งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสำรวจข้อมูลตามโครงการเฝ้าระวัง ภาวะขาดไอโอดีนแบบบูรณาการ ปี 57 โดย นางจารุวรรณ เย็นเสมอ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสำรวจข้อมูลตามโครงการเฝ้าระวัง ภาวะขาดไอโอดีนแบบบูรณาการ ปี 57 โดย นางจารุวรรณ เย็นเสมอ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสำรวจข้อมูลตามโครงการเฝ้าระวัง ภาวะขาดไอโอดีนแบบบูรณาการ ปี 57 โดย นางจารุวรรณ เย็นเสมอ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

2 รายละเอียดกิจกรรมตามโครงการ 1.สอบถามพฤติกรรมการบริโภคฯ หมู่บ้านละ 10 ครัวเรือน 2.เก็บปัสสาวะเด็ก อายุ 3-5 ปี หมู่บ้านละ 5 ราย 3.เก็บปัสสาวะผู้สูงอายุ หมู่บ้านละ 5 ราย 4.เก็บตัวอย่างเกลือจากครัวเรือนที่เก็บข้อมูล หมู่บ้านละ 10 ตัวอย่าง - ตรวจคุณภาพเกลือโดยใช้ I-Kit - ส่งตัวอย่างเกลือ 1 ตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจยืนยัน

3 เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ ที่รายการจำนวน หมายเหตุ 1รายชื่อหมู่บ้านในโครงการฯ1 แผ่น 2แบบเก็บข้อมูลการเก็บปัสสาวะ2 แผ่น 3แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคฯ10 ชุด 4 ถ้วยพลาสติก สำหรับให้ปัสสาวะใส่ ถ้วยแล้วจึงนำมาเทใส่ขวดที่ระบุใน ข้อ 5 10 ถ้วย 5ขวดพลาสติก มีฝาปิด ขนาด 30 มิลลิลิตร 10 ขวดเก็บตัวอย่าง ปัสสาวะ 20 ซีซี

4 เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ ที่รายการจำนวน หมายเหตุ 6 ถุงพลาสติกซิปล็อค สำหรับใส่ขวด ปัสสาวะ 10 ถุง 7 ปากกาลูกลื่น สำหรับเขียนบน กระดาษกาวย่นติดบนขวด 1 ด้าม 8 พาราฟิล์ม สำหรับพันรอบปากขวด เพื่อปิดปากขวดให้สนิท 10 ชิ้น 9 กระดาษกาวย่น สำหรับเขียน รหัส/ชื่อ – นามสกุล 1 ม้วน ห้ามนำไป พันรอบ ปากขวด 10I-Kit สำหรับทดสอบเกลือ1 กล่อง

5 กำหนดส่งงาน? 1.กำหนดวันส่งงาน 2.ค่าตอบแทน

6 รายการที่ต้องนำส่งในวันนัดหมาย ที่รายการจำนวน หมายเหตุ 1แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคฯ10 ชุด 2 แบบเก็บข้อมูลการเก็บปัสสาวะ (ผู้สูงอายุ, เด็ก) 2 แผ่น 3 ขวดปัสสาวะที่ใส่มาในถุงพลาสติก ซิปล็อค 10 ขวด 4 แผ่น CD ที่คีย์ข้อมูลตามแบบเก็บใน ข้อ 2 1 แผ่น 5ตัวอย่างเกลือ (ตำบลละ 1 ยี่ห้อ)1 ถุงระบุชื่อตำบล ในถุงเกลือ ด้วย

7 ประเทศไทย ปลอดโรคขาดสารไอโอดีน เสริมสร้างสติปัญญา และสุขภาวะที่ดีของทุกกลุ่มวัย กระทรวงสาธารณสุข มุ่งสู่เป้าหมาย “ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนถ้วนทั่วเมืองไทย”


ดาวน์โหลด ppt การสำรวจข้อมูลตามโครงการเฝ้าระวัง ภาวะขาดไอโอดีนแบบบูรณาการ ปี 57 โดย นางจารุวรรณ เย็นเสมอ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google