งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนการจัด การศึกษา ในยุคการ เปลี่ยนแปลง รังสรรค์ มณีเล็ก สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้น พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนการจัด การศึกษา ในยุคการ เปลี่ยนแปลง รังสรรค์ มณีเล็ก สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้น พื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนการจัด การศึกษา ในยุคการ เปลี่ยนแปลง รังสรรค์ มณีเล็ก สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้น พื้นฐาน

2 จงทำสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยวิธีการที่ ถูกต้อง

3 บริหารตามหลักการ จัดการศึกษา แต่เน้น ให้สอดคล้องตาม นโยบาย

4 กรอบความคิดการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิตผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ ความมีประสิทธิผล

5 การเพิ่มผลผลิต (PRODUCTIVITY IMPROVEMENT) PRODUCTIVITY = OUTPUT INPUT ปริมาณคุณภาพ การจัดการพัสดุเงินคน

6 ตัวชี้วัด เชิง ปริมาณ เชิง คุณภาพ ค่าใช้จ่า ย เวลา

7 ปัจจัยนำเข้า คน : ( ครู นักเรียน ) เงิน : รายหัวใหม่ ระดมทรัพยากร พัสดุ : ตามมาตรฐาน การจัดการ : NPM

8 กระบวนการ การบริหาร / นิเทศ การเรียนการสอน – Activity – ICT – ลดกฎระเบียบ – ระบบแนะแนว

9 ผลผลิต โอกาส คุณภาพ – Standard – ASEAN – World Class – MI

10 Respective contributions to achievement Child Home School Curriculum Teacher

11 งบประมาณ 2555 รายหัวเรียนฟรี ปัจจัยพื้นฐานยากจน พักนอน ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง งบพัฒนาคุณภาพ


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนการจัด การศึกษา ในยุคการ เปลี่ยนแปลง รังสรรค์ มณีเล็ก สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้น พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google