งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สตรีวิทยาก้าวหน้าสู่อาเซียน พัฒนาโรงเรียนสู่สากล (112th Satriwithaya to ASEAN and Onward International Standard) ๑๑๒ ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สตรีวิทยาก้าวหน้าสู่อาเซียน พัฒนาโรงเรียนสู่สากล (112th Satriwithaya to ASEAN and Onward International Standard) ๑๑๒ ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สตรีวิทยาก้าวหน้าสู่อาเซียน พัฒนาโรงเรียนสู่สากล (112th Satriwithaya to ASEAN and Onward International Standard) ๑๑๒ ปี

3 ระบบบริหาร จัดการดี โรงเรีย นดี มี คุณภา พ นักเรียน ดี สังคมดี ครูดี ผู้ปกคร องดี ชุมชนดี

4 เครือข่ายร่วมพัฒนา คุณภาพการศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร สวัสดี

5

6 นักเรียนดี ยอดนารี สตรีวิทยา

7 ครูดีสตรี วิทยา สอนดี กระตือรือร้ น ความรู้ดี บุคลิกดี ใส่ใจ นักเรียนดี

8 ให้ความร่วมมือ ดี รักองค์กร

9 * ทำเลที่ตั้ง * เศรษฐกิจ * การมีส่วน ร่วม

10 ระบบบริหารจัดการ ดี รูปแบบการบริหารระบบเครือข่ายปฏิสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Strategic Interactive Network Management: SINM Model )


ดาวน์โหลด ppt สตรีวิทยาก้าวหน้าสู่อาเซียน พัฒนาโรงเรียนสู่สากล (112th Satriwithaya to ASEAN and Onward International Standard) ๑๑๒ ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google