งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่.. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่.. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 แผนที่.. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

13 เสียดินแดน ครั้งที่ ๑ ในสมัยรัชกาลที่ ๑ เกาะหมาก ( ปีนัง ) เสีย ให้กับประเทศอังกฤษ จำนวน ๓๗๕ ตารางกิโลเมตร ( ประมาณ ๒๐๐ กว่าตารางไมล์ ) เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๓๒๙

14 เสียดินแดน ครั้งที่ ๒ ในสมัยรัชกาลที่ ๑ มะริด, ทวาย, ตะนาวศรี สูญเสีย ให้กับประเทศพม่า จำนวน ๕๕, ๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ( ประมาณ ๖, ๐๐๐ กว่าตารางไมล์ ) เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๓๓๖

15 เสียดินแดน ครั้งที่ ๓ ในสมัยรัชกาลที่ ๒ บันทายมาศ ( ฮาเตียน ) สูญเสีย ให้กับประเทศฝรั่งเศส ไม่ปรากฎจำนวน เมื่อปี ๒๓๕๓

16 เสียดินแดน ครั้งที่ ๔ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ แสนหวี, เมืองพง, เชียงตุง สูญเสีย ให้กับประเทศพม่า จำนวน ๙๐, ๐๐๐ ตารางกิโลเมตร เมื่อปี ๒๓๖๘

17 เสียดินแดน ครั้งที่ ๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ รัฐเปรัค สูญเสีย ให้กับประเทศอังกฤษ ไม่ปรากฎจำนวน เมื่อปี ๒๓๖๙

18 เสียดินแดน ครั้งที่ ๖ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ สิบสองพันนา สูญเสีย ให้กับประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๖๐, ๐๐๐ ตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ ๑ พฤษาภาคม ๒๓๙๓

19 เสียดินแดน ครั้งที่ ๗ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ เขมรและเกาะอีก ๖ เกาะ สูญเสีย ให้กับประเทศฝรั่งเศส จำนวน ๑๒๔, ๐๐๐ ตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๔๑๐

20 เสียดินแดน ครั้งที่ ๘ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ สิบสองจุไทย สูญเสีย ให้กับประเทศฝรั่งเศส จำนวน ๘๗, ๐๐๐ ตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๔๓๑

21 เสียดินแดน ครั้งที่ ๙ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ฝั่งซ้ายแม่น้ำสาละวิน สูญเสีย ให้กับประเทศอังกฤษ จำนวน ๓๐, ๐๐๐ ตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๔๓๕

22 เสียดินแดน ครั้งที่ ๑๐ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ประเทศลาว สูญเสีย ให้กับประเทศฝรั่งเศส จำนวน ๑๔๓, ๐๐๐ ตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๔๓๖

23 เสียดินแดน ครั้งที่ ๑๑ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ฝั่งขวาของแม่น้ำโขง สูญเสีย ให้กับประเทศฝรั่งเศส จำนวน ๖๒, ๕๐๐ ตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๖

24 เสียดินแดน ครั้งที่ ๑๒ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระตะบอง, เสียมราฐ, ศรีโสภณ สูญเสีย ให้กับประเทศฝรั่งเศส จำนวน ๕๑, ๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ( ประมาณ ๓๐. ๐๐๐ กว่าตารางไมล์ ) เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๔๙

25 เสียดินแดน ครั้งที่ ๑๓ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ รัฐกลันตัน, ตรังกานู, ไทรบุรี, ปริส สูญเสีย ให้กับประเทศอังกฤษ จำนวน ๘๐, ๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ( ประมาณ ๕๐. ๐๐๐ กว่าตารางไมล์ ) เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๔๕๑

26 เสียดินแดน ครั้งที่ ๑๔ ในสมัยรัชกาลที่ ๙ เขาพระวิหาร สูญเสีย ให้กับประเทศกัมพูชา จำนวน ๒ ตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๐๕

27

28

29

30


ดาวน์โหลด ppt แผนที่.. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google