งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนขับเคลื่อน ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสนองยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนขับเคลื่อน ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสนองยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนขับเคลื่อน ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสนองยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ

2 1 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 2 จัดทำ Competency & Resources Mapping 3 จัดทำ Demand Mapping 4 ปรับเปลี่ยนหลักสูตร / การเรียนการสอนให้เอื้อ ต่อการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 5 เตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียน 6 การสนับสนุนทรัพยากร 7 จัดเวทีเสวนา 8 การติดตามและประเมินผล กิจกรรมหลักในแผนขับเคลื่อน

3 1. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อ การมีงานทำ

4 2. จัดทำ Competency & Resources Mapping

5 3. จัดทำ Demand Mapping 10 – 21 ต. ค. 54 สกอ. กำหนดสถานที่ / เวลา / เชิญ มหาวิทยาลัย

6 4. ปรับเปลี่ยนหลักสูตร / การเรียนการ สอนให้เอื้อต่อการศึกษา เพื่อการมีงานทำ จัดทำคู่มือการปรับหลักสูตร ( แปลงค่าน้ำหนักวิชาจาก 70 : 30 จนถึง 30 : 70) สพฐ. พัฒนาหลักสูตรมัธยม ปฏิบัติการ สพท. วางระบบการบ่มเพาะนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษด้าน อาชีพ เพื่อเรียนต่อ ระดับอุดมศึกษา โดยระบบรับ ตรง Direct demission สพฐ. / กอ. จัดให้มีการสอนรายวิชาของ มหาวิทยาลัย แบบ Advance Placement ร. ร./ สกอ. ต. ค. – มี. ค. 55

7 5. เตรียมความพร้อมให้กับ โรงเรียน ต. ค. – ธ. ค. 54

8 6. การสนับสนุนทรัพยากร สพฐ. - Implement เบื้องต้น 1 ล้าน พัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานศึกษา พัฒนาวิชาการ / สื่อ / อุปกรณ์ - เสนอแผน Comprehensive ของเขตพื้นที่ สพท. พ. ย. 54 ธ. ค. 54 สพฐ. - วิเคราะห์ / อนุมัติแผน Comprehensive - จัดสรรงบประมาณ Infra Structure S, M, L ม. ค. 55

9 7. จัดเวทีเสวนา

10 8. การติดตามและประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt แผนขับเคลื่อน ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสนองยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google