารการศึกษา ท่านจะช่วยเขาได้มาก ที่สุด เพราะมีส่วนควบคุมดูแลใกล้ชิดอยู่ทุก ๆ ด้าน รองลงมาจากบิดา มารดา....” ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มศว. ประสานมิตร ๒๘ พย ๑๕

3 พระราชดำรัสของ รัชกาลที่ ๙ “อาสาสมัครจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการอาสาสมัคร เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั้น เกิดขึ้นด้วยตนเองมีความรู้สึกเห็นชอบในงานอาสาสมัครมีศรัทธาที่จะทำงานมีเวลาที่จะปฏิบัติงาน และพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัคร”

4 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ ๑. มีผลบังคับใช้ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗ ๒. โครงสร้างประกอบด้วย ๙ หมวด ๘๘ มาตรา ๓. มีเจ้าภาพ ๔ กระทรวงหลัก (กระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม)

5 ความเป็นมา พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ๑. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ๒.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (มาตรา 53 และ 80) ๓. ยกเลิกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ๓. ๑ ปว. 132(25 15) ๓. ๒ปว.294 (2515) ๓. ๒ปว.294 (2515)

6 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่กำหนดขึ้นตามหลักการของกฏบัตรสหประชาชาติ ที่ว่าด้วยศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์เท่าเทียมกัน โดย ระลึกว่าเด็กมีสิทธิพิเศษที่จะได้รับการดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครอง ทั้งในสภาพแวดล้อมของครอบครัวและ การเลี้ยงอื่นๆ บนพื้นฐานทางประเพณีและค่านิยมทางวัฒนธรรมของชาติ พันธุ์และสังคม ประเทศไทยได้ลงนามในภาคยานุวัติสารเข้า เป็นภาคีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ อนุสัญญาฉบับนี้ มี ๕๔ ข้อ โดย ๔๐ ข้อแรกเป็น เรื่องว่าด้วยสิทธิของเด็กโดยตรงซึ่งได้เน้นหลักการคุ้มครอง เด็กจากการเลือกปฏิบัติ ประโยชน์สูงสุดของเด็ก การเคารพ ในสิทธิหน้าที่ของบิดามารดา และการปกป้องสิทธิของเด็ก ในหลายมิติ

7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ - มาตรา ๕๓ และมาตรา ๘๐ มาตรา ๕๓ เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิ ได้รับความคุ้มครองโดยรัฐ จากการใช้ความ รุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม มาตรา ๘๐ รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริม สร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชน รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้

8 ยกเลิก ปว. ๑๓๒ และ ปว. ๒๙๔ ยกเลิก ปว. ๑๓๒ และ ปว. ๒๙๔ ยกเลิก ปว.๑๓๒ (๒๒ เม.ย. ๒๕๑๕) ยกเลิก ปว.๑๓๒ (๒๒ เม.ย. ๒๕๑๕) ยกเลิก ปว.๒๙๔ (๒๗ พ.ย.๒๕๑๕) ยกเลิก ปว.๒๙๔ (๒๗ พ.ย.๒๕๑๕) เหตุผล เหตุผล ๑. ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ๑. ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ๒. สาระสำคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติ เด็ก ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน ๒. สาระสำคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติ เด็ก ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน ๓. สมควรกำหนดขั้นตอนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ ต่อเด็กให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ๓. สมควรกำหนดขั้นตอนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ ต่อเด็กให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ๔.อันเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว ๔.อันเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว

9 ๕.ป้องกันมิให้เด็กถูกทารุณกรรม ตกป็นเครื่องมือ ในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ๕.ป้องกันมิให้เด็กถูกทารุณกรรม ตกป็นเครื่องมือ ในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ๖.ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ๗.สมควรปรับปรุงวิธีการส่งเสริมความร่วมมือใน การคุ้มครองเด็กระหว่างหน่วยงานของรัฐและ เอกชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

10 มาตรา ๔ มาตรา ๔ “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ำ กว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุ นิติภาวะด้วยการสมรส “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ำ กว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุ นิติภาวะด้วยการสมรส “เด็กเร่ร่อน” หมายความว่า เด็กที่ไม่มีบิดา มารดาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่ไม่เลี้ยงดู หรือไม่สามารถเลี้ยงดูได้ จนเป็นเหตุให้เด็ก ต้องเร่ร่อนไปในที่ต่างๆ หรือเด็กที่มี พฤติกรรมใช้ชีวิตเร่ร่อน จนน่าจะเกิด อันตรายต่อสวัสดิภาพของตน “เด็กเร่ร่อน” หมายความว่า เด็กที่ไม่มีบิดา มารดาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่ไม่เลี้ยงดู หรือไม่สามารถเลี้ยงดูได้ จนเป็นเหตุให้เด็ก ต้องเร่ร่อนไปในที่ต่างๆ หรือเด็กที่มี พฤติกรรมใช้ชีวิตเร่ร่อน จนน่าจะเกิด อันตรายต่อสวัสดิภาพของตน

11 “เด็กกำพร้า” หมายความว่าเด็กที่บิดาหรือมารดา เสียชีวิต เด็กที่ไม่ปรากฏบิดามารดา หรือไม่สามารถสืบหาบิดา มารดาได้ “เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก” หมายความว่า เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน หรือบิดามารดา หย่าร้าง ทิ้งร้าง ถูกคุมขัง หรือแยกกันอยู่และ ได้รับความลำบากหรือเด็กที่ต้องรับภาระหน้าที่ ในครอบครัวเกินวัยหรือกำลังความสามารถและ สติปัญญาหรือเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง ได้

12 “เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด” หมายความว่า ๑. เด็กที่ประพฤติตนไม่สมควร “เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด” หมายความว่า ๑. เด็กที่ประพฤติตนไม่สมควร ๒. เด็กที่ประกอบอาชีพหรือคบหาสมาคมกับบุคคล ๒. เด็กที่ประกอบอาชีพหรือคบหาสมาคมกับบุคคล ที่น่าจะชักนำไปในทางกระทำผิดกฏหมายหรือ ที่น่าจะชักนำไปในทางกระทำผิดกฏหมายหรือ ขัดต่อศีลธรรมอันดี ขัดต่อศีลธรรมอันดี ๓. หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมหรืสถานที่อันอาจชัก นำไป ในทางเสียหาย ทั้งนี้ตามที่กำหนดใน กฏกระทรวง ๓. หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมหรืสถานที่อันอาจชัก นำไป ในทางเสียหาย ทั้งนี้ตามที่กำหนดใน กฏกระทรวง

13 “นักเรียน” หมายความว่า เด็กซึ่งกำลังรับ การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและระดับ มัธยมศึกษา ทั้งประเภทสามัญศึกษาและ อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของ รัฐหรือเอกชน “นักเรียน” หมายความว่า เด็กซึ่งกำลังรับ การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและระดับ มัธยมศึกษา ทั้งประเภทสามัญศึกษาและ อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของ รัฐหรือเอกชน “นักศึกษา” หมายความว่า เด็กซึ่งกำลังรับ การศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ใน สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน “นักศึกษา” หมายความว่า เด็กซึ่งกำลังรับ การศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ใน สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน “บิดามารดา” หมายความว่า บิดามารดาของเด็ก “บิดามารดา” หมายความว่า บิดามารดาของเด็ก ไม่ว่าจะสมรสกันหรือไม่ ไม่ว่าจะสมรสกันหรือไม่

14 “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครองตามประมวล กฏมายแพ่งและพาณิช และให้หมายความรวมถึง พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ นายจ้าง ตลอดจนบุคคลอื่นซึ่งรับเด็กไว้ในความอุปการะเลี้ยงดู หรือซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วย “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครองตามประมวล กฏมายแพ่งและพาณิช และให้หมายความรวมถึง พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ นายจ้าง ตลอดจนบุคคลอื่นซึ่งรับเด็กไว้ในความอุปการะเลี้ยงดู หรือซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วย “ครอบครัวอุปถัมภ์” หมายความว่า บุคคลที่รับเด็กไว้ อุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตร “ครอบครัวอุปถัมภ์” หมายความว่า บุคคลที่รับเด็กไว้ อุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตร “การเลี้ยงดูโดยมิชอบ” หมายความว่า การไม่ให้การ อุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน หรือพัฒนาเด็กตาม มาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดในกฏกระทรวง จนน่าจะเกิด อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก “การเลี้ยงดูโดยมิชอบ” หมายความว่า การไม่ให้การ อุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน หรือพัฒนาเด็กตาม มาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดในกฏกระทรวง จนน่าจะเกิด อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก

15 “ทารุณกรรม” หมายความว่า การกระทำหรือละเว้น การกระทำด้วยประการใด ๆ จนเป็นเหตุให้เด็ก เสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแก่ร่างกาย หรือจิตใจ การกระทำผิดทางเพศต่อเด็ก การใช้ เด็กให้กระทำหรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็น อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อกฏหมาย หรือศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ ไม่ว่าเด็กจะยินยอม หรือไม่ก็ตาม หรือศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ ไม่ว่าเด็กจะยินยอม หรือไม่ก็ตาม

16 มาตรา ๖ รัฐมนตรีรักษาการ ตามพ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้แก่ มาตรา ๖ รัฐมนตรีรักษาการ ตามพ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้แก่ ๑. กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ๑. กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ๒. กระทรวงมหาดไทย ๒. กระทรวงมหาดไทย ๓. กระทรวงศึกษาธิการ ๓. กระทรวงศึกษาธิการ ๔. กระทรวงยุติธรรม ๔. กระทรวงยุติธรรม ให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอำนาจ ให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอำนาจ ๑. แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ๑. แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ๒. ออกกฎกระทรวงหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตาม ๒. ออกกฎกระทรวงหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.นี้ ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น พ.ร.บ.นี้ ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น

17 หมวด ๑ คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก กลไกในการคุ้มครองเด็ก หมวด ๑ คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก กลไกในการคุ้มครองเด็ก มี ๒ ระดับ (ระดับชาติและระดับจังหวัด) ได้แก่ ๑. คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ (มาตรา ๗) - ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ - ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ ๒. คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก กทม. (มาตรา ๑๖) - ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ - ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด (มาตรา ๑๗) คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด (มาตรา ๑๗) - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ

18 หน้าที่คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ มาตรา ๑๔ ที่สำคัญ ๑.วางหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที ๒.ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดำเนินงาน ของคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก กทม.และจังหวัด ๓. ให้คำแนะนำ เสนอแนะในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและ ส่งเสริมความประพฤติเด็ก ในกทม.และจังหวัด

19 หน้าที่คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก หน้าที่คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก กรุงเทพมหานครและจังหวัด กรุงเทพมหานครและจังหวัด มาตรา ๒๐ ที่สำคัญ มาตรา ๒๐ ที่สำคัญ - กำหนดแนวทางการสงเคราะห์ คุ้มครอง สวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก - จัดหาทุนเพื่อการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และการส่งเสริมความประพฤติเด็ก และการส่งเสริมความประพฤติเด็ก - ตรวจสอบหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง กรณีปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบ - ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดำเนินงาน

20 กรรมการและอนุกรรมการ กรรมการและอนุกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ ตามพ.ร.บ.ฉบับนี้ มาตรา ๒๑ ปฏิบัติหน้าที่ ตามพ.ร.บ.ฉบับนี้ มาตรา ๒๑ - เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา - เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา คำนิยาม “เจ้าพนักงาน” คำนิยาม “เจ้าพนักงาน” ดร.หยุด แสงอุทัย ดร.หยุด แสงอุทัย ๑. กฎหมายระบุชัดว่าเป็นเจ้าพนักงาน ๑. กฎหมายระบุชัดว่าเป็นเจ้าพนักงาน ๒. บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ ๒. บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ ไม่ว่าจะเป็นการประจำหรือชั่วครั้งชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็นการประจำหรือชั่วครั้งชั่วคราว ไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์เพื่อการนั้นหรือไม่ ไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์เพื่อการนั้นหรือไม่

21 หลักปฏิบัติที่ทุกคนต้องยึดถือ หลักปฏิบัติที่ทุกคนต้องยึดถือ การกระทำทุกประการต้องเป็นไปเพื่อ การกระทำทุกประการต้องเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของเด็ก ตามมาตรา ๒๒ เมื่อ ประโยชน์สูงสุดของเด็ก ตามมาตรา ๒๒ เมื่อ - อาจมีวิธีการปฏิบัติต่อเด็กได้หลายวิธี - อาจมีวิธีการปฏิบัติต่อเด็กได้หลายวิธี - โดยเด็กสามารถได้รับประโยชน์จากทุกวิธี - โดยเด็กสามารถได้รับประโยชน์จากทุกวิธี - ต้องเลือกใช้วิธีการที่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก - ต้องเลือกใช้วิธีการที่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก

22 หลักปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง หลักปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง ตามหลักของมาตรา ๒๓ ผู้ปกครองมีหน้าที่ ตามหลักของมาตรา ๒๓ ผู้ปกครองมีหน้าที่ และความรับผิดชอบ และความรับผิดชอบ - อุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน พัฒนาเด็กที่อยู่ - อุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน พัฒนาเด็กที่อยู่ ในความปกครองของตน ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ในความปกครองของตน ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ขั้นต่ำ ซึ่งรวมไปถึงการบำบัดฟื้นฟูเมื่อมีปัญหา ขั้นต่ำ ซึ่งรวมไปถึงการบำบัดฟื้นฟูเมื่อมีปัญหา สุขภาพ พัฒนาการและแก้ไขเยียวยาพฤติ สุขภาพ พัฒนาการและแก้ไขเยียวยาพฤติ กรรมที่ผิดปกติด้วย กรรมที่ผิดปกติด้วย

23 มาตรฐานขั้นต่ำดูได้จาก มาตรฐานขั้นต่ำดูได้จาก ๑. สภาวะของเด็ก ๒. สภาวะของผู้ปกครอง ๓. วิธีการปฏิบัติของบิดา มารดา ผู้ปกครอง ที่มีต่อเด็ก ๔. สภาพแวดล้อมทางสังคม (เพื่อนบ้าน การ บริการจากชุมชนและสังคม) ๕. สถานภาพทางกฏหมายของเด็กและครอบครัว

24 เด็กคือผ้าขาว เด็กคือผ้าขาว “ เด็กคือผ้าขาวที่เราพับ “ เด็กคือผ้าขาวที่เราพับ เด็กต้องการแบบฉบับจากผู้ใหญ่ เด็กต้องการแบบฉบับจากผู้ใหญ่ เด็กอยากทราบว่าผู้ใหญ่คิดอย่างไร เด็กอยากทราบว่าผู้ใหญ่คิดอย่างไร เด็กจะต้องเดินไปทางไหนดี เด็กจะต้องเดินไปทางไหนดี หากผู้ใหญ่เป็นแม่ปูที่คดเคี้ยว หากผู้ใหญ่เป็นแม่ปูที่คดเคี้ยว เป็นตัวอย่างที่บิดเบี้ยวไม่เข้าที เป็นตัวอย่างที่บิดเบี้ยวไม่เข้าที ประพฤติผิดศีลธรรมอเวจี ประพฤติผิดศีลธรรมอเวจี แล้วจะมีเด็กดีดีที่ไหนกัน “ แล้วจะมีเด็กดีดีที่ไหนกัน “

25 มาตรา ๒๕ ผู้ปกครองต้องไม่กระทำการ ดังต่อไปนี้ มาตรา ๒๕ ผู้ปกครองต้องไม่กระทำการ ดังต่อไปนี้ ละทิ้งเด็กในสถานที่รับเลี้ยงหรือสถานพยาบาล หรือ สถานที่สาธารณะ โดยเจตนาไม่รับเด็กคืน ละทิ้งเด็กในสถานที่ใดๆโดยไม่จัดให้มีการคุ้มครอง สวัสดิภาพ หรือให้การเลี้ยงดูที่เหมาะสม จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่ขัดขวางการเจริญเติบโตปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการเลี้ยงดูมิชอบ หมายเหตุ การกระทำดังกล่าวเป็นความผิด แต่ไม่มีโทษ หมายเหตุ การกระทำดังกล่าวเป็นความผิด แต่ไม่มีโทษ

26 มาตรา ๒๖ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ห้ามผู้ใดกระทำการ ดังต่อไปนี้ มาตรา ๒๖ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ห้ามผู้ใดกระทำการ ดังต่อไปนี้ ( ๑ ) กระทำการหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการ ทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก ( ๒ ) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจำเป็นแก่การดำรงชีวิต หรือรักษาพยาบาล จนน่าจะเกิดอันตรายต่อร่างกาย และจิตใจของเด็ก ( ๓ ) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็ก ประพฤติตนไม่สมควร หรือน่าจะทำให้เด็กมีความ ประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำความผิด

27 มาตรา ๒๖ (ต่อ) มาตรา ๒๖ (ต่อ) (๔) โฆษณาทางสื่อสารมวลชนหรือเผยแพร่ด้วย ประการใดเพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่ ไม่ใช่ญาติของเด็ก (๕) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือ กระทำด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทาน….หรือ กระทำด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบจากเด็ก (๕) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือ กระทำด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทาน….หรือ กระทำด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบจากเด็ก (๖) ใช้ จ้าง หรือวานให้เด็กทำงานหรือกระทำการ อันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจ มีผลต่อ การเจริญเติบโตหรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก

28 มาตรา ๒๖ (ต่อ) มาตรา ๒๖ (ต่อ) (๗) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือ ยินยอมให้เล่นกีฬา หรือกระทำการใดๆ เพื่อแสวงหา ประโยชน์ทางการค้า อันมีลักษณะเป็นการขัดขวาง ต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก (๘) ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใด หรือเข้าไปในสถานที่เล่นการพนัน สถานค้าประเวณี หรือสถานที่ห้ามไม่ให้เด็กเข้า (๙) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริมหรือยินยอม ให้เด็กแสดงหรือกระทำการอันมีลักษณะลามก อนาจาร (๑๐) จำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่ เด็ก

29 มาตรา ๓๐ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวด ๓และหมวด ๔ มีอำนาจและหน้าที่ มาตรา ๓๐ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวด ๓และหมวด ๔ มีอำนาจและหน้าที่ (๑) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ใดๆ หรือยานพาหนะ ใดๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อตรวจค้น ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย (๑) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ใดๆ หรือยานพาหนะ ใดๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อตรวจค้น ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย (๒) ซักถามเด็กเมื่อมีเหตุอันควรสงสัย (๒) ซักถามเด็กเมื่อมีเหตุอันควรสงสัย (๓) มีหนังสือเรียกผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นใดมาให้ ถ้อยคำหรือข้อเท็จจริง (๓) มีหนังสือเรียกผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นใดมาให้ ถ้อยคำหรือข้อเท็จจริง (๕) เข้าไปในสถานที่อยู่อาศัยของผู้ปกครอง สถานที่ ประกอบการของนายจ้างของเด็ก สถานศึกษาของเด็ก (๕) เข้าไปในสถานที่อยู่อาศัยของผู้ปกครอง สถานที่ ประกอบการของนายจ้างของเด็ก สถานศึกษาของเด็ก หรือสถานที่ที่เด็กมีความเกี่ยวข้องด้วย หรือสถานที่ที่เด็กมีความเกี่ยวข้องด้วย ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) (๒)และ (๕)พนักงาน เจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวก่อนและให้บุคคลที่ เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) (๒)และ (๕)พนักงาน เจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวก่อนและให้บุคคลที่ เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร

30 หมวด ๗ หมวด ๗ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เป็นหน้าที่ของใคร การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เป็นหน้าที่ของใคร ๑. กระทรวงศึกษาธิการ ๑. กระทรวงศึกษาธิการ ๒. องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ๒. องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ๓. จังหวัด ๓. จังหวัด ๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๕. สถานศึกษา ๕. สถานศึกษา

31 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดระบบงานและ กิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษาและ ฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และ ผู้ปกครอง พ.ศ.๒๕๔๘

32 ข้อ ๓ ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษามีหน้าที่ ข้อ ๓ ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ ดังต่อไปนี้ ๑. พัฒนาระบบงานแนะแนว ฯลฯ ๑. พัฒนาระบบงานแนะแนว ฯลฯ ๒. สำรวจ เฝ้าระวัง และติดตามนักเรียนที่เสี่ยง ๒. สำรวจ เฝ้าระวัง และติดตามนักเรียนที่เสี่ยง ต่อการกระทำผิดเพื่อจัดกิจกรรม ต่อการกระทำผิดเพื่อจัดกิจกรรม ๓. แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาที่เสี่ยงต่อ การกระทำผิดได้ทราบถึงพฤติกรรมและหาแนว ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ๓. แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาที่เสี่ยงต่อ การกระทำผิดได้ทราบถึงพฤติกรรมและหาแนว ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

33 - ต่อ – - ต่อ – ๔. จัดให้มีมาตรการส่งเสริมความปลอดภัย ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรง โดยมีแผนงานและ ผู้รับผิดชอบ ๕. สนับสนุนให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม รับผิดชอบในการส่งเสริมความประพฤติและความ ลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษา ๖. จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผล และรายงาน ผลการดำเนินงานต่อส่วนราชการต้นสังกัดอย่าง น้อยปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง

34 กฎกระทรวง กำหนดความประพฤติของ นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑ นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้ (๑) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับ อนุญาตในช่วงเวลาเรียน (๒) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่ว สุมในวงการพนัน (๓) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด

35 (๔) ซื้อ จำหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุรา หรือเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด (๕) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจ เพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น (๖) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียม การหรือกระทำการใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความ ไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของ ประชาชน (๗) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาว ซึ่งไม่เหมาะสมในที่ สาธารณะ

36 - ต่อ – - ต่อ – (๘) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี (๙) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืนเพื่อเที่ยว เตร่หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้างความเดือดร้อน ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นประเด็น กรณีนักเรียนและนักศึกษา อายุเกิน ๑๘ ปี กรณีนักเรียนและนักศึกษา อายุเกิน ๑๘ ปี ข้อ ๒ ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษา กำหนด ระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและ นักศึกษาได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฏ กระทรวงนี้ ข้อ ๒ ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษา กำหนด ระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและ นักศึกษาได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฏ กระทรวงนี้

37 ความประพฤติ ความประพฤติ ประพฤติดี เรียนดี นั้นดีแน่ ประพฤติดี เรียนดี นั้นดีแน่ ประพฤติดี เรียนแย่ พอแก้ไข ประพฤติดี เรียนแย่ พอแก้ไข ประพฤติเลว เรียนแย่ ท้อแท้ใจ ประพฤติเลว เรียนแย่ ท้อแท้ใจ ประพฤติเลว เรียนดีไซร้ ใครต้องการ ประพฤติเลว เรียนดีไซร้ ใครต้องการ ดร.สนั่น อินทรประเสริฐ ดร.สนั่น อินทรประเสริฐ

38 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษ นักเรียนและนักศึกษา พ. ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕ โทษที่จะลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา ข้อ ๕ โทษที่จะลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา ที่กระทำความผิด มี ๔ สถาน ดังนี้ ที่กระทำความผิด มี ๔ สถาน ดังนี้ ( ๑ ) ว่ากล่าวตักเตือน ( ๑ ) ว่ากล่าวตักเตือน ( ๒ ) ทำทัณฑ์บน ( ๒ ) ทำทัณฑ์บน ( ๓ ) ตัดคะแนนความประพฤติ ( ๓ ) ตัดคะแนนความประพฤติ ( ๔ ) ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ( ๔ ) ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม

39 ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธี ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธี ๑. รุนแรง ๑. รุนแรง ๒. หรือแบบกลั่นแกล้ง ๒. หรือแบบกลั่นแกล้ง ๓. หรือลงโทษด้วยความโกรธ ๓. หรือลงโทษด้วยความโกรธ ๔. หรือด้วยความพยาบาท ๔. หรือด้วยความพยาบาท โดยให้คำนึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการ ลงโทษ โดยให้คำนึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการ ลงโทษ

40 - ต่อ - เจตนาในการลงโทษนักเรียนหรือ นักศึกษา เจตนาในการลงโทษนักเรียนหรือ นักศึกษา ๑. แก้นิสัยและความประพฤติไม่ดี ๑. แก้นิสัยและความประพฤติไม่ดี ๒. ให้รู้สำนึกในความผิดและกลับ ประพฤติตนในทางที่ดี ๒. ให้รู้สำนึกในความผิดและกลับ ประพฤติตนในทางที่ดี อำนาจการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา อำนาจการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา ต้อง ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา ต้อง มอบหมาย มอบหมาย

41 กิจกรรมหน้าเสาธงอย่าลงโทษ กิจกรรมหน้าเสาธงอย่าลงโทษ ขอได้โปรด พูดสิ่งดีที่ท่านเห็น กิจกรรมหน้าเสาธงอย่าลงโทษ ขอได้โปรด พูดสิ่งดีที่ท่านเห็น เด็กบางส่วนซึ่งทำผิดประเด็น พบกันเป็น ส่วนตัวกลัวเด็กอาย เด็กบางส่วนซึ่งทำผิดประเด็น พบกันเป็น ส่วนตัวกลัวเด็กอาย เด็กประถมตัวน้อยยังด้อยคิด ย่อมทำ ผิดพลาดบ้างห่างจุดหมาย เด็กประถมตัวน้อยยังด้อยคิด ย่อมทำ ผิดพลาดบ้างห่างจุดหมาย วันนี้เด็กทำดีมีมากราย ประกาศไว้เป็น เกียรติยศงดประจาน วันนี้เด็กทำดีมีมากราย ประกาศไว้เป็น เกียรติยศงดประจาน

42 ศูนย์อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์และ ปลอดภัย เพื่อเยาวชน จัดตั้งเฉพาะกิจ ๓ ปี ( ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ ) จัดตั้งเฉพาะกิจ ๓ ปี ( ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ ) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ ๑. โรงเรียนมีระบบป้องกันภัยบนเครือข่ายอินเทอรเน็ต ๑. โรงเรียนมีระบบป้องกันภัยบนเครือข่ายอินเทอรเน็ต ๒. โรงเรียนจะต้องส่งเสริมการใช้ ประกวดสื่อดิจิตอลใน ระดับครูผู้สอน ๒. โรงเรียนจะต้องส่งเสริมการใช้ ประกวดสื่อดิจิตอลใน ระดับครูผู้สอน ส่งผลงานเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ ส่งผลงานเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ ๓. โรงเรียนจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันและการเรียนรู้เท่าทัน การใช้ ๓. โรงเรียนจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันและการเรียนรู้เท่าทัน การใช้ ๔. โรงเรียนส่งเสริมการนำเนื้อหา หลักสูตร วิชา คอมพิวเตอร์ ๔. โรงเรียนส่งเสริมการนำเนื้อหา หลักสูตร วิชา คอมพิวเตอร์ ๕. โรงเรียนจัดทำระบบเครือข่ายให้เป็นไปตาม มาตรฐาน เพื่อรองรับการประกัน คุณภาพการศึกษา ๕. โรงเรียนจัดทำระบบเครือข่ายให้เป็นไปตาม มาตรฐาน เพื่อรองรับการประกัน คุณภาพการศึกษา

43 โครงการวิจัยเรื่อง แนวทาง มาตรการและการปฏิบัติ ในการป้องกันและแก้ปัญหาการติด เกมของเยาวชนไทย โดย ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์ โดย ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ๑. นักเรียน นักศึกษา ที่ติดเกม ๑. นักเรียน นักศึกษา ที่ติดเกม ๒. ผู้ปกครอง อาจารย์ ตำรวจ ๒. ผู้ปกครอง อาจารย์ ตำรวจ ๓. เจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต ๓. เจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต ๔. เจ้าหน้าที่ ICT ๔. เจ้าหน้าที่ ICT ๕. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติฯ ๕. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติฯ ๖. เจ้าของผู้ประกอบการร้านค้า INTERNET ๖. เจ้าของผู้ประกอบการร้านค้า INTERNET

44 บันทึกความร่วมมือ “ การพัฒนาโรงเรียนปลอดความรุนแรง ” “ การพัฒนาโรงเรียนปลอดความรุนแรง ” ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและมูลนิธิ สาธารณสุขแห่งชาติ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและมูลนิธิ สาธารณสุขแห่งชาติ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

45 บันทึกความร่วมมือ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา สู่กลไกการปฏิบัติงานศูนย์เสมารักษ์ สู่กลไกการปฏิบัติงานศูนย์เสมารักษ์ ระหว่าง ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กับ สำ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน กับ สำ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน และกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานคร ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ และ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดย นายยินดี ปั้นแววงาม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน สำนักการลูกเสือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google