งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Working Group on Legal Metrology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Working Group on Legal Metrology"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Working Group on Legal Metrology
ผู้แทนประเทศไทย สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการกำกับดูแลงานด้านชั่งตวงวัด เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมมือกันในการพัฒนางานด้านชั่งตวงวัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเท่าเทียมกับมาตรฐานสากล

3 กิจกรรม/โครงการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ การ Harmonization กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ - สินค้าหีบห่อ ( Common Requirements for Pre-packaged Products ) - เครื่องชั่ง การพัฒนาขีดความสามารถ และความร่วมมือทางด้านวิชาการ - Inter-laboratory comparison - การฝึกอบรม

4 Common Requirements for Pre-packaged Products
ขนาดตัวเลขและตัวอักษร ที่แสดงปริมาณสุทธิ หลักเกณฑ์การตรวจสอบปริมาณสินค้าที่บรรจุในหีบห่อ

5 เรื่องที่กำลังดำเนินการ
เครื่องหมายรับรองการบรรจุสินค้าหีบห่อ ( IQ mark ) หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่ง


ดาวน์โหลด ppt Working Group on Legal Metrology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google