งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกหัด. คำถามก่อนเรียนรู้ โจทย์ ขอให้ระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ”คน” ใน หน่วยงานของท่านจากความคิดเห็นและการรับรู้ของตัว ท่านเอง จำนวน 2 ปัญหา 1..............................................................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกหัด. คำถามก่อนเรียนรู้ โจทย์ ขอให้ระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ”คน” ใน หน่วยงานของท่านจากความคิดเห็นและการรับรู้ของตัว ท่านเอง จำนวน 2 ปัญหา 1.............................................................................................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกหัด

2 คำถามก่อนเรียนรู้ โจทย์ ขอให้ระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ”คน” ใน หน่วยงานของท่านจากความคิดเห็นและการรับรู้ของตัว ท่านเอง จำนวน 2 ปัญหา 1....................................................................................................................................................... 2.......................................................................................................................................................

3 โครงการที่ข้าพเจ้าต้องการทำเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่อง “คน “มากที่สุด ผลผลิตผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ กิจกรรม ระยะเวลา ดำเนินการ งบประมาณค่าใช้จ่าย ปีที่ 1ปีที่ 2 ชื่อโครงการ : …………………………………………………………………………………. วัตถุประสงค์ : ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………….............................................. หมายเหตุ :โครงการควรใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 2 ปี โครงการนี้ควรเป็นโครงการที่ท่านคาดว่าตัวท่านสามารทำหรือผลักดันให้ สำเร็จได้

4 ให้กลุ่มเลือกแผนงานเกี่ยวกับ “คน” ที่ดีที่สุด 1 แผนงาน เพื่อนำเสนอ ในนามกลุ่ม หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือก มีดังนี้  สอดรับกับความสำเร็จของ ชีวิต  คุ้มค่าเชิงงบประมาณ  มองเห็นความสำเร็จ  วัดได้ ประเมินได้  อื่นๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ท้าทาย นวัตกรรมใหม่

5 ข้อมูล นำเข้า กิจกรรมระยะเวลา ผลผลิต / ส่งต่อ งานมาจาก ไหน ได้รับงาน อะไรมา เราทำ อะไร ผลที่ได้ส่งให้ใคร กิจกรรม หาสิ่งที่ต้องปรับปรุง (กันเถอะ) งานที่ใช้เวลามากคืองานอะไร งานที่ทำได้ก่อนคืองานอะไร (Speed) งานที่ซับซ้อนผิดพลาดง่ายคืองานอะไร งานที่เป็นจุดอ่อนคืองานอะไร (Accuracy)

6 คำสั่ง จงเขียนกิจกรรมที่ท่านปฏิบัติด้วยตัวท่านเองในการทำงาน ใน 1 วัน โดยระบุเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมด้วย กิจกรรมเวลาที่ใช้ร้อยละรหัส 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม เวลาที่ใช้ใน 1 วัน

7 กิจกรรมกำหนดรหัสงาน กำหนดรหัสทุกกิจกรรมโดยใช้รหัสต่อไปนี้ ก. งานประเภทก้อนหิน ข. งานประเภทก้อนกรวด ค. งานประเภททราย ง. งานประเภทน้ำ

8 การสำรวจภารกิจของเจ้าหน้าที่แต่ละบุคคล (Task List) เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 54 – 30 เม.ย. 55 (1 ปีที่ผ่านมา) กลุ่มงาน............................................................................................................. ชื่อ................................................... ตำแหน่ง.................................................... ลำดับที่ รายละเอียดรายการงานแต่ ละบุคคล ปริมาณ ( โปรดระบุหน่วยด้วย เช่น ข้อ ชุด ฉบับ คน ครั้ง ฯลฯ ) จำนวน ชม./ ปี

9 การสำรวจภารกิจของกลุ่มงาน (Activity List) เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 54 – 30 เม.ย. 55 (1 ปีที่ผ่านมา) กลุ่มงาน................................................................... ลำ ดับที่ กิจกรรมหรือหน้าที่ของกลุ่มงานที่ปฏิบัติจริง " จำนวน พนักงาน - ลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงาน " " ร้อยละของ เวลาที่ใช้ ปฏิบัติงาน ทั้งหมด " รวม 100

10 ผังการกระจายงาน (Work Distribution Chart) เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 54 – 30 เม.ย. 55 (1 ปีที่ผ่านมา) จาก Activity List รวมของกลุ่มงาน........................... จาก Task List ………………. ลำดับกิจกรรม ชม./ สัปดาห์ ชื่อ.... ตำแหน่ง.... ชม./ สัปดาห์ ชื่อ.... ตำแหน่ง.... ชม./ สัปดาห์ ชื่อ.... ตำแหน่ง.... ชม./ สัปดาห์ รวมเวลาที่ใช้ใน การทำกิจกรรม

11 โจทย์ สำนักงานที่ดิน แห่งหนึ่งมีงานจดทะเบียนสิทธินิติกรรมปี ละ 7,200 ราย จะต้องใช้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกี่คน 1. รับคำขอ ใช้เวลา 15 นาที 2. ตรวจสอบหลักฐาน ใช้เวลา 30 นาที 3. รับเงินค่าธรรมเนียม ใช้เวลา 15 นาที 4. จดทะเบียน ใช้เวลา 15 นาที 5. ค้นหา เก็บเรื่อง และลงทะเบียน ใช้เวลา 10 นาที การคำนวณจำนวนอัตรากำลัง

12 กรณีศึกษา จากภารกิจที่ปฏิบัติ ด้านการแพทย์ แผนไทย ที่กำหนดให้ ขอให้กลุ่มให้ข้อสังเกต เกี่ยวกับ ความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ และจะ อนุมัติอัตรากำลังเพิ่มใหม่ให้หรือไม่ให้ด้วยเหตุผลใด ภารกิจดังกล่าวในขณะนี้มีผู้ปฏิบัติภารกิจ ดังกล่าว อยู่ 3 ตำแหน่ง คือ หัวหน้างาน คือ นักวิชาการ สาธารณสุข ปฏิบัติงานตามเอกสารที่แจก และมีผู้ช่วย จำนวน 2 ตำแหน่ง กำหนดตำแหน่งเป็น ตำแหน่ง คนงาน คนงานทั้ง 2 คน ช่วยทำงานตามที่ นักวิชาการ สาธารณสุข มอบหมาย ภารกิจดังกล่าว ขอผู้ปฏิบัติงาน เพิ่มอีก 6 อัตรา เพื่อรองรับงานด้านการแพทย์แผนไทย คนงานทั้งสองคน ปี ละ 1,645 และ 1,635 ชั่วโมง ตามลำดับ

13 โจทย์ ขอให้กลุ่มช่วยกันวิเคราะห์และให้ข้อสังเกต Activity List

14 ลำ ดั บ ชื่อ หน่วยงา น เอกสารรายบุคคลดัชนีสุขภาพทรัพยากรบุคคล 22 ดัชนี แบบ บรรยาย ลักษณะ งาน (Job Descripti on) มา ตร ฐา น กำ หน ด ตำ แห น่ง (Job Spe cific atio n) ตัวชี้วั ดและ รับผิด ชอบ (KPI) ด้านบุคลากร 7 ดัชนี ด้านหน่วยงาน ดัชนีระดับบุคลากร 6 ดัชนี ด้านหน่วยงาน ดัชนีระดับหน่วยงาน 9 ดัชนี 1234567123456123456789 12345678910101 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 21212 อายุ เพศ เชื้อชาติ / ศาสนา ภูมิลำเนา การศึกษา สถานภาพสมรส ผู้พิการ ภาระด้านเวลา สภาพหนี้ ทักษะการทำงานในอนาคต ความจงรักภักดี อัตราการลาป่วย การใช้เวลาว่าง การทำงานล่วงเวลา สัดส่วนบุคลากรที่มีเงินเดือนตัน Manager : staff ratio HR : staff ratio IT : staff ratio ต้นทุนในการสรรหา สัดส่วนการหมุนเวียนของบุคลากร สัดส่วนผู้ถูกสั่งไปช่วยราชการ สัดส่วนประเภทการจ้างงาน บุคลากร คำสั่ง จงสำรวจดัชนีสุขภาพฯที่ท่านมีข้อมูลในขณะนี้

15 ดัชนี สุขภาพ การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับดัชนีชี้วัด วิสัยทัศน์ พันธกิจของ หน่วยงาน บริบท/สภาพ แวด ล้อมของ หน่วยงาน นโยบายของ ผู้บริหาร ลักษณะ ดัชนีที่ สะท้อนว่า หน่วยงาน ผิดปกติ กลยุทธ์แก้ไข 1.สรรหา 2.พัฒนา 3.รักษาไว้ 4.ใช้ประโยชน์ 1

16 2.The Affinity Diagram Method

17 การระดมสมองเพื่อเตรียมจัดทำแนวปฏิบัติ:action plan ดัชนีสุขภาพที่เลือก............................................................................................... กลุ่ม.................................................................................................................... ผลลัพธ์ที่ คาดหวัง/แนว ปฏิบัติ ระยะ เวลา ผลสำเร็จ ที่เป็นรูปธรรม ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ (ใคร) ผู้ติดตาม ความ คืบหน้า (ใคร) จัดลำดับความสำคัญ แรง เสริม แรง ต้าน จัด อันดับ

18 ทบทวนบทบาทภารกิจตามแนวทางที่กำหนดไว้ ในยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคนภาครัฐ

19 ยุทธศาสตร์ที่ 1______ _____________

20 1. ทบทวนภารกิจว่าจำเป็นต้องปฏิบัติอยู่หรือไม่ 2. เป็นงานที่ต้องดำเนินการเองทั้งหมดหรือไม่ 3. ให้ชะลองานไว้ก่อนได้หรือไม่ 4. ทบทวนการจัดโครงสร้าง / กระบวนงาน การจัดกำลังคนตามประเภทภารกิจหลัก รอง และสนับสนุน 5. วิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังเพิ่ม 6. ขอเกลี่ยอัตรากำลังจากหน่วยงานอื่น ภารกิจ……………………………สภาพกำลังคนของหน่วยงาน………………… จำเป็น ไม่จำเป็น ใช่ ไม่ใช่ ไม่ได้ ได้ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ขาด เกิน ยุบเลิก/ถ่ายโอน เกลี่ยอัตรากำลังไปงานที่จำเป็น ให้จ้างเหมา หรือ ร่วมกับภาคเอกชน เกลี่ยอัตรากำลัง ไปให้ภารกิจที่จำเป็นกว่า ปรับโครงสร้าง/ระบบงาน/ลด ขั้นตอน/เทคนิคการบริหาร จัดการ/ใช้เทคโนโลยี เกลี่ยอัตรากำลังไปให้ภารกิจอื่น ที่มีความจำเป็น การตรวจสอบการใช้กำลังคน ข้อคำตอบ 1 2 3 4 5 6 นำข้อมูลที่ได้ไป ใช้ในการทบทวน กำลังคน

21 ส่วนที่ ๕ แผนปฏิบัติการ มาตรการ แผนงาน/ โครงการ เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ระยะเวลา ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ การเตรียม ความพร้อม ให้กับกำลังคน การพัฒนา บุคลากร การศึกษาอบรม การสับเปลี่ยน หมุนเวียนงาน การบริหารผู้มี สมรรถนะสูง ฯลฯ

22 ตารางวิเคราะห์กำลังคน เริ่มใช้ วันที่ วันที่ ปรับปรุง สำนัก............................. กอง................................................. ตำแหน่งภารกิจ ผลงานที่ ต้องการ กำลังคน ที่ ต้องการ กำลังคน ปัจจุบัน ผลต่าง เอกสาร ประกอบ หมายเหตุ นักพัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ สรรหาแก้ปัญหา การสรร หาให้เร็ว ขึ้น ภายใน 90 วัน 1210ต้องการ เพิ่ม 2 แนบท้าย 1 แนบท้าย 2 ตัวอย่างตารางวิเคราะห์กำลังคน


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกหัด. คำถามก่อนเรียนรู้ โจทย์ ขอให้ระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ”คน” ใน หน่วยงานของท่านจากความคิดเห็นและการรับรู้ของตัว ท่านเอง จำนวน 2 ปัญหา 1..............................................................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google