งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการเจรจาจัดทำ ความตกลงยอมรับร่วมด้านการมาตรฐาน สาขาผลิตภัณฑ์ยานยนต์ โดย นายไชยวัฒน์ ตั้งเกริกโอฬาร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 28 กันยายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการเจรจาจัดทำ ความตกลงยอมรับร่วมด้านการมาตรฐาน สาขาผลิตภัณฑ์ยานยนต์ โดย นายไชยวัฒน์ ตั้งเกริกโอฬาร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 28 กันยายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบการเจรจาจัดทำ ความตกลงยอมรับร่วมด้านการมาตรฐาน สาขาผลิตภัณฑ์ยานยนต์
โดย นายไชยวัฒน์ ตั้งเกริกโอฬาร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 28 กันยายน 2553

2 ความเป็นมา

3 คณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์ (Automotive Product Working Group-APWG)
จัดตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality - ACCSQ) ในการประชุมครั้งที่ 24 เดือนสิงหาคม 2547 มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามมาตรการด้านมาตรฐานและการรับรอง และขจัดอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ประกอบด้วย ประธาน คือ ประเทศอินโดนีเซีย ประธานร่วม คือ ประเทศไทย และประเทศสมาชิกอาเซียน

4 กิจกรรมหลักที่ดำเนินการ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการมาตรฐาน และกฎระเบียบ การพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลระบบกฎระเบียบ การปรับมาตรฐานและกฎระเบียบทางเทคนิคให้สอดคล้องกัน โดยใช้ UN ECE Regulation เป็นพื้นฐาน การจัดทำความตกลงยอมรับร่วม การเตรียมความพร้อมด้านโครงพื้นฐานทางเทคนิค และการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องการตรวจสอบและรับรอง การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในเรื่องมาตรฐาน กฎระเบียบ และความช่วยเหลือด้านเทคนิค

5 Task Force for MRAs on Automotives
จัดตั้งขึ้นตามมติคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ในการประชุมครั้งที่ 8 เดือนสิงหาคม 2551 เพื่อดำเนินการจัดทำ MRA และ/หรือ ASEAN Common Harmonized Regulatory Scheme ประกอบด้วย ประธาน คือ ประเทศมาเลเซีย ประธานร่วม คือ ประเทศไทย และประเทศสมาชิกอาเซียนที่ประสงค์เข้าร่วม

6 กรอบงานของ Task Force ช่วยเหลือในการดำเนินการตามมาตรการใน Roadmap for Automotive จัดทำ MRA ตามที่ APWG ระบุ จัดทำระบบกฎระเบียบให้เป็นหนึ่งเดียวกัน (Single Regulatory Regime) หรือ Directive สำหรับสาขายานยนต์ของอาเซียน ระบุปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะด้านความช่วยเหลือทาง เทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหา

7 กรอบการเจรจา

8 ขอบเขตของการเจรจา ผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วน
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านมาตรฐานและกฎระเบียบ ปรับมาตรฐานและกฎระเบียบทางเทคนิคให้สอดคล้องกัน โดยใช้ UN ECE Regulation เป็นพื้นฐาน จัดทำความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ด้านผลการตรวจสอบและรับรอง (Conformity assessment)

9 วัตถุประสงค์ ขจัดอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ลดความซ้ำซ้อน ภาระค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบและรับรอง

10 เป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรอง (Conformity assessment) สำหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วนระหว่างหน่วยงานควบคุมกฎระเบียบของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้ประกอบการไทยและศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านการตรวจสอบและรับรองที่มีอยู่และสอดคล้องกับ ASEAN Framework agreement on Mutual Recognition Arrangements

11 Proposed area for harmonization สำหรับยานยนต์
R14 : Seat belt anchorage R16 : Seat belt R30 : Pneumatic tyre-passenger R39 : Speedometer R40 : Exhaust emission (L category) R43 : Safety glass R46 : Rear view mirror R49 : Diesel emission R51 : Noise emission R54 : Pneumatic tyre-commercial R60 : Driver operated control R75 : Tyre (L category) R83 : Exhaust emission for light vehicle (LDV)

12 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt กรอบการเจรจาจัดทำ ความตกลงยอมรับร่วมด้านการมาตรฐาน สาขาผลิตภัณฑ์ยานยนต์ โดย นายไชยวัฒน์ ตั้งเกริกโอฬาร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 28 กันยายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google