งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1/48 มุมมอง ผลกระทบ และ ความคาดหวังของสังคม ที่มีต่อ CSR นายประสงค์ ประยงค์เพชร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1/48 มุมมอง ผลกระทบ และ ความคาดหวังของสังคม ที่มีต่อ CSR นายประสงค์ ประยงค์เพชร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1/48 มุมมอง ผลกระทบ และ ความคาดหวังของสังคม ที่มีต่อ CSR นายประสงค์ ประยงค์เพชร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Email: prasong@tisi.go.th

2 2/48 มุมมอง และผลกระทบ โลกาภิวัฒน์ (Globalization) ภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ (Economic crisis) ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) องค์กรที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMOs)

3 3/48 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) อื่นๆ อีกมากมาย สื่อ ราชการ ผู้ส่งมอบ ผู้บริจาค ผู้ร่วมลงทุน NGO ชุมชน สหภาพ คนงาน ผู้บริโภค ลูกค้า องค์กร

4 4/48 Supply chain and Value Chain Sphere of influence องค์กร ผู้ส่งมอบ ย่อย ผู้ส่งมอบ ย่อย ผู้ส่งมอบ วัตถุดิบ ผู้ส่งมอบ วัตถุดิบ ลูกค้า ขายส่ง ผู้บริโภค รับจัดการ ของเลิกใช้ รับจัดการ ของเลิกใช้ Supply Chain Value Chain Natural, Social and Economic Environment ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

5 5/48 มุมมอง และผลกระทบ (ต่อ) กฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ การเปิดเผยข้อมูล และรายงาน SR ชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

6 6/48 CSR and SD ความรับผิดชอบ ต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม พัฒนา ไปพร้อมกัน อย่างสมดุล ส่งเสริม

7 7/48 แนวทางและมาตรฐานด้าน CSR แนวปฏิบัติขององค์กรต่างๆ แนวปฏิบัติจากองค์กรสากล เช่น หน่วยงานมาตรฐานของประเทศต่างๆ

8 8/48 บทบาทของมาตรฐาน ได้รับการยอมรับ สามารถใช้ร่วมกันได้

9 9/48 ISO กับการกำหนดมาตรฐานด้าน SR ผู้บริโภค (Consumer) ที่เหลือ ได้แก่ การบริการ หน่วยงานสนับสนุน งานวิจัย และ อื่นๆ (SSRO: Service, support, research and others) อุตสาหกรรม (Industry) รัฐ หรือราชการ (Governments) แรงงาน (Labor) หน่วยงานที่ ไม่ใช่ภาครัฐ (NGOs)

10 10/48 ISO 26000 มาตรฐานข้อแนะนำ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับ ระบบการบริหารงานที่มีอยู่ ไม่ใช่ มาตรฐานระบบการบริหารงาน ไม่มีจุดมุ่งหมาย หรือ มีความเหมาะสม ที่จะนำไปใช้ในการรับรอง หรือ ประกาศบังคับ หรือ ทำข้อตกลง –การเสนอให้ หรือการกล่าวอ้างว่าได้รับการรับรอง ตาม ISO 26000 จึงไม่สามารถยอมรับได้

11 11/48 ISO 26000 (ต่อ) ใช้ได้กับทุกองค์กร ประเภท และขนาด –ภาคธุรกิจ –ภาครัฐ –NGO –SMOs

12 12/48 แผนการประกาศ ISO 26000 ล่าสุด DIS 26000 ข้อมูล http://www.iso.org/wgsrhttp://www.iso.org/wgsr กันยายน 2553

13 13/48 โครงสร้างของ IS0 26000 0 บทนำ 1.ขอบข่าย 2.นิยาม คำศัพท์ และคำย่อ 3.ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) 4.หลักการของ SR (Principles) 5.การให้ความสำคัญกับ SR และการดำเนินงานกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6.หัวข้อหลักของ SR (Core subjects) 7.ข้อแนะนำในการบูรณาการ SR ตลอดทั่วทั้งองค์กร ภาคผนวก A

14 14/48 ความหมายของ SR ความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก การตัดสินใจและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ทำอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่ง –ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ความอยู่ดี มีสุขของสังคม –คำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย –ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แนวปฏิบัติของสากล –บูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง (relationships)

15 15/48 หลักการ (Principles) หัวข้อหลัก (Core Subjects) และ ประเด็นต่างๆ (Issues)

16 16/48 7 หลักการ ของ SR 1.ความรับผิดชอบ (Accountability) 2.ความโปร่งใส (Transparency) 3.ความมีจริยธรรม (Ethical) 4.การรับฟังผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for and considering of stakeholder interests) 5.การเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for rule of law) 6.การยอมรับในมาตรฐานสากล (Respect for international norms) 7.การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for human rights)

17 17/48 1 ความรับผิดชอบ การถูกตรวจสอบและผลการตัดสิน ตอบคำถามในสิ่งที่ทำ หรือที่ตัดสินใจ แก้ไขข้อผิดพลาด และไม่เกิดซ้ำ รับผิดชอบในการสร้างผลกระทบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

18 18/48 2 ความโปร่งใส เปิดเผยนโยบายอย่างชัดเจน ถูกต้อง และ ครบถ้วน ข้อมูลที่สามารถเข้าถึง และ เข้าใจได้ง่าย ข้อมูลทันสมัย ถูกต้อง และนำเสนอได้ชัดเจน เปิดเผยตามขอบเขตของกฎหมายที่กำหนด ความโปร่งใสในการตัดสินใจ และ กิจกรรมต่างๆ ที่สร้างผลกระทบ

19 19/48 3 ความมีจริยธรรม ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เช่น ความซื่อสัตย์ สุจริต และ ซื่อตรง คุณธรรมและจริยธรรม ทั้งต่อมนุษย์ สัตว์ สิ่งแวดล้อม และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดำเนินการที่มีคุณธรรมและจริธรรม ตลอดเวลา

20 20/48 4 เคารพต่อผลประโยชน์ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลไกการชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ผลประโยชน์ ตอบสนองต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทั้งหมด ให้ความสนใจ และตอบสนองต่อ ผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

21 21/48 5 เคารพต่อหลักยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ติดตาม และตรวจสอบว่ามีการดำเนินการ ตามที่กำหนดไว้ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย

22 22/48 6 เคารพต่อข้อกำหนด และแนวปฏิบัติของสากล กรณีไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ ผู้มีความเกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วย การร่วมกระทำผิด (complicity) เคารพข้อกำหนดและแนวปฏิบัติสากล ในขณะที่ยังเคารพต่อหลักยุติธรรม

23 23/48 7 เคารพต่อสิทธิมนุษยชน นโยบายการดำเนินงานสอดคล้องกับ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แนวทางปฏิบัติของสากล เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและให้ความสำคัญ และความเท่าเทียมกัน

24 24/48 7 หลักการ และ 7 หัวข้อหลัก 7 หลักการของความรับผิดชอบต่อสังคม (7 SR Principles) 1.ความรับผิดชอบ (Accountability) 2. ความโปร่งใส (Transparency) 3. จริยธรรม (Ethical) 4. ความสำคัญของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for and considering of stakeholder interests) 5. เคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for rule of law) 6. ยอมรับในมาตรฐานสากล (Respect for international norms) 7. เคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for human rights) 7 หัวข้อหลัก (Core Subjects) ธรรมาภิบาล (Organizational governance) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) การปฏิบัติ ด้านแรงงาน (Labour practices ) สิ่งแวดล้อม (Environment) การปฏิบัติ ที่เป็นธรรม (Fair operating practices) ประเด็น ด้านผู้บริโภค (Consumer issues) การพัฒนาและ การมีส่วนร่วม ของชุมชน

25 25/48 ประเด็นต่างๆ ของ CSR Human rights Biodiversity Working conditions Product safety Diversity and more… Marketplace and customers Recruitment Emissions Use of natural resources Waste management Corporate governance Climate change Business ethics Society and Community Labour rights Supply chain Fraud Stakeholder relations Philanthropy Product design

26 26/48 การปฏิบัติ ด้านแรงงาน 7 หัวข้อหลัก (Core subjects) องค์กร การปฏิบัติ ที่เป็นธรรม ประเด็น ด้านผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม การพัฒนาและ การมีส่วนร่วม ของชุมชน สิทธิมนุษยชน

27 27/48 หัวข้อหลักกับประเด็นต่างๆ (1) 1.ธรรมาภิบาล 2.สิทธิมนุษยชน 3.การปฏิบัติด้านแรงงาน 4.สิ่งแวดล้อม 5.การปฏิบัติที่เป็นธรรม 6.ประเด็นด้านผู้บริโภค 7.การพัฒนาและ การมีส่วนร่วมของชุมชน ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส จริยธรรม ความสำคัญของผู้ที่มี ส่วนได้ส่วนเสีย เคารพต่อหลักนิติ ธรรม

28 28/48 หัวข้อหลักกับประเด็นต่างๆ (2) 1.ธรรมาภิบาล 2.สิทธิมนุษยชน 3.การปฏิบัติด้านแรงงาน 4.สิ่งแวดล้อม 5.การปฏิบัติที่เป็นธรรม 6.ประเด็นด้านผู้บริโภค 7.การพัฒนาและ การมีส่วนร่วมของชุมชน 1.การพิจารณาถึงความเสี่ยง 2.สถานการณ์ที่มีความเสี่ยง 3.การหลีกเลี่ยงการสมรู้ร่วมคิด 4.การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 5.การเลือกปฏิบัติและ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 6.สิทธิการเป็นพลเมืองและ ทางการเมือง 7.สิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 8.สิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน

29 29/48 หัวข้อหลักกับประเด็นต่างๆ (3) 1.ธรรมาภิบาล 2.สิทธิมนุษยชน 3.การปฏิบัติ ด้านแรงงาน 4.สิ่งแวดล้อม 5.การปฏิบัติที่เป็นธรรม 6.ประเด็นด้านผู้บริโภค 7.การพัฒนาและ การมีส่วนร่วมของชุมชน 1.การจ้างงานและความ เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน 2.เงื่อนไขในการทำงานและ การคุ้มครองทางสังคม 3.การสานเสวนา 4.สุขภาพและความปลอดภัย ในการทำงาน 5.การพัฒนาบุคลากรและ การฝึกอบรมในสถานที่ ปฏิบัติงาน

30 30/48 หัวข้อหลักกับประเด็นต่างๆ (4) 1.ธรรมาภิบาล 2.สิทธิมนุษยชน 3.การปฏิบัติด้านแรงงาน 4.สิ่งแวดล้อม 5.การปฏิบัติที่เป็นธรรม 6.ประเด็นด้านผู้บริโภค 7.การพัฒนาและ การมีส่วนร่วมของ ชุมชน 1.การป้องกันมลพิษ 2.การใช้ทรัพยากร อย่างยั่งยืน 3.การลดผลกระทบ และการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ 4.การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการฟื้นฟูธรรมชาติ

31 31/48 หัวข้อหลักกับประเด็นต่างๆ (5) 1.ธรรมาภิบาล 2.สิทธิมนุษยชน 3.การปฏิบัติด้านแรงงาน 4.สิ่งแวดล้อม 5.การปฏิบัติ ที่เป็นธรรม 6.ประเด็นด้านผู้บริโภค 7.การพัฒนาและ การมีส่วนร่วมของชุมชน 1.การต่อต้านการทุจริต 2.การร่วมรับผิดชอบ ในทางการเมือง 3.การแข่งขันอย่างเป็น ธรรม 4.ส่งเสริมความรับผิดชอบ ด้านสังคมในขอบเขต ของการมีอิทธิพล 5.การเคารพต่อสิทธิของ ทรัพย์สิน

32 32/48 หัวข้อหลักกับประเด็นต่างๆ (6) 1.ธรรมาภิบาล 2.สิทธิมนุษยชน 3.การปฏิบัติด้านแรงงาน 4.สิ่งแวดล้อม 5.การปฏิบัติที่เป็นธรรม 6.ประเด็นด้าน ผู้บริโภค 7.การพัฒนาและ การมีส่วนร่วมของชุมชน 1.การตลาด ข้อมูลข่าวสาร และ การปฏิบัติในข้อตกลง/ สัญญา ที่เป็นธรรม 2.การปกป้องสุขภาพและ ความปลอดภัยของผู้บริโภค 3.การบริโภคอย่างยั่งยืน 4.การบริการ การสนับสนุน และ การยุติข้อโต้แย้ง 5.การปกป้องข้อมูลและ ความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค 6.การเข้าถึงบริการที่จำเป็น 7.การให้ความรู้ และ การสร้างความตระหนัก

33 33/48 หัวข้อหลักกับประเด็นต่างๆ (7) 1.ธรรมาภิบาล 2.สิทธิมนุษยชน 3.การปฏิบัติด้านแรงงาน 4.สิ่งแวดล้อม 5.การปฏิบัติที่เป็นธรรม 6.ประเด็นด้านผู้บริโภค 7.การพัฒนาและ การมีส่วนร่วมของ ชุมชน 1.การมีส่วนร่วมของ ชุมชน 2.การศึกษาและ วัฒนธรรม 3.การจ้างงานและ การพัฒนาทักษะ 4.การพัฒนาเทคโนโลยี และเข้าถึงเทคโนโลยี 5.การสร้างความมั่งคั่ง และ รายได้ 6.สุขภาพ 7.การลงทุนด้านสังคม

34 34/48 ข้อควรตระหนัก 7 หัวข้อหลัก ครอบคลุมผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ในแต่ละหัวข้อหลักจะมีประเด็นต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการพิจารณา องค์กรทุกแห่งต้องเกี่ยวข้องกับ 7 หัวข้อหลัก ทั้งหมดข้างต้น โดยไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้อง กับประเด็นต่างๆ ที่มีทุกประเด็น แนวทางในการดำเนินการ และ/หรือ ความคาดหวังสำหรับแต่ละประเด็น

35 35/48 ความคาดหวัง การนำ SR ไปปฏิบัติ

36 36/48 การนำ ISO 26000 ไปปฏิบัติ การนำไป ปฏิบ้ติใน องค์กร ความสัมพันธ์ระหว่าง คุณลักษณะต่างๆ ขององค์กรกับ SR ข้อเสนอการใช้ SR โดยความสมัครใจ การนำ SR ไปปฏิบัติแบบบูรณาการ การสื่อสารเกี่ยวกับ SR ทำความเข้าใจ SR ขององค์กร Annex : Initiatives for SR การทบทวน และการปรับปรุง SR การเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วย SR 7 หลักการ ของ SR 1.ความรับผิดชอบ (Accountability) 2. ความโปร่งใส (Transparency) 3. จริยธรรม (Ethical) 4. ความสำคัญกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for and considering of stakeholder interests) 5. เคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for rule of law) 6. ยอมรับในมาตรฐานสากล (Respect for international norms) 7. เคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for human rights) การให้ความสำคัญต่อ SR การชี้บ่งและการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ธรรมาภิบาล (Organizational governance) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) การปฏิบัติ ด้านแรงงาน (Labour practices) สิ่งแวดล้อม (The Environment) การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair operating practices) ประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer issues) การพัฒนาและ การมีส่วนร่วม ของชุมชน ประเด็น การดำเนินการ และ/หรือ ความคาดหวังที่เกี่ยวข้อง 7 หัวข้อหลัก

37 37/48 แนวทางการดำเนินการ 1.ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะต่าง ๆ ขององค์กร ต่อ SR 2.ทำความเข้าใจ SR ขององค์กร 3.แนวทางการบูรณาการ SR ทั่วทั้งองค์กร 4.การสื่อสารเกี่ยวกับ SR 5.การเพิ่มความน่าเชื่อถือของ SR 6.การทบทวนและการปรับปรุง SR 7.แนวปฏิบัติอื่นๆ สำหรับ SR

38 38/48 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร กับสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กร ผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย สังคม ผลกระทบ ความคาดหวัง ผลประโยชน์ หัวข้อหลัก และประเด็นต่างๆ

39 39/48 การชี้บ่งและการดำเนินงาน กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การดำเนินงานด้าน SR จะเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณา –การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย –การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้น

40 40/48 การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รู้ถึงความต้องการและความคาดหวัง การสานเสวนา (Social Dialogue) รวมทั้ง วิธีอื่น ๆ เช่น –การประชุม (เป็นและไม่เป็นทางการ) –การสัมมนา –การร่วมเป็นสมาชิก หรือ จัดตั้งเป็นสมาคม การสื่อสาร 2 ทาง นำไปสู่การดำเนินการต่อประเด็นต่างๆ ที่มี ความสำคัญ

41 41/48 การนำ SR ไปปฏิบัติโดยทั่วไป แต่ละองค์กร อาจมี SR ที่มีอยู่เดิมแตกต่างกัน นำเข้าไปประยุกต์ใช้แบบบูรณาการกับ –ระบบ –นโยบาย –โครงสร้าง –เครือข่าย (networks) อาจมีบางกิจกรรมที่ต้องทำขึ้นใหม่ตาม ประเด็นต่างๆ ที่มีการระบุเพิ่มเติม

42 42/48 การปฏิบัติ ด้านแรงงาน การสร้างความน่าเชื่อถือ องค์กร การปฏิบัติ ที่เป็นธรรม ประเด็น ด้านผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม การพัฒนาและ การมีส่วนร่วม ของชุมชน สิทธิมนุษยชน การจัดทำรายงาน การใช้ผล การรับรอง

43 43/48 การปฏิบัติ ด้านแรงงาน ระบบการบริหารงาน (Management Systems) กับ 7 หัวข้อหลัก (Core subjects) องค์กร การปฏิบัติ ที่เป็นธรรม ประเด็น ด้านผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม การพัฒนาและ การมีส่วนร่วม ของชุมชน สิทธิมนุษยชน มรท. 8001 SA 8001 แรงงาน มอก.18001 มรท. 8001 ผู้บริโภค ISO 9001 Carbon Footprint ฉลากเขียว / เบอร์ 5 สิ่งแวดล้อม ISO 14001 ISO 50001 ISO 14064 (GHG)

44 44/48 การทบทวนและปรับปรุง SR วิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนกิจกรรมต่างๆ –ความก้าวหน้า –การบรรลุตามวัตถุประสงค์ –ทรัพยากรที่ใช้ เปรียบเทียบผลการดำเนินการกับองค์กรอื่น การเฝ้าระวัง หรือ การสังเกตการดำเนินการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีบทบาทด้วย

45 45/48 เกณฑ์ข้อเสนออื่นๆ ที่เกี่ยวกับ SR ปัจจัยต่างๆ ที่ควรนำมาพิจารณาประกอบ –สอดคล้องกับหลักการของ SR –แนวปฏิบัติที่น่าสนใจต่อองค์กร –องค์กรที่พัฒนาและการควบคุมการใช้ ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และการได้รับการยอมรับ –กระบวนการในการพัฒนา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ความโปร่งใส เปิดเผย เข้าถึงได้ ได้รับความร่วมมือจากประเทศที่พัฒนา หรือ กำลังพัฒนา รวบรวมเกณฑ์ข้อเสนออื่นๆ ไว้ใน Annex A

46 46/48 ความคาดหวังของสังคม กับ SR ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปด้วยความรอบคอบ โดยมีความเข้าใจ เพิ่มขึ้นต่อ –ความคาดหวังของสังคม –โอกาสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SR –ความเสี่ยงต่าง ๆ หากไม่มี SR ปรับปรุง –แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง –การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย –ความน่าเชื่อถือ และ ความเป็นธรรมในการประสานงาน โดยการ รับผิดชอบต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง การแข่งขันที่เป็นธรรม และปลอดจากการทุจริต –ความปลอดภัยและสุขลักษณะของคนงานทั้งชายและหญิง ทำให้องค์กร สามารถสรรหา (รับสมัคร-บรรจุ) จูงใจ และรักษาลูกจ้างของตนไว้ได้ ช่วยสร้างเสริม –ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือขององค์กรต่อสาธารณะชน –ความจงรักภักดี ขวัญ และ กำลังใจของลูกจ้าง

47 47/48 ความคาดหวังของสังคม กับ SR (ต่อ) ป้องกันและลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภค เกี่ยวกับสินค้าและการบริการ การประหยัด อันเป็นผลมาจาก –การเพิ่มผลผลิต และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ –ลดการใช้พลังงาน และการใช้น้ำ –การลดลงของของเสีย (waste) –การใช้ประโยชน์จากสินค้าพลอยได้ (by-products) –การมีวัตถุดิบที่เพียงพอต่อการใช้งาน ช่วยสนับสนุน –การคงอยู่ขององค์กรในระยะยาวโดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน –การมีสินค้าสาธารณะ และทำให้สังคมและส่วนประกอบอื่น ๆ มี ความเข้มแข็ง

48 48/48 ถาม – ตอบ


ดาวน์โหลด ppt 1/48 มุมมอง ผลกระทบ และ ความคาดหวังของสังคม ที่มีต่อ CSR นายประสงค์ ประยงค์เพชร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google