งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการเจรจาจัดทำ ความตกลงยอมรับร่วมด้าน การมาตรฐาน สาขาผลิตภัณฑ์ยานยนต์ โดย นายไชยวัฒน์ ตั้งเกริกโอฬาร สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 28 กันยายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการเจรจาจัดทำ ความตกลงยอมรับร่วมด้าน การมาตรฐาน สาขาผลิตภัณฑ์ยานยนต์ โดย นายไชยวัฒน์ ตั้งเกริกโอฬาร สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 28 กันยายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบการเจรจาจัดทำ ความตกลงยอมรับร่วมด้าน การมาตรฐาน สาขาผลิตภัณฑ์ยานยนต์ โดย นายไชยวัฒน์ ตั้งเกริกโอฬาร สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 28 กันยายน 2553

2 ความเป็นมา

3 คณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ ยานยนต์ (Automotive Product Working Group-APWG) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการที่ปรึกษาด้าน มาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality - ACCSQ) ในการประชุมครั้งที่ 24 เดือนสิงหาคม 2547 มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามมาตรการด้าน มาตรฐานและการรับรอง และขจัดอุปสรรคทาง เทคนิคต่อการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ประกอบด้วย ประธาน คือ ประเทศอินโดนีเซีย ประธานร่วม คือ ประเทศไทย และประเทศ สมาชิกอาเซียน

4 กิจกรรมหลักที่ดำเนินการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการมาตรฐาน และ กฎระเบียบ การพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลระบบ กฎระเบียบ การปรับมาตรฐานและกฎระเบียบทางเทคนิคให้ สอดคล้องกัน โดยใช้ UN ECE Regulation เป็นพื้นฐาน การจัดทำความตกลงยอมรับร่วม การเตรียมความพร้อมด้านโครงพื้นฐานทาง เทคนิค และการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องการ ตรวจสอบและรับรอง การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างประเทศสมาชิกในเรื่องมาตรฐาน กฎระเบียบ และความช่วยเหลือด้านเทคนิค

5 Task Force for MRAs on Automotives จัดตั้งขึ้นตามมติคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ ยานยนต์ ในการประชุมครั้งที่ 8 เดือนสิงหาคม 2551 เพื่อดำเนินการจัดทำ MRA และ / หรือ ASEAN Common Harmonized Regulatory Scheme ประกอบด้วย ประธาน คือ ประเทศมาเลเซีย ประธานร่วม คือ ประเทศไทย และประเทศ สมาชิกอาเซียนที่ประสงค์เข้าร่วม

6 กรอบงานของ Task Force ช่วยเหลือในการดำเนินการตามมาตรการใน Roadmap for Automotive จัดทำ MRA ตามที่ APWG ระบุ จัดทำระบบกฎระเบียบให้เป็นหนึ่งเดียวกัน (Single Regulatory Regime) หรือ Directive สำหรับสาขายานยนต์ของอาเซียน ระบุปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะด้านความ ช่วยเหลือทาง เทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหา

7 กรอบการเจรจา

8 ขอบเขตของการเจรจา ผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วน แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านมาตรฐานและ กฎระเบียบ ปรับมาตรฐานและกฎระเบียบทางเทคนิค ให้สอดคล้องกัน โดยใช้ UN ECE Regulation เป็นพื้นฐาน จัดทำความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ด้าน ผลการตรวจสอบและรับรอง (Conformity assessment)

9 วัตถุประสงค์ ขจัดอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าสำหรับ ผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วนระหว่าง ประเทศสมาชิกอาเซียน ลดความซ้ำซ้อน ภาระค่าใช้จ่ายและ ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบและรับรอง

10 เป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับผลการตรวจสอบ และรับรอง (Conformity assessment) สำหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วน ระหว่างหน่วยงานควบคุมกฎระเบียบของ ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยคำนึงถึงความสามารถของ ผู้ประกอบการไทยและศักยภาพของ โครงสร้างพื้นฐานด้านการตรวจสอบและ รับรองที่มีอยู่และสอดคล้องกับ ASEAN Framework agreement on Mutual Recognition Arrangements

11 Proposed area for harmonization สำหรับยานยนต์ R14 : Seat belt anchorage R16 : Seat belt R30 : Pneumatic tyre-passenger R39 : Speedometer R40 : Exhaust emission (L category) R43 : Safety glass R46 : Rear view mirror R49 : Diesel emission R51 : Noise emission R54 : Pneumatic tyre-commercial R60 : Driver operated control R75 : Tyre (L category) R83 : Exhaust emission for light vehicle (LDV)

12 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt กรอบการเจรจาจัดทำ ความตกลงยอมรับร่วมด้าน การมาตรฐาน สาขาผลิตภัณฑ์ยานยนต์ โดย นายไชยวัฒน์ ตั้งเกริกโอฬาร สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 28 กันยายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google