งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของ ส่วนราชการ,องค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของ ส่วนราชการ,องค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของ ส่วนราชการ,องค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น

2 2 WT. เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการเสียภาษีเงินได้ทั้ง PIT & CIT WT. เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการเสียภาษีเงินได้ทั้ง PIT & CIT WT. ถือเป็นเครดิตภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ เว้นแต่ภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่ายตามมาตรา 70 ที่เป็นภาษี เบ็ดเสร็จเด็ดขาด (Final Tax) WT. ถือเป็นเครดิตภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ เว้นแต่ภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่ายตามมาตรา 70 ที่เป็นภาษี เบ็ดเสร็จเด็ดขาด (Final Tax) เป็นการจัดเก็บในขณะที่ผู้มีเงินได้ยังมีความสามารถในการเสีย ภาษี (Pay as you earn, Pay as you go, Deduct at source) เป็นการจัดเก็บในขณะที่ผู้มีเงินได้ยังมีความสามารถในการเสีย ภาษี (Pay as you earn, Pay as you go, Deduct at source) ก่อให้เกิดความสมัครใจในการเสียภาษีอากร ก่อให้เกิดความสมัครใจในการเสียภาษีอากร การจัดเก็บ WT. ไม่เป็นเหตุเสื่อมสิทธิที่จะจัดเก็บภาษีตามวิธีอื่น เว้นแต่กรณีการเลือกเสียภาษี PIT ตามมาตรา 48(3) และ (4) รวมทั้ง พรฎ. (ฉบับที่ 262) และ พรฎ. (ฉบับที่ 10) มาตรา 5 จตุทศ (Final Tax) การจัดเก็บ WT. ไม่เป็นเหตุเสื่อมสิทธิที่จะจัดเก็บภาษีตามวิธีอื่น เว้นแต่กรณีการเลือกเสียภาษี PIT ตามมาตรา 48(3) และ (4) รวมทั้ง พรฎ. (ฉบับที่ 262) และ พรฎ. (ฉบับที่ 10) มาตรา 5 จตุทศ (Final Tax) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ WT.

3 3 วิธีการเสียภาษีเงินได้ การเสียภาษีโดยถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย การเสียภาษีโดยถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย PIT มาตรา 50 และมาตรา 3 เตรส PIT มาตรา 50 และมาตรา 3 เตรส CIT มาตรา 69 ทวิ 69 ตรี และมาตรา 3 เตรส และมาตรา 70 CIT มาตรา 69 ทวิ 69 ตรี และมาตรา 3 เตรส และมาตรา 70 การเสียภาษีโดยการยื่นรายการประเมินตนเอง การเสียภาษีโดยการยื่นรายการประเมินตนเอง การยื่นแบบแสดงรายการก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ การยื่นแบบแสดงรายการก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ การเสียภาษีเงินได้ครึ่งปี การเสียภาษีเงินได้ครึ่งปี การเสียภาษีเงินได้ประจำปี การเสียภาษีเงินได้ประจำปี การเสียภาษีโดยเจ้าพนักงานประเมินเรียกเก็บ การเสียภาษีโดยเจ้าพนักงานประเมินเรียกเก็บ การเสียภาษีโดยโรงงานยาสูบกระทรวงการคลังเป็นผู้เสียภาษี แทนผู้ค้าบุหรี่ การเสียภาษีโดยโรงงานยาสูบกระทรวงการคลังเป็นผู้เสียภาษี แทนผู้ค้าบุหรี่ การเลือกเสียภาษี การเลือกเสียภาษี

4 4 กรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มาตรา 60 เพื่อประโยชน์แห่งการคำนวณยอดเงินได้พึงประเมินของผู้ ต้องเสียภาษี ให้ถือว่าเงินภาษีที่ได้หักและนำส่งตามความในมาตรา 50 มาตรา 52 และมาตรา 53 เป็นเงินได้พึงประเมินที่ผู้ต้องเสียภาษีได้รับ ส่วนจำนวนเงินภาษีที่หักและนำส่งไว้นั้น ให้ถือเป็นเครดิตของผู้ต้อง เสียภาษีในการคำนวณภาษี มาตรา 60 เพื่อประโยชน์แห่งการคำนวณยอดเงินได้พึงประเมินของผู้ ต้องเสียภาษี ให้ถือว่าเงินภาษีที่ได้หักและนำส่งตามความในมาตรา 50 มาตรา 52 และมาตรา 53 เป็นเงินได้พึงประเมินที่ผู้ต้องเสียภาษีได้รับ ส่วนจำนวนเงินภาษีที่หักและนำส่งไว้นั้น ให้ถือเป็นเครดิตของผู้ต้อง เสียภาษีในการคำนวณภาษี กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล มาตรา 69 ทวิ...ภาษีที่หักไว้นี้ให้ถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงิน ได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามรอบระยะเวลาบัญชีที่หักไว้ นั้น มาตรา 69 ทวิ...ภาษีที่หักไว้นี้ให้ถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงิน ได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามรอบระยะเวลาบัญชีที่หักไว้ นั้น มาตรา 69 ตรี... ภาษีที่หักไว้และนำส่งตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็น เครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ถูกหักภาษีตามรอบระยะเวลาบัญชีที่หักไว้นั้น มาตรา 69 ตรี... ภาษีที่หักไว้และนำส่งตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็น เครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ถูกหักภาษีตามรอบระยะเวลาบัญชีที่หักไว้นั้น WT. ถือเป็นเครดิตในการเสียภาษีเงินได้

5 5 คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.91/2542 ข้อ 11 คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.91/2542 ข้อ 11 กรณีผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย และได้ออกหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้มีเงินได้แล้ว แต่ไม่นำเงินส่งกรม สรรพากรหรือนำเงินส่งแล้วแต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้อง ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินดังกล่าวจะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียว สำหรับผู้มี เงินได้จะพ้นความรับผิดในจำนวนเงินภาษีเท่ากับจำนวนที่ถูกหักไว้ ตาม มาตรา 54 วรรคสอง ผู้มีเงินได้จึงมีสิทธินำเงินที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตาม จำนวนที่ระบุในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาถือเป็นเครดิตใน การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ตาม มาตรา 3 เตรส มาตรา 60 และมาตรา 69 ทวิ กรณีผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย และได้ออกหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้มีเงินได้แล้ว แต่ไม่นำเงินส่งกรม สรรพากรหรือนำเงินส่งแล้วแต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้อง ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินดังกล่าวจะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียว สำหรับผู้มี เงินได้จะพ้นความรับผิดในจำนวนเงินภาษีเท่ากับจำนวนที่ถูกหักไว้ ตาม มาตรา 54 วรรคสอง ผู้มีเงินได้จึงมีสิทธินำเงินที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตาม จำนวนที่ระบุในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาถือเป็นเครดิตใน การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ตาม มาตรา 3 เตรส มาตรา 60 และมาตรา 69 ทวิ กรณีให้ถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษี เงินได้นิติบุคคลของผู้มีเงินได้ดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบ ให้ได้ข้อเท็จจริงว่า ผู้มีเงินได้ได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้จริง ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้มี หน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินจะได้นำเงินส่งกรมสรรพากร หรือไม่ หรือนำเงินส่งแล้วแต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้องก็ตาม กรณีให้ถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษี เงินได้นิติบุคคลของผู้มีเงินได้ดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบ ให้ได้ข้อเท็จจริงว่า ผู้มีเงินได้ได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้จริง ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้มี หน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินจะได้นำเงินส่งกรมสรรพากร หรือไม่ หรือนำเงินส่งแล้วแต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้องก็ตาม WT. ถือเป็นเครดิตในการเสียภาษีเงินได้

6 6 คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.91/2542 ข้อ 11 (ต่อ) คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.91/2542 ข้อ 11 (ต่อ) กรณีเจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบพบว่า ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว แต่ไม่ได้นำเงินส่งกรม สรรพากรหรือนำเงินส่งแล้วแต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงาน ประเมินดำเนินการทางแพ่งและทางอาญากับผู้จ่ายเงินดังกล่าวให้นำส่ง เงินภาษีให้ครบจำนวนที่ถูกต้องต่อไป กรณีเจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบพบว่า ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว แต่ไม่ได้นำเงินส่งกรม สรรพากรหรือนำเงินส่งแล้วแต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงาน ประเมินดำเนินการทางแพ่งและทางอาญากับผู้จ่ายเงินดังกล่าวให้นำส่ง เงินภาษีให้ครบจำนวนที่ถูกต้องต่อไป WT. ถือเป็นเครดิตในการเสียภาษีเงินได้

7 7 ในการนำส่ง WT. ผู้นำส่งต้องใส่รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีเงินได้ รายการเงินได้ จำนวนเงินได้ จำนวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในการนำส่ง WT. ผู้นำส่งต้องใส่รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีเงินได้ รายการเงินได้ จำนวนเงินได้ จำนวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะกรมสรรพากร สามารถติดตามการยื่น รายการและเสียภาษีอากรของผู้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายได้ โดยสะดวก และรวดเร็ว รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะกรมสรรพากร สามารถติดตามการยื่น รายการและเสียภาษีอากรของผู้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายได้ โดยสะดวก และรวดเร็ว เป็นที่ประจักษ์กันโดยทั่วไป ถึงประสิทธิภาพของการใช้ข้อมูลจากการยื่น รายการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นที่ประจักษ์กันโดยทั่วไป ถึงประสิทธิภาพของการใช้ข้อมูลจากการยื่น รายการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับผู้มีเงินได้ที่ดำรงความเป็นธรรม และมุ่งมั่นที่จะเสียภาษีอากรโดย ถูกต้องและครบถ้วน ย่อมไม่มีความกังวลเกี่ยวกับการเรียกตรวจสอบภาษี อากรแต่ประการใด สำหรับผู้มีเงินได้ที่ดำรงความเป็นธรรม และมุ่งมั่นที่จะเสียภาษีอากรโดย ถูกต้องและครบถ้วน ย่อมไม่มีความกังวลเกี่ยวกับการเรียกตรวจสอบภาษี อากรแต่ประการใด WT. ก่อให้เกิดความสมัครใจ ในการเสียภาษีอากร

8 8 คำนวณหัก WT. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราที่ กฎหมายกำหนด คำนวณหัก WT. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราที่ กฎหมายกำหนด นำส่ง WT. ตามแบบแสดงรายการ (ภ.ง.ด.1, 2,3 ภ.ง.ด.53 และ 54) และภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป (ม.52,53,59) นำส่ง WT. ตามแบบแสดงรายการ (ภ.ง.ด.1, 2,3 ภ.ง.ด.53 และ 54) และภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป (ม.52,53,59) ยื่นรายการสรุปการจ่ายเงินได้ (ภ.ง.ด.1ก, 2ก และ 3ก) (ม.58) ยื่นรายการสรุปการจ่ายเงินได้ (ภ.ง.ด.1ก, 2ก และ 3ก) (ม.58) ออกหนังสือรับรองการหัก WT. (ม.50 ทวิ) ออกหนังสือรับรองการหัก WT. (ม.50 ทวิ) จัดทำบัญชีพิเศษแสดงการหัก WT. และการนำส่งภาษี (ม.17) จัดทำบัญชีพิเศษแสดงการหัก WT. และการนำส่งภาษี (ม.17) ให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงานในการตรวจสอบ (ม.27จัตวา, 51) ให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงานในการตรวจสอบ (ม.27จัตวา, 51) ร่วมรับผิดกับผู้มีเงินได้ในจำนวน WT ที่หัก และนำส่งไว้ไม่ ถูกต้องครบถ้วน (ม.54) ร่วมรับผิดกับผู้มีเงินได้ในจำนวน WT ที่หัก และนำส่งไว้ไม่ ถูกต้องครบถ้วน (ม.54) หน้าที่ของผู้จ่ายเงินได้เกี่ยวกับ WT.

9 9 คำนวณหัก WT. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราที่ กฎหมายกำหนด ได้แก่ คำนวณหัก WT. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราที่ กฎหมายกำหนด ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตาม มาตรา 50 (กฎหมายพิเศษ) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตาม มาตรา 50 (กฎหมายพิเศษ) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตาม มาตรา 3 เตรส (กฎหมายทั่วไป) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตาม มาตรา 3 เตรส (กฎหมายทั่วไป) ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตาม มาตรา 69 ทวิ (กฎหมายพิเศษ) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตาม มาตรา 69 ทวิ (กฎหมายพิเศษ) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตาม มาตรา 69 ตรี (กฎหมายพิเศษ) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตาม มาตรา 69 ตรี (กฎหมายพิเศษ) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตาม มาตรา 3 เตรส (กฎหมายทั่วไป) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตาม มาตรา 3 เตรส (กฎหมายทั่วไป) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตาม มาตรา 70 (กฎหมายพิเศษ) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตาม มาตรา 70 (กฎหมายพิเศษ) หน้าที่ของผู้จ่ายเงินได้เกี่ยวกับ WT.

10 10 นำส่ง WT. นำส่ง WT. กรณีทั่วไป นำส่งตามมาตรา 52 ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป (ประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 24 ก.ค ออกตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง) พร้อมทั้งยื่นแบบแสดงรายการตามาตรา 59 โดยให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้องที่ที่ผู้จ่ายเงินได้ตั้งอยู่ ดังนี้ กรณีทั่วไป นำส่งตามมาตรา 52 ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป (ประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 24 ก.ค ออกตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง) พร้อมทั้งยื่นแบบแสดงรายการตามาตรา 59 โดยให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้องที่ที่ผู้จ่ายเงินได้ตั้งอยู่ ดังนี้ - ภ.ง.ด.1 สำหรับ PIT ที่เป็นเงินได้ตามมาตรา 40(1) และ (2) - ภ.ง.ด.2 สำหรับ PIT ที่เป็นเงินได้ตามมาตรา 40(3) และ (4) - ภ.ง.ด.3 สำหรับ PIT ที่เป็นเงินได้ตามมาตรา 40(5)(6)(7) และ (8) - ภ.ง.ด.53 สำหรับ CIT หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 69 และมาตรา 3 เตรส - ภ.ง.ด.54 สำหรับ CIT ณ ที่จ่ายตามมาตรา 70 ให้ผู้จ่ายเงินได้นำส่งภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ กฎหมายกำหนด ไม่ว่าตนจะได้หักไว้หรือไม่ก็ตาม (มาตรา 52) ให้ผู้จ่ายเงินได้นำส่งภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ กฎหมายกำหนด ไม่ว่าตนจะได้หักไว้หรือไม่ก็ตาม (มาตรา 52) กรณีผู้จ่ายเงินได้เป็นส่วนราชการ อาจใช้วิธีเบิกหักผลักส่งไว้ในฎีกาเบิก เงินตามมาตรา 53 กรณีผู้จ่ายเงินได้เป็นส่วนราชการ อาจใช้วิธีเบิกหักผลักส่งไว้ในฎีกาเบิก เงินตามมาตรา 53 (ดูประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 16 และ 58) ประกอบ) หน้าที่ของผู้จ่ายเงินได้เกี่ยวกับ WT.

11 11 นำส่ง WT. (ต่อ) นำส่ง WT. (ต่อ) การนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายสำหรับการขายอสังหา ริมทรัพย์ตามมาตรา 50(5) หรือ(6) และภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่ จ่ายสำหรับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 69 ตรี ให้ผู้มี หน้าที่หักภาษีนำส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมในขณะที่มีการจดทะเบียน โดยไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการนำส่ง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (มาตรา 52 วรรคสาม และมาตรา 69 ตรี) การนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายสำหรับการขายอสังหา ริมทรัพย์ตามมาตรา 50(5) หรือ(6) และภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่ จ่ายสำหรับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 69 ตรี ให้ผู้มี หน้าที่หักภาษีนำส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมในขณะที่มีการจดทะเบียน โดยไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการนำส่ง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (มาตรา 52 วรรคสาม และมาตรา 69 ตรี) ผู้จ่ายเงินได้อาจนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตทาง Web Site ของกรมสรรพากร โดยให้ ถือเป็นสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้อีกแห่งหนึ่ง ผู้จ่ายเงินได้อาจนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตทาง Web Site ของกรมสรรพากร โดยให้ ถือเป็นสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้อีกแห่งหนึ่ง หน้าที่ของผู้จ่ายเงินได้เกี่ยวกับ WT. แบบแสดงรายการ ประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ วันที่ใช้บังคับ ภ.ง.ด.1, 2, 3 ภ.ง.ด.53ภ.ง.ด.54 (ฉบับที่ 106) (ฉบับที่ 111) (ฉบับที่ 95) 1 ก.ค ต.ค ต.ค. 2544

12 12 ยื่นรายการสรุปการจ่ายเงินได้และการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 58 ยื่นรายการสรุปการจ่ายเงินได้และการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 58 สำหรับแสดงรายการจ่ายเงินได้ตามมาตรา 40(1) และ (2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป (มาตรา 58(2)) ภ.ง.ด.1 ก สำหรับแสดงรายการจ่ายเงินได้ตามมาตรา 40(1) และ (2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป (มาตรา 58(2)) สำหรับแสดงรายการจ่ายเงินได้ตามมาตรา 40(1) และ (2) กรณีมีการตั้งฎีกาเบิกเงิน เฉพาะข้าราชการและลูกจ้างของส่วน ราชการ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป (มาตรา 58(1)) ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ สำหรับแสดงรายการจ่ายเงินได้ตามมาตรา 40(1) และ (2) กรณีมีการตั้งฎีกาเบิกเงิน เฉพาะข้าราชการและลูกจ้างของส่วน ราชการ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป (มาตรา 58(1)) สำหรับการจ่ายเงินได้ตามมาตรา 40(3) และ (4) ภายใน เดือนมกราคมของปีถัดไป ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป (ม.58(2)) ภ.ง.ด.2 ก สำหรับการจ่ายเงินได้ตามมาตรา 40(3) และ (4) ภายใน เดือนมกราคมของปีถัดไป ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป (ม.58(2)) สำหรับแสดงรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7) และ (8) เฉพาะกรณีส่วนราชการเป็นผู้จ่ายเงินได้ ภายใน เดือนมกราคมของปีถัดไป (มาตรา 58(1)) ภ.ง.ด.3 ก สำหรับแสดงรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7) และ (8) เฉพาะกรณีส่วนราชการเป็นผู้จ่ายเงินได้ ภายใน เดือนมกราคมของปีถัดไป (มาตรา 58(1)) (ดูประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 58) ประกอบ) หน้าที่ของผู้จ่ายเงินได้เกี่ยวกับ WT.

13 13 ให้ผู้ประสงค์จะยื่นแบบแสดงรายการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่าย (ภ.ง.ด.1, 2, 3 และ 53) ตามมาตรา 59 หรือรายการสรุป การจ่ายเงินได้และการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 ก, 2 ก) ตามมาตรา 58 ด้วยสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบ (Format) ของข้อมูลที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดได้ ยื่นคำขอ ต่ออธิบดีกรมสรรพากร ให้ผู้ประสงค์จะยื่นแบบแสดงรายการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่าย (ภ.ง.ด.1, 2, 3 และ 53) ตามมาตรา 59 หรือรายการสรุป การจ่ายเงินได้และการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 ก, 2 ก) ตามมาตรา 58 ด้วยสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบ (Format) ของข้อมูลที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดได้ ยื่นคำขอ ต่ออธิบดีกรมสรรพากร อำนายให้เกิดความสะดวกในการจัดเตรียมแบบแสดงรายการ อำนายให้เกิดความสะดวกในการจัดเตรียมแบบแสดงรายการ ลดทอนค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของภาคเอกชนและภาครัฐ ลดทอนค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของภาคเอกชนและภาครัฐ (ดูประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 58) ประกอบ) หน้าที่ของผู้จ่ายเงินได้เกี่ยวกับ WT.

14 14 การแจ้งข้อความและรายละเอียดเกี่ยวกับคนต่างด้าว การแจ้งข้อความและรายละเอียดเกี่ยวกับคนต่างด้าว ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) ที่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) ซึ่งเป็นผู้ยื่นรายการ ภ.ง.ด.1 แจ้งข้อความและ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีเงินได้ที่เป็นคนต่างด้าวอย่างน้อยต้องมีข้อความ ตามแบบที่อฺธิบดีกรมสรรพากรกำหนดตามประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษี เงินได้ (ฉบับที่ 123) สำหรับกรณีดังต่อไปนี้ ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) ที่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) ซึ่งเป็นผู้ยื่นรายการ ภ.ง.ด.1 แจ้งข้อความและ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีเงินได้ที่เป็นคนต่างด้าวอย่างน้อยต้องมีข้อความ ตามแบบที่อฺธิบดีกรมสรรพากรกำหนดตามประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษี เงินได้ (ฉบับที่ 123) สำหรับกรณีดังต่อไปนี้ (1) กรณีการจ่ายเงินได้ให้แก่คนต่างด้าว สำหรับเงินได้ของเดือน มกราคมของทุกปี (2) กรณีการจ่ายเงินได้ให้แก่คนต่างด้าวซึ่งเข้าทำงานในระหว่างปีภาษี สำหรับเงินได้ระยะเวลาเต็มเดือนของเดือนที่เข้าทำงาน (3) กรณีการจ่ายเงินได้ให้แก่คนต่างด้าวซึ่งออกจากงานในระหว่างปี ภาษี สำหรับเงินได้ระยะเวลาเต็มเดือนของเดือนที่ออกจากงาน หน้าที่ของผู้จ่ายเงินได้เกี่ยวกับ WT.

15 15 การแจ้งข้อความและรายละเอียดเกี่ยวกับคนต่างด้าว (ต่อ) การแจ้งข้อความและรายละเอียดเกี่ยวกับคนต่างด้าว (ต่อ) แบบแจ้งข้อความและรายละเอียดดังกล่าว ให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมิน พร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ของเดือนมกราคมของทุกปีภาษี หรือของ เดือนที่คนต่างด้าวเข้าทำงานในระหว่างปีภาษี หรือของเดือนที่คนต่าง ด้าวออกจากงานในระหว่างปีภาษี แล้วแต่กรณี แบบแจ้งข้อความและรายละเอียดดังกล่าว ให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมิน พร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ของเดือนมกราคมของทุกปีภาษี หรือของ เดือนที่คนต่างด้าวเข้าทำงานในระหว่างปีภาษี หรือของเดือนที่คนต่าง ด้าวออกจากงานในระหว่างปีภาษี แล้วแต่กรณี ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 เป็นต้นไป ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 เป็นต้นไป หน้าที่ของผู้จ่ายเงินได้เกี่ยวกับ WT.

16 16 ออกหนังสือรับรองการหัก WT. ตามมาตรา 50 ทวิ ออกหนังสือรับรองการหัก WT. ตามมาตรา 50 ทวิ ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ได้หักไว้แล้วในปีภาษีให้แก่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย สองฉบับ มีข้อความตรงกันในกรณีและตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ได้หักไว้แล้วในปีภาษีให้แก่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย สองฉบับ มีข้อความตรงกันในกรณีและตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ - ในกรณีตามมาตรา 3 เตรส ให้ออกในทันทีทุกครั้งที่มีการหัก WT. - ในกรณีตามมาตรา 50(1) ให้ออกภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของปี ถัดจากปีภาษี หรือภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกจากงานในระหว่างปีภาษี - ในกรณีตามมาตรา 50(2)(3) หรือ (4) ให้ออกในทันทีทุกครั้งที่มีการ หักภาษี ณ ที่จ่าย หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ใช้ตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากร กำหนดตามประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 62) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ใช้ตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากร กำหนดตามประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 62) กรณีที่ส่วนราชการได้จดแจ้งการหักภาษีไว้ในฎีกาเบิกเงิน และได้มีการ ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามระเบียบของทางราชการแล้ว ให้ยกเว้นการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีที่ส่วนราชการได้จดแจ้งการหักภาษีไว้ในฎีกาเบิกเงิน และได้มีการ ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามระเบียบของทางราชการแล้ว ให้ยกเว้นการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หน้าที่ของผู้จ่ายเงินได้เกี่ยวกับ WT.

17 17 หนังสือรับรองการหัก WT. หนังสือรับรองการหัก WT. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องมีข้อความด้านบนแต่ละฉบับ ดังนี้ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องมีข้อความด้านบนแต่ละฉบับ ดังนี้ (1) ฉบับที่ 1 มีข้อความว่า “สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบ พร้อมกับแบบแสดงรายการ” (1) ฉบับที่ 1 มีข้อความว่า “สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบ พร้อมกับแบบแสดงรายการ” (2) ฉบับที่ 2 มีข้อความว่า “สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็น หลักฐาน” (2) ฉบับที่ 2 มีข้อความว่า “สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็น หลักฐาน” ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องจัดทำสำเนาคู่ฉบับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับออกใบแทนในกรณีที่หนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ที่ออกให้แก่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ชำรุด สูญหาย โดยการ ออกใบแทน ให้ใช้วิธีถ่ายเอกสารหรือพิมพ์เอกสารจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ในกรณีจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ และมีข้อความว่า “ใบแทน” ไว้ที่ด้านบนของเอกสารซึ่งผู้มี หน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องลงลายมือชื่อรับรอง ด้วย ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องจัดทำสำเนาคู่ฉบับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับออกใบแทนในกรณีที่หนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ที่ออกให้แก่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ชำรุด สูญหาย โดยการ ออกใบแทน ให้ใช้วิธีถ่ายเอกสารหรือพิมพ์เอกสารจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ในกรณีจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ และมีข้อความว่า “ใบแทน” ไว้ที่ด้านบนของเอกสารซึ่งผู้มี หน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องลงลายมือชื่อรับรอง ด้วย หน้าที่ของผู้จ่ายเงินได้เกี่ยวกับ WT.

18 18 หนังสือรับรองการหัก WT. (ต่อ) หนังสือรับรองการหัก WT. (ต่อ) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องมีหมายเลขลำดับของหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และหมายเลขลำดับของเล่ม เว้นแต่ในกรณี ที่ไม่ได้จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นเล่ม จะไม่มีหมาย เลขลำดับของเล่มก็ได้ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องมีหมายเลขลำดับของหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และหมายเลขลำดับของเล่ม เว้นแต่ในกรณี ที่ไม่ได้จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นเล่ม จะไม่มีหมาย เลขลำดับของเล่มก็ได้ การลงชื่อของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะใช้วิธีประทับลายมือชื่อผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยตรา ยาง หรือจะพิมพ์ลายมือชื่อผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายโดยเครื่องคอมพิว เตอร์ที่ได้มีการเก็บลายมือชื่อไว้ (SCAN) ก็ได้ การลงชื่อของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะใช้วิธีประทับลายมือชื่อผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยตรา ยาง หรือจะพิมพ์ลายมือชื่อผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายโดยเครื่องคอมพิว เตอร์ที่ได้มีการเก็บลายมือชื่อไว้ (SCAN) ก็ได้ สำหรับรายการประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะระบุเฉพาะประเภทเงินได้พึงประเมินที่ จ่ายซึ่งได้หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยจะไม่ระบุประเภทเงินได้พึงประเมินอื่นก็ ได้ สำหรับรายการประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะระบุเฉพาะประเภทเงินได้พึงประเมินที่ จ่ายซึ่งได้หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยจะไม่ระบุประเภทเงินได้พึงประเมินอื่นก็ ได้ หน้าที่ของผู้จ่ายเงินได้เกี่ยวกับ WT.

19 19 หนังสือรับรองการหัก WT. (ต่อ) หนังสือรับรองการหัก WT. (ต่อ) สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และได้มีการหักเงิน ได้ดังกล่าวเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนดังกล่าว และ กองทุนสงเคราะห์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน จะระบุจำนวน เงินที่ได้หักจากเงินได้ของผู้มีเงินได้เข้ากองทุนดังกล่าวในแต่ละปีภาษี ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายก็ได้ สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และได้มีการหักเงิน ได้ดังกล่าวเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนดังกล่าว และ กองทุนสงเคราะห์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน จะระบุจำนวน เงินที่ได้หักจากเงินได้ของผู้มีเงินได้เข้ากองทุนดังกล่าวในแต่ละปีภาษี ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายก็ได้ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายต้องทำเป็นภาษาไทยหรือภาษา อังกฤษ แต่ถ้าทำเป็นภาษาต่างประเทศอื่น ต้องมีคำแปลภาษาไทยกำกับ ส่วนตัวเลขให้ใช้เลขไทยหรืออารบิค หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายต้องทำเป็นภาษาไทยหรือภาษา อังกฤษ แต่ถ้าทำเป็นภาษาต่างประเทศอื่น ต้องมีคำแปลภาษาไทยกำกับ ส่วนตัวเลขให้ใช้เลขไทยหรืออารบิค ผู้ใดประสงค์จะทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นอย่างอื่น นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้ยื่นคำขออนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรก่อน และเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรแล้ว ให้ปฏิบัติตามนั้นได้ ผู้ใดประสงค์จะทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นอย่างอื่น นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้ยื่นคำขออนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรก่อน และเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรแล้ว ให้ปฏิบัติตามนั้นได้ หน้าที่ของผู้จ่ายเงินได้เกี่ยวกับ WT.

20 20 หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เป็นไปตาม เป็นไปตาม มาตรา 50 ทวิ และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 62) มาตรา 50 ทวิ และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 62) เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จึงใช้บังคับกับ เฉพาะกรณีการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านั้น เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จึงใช้บังคับกับ เฉพาะกรณีการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สำหรับการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม สำหรับการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อาจนำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดามาปรับใช้กับการออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ นิติบุคคล ณ ที่จ่ายได้ อาจนำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดามาปรับใช้กับการออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ นิติบุคคล ณ ที่จ่ายได้ โดยมีเฉพาะรายการที่จำเป็นต้องใช้กับการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เท่านั้น โดยมีเฉพาะรายการที่จำเป็นต้องใช้กับการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เท่านั้น สำหรับรายการที่ไม่จำเป็น เช่น ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2... หรือข้อมูล เกี่ยวกับการหักลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น ก็ไม่จำเป็นจัดให้มีก็ได้ สำหรับรายการที่ไม่จำเป็น เช่น ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2... หรือข้อมูล เกี่ยวกับการหักลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น ก็ไม่จำเป็นจัดให้มีก็ได้

21 21 จัดทำบัญชีพิเศษแสดงการหัก WT. และการนำส่งภาษี จัดทำบัญชีพิเศษแสดงการหัก WT. และการนำส่งภาษี ตามประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 4) เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้หรือภาษีการค้า ณ ที่จ่าย มีบัญชี พิเศษ ตามประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 4) เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้หรือภาษีการค้า ณ ที่จ่าย มีบัญชี พิเศษ จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เกิดรายการ จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เกิดรายการ ให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงานในการตรวจสอบ WT. ให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงานในการตรวจสอบ WT. มาตรา 51 ยื่นบัญชีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2)(3)(4) และ (7) หรือพยานหลักฐานอื่นอันควรแก่เรื่อง เพื่อตรวจสอบการหัก ภาษี ณ ที่จ่ายตามที่เจ้าพนักงานประเมินเห็นสมควร โดยต้องปฏิบัติตาม ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งความ มาตรา 51 ยื่นบัญชีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2)(3)(4) และ (7) หรือพยานหลักฐานอื่นอันควรแก่เรื่อง เพื่อตรวจสอบการหัก ภาษี ณ ที่จ่ายตามที่เจ้าพนักงานประเมินเห็นสมควร โดยต้องปฏิบัติตาม ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งความ หน้าที่ของผู้จ่ายเงินได้เกี่ยวกับ WT.

22 22 ร่วมรับผิดใน WT ที่หักและนำส่งไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วน ร่วมรับผิดใน WT ที่หักและนำส่งไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วน มาตรา 54 ถ้าผู้จ่ายเงินได้... มิได้หักและนำเงินส่ง หรือได้หักและนำเงิน ส่งแล้ว แต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้อง ผู้จ่ายเงินต้องรับผิดร่วมกับผู้มีเงินได้ ในการเสียภาษีที่ต้องชำระตามจำนวนเงินภาษีที่มิได้หักและนำส่ง หรือ ตามจำนวนที่ขาดไปแล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้หักเงินภาษีไว้แล้ว ให้ผู้มีเงินได้ซึ่งต้องเสียภาษี พ้นความรับผิดที่จะต้องชำระเงินภาษีเท่าจำนวนที่ผู้จ่ายเงินได้หักไว้แล้ว นั้น และให้ผู้จ่ายเงินรับผิดชำระเงินภาษีจำนวนนั้นแต่ฝ่ายเดียว มาตรา 54 ถ้าผู้จ่ายเงินได้... มิได้หักและนำเงินส่ง หรือได้หักและนำเงิน ส่งแล้ว แต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้อง ผู้จ่ายเงินต้องรับผิดร่วมกับผู้มีเงินได้ ในการเสียภาษีที่ต้องชำระตามจำนวนเงินภาษีที่มิได้หักและนำส่ง หรือ ตามจำนวนที่ขาดไปแล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้หักเงินภาษีไว้แล้ว ให้ผู้มีเงินได้ซึ่งต้องเสียภาษี พ้นความรับผิดที่จะต้องชำระเงินภาษีเท่าจำนวนที่ผู้จ่ายเงินได้หักไว้แล้ว นั้น และให้ผู้จ่ายเงินรับผิดชำระเงินภาษีจำนวนนั้นแต่ฝ่ายเดียว มาตรา 27 บุคคลใดไม่เสียหรือนำส่งภาษีภายในกำหนดเวลาตามที่บัญญัติ ไว้ในหมวดต่างๆ แห่งลักษณะนี้เกี่ยวกับภาษีอากรประเมิน ให้เสียเงินเพิ่ม อีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสีย หรือ นำส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ มาตรา 27 บุคคลใดไม่เสียหรือนำส่งภาษีภายในกำหนดเวลาตามที่บัญญัติ ไว้ในหมวดต่างๆ แห่งลักษณะนี้เกี่ยวกับภาษีอากรประเมิน ให้เสียเงินเพิ่ม อีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสีย หรือ นำส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ ความรับผิดของผู้จ่ายเงินได้เกี่ยวกับ WT.

23 23 ความรับผิดของผู้จ่ายเงินได้เกี่ยวกับ WT. รายการความรับผิดของ ผู้จ่ายเงินได้ผู้มีเงินได้ 1. ผู้จ่ายเงินได้ไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่ง หรือได้หักและนำส่งแล้ว แต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้อง 2. กรณีตาม 1. ผู้มีเงินได้ได้นำเงิน ได้ตามจำนวนที่ไม่ได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือตามจำนวนที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้อง ไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีและ ชำระภาษีแล้ว ผู้จ่ายเงินได้จึงหลุดพ้น จากหนี้ภาษี เฉพาะเงิน ภาษีที่ต้องนำส่ง ตาม มาตรา 54 วรรคสอง แต่ผู้จ่ายเงินได้ยังคง ต้องรับผิดชำระเงินเพิ่ม ตามมาตรา 27* ถือว่าผู้มีเงิน ได้ซึ่งเป็นลูก หนี้ร่วมของ ผู้มีหน้าที่หัก ภาษี ณ ที่ จ่าย ได้ชำระ หนี้ภาษีแล้ว * ให้คำนวณเงินเพิ่ม นับแต่เมื่อพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการหรือนำส่งภาษี จนถึงวันที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีครบ จำนวนที่ถูกต้อง แต่เงินเพิ่มที่คำนวณได้ไม่ให้เกินจำนวนภาษีที่ต้องเสียหรือ นำส่ง (ข้อ 10 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.91/2542)

24 24 ความรับผิดของผู้จ่ายเงินได้เกี่ยวกับ WT. รายการความรับผิดของ ผู้จ่ายเงินได้ผู้มีเงินได้ 3. ผู้จ่ายเงินได้ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ถูกต้องแล้ว และได้ออกหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ มีเงินได้แล้ว แต่ มิได้นำส่ง หรือ นำส่งไว้ แต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้อง ตามจำนวนที่มิได้นำส่ง พร้อมทั้งเงินเพิ่มตาม มาตรา 27* ไม่ต้องรับผิด กรณีผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย และได้ออกหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้มีเงินได้แล้ว ให้ผู้มีเงินได้มีสิทธินำเงินที่ ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามจำนวนที่ระบุในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย มาถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงิน ได้นิติบุคคล ตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 60 และมาตรา 69 ทวิ ข้อ 11 ของ คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.91/2542 กรณีผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย และได้ออกหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้มีเงินได้แล้ว ให้ผู้มีเงินได้มีสิทธินำเงินที่ ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามจำนวนที่ระบุในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย มาถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงิน ได้นิติบุคคล ตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 60 และมาตรา 69 ทวิ ข้อ 11 ของ คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.91/2542 * อัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องนำส่ง

25 25 กรณีผู้จ่ายเงินได้ไม่ยื่นรายการนำส่งภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ภายในเวลาที่ กฎหมายกำหนด ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 17 หรือมิได้ ปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ หรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งความของเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 51 เว้นแต่จะแสดงได้ว่ามีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพัน บาท (มาตรา 35) กรณีผู้จ่ายเงินได้ไม่ยื่นรายการนำส่งภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ภายในเวลาที่ กฎหมายกำหนด ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 17 หรือมิได้ ปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ หรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งความของเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 51 เว้นแต่จะแสดงได้ว่ามีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพัน บาท (มาตรา 35) ผู้ใด ผู้ใด (1) โดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคำเท็จ หรือ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมา แสดง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรตามลักษณะนี้ หรือ (1) โดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคำเท็จ หรือ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมา แสดง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรตามลักษณะนี้ หรือ (2) โดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดทำนอง เดียวกัน หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรตามลักษณะนี้ ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองพัน บาทถึงสองแสนบาท (มาตรา 37) (2) โดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดทำนอง เดียวกัน หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรตามลักษณะนี้ ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองพัน บาทถึงสองแสนบาท (มาตรา 37) ความรับผิดเกี่ยวกับหักภาษี ณ ที่จ่าย

26 26 การขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 63 ภายใน 3 ปีนับแต่ การขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 63 ภายใน 3 ปีนับแต่ วันสุดท้ายของปีภาษีที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย วันสุดท้ายของปีภาษีที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย การขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย มาตรา 27 ตรี ให้ขอคืนภายใน 3 ปี นับแต่ การขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย มาตรา 27 ตรี ให้ขอคืนภายใน 3 ปี นับแต่ วันพ้นกำหนดเวลายื่นรายการ วันพ้นกำหนดเวลายื่นรายการ วันได้รับวินิจฉัยอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ วันได้รับวินิจฉัยอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ วันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุด วันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุด การขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

27 27 สิ่งจำเป็นในการศึกษาภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การไล่สายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การไล่สายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ประเภทเงินได้พึงประเมิน ประเภทเงินได้พึงประเมิน การยกเว้นภาษี โดยเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การยกเว้นภาษี โดยเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แนวคิดในการแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาทางภาษีอากร (การ วางแผนภาษีอากร) แนวคิดในการแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาทางภาษีอากร (การ วางแผนภาษีอากร)

28 28 การไล่สายเงินได้พึงประเมิน รายการบทบัญญัติ ความหมาย และบ่อเกิดเงินได้ ความหมาย และบ่อเกิดเงินได้ มาตรา 39 และ 41 รูปแบบของเงินได้พึงประเมิน รูปแบบของเงินได้พึงประเมิน มาตรา 39 แหล่งเงินได้พึงประเมินและหลักการ จัดเก็บภาษีเงินได้ แหล่งเงินได้พึงประเมินและหลักการ จัดเก็บภาษีเงินได้ มาตรา 41 ประเภทเงินได้พึงประเมิน ประเภทเงินได้พึงประเมิน มาตรา 40 การยกเว้นเงินได้พึงประเมิน การยกเว้นเงินได้พึงประเมิน มาตรา 42 กฎกรทรวง ฉบับที่ 126 การหักค่าใช้จ่าย การหักค่าใช้จ่าย มาตรา 42 ทวิ 42 ตรี (4)(5) พรฎ. (ฉ.11) (ฉ.165) การคำนวณภาษีเงินได้ การคำนวณภาษีเงินได้ มาตรา 48(1)(2) การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย มาตรา 50 และ 3 เตรส

29 29 การไล่สายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รายการบทบัญญัติ วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย มาตรา 50 และ 3 เตรส การออกหนังสือรับรองการหัก WT การออกหนังสือรับรองการหัก WT มาตรา 50 ทวิ ประกาศฯ (ฉบับที่ 62) อำนาจเจ้าพนักงานประเมินในการตรวจการ หัก WT อำนาจเจ้าพนักงานประเมินในการตรวจการ หัก WT มาตรา 51 และบทบัญญัติ ในหมวด 2 การนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย - กรณีทั่วไป - กรณีทั่วไป - การเบิกหักผลักส่งไว้ในฎีกาเบิกเงิน - การเบิกหักผลักส่งไว้ในฎีกาเบิกเงิน มาตรา 52 และมาตรา 59 มาตรา 53 ความรับผิดเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ดู ป.90/2541 ประกอบ) ความรับผิดเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ดู ป.90/2541 ประกอบ) มาตรา 54, 27 และบท กำหนดโทษ

30 30 การไล่สายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รายการบทบัญญัติ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายไม่เป็นเหตุเสื่อมสิทธิที่เจ้า พนักงานจะเรียกเก็บตามวิธีอื่น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายไม่เป็นเหตุเสื่อมสิทธิที่เจ้า พนักงานจะเรียกเก็บตามวิธีอื่น มาตรา 55 การยื่นรายการสรุปการจ่ายเงินได้และการหัก ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย การยื่นรายการสรุปการจ่ายเงินได้และการหัก ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย มาตรา 58 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ได้หักและนำส่งไว้แล้วให้ ถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ได้หักและนำส่งไว้แล้วให้ ถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษี มาตรา 60 (ดู ป.91/2542 ประกอบ) การขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย มาตรา 63 มาตรา 54 ความรับผิดเกี่ยวกับ WT มาตรา 54 ความรับผิดเกี่ยวกับ WT ร่วมรับผิดในจำนวนเงินภาษี มาตรา 54 ร่วมรับผิดในจำนวนเงินภาษี มาตรา 54 เงินเพิ่ม มาตรา 27 (ความรับผิดของเฉพาะผู้จ่ายเงินได้) เงินเพิ่ม มาตรา 27 (ความรับผิดของเฉพาะผู้จ่ายเงินได้) ความรับผิดทางอาญา มาตรา 35 – 37 ทวิ ความรับผิดทางอาญา มาตรา 35 – 37 ทวิ

31 31 พนักงาน มาตรา 40(1) - จ้างแรงงาน มาตรา 40(2) - รับทำงานให้ กรรมการ มาตรา 40(2) – หน้าที่/ ตำแหน่งงานที่ทำ ผู้ถือหุ้น มาตรา 40(4)(ข) – (ช) ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม – มาตรา 40(4)(ก) W.T. 15% เลือกเสีย PIT ตาม มาตรา 48(3) (Final Tax) Dr. - รายจ่ายCr. - รายได้ มาตรา 40(2) – เงินได้จากการรับทำงานให้ เช่น ค่านายหน้า มาตรา 40(3) – ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น มาตรา 40(4)(ก) – ดอกเบี้ย เงินได้ลักษณะทำนองเดียวกับดอกเบี้ย มาตรา 40(5)(ก) – ค่าเช่าทรัพย์สิน มาตรา 40(6) – เงินได้จากวิชาชีพอิสระ มาตรา 40(7) – เงินได้จากการรับเหมาที่ต้องจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญฯ มาตรา 40(8) – เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาห- กรรม การขนส่ง หรือการอื่นใดนอกจากที่ระบุใน (1) - (7) ประเภทเงินได้พึงประเมิน Capital Gain บริษัท

32 32 ประเภทเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ผู้มีเงินได้ (1) เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน (2) เงินได้เนื่องจากหน้าที่ตำแหน่งงานที่ทำ เงินได้เนื่องจากการรับทำงานให้ เงินได้เนื่องจากการรับทำงานให้ (3) ค่าแห่งลิขสิทธิ์ สิทธิอย่างอื่น (4) (ก) – (ช) = ผลได้จากทุน “Capital Gain” (5) (ก) ค่าเช่าทรัพย์สิน (6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ (Professional Fee) (7) การรับเหมา (Construction with supplies) (8) เงินได้จากการธุรกิจ (Business) การพาณิชย์ (Trade) การพาณิชย์ (Trade) การเกษตรกรรม (Agriculture) การเกษตรกรรม (Agriculture) การอุตสาหกรรม (Industrial) การอุตสาหกรรม (Industrial) การขนส่ง (Transportation) การขนส่ง (Transportation) การอื่นใด (Others) การอื่นใด (Others)ลูกจ้างกรรมการ ผู้รับจ้าง, พนักงานขาย เจ้าของ, ผู้มีสิทธิเก็บกิน ผู้รับผลประโยชน์ผู้ให้เช่าผู้ประกอบวิชาชีพอิสระผู้รับเหมาผู้ประกอบธุรกิจผู้ขายสินค้าเกษตรกรผู้ประกอบอุตสาหกรรมผู้รับจ้างขนส่ง ผู้มีเงินได้ ผู้มีเงินได้ …

33 33 ประเภทเงินได้พึงประเมิน มาตรา 40(1) เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน มาตรา 40(1) เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน มาตรา 40(2) เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ มาตรา 40(2) เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือเงินได้เนื่องจากการรับทำงานให้ มาตรา 40(3) ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น มาตรา 40(3) ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น มาตรา 40(4) เงินได้ที่เป็น มาตรา 40(4) เงินได้ที่เป็น (ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ ผลต่างระหว่างราคาจำหน่าย ตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือ นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกต่ำกว่าราคาไถ่ถอน (ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ ผลต่างระหว่างราคาจำหน่าย ตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือ นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกต่ำกว่าราคาไถ่ถอน เงินได้ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับดอกเบี้ย เงินได้ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับดอกเบี้ย ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ได้จากการให้กู้ยืมเงิน หรือจาก สิทธิเรียกร้องในหนี้ทุกชนิดไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ได้จากการให้กู้ยืมเงิน หรือจาก สิทธิเรียกร้องในหนี้ทุกชนิดไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม

34 34 ประเภทเงินได้พึงประเมิน มาตรา 40(4) เงินได้ที่เป็น มาตรา 40(4) เงินได้ที่เป็น (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของกำไร หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จาก บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลฯ (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของกำไร หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จาก บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลฯ (ค) โบนัสที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน (ค) โบนัสที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน (ง) ผลประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการลดทุน (ง) ผลประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการลดทุน (จ) ผลประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการเพิ่มทุน (จ) ผลประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการเพิ่มทุน (ฉ) ผลประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการควบ โอน หรือเลิกกิจการ (ฉ) ผลประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการควบ โอน หรือเลิกกิจการ (ช) ผลประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการโอนหลักทรัพย์ หรือตราสารฯ หุ้น หุ้นส่วน หุ้นกู้ พันธบัตร ตั๋วเงิน ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ เฉพาะส่วนที่ ราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน (ช) ผลประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการโอนหลักทรัพย์ หรือตราสารฯ หุ้น หุ้นส่วน หุ้นกู้ พันธบัตร ตั๋วเงิน ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ เฉพาะส่วนที่ ราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน มาตรา 40(5) เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้จาก มาตรา 40(5) เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้จาก (ก) การให้เช่าทรัพย์สิน (ก) การให้เช่าทรัพย์สิน (ข) การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน (ข) การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน (ค) การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน (ค) การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน

35 35 ประเภทเงินได้พึงประเมิน มาตรา 40(6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบ โรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม มาตรา 40(6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบ โรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม มาตรา 40(7) เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องจัดหาสัมภาระใน ส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ มาตรา 40(7) เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องจัดหาสัมภาระใน ส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ มาตรา 40(8) เงินได้จาก มาตรา 40(8) เงินได้จาก การธุรกิจ การธุรกิจ การพาณิชย์ การพาณิชย์ การเกษตร การเกษตร การอุตสาหกรรม การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขนส่ง การอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา 40(1) ถึง (7) แล้ว การอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา 40(1) ถึง (7) แล้ว

36 36 คำนวณหัก WT. เมื่อมีการจ่ายเงินได้ โดยถือตามเกณฑ์เงินสด คำนวณหัก WT. เมื่อมีการจ่ายเงินได้ โดยถือตามเกณฑ์เงินสด (Cash Basis) (Cash Basis) การจ่ายเงินได้เป็นเงินสด ธนาณัติ ดราฟต์ การจ่ายเงินได้เป็นเงินสด ธนาณัติ ดราฟต์ -เมื่อจ่ายเงินได้ การชำระด้วยบัตรเครดิต การชำระด้วยบัตรเครดิต – เมื่อออกหลักฐานการใช้บัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร การโอนเงินผ่านธนาคาร - เมื่อโอนเงินผ่านธนาคาร การจ่ายเงินได้เป็นทรัพย์สินหรือสิ่งของ (Things) การจ่ายเงินได้เป็นทรัพย์สินหรือสิ่งของ (Things) - เมื่อส่งมอบสิ่งของ การแลกเปลี่ยน (Barter) การแลกเปลี่ยน (Barter) - ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง การจ่ายเงินได้เป็นประโยชน์เพิ่ม (Fringe Benefit) การจ่ายเงินได้เป็นประโยชน์เพิ่ม (Fringe Benefit) - เมื่อจ่าย การหักกลบลบหนี้ การหักกลบลบหนี้ - ให้ถือว่าต่างฝ่ายต่างจ่ายเงินได้ การจ่ายเงินได้ด้วยเช็ค ตั๋วเงิน C/N การจ่ายเงินได้ด้วยเช็ค ตั๋วเงิน C/N - ตามวันที่ลงในเช็ค ตั๋วเงิน C/N เฉพาะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ให้คำนวณหัก WT. และเสีย SBT ในขณะจดทะเบียนฯ ข้อยกเว้น: เฉพาะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ให้คำนวณหัก WT. และเสีย SBT ในขณะจดทะเบียนฯ ข้อกำหนดเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

37 37 WT. และ VAT สำหรับการแลกเปลี่ยน รายการแลกเปลี่ยนผู้จ่ายเงินได้ผู้มีเงินได้ WT.VATWT.VAT สินค้า VAT แลกกับสินค้า VAT ไม่ต้องหัก ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เมื่อส่งมอบ สินค้า ไม่ต้องหัก ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เมื่อได้รับมอบ สินค้า สินค้า VAT กับบริการที่ ต้องเสีย VAT ต้องหักภาษี เงินได้ ณ ที่ จ่าย เมื่อส่งมอบ สินค้า ไม่ต้องหัก ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เมื่อส่งมอบ สินค้า สินค้า VAT กับบริการที่ ไม่ต้องเสีย VAT ต้องหักภาษี เงินได้ ณ ที่ จ่าย เมื่อส่งมอบ สินค้า ไม่ต้องหัก ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ไม่ต้องเสีย VAT

38 38 “ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แม้มิได้หักก็ต้องนำส่ง” “ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แม้มิได้หักก็ต้องนำส่ง” เมื่อได้นำส่ง WT. ที่ผู้จ่ายเงินได้มิได้หักไว้อาจเลือกปฏิบัติ ได้ดังนี้ เมื่อได้นำส่ง WT. ที่ผู้จ่ายเงินได้มิได้หักไว้อาจเลือกปฏิบัติ ได้ดังนี้ ตั้งผู้มีเงินได้เป็นลูกหนี้ไว้ แล้วออกใบแจ้งหนี้ พร้อมทั้งหนังสือ รับรองการหัก WT. ให้แก่ผู้มีเงินได้ ตั้งผู้มีเงินได้เป็นลูกหนี้ไว้ แล้วออกใบแจ้งหนี้ พร้อมทั้งหนังสือ รับรองการหัก WT. ให้แก่ผู้มีเงินได้ ออก WT. ให้แก่ผู้มีเงินได้ โดยออกให้จำกัดจำนวน หรือออกให้ ตลอดไป (ออกให้ทุกทอด) ออก WT. ให้แก่ผู้มีเงินได้ โดยออกให้จำกัดจำนวน หรือออกให้ ตลอดไป (ออกให้ทุกทอด) กรณีออก WT. ให้ทุกทอด และอัตรา WT. คงที่ ให้คำนวณโดย กรณีออก WT. ให้ทุกทอด และอัตรา WT. คงที่ ให้คำนวณโดย WT.ที่ออกให้ = เงินได้ที่จ่าย x อัตรา WT. (100 – อัตรา WT.) (100 – อัตรา WT.) ข้อกำหนดเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

39 39 ค่าภาษีอากรไม่ว่าประเภทใดๆ ที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้ ไม่ว่า จะออกกี่ทอด ให้ถือเป็นเงินได้ทุกทอด และให้ถือเป็นเงิน ได้พึงประเมินประเภท และปีภาษีเดียวกับเงินได้ที่ออกภาษีแทน ให้นั้น ค่าภาษีอากรไม่ว่าประเภทใดๆ ที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้ ไม่ว่า จะออกกี่ทอด ให้ถือเป็นเงินได้ทุกทอด และให้ถือเป็นเงิน ได้พึงประเมินประเภท และปีภาษีเดียวกับเงินได้ที่ออกภาษีแทน ให้นั้น การให้เป็นสินค้าหรือสิ่งของ หากผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่เสีย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้จ่ายเงินได้มิได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้นำค่า ภาษีมูลค่าเพิ่มมาถือรวมเป็นเงินได้เพื่อคำนวณหัก WT. ด้วย การให้เป็นสินค้าหรือสิ่งของ หากผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่เสีย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้จ่ายเงินได้มิได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้นำค่า ภาษีมูลค่าเพิ่มมาถือรวมเป็นเงินได้เพื่อคำนวณหัก WT. ด้วย เงินได้เกิดขึ้นในปี 25x1 แม้จะออกภาษีให้ในปีอื่น ก็ให้ถือเป็นเงิน ได้พึงประเมินของปี 25x1 จึงต้องหัก WT. นำส่งไม่เกิน 7 ม.ค. 25x2 เงินได้เกิดขึ้นในปี 25x1 แม้จะออกภาษีให้ในปีอื่น ก็ให้ถือเป็นเงิน ได้พึงประเมินของปี 25x1 จึงต้องหัก WT. นำส่งไม่เกิน 7 ม.ค. 25x2 ข้อกำหนดเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

40 40 ค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายออกแทนให้ 25x0 Exp. ออกภาษีเงินได้แทนผู้มีเงินได้ 25x1 เป็นเงินได้ในปี25x0 นาย ก.มีเงินได้ จากการให้เช่าทรัพย์สิน ผู้จ่ายเงินได้ออกภาษีโรงเรือนฯ แทนนาย ก. ต้องหัก WT. และนำส่ง ไม่เกินวันที่ 7 ม.ค. 25x1 ป.7/2529

41 41 การจ่ายเงินได้โดยตั้งตัวแทนจ่าย เช่น Shipping, การจ่ายเงินได้โดยตั้งตัวแทนจ่าย เช่น Shipping, Freight Forwarder Freight Forwarder หากการจ่ายเงินได้นั้น ตัวการมีหน้าที่ต้องหัก WT. ให้ตัวแทนหัก WT. แทนตัวการ หากการจ่ายเงินได้นั้น ตัวการมีหน้าที่ต้องหัก WT. ให้ตัวแทนหัก WT. แทนตัวการ การออกหนังสือรับรองการหัก WT. ให้ใช้แบบหนังสือรับรองของ ตัวแทน โดยให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำ ตัวผู้เสียภาษีอากรของ ตัวการด้วย การออกหนังสือรับรองการหัก WT. ให้ใช้แบบหนังสือรับรองของ ตัวแทน โดยให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำ ตัวผู้เสียภาษีอากรของ ตัวการด้วย การนำส่ง WT. แทนตัวการ ให้ตัวแทนกรอกแบบนำส่งภาษีเป็นราย ตัวการ แต่ในช่องผู้จ่ายเงินให้ใส่ชื่อตัวแทน การนำส่ง WT. แทนตัวการ ให้ตัวแทนกรอกแบบนำส่งภาษีเป็นราย ตัวการ แต่ในช่องผู้จ่ายเงินให้ใส่ชื่อตัวแทน ข้อกำหนดเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตัวการมีหน้าที่เกี่ยวกับ WT. โดยประการใด ตัวแทนย่อมมี หน้าที่เกี่ยวกับ WT. โดยประการนั้น

42 42 บริษัท A. จำกัด ส่วนราชการ บริษัท B. จำกัด จ่ายเงินได้โดยตรง สัญญาว่าจ้าง WT1%, VAT Subcontract WT 3%, VAT ตัวการมีหน้าที่เกี่ยวกับ WT. โดยประการใด ตัวแทนย่อมมีหน้าที่เกี่ยวกับ WT. โดยประการนั้น ตัวแทนย่อมมีหน้าที่เกี่ยวกับ WT. โดยประการนั้น บริษัท X. จำกัด เมื่อส่วนราชการหรือบริษัท X. จำกัด จ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ บริษัท B. จำกัด ตามหนังสือโอนสิทธิการรับเงินที่บริษัท A. จำกัด ออกให้ บริษัท B. ต้องออกใบกำกับภาษีให้แก่บริษัท A. และบริษัท A. ต้องออก บริษัท B. ต้องออกใบกำกับภาษีให้แก่บริษัท A. และบริษัท A. ต้องออก ใบกำกับภาษีให้แก่ส่วนราชการหรือบริษัท X. ใบกำกับภาษีให้แก่ส่วนราชการหรือบริษัท X. ส่วนราชการหรือบริษัท X. ต้องหัก WT. จากบริษัท A และบริษัท A. ต้อง ส่วนราชการหรือบริษัท X. ต้องหัก WT. จากบริษัท A และบริษัท A. ต้อง หัก WT. จากบริษัท B. หัก WT. จากบริษัท B.

43 43 การจ่ายค่าบริการให้กับธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ หรือเครดิตฟองซิเอร์ โดยจ่ายผ่านระบบการหักเงิน จากบัญชีธนาคารของผู้จ่ายเงิน การจ่ายค่าบริการให้กับธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ หรือเครดิตฟองซิเอร์ โดยจ่ายผ่านระบบการหักเงิน จากบัญชีธนาคารของผู้จ่ายเงิน ผู้จ่ายเงินอาจแต่งตั้งให้ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นตัวแทนในการหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ลงลายมือชื่อ ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่าย และชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แทนผู้จ่ายเงิน ผู้จ่ายเงินอาจแต่งตั้งให้ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นตัวแทนในการหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ลงลายมือชื่อ ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่าย และชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แทนผู้จ่ายเงิน ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายและ ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในนามของผู้จ่ายเงิน ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายและ ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในนามของผู้จ่ายเงิน ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอาจเป็นตัวแทนเพื่อดำเนินการหักภาษีเงินได้ ณ ที่ จ่าย แทนผู้จ่ายเงินตัวการหลายตัวการได้ ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอาจเป็นตัวแทนเพื่อดำเนินการหักภาษีเงินได้ ณ ที่ จ่าย แทนผู้จ่ายเงินตัวการหลายตัวการได้ ข้อกำหนดเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

44 44 ผู้จ่ายเงินไม่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่าย ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้จ่ายเงินไม่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่าย ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไม่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็น รายฉบับทุกครั้งที่จ่ายเงิน แต่ต้องจัดทำรายละเอียดรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อเป็นหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไม่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็น รายฉบับทุกครั้งที่จ่ายเงิน แต่ต้องจัดทำรายละเอียดรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อเป็นหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย เมื่อดำเนินการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แทนผู้จ่ายเงินแล้ว ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายต้องระบุข้อความเพิ่มเติมในใบกำกับภาษีของค่าธรรมเนียมหรือ ค่าบริการว่า “ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ดำเนินการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 เป็นจำนวนเงิน … บาท แทนผู้จ่ายเงินแล้ว และจะ ดำเนินการนำส่งภาษีดังกล่าวต่อกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือน ถัดไป ” เมื่อดำเนินการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แทนผู้จ่ายเงินแล้ว ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายต้องระบุข้อความเพิ่มเติมในใบกำกับภาษีของค่าธรรมเนียมหรือ ค่าบริการว่า “ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ดำเนินการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 เป็นจำนวนเงิน … บาท แทนผู้จ่ายเงินแล้ว และจะ ดำเนินการนำส่งภาษีดังกล่าวต่อกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือน ถัดไป ” ธนาคารหรือบริษัทจะต้องจัดให้มีการ SCAN หรือพิมพ์ลายมือชื่อผู้รับ มอบอำนาจในใบกำกับภาษีดังกล่าวด้วย ธนาคารหรือบริษัทจะต้องจัดให้มีการ SCAN หรือพิมพ์ลายมือชื่อผู้รับ มอบอำนาจในใบกำกับภาษีดังกล่าวด้วย ข้อกำหนดเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

45 45 รายละเอียดรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รายละเอียดรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คำว่า “รายละเอียดรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน…พ.ศ. ….” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด คำว่า “รายละเอียดรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน…พ.ศ. ….” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของธนาคารหรือบริษัทผู้ถูก หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยมีข้อความว่า “ในฐานะผู้กระทำการแทนผู้จ่ายเงิน ได้ตามรายชื่อที่ระบุไว้ในเอกสารนี้” ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของธนาคารหรือบริษัทผู้ถูก หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยมีข้อความว่า “ในฐานะผู้กระทำการแทนผู้จ่ายเงิน ได้ตามรายชื่อที่ระบุไว้ในเอกสารนี้” ประเภทเงินได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต หรือค่าธรรมเนียม ในการโอนเงินทางโทรเลข ประเภทเงินได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต หรือค่าธรรมเนียม ในการโอนเงินทางโทรเลข ชื่อ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงิน ซึ่งเป็นตัวการหลาย ตัวการ จำนวนเงินที่จ่าย และจำนวนภาษีที่หักไว้ ชื่อ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงิน ซึ่งเป็นตัวการหลาย ตัวการ จำนวนเงินที่จ่าย และจำนวนภาษีที่หักไว้ ลายมือชื่อผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ลายมือชื่อผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ข้อกำหนดเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

46 46 การจ่ายเงินได้ที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส การจ่ายเงินได้ที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส โดยทั่วไปต้องมีจำนวนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ผู้จ่ายเงินได้จึงจะมี หน้าที่ต้องหัก WT. โดยทั่วไปต้องมีจำนวนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ผู้จ่ายเงินได้จึงจะมี หน้าที่ต้องหัก WT. การจ่ายเงินได้ตามสัญญาระยะยาว ให้คำนวณหัก WT. เมื่อจำนวนเงิน ได้ที่จ่ายสะสมรวมกันถึง 1,000 บาท การจ่ายเงินได้ตามสัญญาระยะยาว ให้คำนวณหัก WT. เมื่อจำนวนเงิน ได้ที่จ่ายสะสมรวมกันถึง 1,000 บาท การจ่ายเงินได้ที่มิใช่กรณีตามสัญญาระยะยาว หากเงินได้ที่จ่ายมีจำนวน รวมกันหลายรายการถึง 1,000 บาท ให้คำนวณหัก WT. เมื่อทั้งจำนวน การจ่ายเงินได้ที่มิใช่กรณีตามสัญญาระยะยาว หากเงินได้ที่จ่ายมีจำนวน รวมกันหลายรายการถึง 1,000 บาท ให้คำนวณหัก WT. เมื่อทั้งจำนวน ข้อกำหนดเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

47 47 บทบัญญัติเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ทุกบทบัญญัติเป็นกรณีที่กฎหมายวางข้อกำหนดเกี่ยวกับ ประเด็นการหัก WT. กรณีดังต่อไปนี้ ทุกบทบัญญัติเป็นกรณีที่กฎหมายวางข้อกำหนดเกี่ยวกับ ประเด็นการหัก WT. กรณีดังต่อไปนี้ ผู้จ่ายเงินได้ ผู้จ่ายเงินได้ ประเภทเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ประเภทเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้มีเงินได้ที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้มีเงินได้ที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราการหักภาษี ณ ที่จ่าย หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราการหักภาษี ณ ที่จ่าย สรุปความได้เป็นว่า สรุปความได้เป็นว่า ใคร ใคร จ่ายเงินได้ประเภทใด จ่ายเงินได้ประเภทใด ให้แก่ใคร ให้แก่ใคร ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายอย่างไร ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายอย่างไร

48 48 WT. ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร WT. ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร (1) WT. สำหรับเงินได้ตาม ม. 40(1)(2) (1) WT. สำหรับเงินได้ตาม ม. 40(1)(2) สำหรับเงินได้ตามมาตรา 40(1) และ (2) ทั่วไป สำหรับเงินได้ตามมาตรา 40(1) และ (2) ทั่วไป สำหรับเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน สำหรับเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน สำหรับเงินได้ตามมาตรา 40(2) ที่ผู้รับมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย สำหรับเงินได้ตามมาตรา 40(2) ที่ผู้รับมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย (2) WT. สำหรับเงินได้ตาม ม.40(3)(4) (2) WT. สำหรับเงินได้ตาม ม.40(3)(4) ทั้งกรณีผู้รับเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยไทยและมิได้อยู่ในประเทศไทย ทั้งกรณีผู้รับเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยไทยและมิได้อยู่ในประเทศไทย (3) WT. สำหรับเงินได้ตาม ม.40(5)(6) (3) WT. สำหรับเงินได้ตาม ม.40(5)(6) เฉพาะที่จ่ายให้แก่ผู้รับที่มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย เฉพาะที่จ่ายให้แก่ผู้รับที่มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย (4) WT. สำหรับเงินได้ตาม ม. 40(5)(6)(7)(8) (4) WT. สำหรับเงินได้ตาม ม. 40(5)(6)(7)(8) เฉพาะกรณีผู้จ่ายเงินได้ที่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เฉพาะกรณีผู้จ่ายเงินได้ที่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (5)(6) WT. สำหรับค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ (5)(6) WT. สำหรับค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย

49 49 ผู้จ่ายเงินได้ที่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 มาตรา 50 สำหรับเงินได้พึงประเมินผู้จ่ายเงินได้ (1) มาตรา 40(1)(2) บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือ คณะบุคคล (2) มาตรา 40(3)(4) เช่นเดียวกับมาตรา 50(1) (3) มาตรา 40(5)(6) เช่นเดียวกับมาตรา 50(1) (4) มาตรา 40(5)(6)(7) (8) รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น (5) มาตรา 40(8) เฉพาะ เงินได้จากการขาย อสังหาริมทรัพย์ เช่นเดียวกับมาตรา 50(1) (6) เช่นเดียวกับ (5) ผู้จำหน่าย จ่าย โอนอสังหาริมทรัพย์

50 50 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา บุคคลธรรมดา ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล กรณีสามีภริยามีเงินได้ร่วมกัน โดยความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ ตลอดปีภาษี ให้ถือว่าเงินได้ดังกล่าวเป็นเงินได้ของคณะบุคคลที่ มิใช่นิติบุคคล (ข้อ 2 วรรคสอง ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 150)) กรณีสามีภริยามีเงินได้ร่วมกัน โดยความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ ตลอดปีภาษี ให้ถือว่าเงินได้ดังกล่าวเป็นเงินได้ของคณะบุคคลที่ มิใช่นิติบุคคล (ข้อ 2 วรรคสอง ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 150)) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย

51 51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย รายการบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้มีเงินได้ ประกอบกิจการในประเทศไทยมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย กฎหมาย พิเศษ กฎหมาย พิเศษ มาตรา 69 ทวิ กรณีผู้จ่ายเงิน ได้ที่เป็นส่วนราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ 1% มาตรา 69 ตรี จ่ายเงินได้ค่า ซื้ออสังหาริมทรัพย์ 1% มาตรา 70 กฎหมาย ทั่วไป กฎหมาย ทั่วไป มาตรา 3 เตรส มาตรา 3 เตรส เฉพาะกรณี เงินได้ตามมาตรา 40(8) บาง กรณี เช่น รางวัลจากการ ประกวด แข่งขัน ชิงโชค ฯลฯ

52 52 รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล กทม. เมืองพัทยา อบต. อบจ. ใช่ จ่ายเงินได้ตามมาตรา 40(1) - (4) ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสีย PIT หัก WT ตามมาตรา 50 (1) และ (2) ไม่ใช่ ใช่ จ่ายเงินได้ตามมาตรา 40(5) - (6) ให้แก่ผู้มีหน้าที่ เสีย PIT ที่มิได้อยู่ในไทย หัก WT ตามมาตรา 50(3) ไม่ใช่ ใช่ จ่ายเงินได้ตามมาตรา 40(5) - (8) ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสีย PIT หัก WT ตามมาตรา 50(4) ไม่ใช่ ใช่ จ่ายเงินได้ตามมาตรา 40(2) - (8) ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสีย CIT หัก WT ตามมาตรา 69 ทวิ

53 53 ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ตาม ม. 70 แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินได้ ไม่ว่า จะเป็นบุคคลใดๆ ทั้งในภาคร้ฐ และ ภาคเอกชน จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(2)-(6) จากหรือในประเทศไทย บริษัทหรือห้างฯ นิติ บุคคลต่างประเทศ มิได้ประกอบกิจการ ในประเทศไทย ผู้จ่ายเงินได้คำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา - 15% สำหรับเงินได้ทุกประเภทเว้น แต่เงินปันผล - 10% สำหรับเงินได้ที่เป็นเงินปันผล

54 54 เป็นกรณีที่กฎหมายให้อำนาจอธิบดีกรมสรรพากรในอันที่จะ กำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้ที่ไม่มีหน้าที่ต้องหัก WT ตามมาตรา 50, มาตรา 69 ทวิ, และมาตรา 69 ตรี ให้เป็นผู้มีหน้าที่หัก WT ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กำหนดโดย กฎกระทรวง เป็นกรณีที่กฎหมายให้อำนาจอธิบดีกรมสรรพากรในอันที่จะ กำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้ที่ไม่มีหน้าที่ต้องหัก WT ตามมาตรา 50, มาตรา 69 ทวิ, และมาตรา 69 ตรี ให้เป็นผู้มีหน้าที่หัก WT ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กำหนดโดย กฎกระทรวง กฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522) กฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522) ดูคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ดูคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 WT. ตาม ม. 3 เตรส

55 55 WT. ตาม ม. 3 เตรส มาตรา 3 เตรส กฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522) แก้ไขโดย ฉบับที่ 229, 234 และ 238) คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 (แก้ไขโดย ท.ป. 101/2544,104/2544 และ 111/2545)

56 56 เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40(1) เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40(1) จ่ายเป็นประจำ เช่น จ่ายเป็นประจำ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ เป็นต้น เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ เป็นต้น จ่ายเป็นกรณีพิเศษ เช่น จ่ายเป็นกรณีพิเศษ เช่น โบนัส เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ บำเหน็จ เบี้ยหวัด ค่าล่วงเวลา ค่าภาษี เงินได้ที่ผู้จ่ายเงินได้ออกแทนให้ เป็นต้น โบนัส เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ บำเหน็จ เบี้ยหวัด ค่าล่วงเวลา ค่าภาษี เงินได้ที่ผู้จ่ายเงินได้ออกแทนให้ เป็นต้น ประโยชน์เพิ่มอย่างอื่น เช่น ประโยชน์เพิ่มอย่างอื่น เช่น ค่าเช่าบ้าน เครื่องแบบ ค่ารักษาพยาบาล การได้อยู่บ้านของ นายจ้างโดยไม่เสียค่าเช่า (ดู ป.23/2533) เงินที่นายจ้างจ่ายชำระ หนี้แทนลูกจ้าง เป็นต้น ค่าเช่าบ้าน เครื่องแบบ ค่ารักษาพยาบาล การได้อยู่บ้านของ นายจ้างโดยไม่เสียค่าเช่า (ดู ป.23/2533) เงินที่นายจ้างจ่ายชำระ หนี้แทนลูกจ้าง เป็นต้น เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจากการจ้าง แรงงาน เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจากการจ้าง แรงงาน ค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้ (ดู ป.7/2528) ค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้ (ดู ป.7/2528) ประเภทเงินได้พึงประเมิน

57 57 รายการยกเว้นสำหรับเงินชดเชยตาม กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎกระทรวง (ฉบับที่ 126) ข้อ 2 (51) กฎกระทรวง (ฉบับที่ 126) ข้อ 2 (51) ค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและ ค่าชดเชยที่พนักงานได้รับตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจ สัมพันธ์ แต่ไม่รวมถึงค่าชดเชยที่ลูกจ้างหรือพนักงานได้รับเพราะเหตุ เกษียณอายุหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง ทั้งนี้ เฉพาะค่าชดเชยส่วนที่ไม่เกิน ค่าจ้างหรือเงินเดือนค่าจ้างของการทำงานสามร้อยวันสุดท้ายแต่ไม่เกิน สามแสนบาท ค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและ ค่าชดเชยที่พนักงานได้รับตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจ สัมพันธ์ แต่ไม่รวมถึงค่าชดเชยที่ลูกจ้างหรือพนักงานได้รับเพราะเหตุ เกษียณอายุหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง ทั้งนี้ เฉพาะค่าชดเชยส่วนที่ไม่เกิน ค่าจ้างหรือเงินเดือนค่าจ้างของการทำงานสามร้อยวันสุดท้ายแต่ไม่เกิน สามแสนบาท

58 58 Stock Option ต้องเป็นเงินได้เนื่องจากหน้าที่งานที่ทำ ได้แก่ เงินได้พึง ประเมินจากเนื่องการจ้างแรงงาน หรือเงินได้เนื่องจากหน้าที่ หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้ ตามมาตรา 40(1) หรือ (2) ต้องเป็นเงินได้เนื่องจากหน้าที่งานที่ทำ ได้แก่ เงินได้พึง ประเมินจากเนื่องการจ้างแรงงาน หรือเงินได้เนื่องจากหน้าที่ หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้ ตามมาตรา 40(1) หรือ (2) ดูคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 28/2538 เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การเสียภาษีในกรณีได้รับแจก หุ้น หรือได้ซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามข้อตกลง พิเศษ ดูคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 28/2538 เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การเสียภาษีในกรณีได้รับแจก หุ้น หรือได้ซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามข้อตกลง พิเศษ

59 59 ได้รับแจกหุ้น หรือได้ซื้อหุ้นในราคา ที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามข้อตกลงพิเศษ (Stock Option) ไม่ถือเป็นเงินได้ ใช่ ไม่ใช่ เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นเดิม ถือเป็นเงินได้เนื่องจาก หน้าที่งานที่ทำตาม มาตรา 40(1)หรือ(2) ใช่ ไม่ใช่ เป็นพนักงานหรือ กรรมการ ถือเป็นเงินได้เนื่องจาก กิจการที่ทำตาม มาตรา 40(8) ใช่ ได้รับจากการเล่นเกมส์หรือ จากการให้โดยเสน่หา ไม่ถือเป็นเงินได้เพราะ เป็นเพียงการลงทุน ใช่ เนื่องจากการซื้อขายกัน โดยสุจริตเปิดเผย ไม่ใช่

60 60 Member Fee, Fees Golf Club, Sport Club Entertainment Club ตกเป็นกรรมสิทธิ์โดย เด็ดขาดของกรรมการ, ที่ปรึกษาหรือพนักงาน นำไปใช้เพื่อการรับรอง ถือเป็นรายจ่าย ต้องห้าม (Non Deductible) ตาม ม.65ตรี (3) ค่ารับรองโดย เฉลี่ยเป็นรายปี ตามอายุสมาชิก Y YN N 1. ถือเป็นเงินได้ของผู้รับ 2. Input Tax ต้องห้าม นำไปใช้เพื่อการรับรอง กรณีนำไปใช้ใน กิจการไม่ต้องห้าม ม.65ตรี พิจารณา เป็นรายกรณี YN 1. ไม่ถือเป็นเงินได้ของผู้รับ 2. Input Tax ต้องห้าม ค่ารับรองโดย เฉลี่ยเป็นรายปี ตามอายุสมาชิก ป.56/2538

61 61 รายการเงินได้ส่วนที่เป็นสวัสดิการ ซึ่งได้รับยกเว้น สำหรับเงินได้ตามมาตรา 40(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือค่าพาหนะซึ่งลูกจ้าง หรือผู้รับหน้าที่หรือตำแหน่งงาน หรือผู้รับทำงานให้ได้จ่ายไปโดยสุจริตตามความจำเป็น เฉพาะในการที่ ต้องปฏิบัติการตามหน้าที่ของตน และได้จ่ายไปทั้งหมดในการนั้น ตาม มาตรา 42(1) (ดู ป.59/2538) ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือค่าพาหนะซึ่งลูกจ้าง หรือผู้รับหน้าที่หรือตำแหน่งงาน หรือผู้รับทำงานให้ได้จ่ายไปโดยสุจริตตามความจำเป็น เฉพาะในการที่ ต้องปฏิบัติการตามหน้าที่ของตน และได้จ่ายไปทั้งหมดในการนั้น ตาม มาตรา 42(1) (ดู ป.59/2538) ค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามอัตราที่รัฐบาลกำหนดไว้ โดยพระ ราชกฤษฎีกาว่าด้วยอัตราค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ซึ่งใน ปัจจุบันได้แก่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ พ.ศ.2526 ตามมาตรา 42(2) ค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามอัตราที่รัฐบาลกำหนดไว้ โดยพระ ราชกฤษฎีกาว่าด้วยอัตราค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ซึ่งใน ปัจจุบันได้แก่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ พ.ศ.2526 ตามมาตรา 42(2)

62 62 รายการเงินได้ส่วนที่เป็นสวัสดิการ ซึ่งได้รับยกเว้น สำหรับเงินได้ตามมาตรา 40(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือค่าพาหนะเดินทาง (ต่อ) ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือค่าพาหนะเดินทาง (ต่อ) เงินค่าเดินทางซึ่งนายจ้างจ่ายให้ลูกจ้าง เฉพาะส่วนที่ลูกจ้างได้จ่าย ทั้งหมด โดยจำเป็นเพื่อการเดินทางจากต่างถิ่นในการเข้ารับงานใน ครั้งแรก หรือในการกลับถิ่นเดิมเมื่อการจ้างได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ ข้อยกเว้นนี้มิให้รวมถึงเงินค่าเดินทางที่ลูกจ้างได้รับในการกลับถิ่นเดิม และในการเข้ารับงานของนายจ้างเดิมภายใน 365 วันนับแต่วันที่การ จ้างครั้งก่อนได้สิ้นสุดลง ตามมาตรา 42(3) เงินค่าเดินทางซึ่งนายจ้างจ่ายให้ลูกจ้าง เฉพาะส่วนที่ลูกจ้างได้จ่าย ทั้งหมด โดยจำเป็นเพื่อการเดินทางจากต่างถิ่นในการเข้ารับงานใน ครั้งแรก หรือในการกลับถิ่นเดิมเมื่อการจ้างได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ ข้อยกเว้นนี้มิให้รวมถึงเงินค่าเดินทางที่ลูกจ้างได้รับในการกลับถิ่นเดิม และในการเข้ารับงานของนายจ้างเดิมภายใน 365 วันนับแต่วันที่การ จ้างครั้งก่อนได้สิ้นสุดลง ตามมาตรา 42(3)

63 63 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ใช่ ไม่ใช่ ได้รับยกเว้นตามมาตรา 42(2) และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.59/2538 ใช่ ไม่ใช่ เป็นการเหมาตาม อัตราที่รัฐบาลกำหนด ได้รับยกเว้นตามมาตรา 42(1) ตามที่จ่ายจริงในการปฏิบัติงาน และได้จ่ายทั้งหมดในการนั้น ใช่ ไม่ใช่ ได้รับยกเว้นตามมาตรา 42(3) จ่ายทั้งหมด โดยจำเป็นในการ เข้ารับงานครั้งแรกและกลับถิ่น เมื่อการจ้างงานสิ้นสุดลง ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี

64 64 คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.59/2538 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางเป็นการเหมาที่ลูกจ้างหรือผู้มีหน้าที่หรือ ตำแหน่งงาน หรือผู้รับทำงานให้ ได้รับเนื่องจากการเดินทางไป ปฏิบัติงานตามหน้าที่ในหรือต่างประเทศเป็นครั้งคราว ให้ได้รับ ยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถ้า... ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางเป็นการเหมาที่ลูกจ้างหรือผู้มีหน้าที่หรือ ตำแหน่งงาน หรือผู้รับทำงานให้ ได้รับเนื่องจากการเดินทางไป ปฏิบัติงานตามหน้าที่ในหรือต่างประเทศเป็นครั้งคราว ให้ได้รับ ยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถ้า... เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในอัตราไม่เกินอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงสูงสุดที่ทางราชการ กำหนดจ่ายให้แก่ข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการ ในประเทศหรือต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ตาม หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย ให้ถือว่าค่าเบี้ยเลี้ยงดังกล่าว เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงซึ่งบุคคลดังกล่าวได้จ่ายไปโดยสุจริตตามความจำเป็น เฉพาะในการที่ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนและได้จ่ายไปทั้งหมดใน การนั้น โดยไม่ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินมาพิสูจน์ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในอัตราไม่เกินอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงสูงสุดที่ทางราชการ กำหนดจ่ายให้แก่ข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการ ในประเทศหรือต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ตาม หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย ให้ถือว่าค่าเบี้ยเลี้ยงดังกล่าว เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงซึ่งบุคคลดังกล่าวได้จ่ายไปโดยสุจริตตามความจำเป็น เฉพาะในการที่ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนและได้จ่ายไปทั้งหมดใน การนั้น โดยไม่ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินมาพิสูจน์ ส่วนที่เกินกว่าอัตราที่รัฐบาลกำหนดให้ถือเป็นเงินได้ของผู้มีเงินได้ ส่วนที่เกินกว่าอัตราที่รัฐบาลกำหนดให้ถือเป็นเงินได้ของผู้มีเงินได้ ต้องมีหลักฐานการได้รับอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติงานนอกสำนักงาน หรือนอกสถานที่จากนายจ้างหรือผู้จ่ายเงินได้ โดยต้องระบุลักษณะงานที่ ทำและระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามหน้าที่แล้วแต่กรณีด้วย ต้องมีหลักฐานการได้รับอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติงานนอกสำนักงาน หรือนอกสถานที่จากนายจ้างหรือผู้จ่ายเงินได้ โดยต้องระบุลักษณะงานที่ ทำและระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามหน้าที่แล้วแต่กรณีด้วย

65 65 รายการเงินได้ส่วนที่เป็นสวัสดิการ ซึ่งได้รับ ยกเว้นสำหรับเงินได้ประเภทที่ 1 มาตรา 42(5) มาตรา 42(5) เงินเพิ่มพิเศษประจำตำแหน่ง และเงินค่าเช่าบ้าน หรือบ้านที่ให้อยู่โดย ไม่ต้องเสียค่าเช่า สำหรับข้าราชการสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยใน ต่างประเทศ เงินเพิ่มพิเศษประจำตำแหน่ง และเงินค่าเช่าบ้าน หรือบ้านที่ให้อยู่โดย ไม่ต้องเสียค่าเช่า สำหรับข้าราชการสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยใน ต่างประเทศ มาตรา 42(7) มาตรา 42(7) เบี้ยประชุมกรรมาธิการหรือกรรมการ เบี้ยประชุมกรรมาธิการหรือกรรมการ ค่าสอน ค่าสอบที่ทางราชการหรือสถานศึกษาของทางราชการจ่ายให้ ค่าสอน ค่าสอบที่ทางราชการหรือสถานศึกษาของทางราชการจ่ายให้ มาตรา 42(12) มาตรา 42(12) บำนาญพิเศษ บำเหน็จพิเศษ บำนาญพิเศษ บำเหน็จพิเศษ บำนาญตกทอด หรือบำเหน็จตกทอด บำนาญตกทอด หรือบำเหน็จตกทอด

66 66 รายการเงินได้ส่วนที่เป็นสวัสดิการ ซึ่งได้รับ ยกเว้นสำหรับเงินได้ประเภทที่ 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(64) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(64) บำเหน็จดำรงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. บำเหน็จดำรงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(73) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(73) เงินที่มีลักษณะเดียวกับบำเหน็จดำรงชีพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ บำนาญข้าราชการและกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ ซึ่งพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พนักงานการรถไฟ แห่งประเทศไทย และพนักงานธนาคารออมสินได้รับ โดยมีอัตราและ วิธีการคำนวณเช่นเดียวกับบำเหน็จดำรงชีพตามกฎหมายว่าด้วย บำเหน็จบำนาญข้าราชการและกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค เป็นต้นไป เงินที่มีลักษณะเดียวกับบำเหน็จดำรงชีพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ บำนาญข้าราชการและกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ ซึ่งพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พนักงานการรถไฟ แห่งประเทศไทย และพนักงานธนาคารออมสินได้รับ โดยมีอัตราและ วิธีการคำนวณเช่นเดียวกับบำเหน็จดำรงชีพตามกฎหมายว่าด้วย บำเหน็จบำนาญข้าราชการและกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค เป็นต้นไป

67 67 รายการเงินได้ส่วนที่เป็นสวัสดิการ ซึ่งได้รับยกเว้น สำหรับเงินได้ตามมาตรา 40(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(6) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(6) เงินได้ที่ทางราชการจ่ายให้เป็นเงินค่าเช่าบ้านหรือเงินที่คำนวณได้จาก มูลค่าของการได้อยู่บ้านที่ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินช่วยการศึกษา บุตร เงินช่วย เหลือบุตรเงินค่าเบี้ยกันดาร เงินยังชีพ หรือเงินค่าอาหาร ทำการนอกเวลา เงินได้ที่ทางราชการจ่ายให้เป็นเงินค่าเช่าบ้านหรือเงินที่คำนวณได้จาก มูลค่าของการได้อยู่บ้านที่ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินช่วยการศึกษา บุตร เงินช่วย เหลือบุตรเงินค่าเบี้ยกันดาร เงินยังชีพ หรือเงินค่าอาหาร ทำการนอกเวลา กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(8) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(8) เงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับจากรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล เท่าที่ผู้มีเงินได้ได้จ่ายไปโดยสุจริตตามความเป็นจริง หรือ เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่รัฐวิสาหกิจดังกล่าวให้ อยู่โดยไม่ต้องเสียค่าเช่า และรัฐวิสาหกิจผู้จ่ายเงินมิได้ออกค่าภาษีเงิน ได้สำหรับเงินได้จำนวนดังกล่าวให้ เงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับจากรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล เท่าที่ผู้มีเงินได้ได้จ่ายไปโดยสุจริตตามความเป็นจริง หรือ เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่รัฐวิสาหกิจดังกล่าวให้ อยู่โดยไม่ต้องเสียค่าเช่า และรัฐวิสาหกิจผู้จ่ายเงินมิได้ออกค่าภาษีเงิน ได้สำหรับเงินได้จำนวนดังกล่าวให้

68 68 รายการเงินได้ส่วนที่เป็นสวัสดิการ ซึ่งได้รับยกเว้น สำหรับเงินได้ตามมาตรา 40(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(9) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(9) เงินช่วยการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือบุตร เงินค่าเบี้ยกันดารหรือเงินยัง ชีพ ที่ได้รับจากรัฐวิสาหกิจซึ่งมิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใน อัตราเดียวกับที่ทางราชการจ่ายให้แก่ข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจผู้ จ่ายเงินมิได้ออกค่าภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จำนวนดังกล่าวให้ เงินช่วยการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือบุตร เงินค่าเบี้ยกันดารหรือเงินยัง ชีพ ที่ได้รับจากรัฐวิสาหกิจซึ่งมิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใน อัตราเดียวกับที่ทางราชการจ่ายให้แก่ข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจผู้ จ่ายเงินมิได้ออกค่าภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จำนวนดังกล่าวให้ กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(51) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(51) ค่าชดเชยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วย พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ แต่ไม่รวมถึงค่าชดเชยเพราะเหตุเกษียณ อายุหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง ทั้งนี้ เฉพาะค่าชดเชยส่วนที่ไม่เกินค่าจ้าง หรือเงินเดือนค่าจ้างของการทำงานสามร้อยวันสุดท้าย แต่ไม่เกินสาม แสนบาท ค่าชดเชยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วย พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ แต่ไม่รวมถึงค่าชดเชยเพราะเหตุเกษียณ อายุหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง ทั้งนี้ เฉพาะค่าชดเชยส่วนที่ไม่เกินค่าจ้าง หรือเงินเดือนค่าจ้างของการทำงานสามร้อยวันสุดท้าย แต่ไม่เกินสาม แสนบาท

69 69 รายการเงินได้ส่วนที่เป็นสวัสดิการ ซึ่งได้รับ ยกเว้นสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40(1) มาตรา 42(25) มาตรา 42(25) เงินประโยชน์ทดแทนที่ได้รับจากกองทุนประกัน สังคม ตามกฎหมายว่า ด้วยการประกันสังคม เงินประโยชน์ทดแทนที่ได้รับจากกองทุนประกัน สังคม ตามกฎหมายว่า ด้วยการประกันสังคม กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(35) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(35) เงินได้เท่าที่ลูกจ้างจ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตาม กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของ ค่าจ้างเฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 290,000 บาท สำหรับปีภาษีนั้น เงินได้เท่าที่ลูกจ้างจ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตาม กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของ ค่าจ้างเฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 290,000 บาท สำหรับปีภาษีนั้น กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(36) และประกาศอธิบดีกรม สรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 52) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(36) และประกาศอธิบดีกรม สรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 52) เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ลูกจ้างได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อ ออกจากงาน เพราะเกษียณอายุ โดยเป็นสมาชิกกองทุนฯ มาแล้วไม่น้อย กว่า 5 ปี และมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ หรือเหตุทุพพลภาพ หรือ ตาย เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ลูกจ้างได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อ ออกจากงาน เพราะเกษียณอายุ โดยเป็นสมาชิกกองทุนฯ มาแล้วไม่น้อย กว่า 5 ปี และมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ หรือเหตุทุพพลภาพ หรือ ตาย

70 70 รายการเงินได้ส่วนที่เป็นสวัสดิการ ซึ่งได้รับ ยกเว้นสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(43) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(43) เงินได้เท่าที่สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจ่ายเป็นเงินสะสม เข้ากองทุน กบข.ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท สำหรับปีภาษีนั้น เงินได้เท่าที่สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจ่ายเป็นเงินสะสม เข้ากองทุน กบข.ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท สำหรับปีภาษีนั้น กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(44) และประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 52) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(44) และประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 52) เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเนื่องจากออกจากราชการ เพราะเหตุสูงอายุ เหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทนหรือตาย เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเนื่องจากออกจากราชการ เพราะเหตุสูงอายุ เหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทนหรือตาย กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(54) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(54) เงินได้เท่าที่ครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุน สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาทสำหรับปีภาษีนั้น เงินได้เท่าที่ครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุน สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาทสำหรับปีภาษีนั้น

71 71 รายการเงินได้ส่วนที่เป็นสวัสดิการ ซึ่งได้รับ ยกเว้นสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(57) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(57) เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนได้รับจาก กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เมื่อครูใหญ่หรือ ครูโรงเรียนเอกชนออกจากงานเพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนได้รับจาก กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เมื่อครูใหญ่หรือ ครูโรงเรียนเอกชนออกจากงานเพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

72 72 รายการเงินได้ส่วนที่เป็นสวัสดิการ ซึ่งได้รับ ยกเว้นสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40(1) ค่ารักษาพยาบาล ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(4) ค่ารักษาพยาบาล ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(4) เงินได้ส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายให้ หรือจ่ายแทนลูกจ้าง เป็นค่ารักษาพยาบาล สำหรับ (ก) ลูกจ้าง สามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดาน ซึ่งอยู่ในความ อุปการะเลี้ยงดูของลูกจ้าง ทั้งนี้ เฉพาะสำหรับการรักษาพยาบาลที่ กระทำในประเทศไทย (ข) ลูกจ้างในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับการรักษา พยาบาลใน ต่างประเทศในขณะที่ปฏิบัติการตามหน้าที่ในต่างประเทศเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ เงินจำนวนดังกล่าวได้จ่ายไปทั้งหมดในการนั้น เงินได้ส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายให้ หรือจ่ายแทนลูกจ้าง เป็นค่ารักษาพยาบาล สำหรับ (ก) ลูกจ้าง สามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดาน ซึ่งอยู่ในความ อุปการะเลี้ยงดูของลูกจ้าง ทั้งนี้ เฉพาะสำหรับการรักษาพยาบาลที่ กระทำในประเทศไทย (ข) ลูกจ้างในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับการรักษา พยาบาลใน ต่างประเทศในขณะที่ปฏิบัติการตามหน้าที่ในต่างประเทศเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ เงินจำนวนดังกล่าวได้จ่ายไปทั้งหมดในการนั้น

73 73 รายการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ประเภทที่ ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ เงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุน RMF ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ เงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุน RMF ตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ 126) ข้อ 2(55)(56)(65) ใช้บังคับ 31 ส.ค.2547 ตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ 126) ข้อ 2(55)(56)(65) ใช้บังคับ 31 ส.ค.2547 ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และเงิน หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุน LTF ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และเงิน หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุน LTF ตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ 126) ข้อ 2(66)(67) ตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ 126) ข้อ 2(66)(67) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(72) เงินได้ที่ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นผู้ อยู่ในประเทศไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์ในปีภาษี ได้รับ กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(72) เงินได้ที่ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นผู้ อยู่ในประเทศไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์ในปีภาษี ได้รับ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 190,000 บาทในปีภาษีนั้น ทั้งนี้ สำหรับเงินได้ที่ ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค เป็นต้นไป โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 150) เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 190,000 บาทในปีภาษีนั้น ทั้งนี้ สำหรับเงินได้ที่ ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค เป็นต้นไป โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 150)

74 74 ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2 (55) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2 (55) เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบ ห้าของเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้ จะต้องมีจำนวนไม่เกินสามแสนบาท สำหรับปี ภาษีนั้น เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบ ห้าของเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้ จะต้องมีจำนวนไม่เกินสามแสนบาท สำหรับปี ภาษีนั้น กรณีที่ผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายฯ หรือได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ด้วยเงินได้ที่ได้รับ ยกเว้นตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการต้องไม่เกิน 300,000 บาท กรณีที่ผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายฯ หรือได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ด้วยเงินได้ที่ได้รับ ยกเว้นตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการต้องไม่เกิน 300,000 บาท เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และการถือหน่วยลงทุน ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตาม เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และการถือหน่วยลงทุน ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90) ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ในวรรคสามให้ผู้มีเงินได้หมดสิทธิได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งและต้องเสีย ภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่งมาแล้วด้วย ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ในวรรคสามให้ผู้มีเงินได้หมดสิทธิได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งและต้องเสีย ภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่งมาแล้วด้วย

75 75 ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) ค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม ประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90) ค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม ประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90) ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้ จะต้องมีจำนวน ไม่เกิน 300,000 บาท สำหรับปีภาษีนั้น ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้ จะต้องมีจำนวน ไม่เกิน 300,000 บาท สำหรับปีภาษีนั้น กรณีที่ผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือได้จ่ายเงิน สะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน ดังกล่าวด้วย ค่าซื้อหน่วยลงทุนที่จะได้รับยกเว้น เมื่อรวมกับเงินสะสมที่ จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ต้องไม่เกิน 300,000 บาท กรณีที่ผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือได้จ่ายเงิน สะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน ดังกล่าวด้วย ค่าซื้อหน่วยลงทุนที่จะได้รับยกเว้น เมื่อรวมกับเงินสะสมที่ จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ต้องไม่เกิน 300,000 บาท ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม ประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90) ให้ผู้มีเงินได้หมดสิทธิ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับส่วนที่เคยได้รับ ยกเว้นภาษีเงินได้ไว้แล้วด้วย ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม ประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90) ให้ผู้มีเงินได้หมดสิทธิ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับส่วนที่เคยได้รับ ยกเว้นภาษีเงินได้ไว้แล้วด้วย

76 76 ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2 (66) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2 (66) เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้มีการจดทะเบียนกอง ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2550 ในอัตราไม่ เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกินสามแสน บาท สำหรับปีภาษีนั้น และเงินได้ดังกล่าวต้องเป็นเงินได้ของผู้มีเงินได้ซึ่งเป็น บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล และกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้มีการจดทะเบียนกอง ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2550 ในอัตราไม่ เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกินสามแสน บาท สำหรับปีภาษีนั้น และเงินได้ดังกล่าวต้องเป็นเงินได้ของผู้มีเงินได้ซึ่งเป็น บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล และกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน รวมหุ้นระยะยาวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน รวมหุ้นระยะยาวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศ อธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 133) ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กำหนดใน วรรคสอง ให้ผู้มีเงินได้หมดสิทธิได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และ ต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่งด้วย ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กำหนดใน วรรคสอง ให้ผู้มีเงินได้หมดสิทธิได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง และ ต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่งด้วย

77 77 ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Mutual Fund: LTF) ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 133) ที่ได้จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 133) ที่ได้จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ในอัตราไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน สามแสนบาท สำหรับปีภาษีนั้น เฉพาะผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีเท่านั้น ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ในอัตราไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน สามแสนบาท สำหรับปีภาษีนั้น เฉพาะผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีเท่านั้น ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม ประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 133) ให้ผู้มีเงินได้หมด สิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับส่วนที่เคย ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไว้แล้วด้วย ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม ประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 133) ให้ผู้มีเงินได้หมด สิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับส่วนที่เคย ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไว้แล้วด้วย

78 78 ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Mutual Fund) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 133) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 133) ผู้มีเงินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีจำนวน รวมกันไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท ผู้มีเงินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีจำนวน รวมกันไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท มีสิทธิซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเกินกว่าหนึ่งกองทุน มีสิทธิซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเกินกว่าหนึ่งกองทุน ผู้มีเงินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวต่อเนื่องกัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณีผู้มีเงินได้ไถ่ ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพราะทุพพลภาพหรือตาย ผู้มีเงินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวต่อเนื่องกัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณีผู้มีเงินได้ไถ่ ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพราะทุพพลภาพหรือตาย ต้องมีหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่แสดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้า กองทุนรวมหุ้นระยะยาวดังกล่าว ต้องมีหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่แสดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้า กองทุนรวมหุ้นระยะยาวดังกล่าว

79 79 ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Mutual Fund: LTF) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 133) (ต่อ) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 133) (ต่อ) กรณีโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ทั้งหมดหรือ บางส่วนไปยังอีกกองทุนหนึ่ง ไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนเดียวหรือหลาย กองทุน จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมนั้นภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่โอนได้รับคำสั่งโอน จากผู้มีเงินได้ จึงจะถือว่าระยะเวลาในการถือหน่วยลงทุนในกรณี ดังกล่าวมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน กรณีโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ทั้งหมดหรือ บางส่วนไปยังอีกกองทุนหนึ่ง ไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนเดียวหรือหลาย กองทุน จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมนั้นภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่โอนได้รับคำสั่งโอน จากผู้มีเงินได้ จึงจะถือว่าระยะเวลาในการถือหน่วยลงทุนในกรณี ดังกล่าวมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน กรณีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ผู้มีเงินได้ ต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับปีภาษีที่ได้นำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักออก จากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วที่อยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้นๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม เพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าว พร้อมเงินเพิ่มตาม ม.27 กรณีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ผู้มีเงินได้ ต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับปีภาษีที่ได้นำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักออก จากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วที่อยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้นๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม เพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าว พร้อมเงินเพิ่มตาม ม.27

80 80 การยกเว้นภาษีเงินได้แก่ผู้สูงอายุ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(72) ให้ยกเว้นเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยและมีอายุ ไม่ต่ำกว่าหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในปีภาษีได้รับ ให้ยกเว้นเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยและมีอายุ ไม่ต่ำกว่าหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในปีภาษีได้รับ เฉพาะส่วนที่ไม่เกินหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทในปีภาษีนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกินหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทในปีภาษีนั้น สำหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ เป็นต้นไป สำหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ เป็นต้นไป โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 150) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 150) ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล และกอง มรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล และกอง มรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ผู้มีเงินได้จะเลือกใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จาก ผู้มีเงินได้จะเลือกใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จาก เงินได้ที่ได้รับประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือจะเลือกใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงิน ได้จากเงินได้หลายประเภท และ เงินได้ที่ได้รับประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือจะเลือกใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงิน ได้จากเงินได้หลายประเภท และ แต่ละประเภทจะยกเว้นภาษีเงินได้จำนวนเท่าใดก็ได้ แต่ละประเภทจะยกเว้นภาษีเงินได้จำนวนเท่าใดก็ได้ แต่เมื่อรวมจำนวนเงินได้ที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าวทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทในปีภาษีนั้น แต่เมื่อรวมจำนวนเงินได้ที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าวทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทในปีภาษีนั้น

81 81 การยกเว้นภาษีเงินได้แก่ผู้สูงอายุ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(72) กรณีสามีภริยามีเงินได้ร่วมกัน โดยความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ ตลอดปีภาษี กรณีสามีภริยามีเงินได้ร่วมกัน โดยความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ ตลอดปีภาษี ให้ถือว่าเงินได้ดังกล่าวเป็นเงินได้ของสามี ให้สามีเป็นผู้ได้รับยกเว้นภาษี เงินได้สำหรับเงินได้ที่ได้รับร่วมกัน ให้ถือว่าเงินได้ดังกล่าวเป็นเงินได้ของสามี ให้สามีเป็นผู้ได้รับยกเว้นภาษี เงินได้สำหรับเงินได้ที่ได้รับร่วมกัน กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ไม่ว่าความเป็นสามีภริยาได้มี อยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ไม่ว่าความเป็นสามีภริยาได้มี อยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ ให้สามีภริยาต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในส่วนที่ตนได้รับ ให้สามีภริยาต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในส่วนที่ตนได้รับ ผู้มีเงินได้ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ผู้มีเงินได้ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ต้องแสดงรายการเงินได้และจำนวนเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นั้น พร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องแสดงรายการเงินได้และจำนวนเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นั้น พร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 257 (พ.ศ. 2549) ใช้บังคับสำหรับ เงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป)

82 82 เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) หน้าที่หรือ ตำแหน่ง งานที่ทำ รับทำงาน ให้ เบี้ยประชุม (กรรมการ) เบี้ยประชุม (กรรมการ) ค่านายหน้า ค่าส่วนลด ค่าธรรมเนียม เงินอุดหนุน ในงานที่ทำ ค่านายหน้า ค่าส่วนลด ค่าธรรมเนียม เงินอุดหนุน ในงานที่ทำ โบนัส บำเหน็จ เบี้ยหวัด โบนัส บำเหน็จ เบี้ยหวัด เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ เงินค่าเช่าบ้านที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่ บ้านที่ผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินค่าเช่าบ้านที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่ บ้านที่ผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายชำระหนี้ใดๆ ซึ่งผู้มีเงินได้มี หน้าที่ต้องชำระ เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายชำระหนี้ใดๆ ซึ่งผู้มีเงินได้มี หน้าที่ต้องชำระ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้...ไม่ ว่าหน้าที่หรือตำแหน่งงาน หรืองานที่ทำนั้นจะเป็น ประจำหรือชั่วคราว เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้...ไม่ ว่าหน้าที่หรือตำแหน่งงาน หรืองานที่ทำนั้นจะเป็น ประจำหรือชั่วคราว

83 83 เงินได้จากการจ้างแรงงานกับ เงินได้จากการรับทำงานให้รายการจ้างแรงงานรับทำงานให้ ประเภทเงินได้ ประเภทเงินได้ ม. 40(1) ม. 40(2) ผู้มีเงินได้ ผู้มีเงินได้ลูกจ้างผู้รับจ้าง ผู้จ่ายเงินได้ ผู้จ่ายเงินได้นายจ้างผู้ว่าจ้าง สัญญาที่ก่อให้เกิดเงินได้ สัญญาที่ก่อให้เกิดเงินได้สัญญาจ้างแรงงานสัญญาจ้างทำของ ความเป็นอิสระในการ ทำงาน ความเป็นอิสระในการ ทำงาน ลูกจ้างไม่มีอิสระในการ ทำงาน ขึ้นอยู่กับกฎและ ระเบียบของนายจ้าง ผู้รับจ้างมีอิสระในการ ทำงาน การจ่ายผลตอบแทน การจ่ายผลตอบแทน นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง ตลอดอายุสัญญาที่จ้าง โดยไม่คำนึงถึงผลสำเร็จ ของงาน ผู้ว่าจ้างกำหนดจ่าย สินจ้างตามผลสำเร็จ ของงานที่ทำ อันเป็น สาระสำคัญของสัญญา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับยกเว้น เป็นบริการที่อยู่ในข่าย ต้องเสีย VAT อากรแสตมป์ อากรแสตมป์ไม่ต้องปิด 1,000 ละ 1 บาท

84 84 ได้รับแจกหุ้น หรือได้ซื้อหุ้นในราคา ที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามข้อตกลงพิเศษ (Stock Option) ไม่ถือเป็นเงินได้ ใช่ ไม่ใช่ เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นเดิม ถือเป็นเงินได้เนื่องจาก หน้าที่งานที่ทำตาม มาตรา 40(1)หรือ(2) ใช่ ไม่ใช่ เป็นพนักงานหรือ กรรมการ ถือเป็นเงินได้เนื่องจาก กิจการที่ทำตาม มาตรา 40(8) ใช่ ได้รับจากการเล่นเกมส์หรือ จากการให้โดยเสน่หา ไม่ถือเป็นเงินได้เพราะ เป็นเพียงการลงทุน ใช่ เนื่องจากการซื้อขายกัน โดยสุจริตเปิดเผย ไม่ใช่

85 85 เงินได้จากการรับทำงานให้ ใช้แรงงานเป็นสำคัญ มีใช้จ่ายน้อย : 40% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 60,000 บาท มาตรา 40(2) ใช้วิชาชีพอิสระ มาตรา 40(6) ทำในรูปของธุรกิจ มีสำนักงาน มีค่าใช้ในการดำเนินงานสูง มาตรา 40(8)* *ดูคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.115/2545 ประกอบ มาตรา 40(7) จัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญ นอกจากเครื่องมือ WT. มาตรา 50(1) WT. มาตรา 3 เตรส N Y N Y N Y Y

86 86 ป.115/2545 ข้อ 2 (2) เงื่อนไขที่อนุโลมให้ถือว่าค่านายหน้า ซึ่งตามปกติถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(2) เป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) เงื่อนไขที่อนุโลมให้ถือว่าค่านายหน้า ซึ่งตามปกติถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(2) เป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) ผู้มีเงินได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน VAT ผู้มีเงินได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน VAT มีการจัดตั้งสำนักงานในการประกอบกิจการ โดยมีอาคารสำนักงานเป็น หลักแหล่ง เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง หรือเช่าจากบุคคลอื่น โดยมี หลักฐานชัดแจ้ง มีการจัดตั้งสำนักงานในการประกอบกิจการ โดยมีอาคารสำนักงานเป็น หลักแหล่ง เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง หรือเช่าจากบุคคลอื่น โดยมี หลักฐานชัดแจ้ง มีการลงทุนในทรัพย์สินถาวร อาทิ เครื่องใช้สำนักงาน และมีค่าใช้จ่าย สำนักงาน มีการลงทุนในทรัพย์สินถาวร อาทิ เครื่องใช้สำนักงาน และมีค่าใช้จ่าย สำนักงาน มีลูกจ้างพนักงาน โดยมีสัญญาจ้างแรงงาน หลักฐานการจ่ายเงินเข้า กองทุนประกันสังคม และหลักฐานการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1 ก มีลูกจ้างพนักงาน โดยมีสัญญาจ้างแรงงาน หลักฐานการจ่ายเงินเข้า กองทุนประกันสังคม และหลักฐานการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1 ก มีค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการสูง (เมื่อเทียบกับเงินได้ตามมาตรา 40(2)) เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการสูง (เมื่อเทียบกับเงินได้ตามมาตรา 40(2)) เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

87 87 เงินได้เนื่องจากหน้าที่ หรือตำแหน่งงานที่ทำ เงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40(2) เงินได้เนื่องจากหน้าที่งานที่ทำ เงินได้จากการรับ ทำงานให้ เงินได้จากการจ้าง แรงงาน เงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40(1) คำนวณเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) เงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ ครั้งเดียวเพราะเหตุ ออกจากงาน มาตรา 50(1) ว.3 เงินได้ตามมาตรา 40(2) ที่จ่ายให้แก่ผู้รับ ที่มิได้อยู่ในไทย มาตรา 50(1) ว.ท้าย เงินได้ตามมาตรา 40 (1) หรือ (2) กรณี ทั่วไป มาตรา 50(1) ว.1,2

88 88 WT. ตามมาตรา 50(1) มาตรา 50 ให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 หักภาษีเงินได้ไว้ทุกคราว ที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวิธีดังต่อไปนี้ มาตรา 50 ให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 หักภาษีเงินได้ไว้ทุกคราว ที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวิธีดังต่อไปนี้ (1) ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) ให้คูณ เงินได้พึงประเมินที่จ่ายด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่าย เพื่อให้ได้จำนวน เงินเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปี แล้วคำนวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา 48 เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใดให้หารด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่าย ได้ผลลัพธ์ เป็นเงินเท่าใดให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น ถ้าการหารด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่ายตามความในวรรคก่อน ไม่ลงตัว เหลือเศษเท่าใดให้เพิ่มเงินเท่าจำนวนที่เหลือเศษนั้นรวมเข้ากับ เงินภาษีที่จะต้องหักไว้ครั้งสุดท้ายในปีนั้น เพื่อให้ยอดเงินภาษีที่หัก รวมทั้งปีเท่าจำนวนภาษีที่จะต้องเสียทั้งปี (1) ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) ให้คูณ เงินได้พึงประเมินที่จ่ายด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่าย เพื่อให้ได้จำนวน เงินเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปี แล้วคำนวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา 48 เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใดให้หารด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่าย ได้ผลลัพธ์ เป็นเงินเท่าใดให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น ถ้าการหารด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่ายตามความในวรรคก่อน ไม่ลงตัว เหลือเศษเท่าใดให้เพิ่มเงินเท่าจำนวนที่เหลือเศษนั้นรวมเข้ากับ เงินภาษีที่จะต้องหักไว้ครั้งสุดท้ายในปีนั้น เพื่อให้ยอดเงินภาษีที่หัก รวมทั้งปีเท่าจำนวนภาษีที่จะต้องเสียทั้งปี

89 89 WT. ตามมาตรา 50(1) ผู้มีหน้าที่หัก WT. ได้แก่ ผู้มีหน้าที่หัก WT. ได้แก่ ผู้จ่ายเงินได้ตามมาตรา 40(1) หรือ (2) ผู้จ่ายเงินได้ตามมาตรา 40(1) หรือ (2) ไม่ว่าจะเป็นบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล วิธีการคำนวณ WT. วิธีการคำนวณ WT. คำนวณ PIT ตามมาตรา 48(1) จากเงินได้เสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายเต็มทั้ง ปีภาษี โดยนำเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) ที่จ่าย มา คูณด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่าย เพื่อให้ คำนวณ PIT ตามมาตรา 48(1) จากเงินได้เสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายเต็มทั้ง ปีภาษี โดยนำเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) ที่จ่าย มา คูณด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่าย เพื่อให้ ได้เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใดให้หารด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่าย ได้ ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใดให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น ได้เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใดให้หารด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่าย ได้ ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใดให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น ถ้าการหารด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่ายดังกล่าวไม่ลงตัว เหลือเศษ เท่าใดให้เพิ่มเงินเท่าจำนวนที่เหลือเศษนั้นรวมเข้ากับเงินภาษีที่จะต้อง หักไว้ครั้งสุดท้ายในปีนั้น เพื่อให้ยอดเงินภาษีที่หักรวมทั้งปีเท่าจำนวน ภาษีที่จะต้องเสียทั้งปี ถ้าการหารด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่ายดังกล่าวไม่ลงตัว เหลือเศษ เท่าใดให้เพิ่มเงินเท่าจำนวนที่เหลือเศษนั้นรวมเข้ากับเงินภาษีที่จะต้อง หักไว้ครั้งสุดท้ายในปีนั้น เพื่อให้ยอดเงินภาษีที่หักรวมทั้งปีเท่าจำนวน ภาษีที่จะต้องเสียทั้งปี

90 90 การคำนวณจำนวนเงินได้เสมือนหนึ่งว่าจ่ายเต็มทั้งปี นำจำนวนเงินได้ที่จ่ายสะสม ตลอดทั้งปีคูณด้วย 1 เงินได้ที่จ่ายและจำนวนคราวที่จ่ายมีจำนวนที่แน่นอน นำจำนวนเงินได้ที่จ่ายแต่ละคราวคูณด้วยระยะเวลาทำงานที่เหลือ ผู้มีเงินได้เริ่มทำงานตั้งแต่ต้นปีภาษีที่จ่ายเงินได้ นำจำนวนเงินได้ที่จ่ายแต่ละคราวคูณด้วยระยะเวลาทำงานตลอดทั้งปี เงินเดือน x 12 คราว รายปักษ์ x 24 คราว รายสัปดาห์x 54 คราว รายวัน x 365คราว ดู ป.16/2530 ประกอบ โบนัส, ค่านายหน้า, เงินพิเศษ, รางวัล, เบี้ยเลี้ยง, ประโยชน์เพิ่ม เพิ่มเงินได้ระหว่างปีภาษี นำจำนวนเงินได้ที่จ่ายแต่ละคราวในแต่ละช่วงคูณด้วยระยะเวลาทำงาน แต่ละช่วงเวลา แล้วนำมารวมกัน ดู ป.96/2543 ประกอบ N Y N Y N Y

91 91 WT. ตามมาตรา 50(1) วิธีการคำนวณ WT. กรณีเพิ่มหรือลดเงินได้ระหว่างปี วิธีการคำนวณ WT. กรณีเพิ่มหรือลดเงินได้ระหว่างปี คำนวณ PIT ตามมาตรา 48(1) จากเงินได้เสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายเต็มทั้ง ปีภาษี โดยนำเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) ที่จ่ายแต่ ละคราวในแต่ละช่วงคูณด้วยระยะเวลาทำงานแต่ละช่วงเวลา แล้วนำมา รวมกัน คำนวณ PIT ตามมาตรา 48(1) จากเงินได้เสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายเต็มทั้ง ปีภาษี โดยนำเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) ที่จ่ายแต่ ละคราวในแต่ละช่วงคูณด้วยระยะเวลาทำงานแต่ละช่วงเวลา แล้วนำมา รวมกัน ได้เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใดให้หักด้วยจำนวน WT. ที่ได้หักไว้แล้ว คงเหลือเท่าใดให้หารด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่าย ที่เหลือในปีภาษีได้ ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใดให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น ได้เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใดให้หักด้วยจำนวน WT. ที่ได้หักไว้แล้ว คงเหลือเท่าใดให้หารด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่าย ที่เหลือในปีภาษีได้ ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใดให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น ถ้าการหารด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่ายดังกล่าวไม่ลงตัว เหลือเศษ เท่าใดให้เพิ่มเงินเท่าจำนวนที่เหลือเศษนั้นรวมเข้ากับเงินภาษีที่จะต้อง หักไว้ครั้งสุดท้ายในปีนั้น เพื่อให้ยอดเงินภาษีที่หักรวมทั้งปีเท่าจำนวน ภาษีที่จะต้องเสียทั้งปี ถ้าการหารด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่ายดังกล่าวไม่ลงตัว เหลือเศษ เท่าใดให้เพิ่มเงินเท่าจำนวนที่เหลือเศษนั้นรวมเข้ากับเงินภาษีที่จะต้อง หักไว้ครั้งสุดท้ายในปีนั้น เพื่อให้ยอดเงินภาษีที่หักรวมทั้งปีเท่าจำนวน ภาษีที่จะต้องเสียทั้งปี

92 92 WT. ตามมาตรา 50(1) วิธีการคำนวณ WT. กรณีเปลี่ยนแปลงค่าลดหย่อนระหว่างปี วิธีการคำนวณ WT. กรณีเปลี่ยนแปลงค่าลดหย่อนระหว่างปี คำนวณ PIT ตามมาตรา 48(1) จากเงินได้เสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายเต็มทั้ง ปีภาษี ทั้งก่อนและหลังเปลี่ยนแปลงค่าลดหย่อน คำนวณ PIT ตามมาตรา 48(1) จากเงินได้เสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายเต็มทั้ง ปีภาษี ทั้งก่อนและหลังเปลี่ยนแปลงค่าลดหย่อน ได้เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใดให้หักด้วยจำนวน WT. ที่ได้หักไว้แล้ว สำหรับช่วงเวลาก่อนเปลี่ยนแปลงค่าลดหย่อน คงเหลือเท่าใดให้หาร ด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่าย ที่เหลือในปีภาษีได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใด ให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น ได้เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใดให้หักด้วยจำนวน WT. ที่ได้หักไว้แล้ว สำหรับช่วงเวลาก่อนเปลี่ยนแปลงค่าลดหย่อน คงเหลือเท่าใดให้หาร ด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่าย ที่เหลือในปีภาษีได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใด ให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น ถ้าการหารด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่ายดังกล่าวไม่ลงตัว เหลือเศษ เท่าใดให้เพิ่มเงินเท่าจำนวนที่เหลือเศษนั้นรวมเข้ากับเงินภาษีที่จะต้อง หักไว้ครั้งสุดท้ายในปีนั้น เพื่อให้ยอดเงินภาษีที่หักรวมทั้งปีเท่าจำนวน ภาษีที่จะต้องเสียทั้งปี ถ้าการหารด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่ายดังกล่าวไม่ลงตัว เหลือเศษ เท่าใดให้เพิ่มเงินเท่าจำนวนที่เหลือเศษนั้นรวมเข้ากับเงินภาษีที่จะต้อง หักไว้ครั้งสุดท้ายในปีนั้น เพื่อให้ยอดเงินภาษีที่หักรวมทั้งปีเท่าจำนวน ภาษีที่จะต้องเสียทั้งปี การคำนวณ WT กรณีเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายระหว่างปีให้ดำเนิน การเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงค่าลดหย่อนระหว่างปีดังกล่าว การคำนวณ WT กรณีเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายระหว่างปีให้ดำเนิน การเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงค่าลดหย่อนระหว่างปีดังกล่าว

93 93 WT. ตามมาตรา 50(1) วิธีการคำนวณ WT. กรณีจ่ายเงินได้ที่มีจำนวนเงินและจำนวน คราวที่แน่นอน และที่มีจำนวนเงินและจำนวนคราวไม่แน่นอน วิธีการคำนวณ WT. กรณีจ่ายเงินได้ที่มีจำนวนเงินและจำนวน คราวที่แน่นอน และที่มีจำนวนเงินและจำนวนคราวไม่แน่นอน คำนวณ PIT ตามมาตรา 48(1) จากเงินได้เสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายเต็มทั้ง ปีภาษี สำหรับเงินได้ที่มีจำนวนเงินและจำนวนคราวทีแน่นอน (1) คำนวณ PIT ตามมาตรา 48(1) จากเงินได้เสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายเต็มทั้ง ปีภาษี สำหรับเงินได้ที่มีจำนวนเงินและจำนวนคราวทีแน่นอน (1) คำนวณ PIT ตามมาตรา 48(1) จากเงินได้เสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายเต็มทั้ง ปีภาษี สำหรับเงินได้ที่มีจำนวนเงินและจำนวนคราวทีแน่นอน และที่มี จำนวนเงินและจำนวนคราวไม่แน่นอน (2) คำนวณ PIT ตามมาตรา 48(1) จากเงินได้เสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายเต็มทั้ง ปีภาษี สำหรับเงินได้ที่มีจำนวนเงินและจำนวนคราวทีแน่นอน และที่มี จำนวนเงินและจำนวนคราวไม่แน่นอน (2) นำจำนวน PIT ตาม (2) หักด้วย PIT ตาม (1) คงเหลือเท่าใดเป็น จำนวนภาษีสำหรับเงินได้ที่มีจำนวนเงินและจำนวนคราวที่ไม่แน่นอน จ่าย ที่ต้องหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย นำจำนวน PIT ตาม (2) หักด้วย PIT ตาม (1) คงเหลือเท่าใดเป็น จำนวนภาษีสำหรับเงินได้ที่มีจำนวนเงินและจำนวนคราวที่ไม่แน่นอน จ่าย ที่ต้องหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย

94 94 การหักค่าใช้จ่ายเพื่อการคำนวณ PIT เงินได้พึงประเมินประเภทที่คำนวณหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา ได้อย่างเดียว เงินได้พึงประเมินประเภทที่คำนวณหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา ได้อย่างเดียว มาตรา 40(1) (2) มาตรา 40(1) (2) มาตรา 40(3) เฉพาะค่าแห่งลิขสิทธิ์ มาตรา 40(3) เฉพาะค่าแห่งลิขสิทธิ์ มาตรา 40(5)(ข)(ค) มาตรา 40(5)(ข)(ค) เงินได้พึงประเมินประเภทที่คำนวณหักค่าใช้จ่ายไม่ได้ เงินได้พึงประเมินประเภทที่คำนวณหักค่าใช้จ่ายไม่ได้ มาตรา 40(3) ที่มิใช่ค่าแห่งลิขสิทธิ์ และ (4) มาตรา 40(3) ที่มิใช่ค่าแห่งลิขสิทธิ์ และ (4) เงินได้พึงประเมินประเภทที่เลือกคำนวณหักค่าใช้จ่ายเป็นการ เหมาหรือค่าใช้จ่ายจริงก็ได้ เงินได้พึงประเมินประเภทที่เลือกคำนวณหักค่าใช้จ่ายเป็นการ เหมาหรือค่าใช้จ่ายจริงก็ได้ มาตรา 40(5)(ก) (6) (7) และ (8) – 43 รายการ มาตรา 40(5)(ก) (6) (7) และ (8) – 43 รายการ เงินได้พึงประเมินประเภทที่คำนวณหักค่าใช้จ่ายจริงได้อย่าง เดียว เงินได้พึงประเมินประเภทที่คำนวณหักค่าใช้จ่ายจริงได้อย่าง เดียว มาตรา 40(8) มาตรา 40(8)

95 95 การหักค่าใช้จ่ายเพื่อการคำนวณ PIT ประเภทเงินได้พึงประเมิน ค่าใช้จ่าย เป็นการเหมา ค่าใช้จ่าย จริง มาตรา 40(1) และ (2) มาตรา 40(3) ค่าแห่งลิขสิทธิ์ มาตรา 40(5)(ข) และ (ค) มาตรา 40(8) จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ มาโดยทางมรดก/โดยเสน่หา ---- มาตรา 40(3) อื่นๆ มาตรา 40(4)(ก) - (ช) ---- มาตรา 40(5)(ก) มาตรา 40(6) มาตรา 40(7) มาตรา 40(8) 43 รายการ และเงินได้จากการ ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่น  มาตรา 40(8) กรณีอื่นๆ -

96 96 การหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร สำหรับเงินได้พึงประเมินประเภทผู้มีเงินได้มีสิทธิเลือกคำนวณ หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาหรือค่าใช้จ่ายจริง ได้แก่ เงินได้ตาม มาตรา 40(5)(ก) (6) (7) และ (8) – จำนวน 43 รายการ และ เงินได้ตามมาตรา 40(8) ที่กำหนดให้หักค่าใช้จ่ายจริงได้อย่าง เดียว สำหรับเงินได้พึงประเมินประเภทผู้มีเงินได้มีสิทธิเลือกคำนวณ หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาหรือค่าใช้จ่ายจริง ได้แก่ เงินได้ตาม มาตรา 40(5)(ก) (6) (7) และ (8) – จำนวน 43 รายการ และ เงินได้ตามมาตรา 40(8) ที่กำหนดให้หักค่าใช้จ่ายจริงได้อย่าง เดียว ผู้มีเงินได้ต้องสามารถแสดงหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมิน และพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจริงตามจำนวนที่ได้เลือก หักไว้นั้น ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์ในการหักค่าใช้จ่ายเพื่อการ คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร มาใช้บังคับโดยอนุโลม (มาตรา 5 ถึง มาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502) ผู้มีเงินได้ต้องสามารถแสดงหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมิน และพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจริงตามจำนวนที่ได้เลือก หักไว้นั้น ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์ในการหักค่าใช้จ่ายเพื่อการ คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร มาใช้บังคับโดยอนุโลม (มาตรา 5 ถึง มาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502)

97 97 การเลือกหักค่าใช้จ่าย ควรเลือกค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาหรือค่าใช้จ่ายจริงตามจำนวน ที่มากว่าเสมอ ควรเลือกค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาหรือค่าใช้จ่ายจริงตามจำนวน ที่มากว่าเสมอ ในการคำนวณภาษีเงินได้ประจำปีภาษี (ภ.ง.ด.90) ในการคำนวณภาษีเงินได้ประจำปีภาษี (ภ.ง.ด.90) สำหรับรายการเงินได้พึงประเมินต่างประเภทกัน บางรายการจะเลือก หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา และบางรายการจะเลือกหักค่าใช้จ่ายตาม ความจำเป็นและสมควรก็ได้ สำหรับรายการเงินได้พึงประเมินต่างประเภทกัน บางรายการจะเลือก หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา และบางรายการจะเลือกหักค่าใช้จ่ายตาม ความจำเป็นและสมควรก็ได้ ในกรณีที่บางรายการเลือกหักค่าใช้ตามความจำเป็นและสมควร ปรากฏว่าผู้มีเงินได้มีผลขาดทุนสุทธิ ไม่มีสิทธินำผลขาดทุนสุทธิไปหัก กลบลบกันกับเงินส่วนที่เหลือจากหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา ในกรณีที่บางรายการเลือกหักค่าใช้ตามความจำเป็นและสมควร ปรากฏว่าผู้มีเงินได้มีผลขาดทุนสุทธิ ไม่มีสิทธินำผลขาดทุนสุทธิไปหัก กลบลบกันกับเงินส่วนที่เหลือจากหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา ในการคำนวณภาษีเงินได้กลางปีภาษี (ภ.ง.ด.94) ในการคำนวณภาษีเงินได้กลางปีภาษี (ภ.ง.ด.94) ผู้มีเงินได้จะเลือกค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ใดก็ได้ไม่เป็นการผูกพันผู้มี เงินได้สำหรับการคำนวณภาษีเงินได้ประจำปีภาษี (ภ.ง.ด.90) ว่า จะต้องเลือกหักค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์เดิม สำหรับ เงินได้พึงประเมิน รายการนั้น ๆ ผู้มีเงินได้จะเลือกค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ใดก็ได้ไม่เป็นการผูกพันผู้มี เงินได้สำหรับการคำนวณภาษีเงินได้ประจำปีภาษี (ภ.ง.ด.90) ว่า จะต้องเลือกหักค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์เดิม สำหรับ เงินได้พึงประเมิน รายการนั้น ๆ

98 98 การเลือกหักค่าใช้จ่าย เจ้าพนักงานประเมินเรียกตรวจสอบภาษีเงินได้จากการก่อสร้างอาคาร พาณิชย์ของโจทก์ (นายบุญชู ชัยอารีย์กิจ) โจทก์อ้างว่ามีรายจ่ายที่จำเป็นและ สมควรที่จะนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ แต่โจทก์ไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้ออ้าง ของโจทก์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ขอหักตามความเป็นจริง เจ้าพนักงานประเมิน ย่อมมีอำนาจทำการประเมินภาษีเงินได้ของโจทก์ โดยคิดค่าใช้จ่ายเป็นการ เหมาได้ตามประมวลรัษฎากร เจ้าพนักงานประเมินเรียกตรวจสอบภาษีเงินได้จากการก่อสร้างอาคาร พาณิชย์ของโจทก์ (นายบุญชู ชัยอารีย์กิจ) โจทก์อ้างว่ามีรายจ่ายที่จำเป็นและ สมควรที่จะนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ แต่โจทก์ไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้ออ้าง ของโจทก์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ขอหักตามความเป็นจริง เจ้าพนักงานประเมิน ย่อมมีอำนาจทำการประเมินภาษีเงินได้ของโจทก์ โดยคิดค่าใช้จ่ายเป็นการ เหมาได้ตามประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนด ค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502 มาตรา 7...บัญญัติว่า เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(7) แห่งประมวลรัษฎากร ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 70 และมิได้มีบทบัญญัติให้อำนาจ อธิบดีกรมสรรพากรเพิ่มเติมหรือลดอัตราดังกล่าวได้ ดังนั้นแม้จะมีระเบียบ ปฏิบัติเป็นหลักเกณฑ์ภายในให้ลดอัตราเหมาลงเสียร้อยละ 10 ของอัตรา เหมาที่กฎหมายกำหนด ก็ไม่มีผลใช้บังคับได้ เจ้าพนักงานประเมินจึงหัก ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 60 ไม่ได้ ต้องหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อย ละ 70 ของรายรับ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4223/2531) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนด ค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502 มาตรา 7...บัญญัติว่า เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(7) แห่งประมวลรัษฎากร ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 70 และมิได้มีบทบัญญัติให้อำนาจ อธิบดีกรมสรรพากรเพิ่มเติมหรือลดอัตราดังกล่าวได้ ดังนั้นแม้จะมีระเบียบ ปฏิบัติเป็นหลักเกณฑ์ภายในให้ลดอัตราเหมาลงเสียร้อยละ 10 ของอัตรา เหมาที่กฎหมายกำหนด ก็ไม่มีผลใช้บังคับได้ เจ้าพนักงานประเมินจึงหัก ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 60 ไม่ได้ ต้องหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อย ละ 70 ของรายรับ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4223/2531)

99 99 การคำนวณค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา สำหรับเงินได้ตามมาตรา 40(5)( ก ) เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การให้เช่าที่ดินที่ใช้ในการ เกษตรกรรม ไม่ใช่ ใช่ การให้เช่าบ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือแพ หักค่าใช้จ่ายในอัตรา 30% ของเงินได้ ใช่ หักค่าใช้จ่ายในอัตรา 20% ของเงินได้ กรณีเจ้าของเป็นผู้ให้เช่า การให้เช่าที่ดินที่มิได้ใช้ ในการเกษตรกรรม ไม่ใช่ ใช่ หักค่าใช้จ่ายในอัตรา 15% ของเงินได้ การให้เช่ายานพาหนะ ไม่ใช่ ใช่ หักค่าใช้จ่ายในอัตรา 30% ของเงินได้ การให้เช่าทรัพย์สินอื่น ไม่ใช่ ใช่ หักค่าใช้จ่ายในอัตรา 10% ของเงินได้

100 100 การคำนวณค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา สำหรับเงินได้ตามมาตรา 40(6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ สำหรับเงินได้จากการ ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นๆ ไม่ใช่ ใช่ สำหรับเงินได้จากการ ประกอบโรคศิลปะ หักค่าใช้จ่ายในอัตรา 60% ของเงินได้ ใช่ หักค่าใช้จ่ายในอัตรา 30% ของเงินได้ - กฎหมาย - วิศวกรรม - สถาปัตยกรรม - การบัญชี - ประณีตศิลปกรรม - มีสิทธิเลือกหักค่าใช้จ่ายตาม ความจำเป็นและสมควร (ค่าใช้จ่ายจริง)

101 101 การคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับเงินได้ ตามมาตรา 40(7) เงินได้จากการ รับเหมาที่ต้องจัดหาสัมภาระใน ส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ ไม่ใช่ เลือกหักค่าใช้จ่าย เป็นการเหมา หักค่าใช้จ่ายในอัตรา 70% ของเงินได้ ใช่ หักค่าใช้จ่ายตามความ จำเป็นและสมควร

102 102 ประเภทค่าลดหย่อนตามมาตรา ค่าลดหย่อนส่วนบุคคล (มาตรา 47(1)(2)(3)(4)(5) และ(6)) 1.1 กรณีผู้มีเงินได้เป็นบุคคลธรรมดา 1.2 กรณีผู้มีเงินได้เป็นผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี 1.3 กรณีผู้มีเงินได้เป็นกองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง 1.4 กรณีผู้มีเงินได้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 2. ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต (มาตรา 47(1)(ง)) 3. ค่าลดหย่อนเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (มาตรา 47(1)(จ)) 4. ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย (มาตรา 47(1)(ซ)) 5. ค่าลดหย่อนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ((มาตรา 47(1)(ฌ)) 6. ค่าลดหย่อนเงินบริจาค (มาตรา 47(7) พรฎ.(ฉ 458,420, 428) และฉบับอื่นๆ)

103 103 ค่าลดหย่อนส่วนบุคคล สำหรับผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา 1. ค่าลดหย่อนส่วนตัวผู้มีเงินได้ (มาตรา 47(1)(ก)(2)(3)(4)) 2. ค่าลดหย่อนคู่สมรสของผู้มีเงินได้ (มาตรา 47(1)(ข)(2)) 3. ค่าลดหย่อนบุตร (มาตรา 47(1)(ค)(ฉ)(3) 3.1 บุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ บุตรบุญธรรมให้หักลดหย่อนในฐานะที่เป็นบุตรบุญธรรม แต่ เพียงฐานะเดียว บุตรบุญธรรมให้หักลดหย่อนในฐานะที่เป็นบุตรบุญธรรม แต่ เพียงฐานะเดียว 3.2 บุตรชอบด้วยกฎหมายของคู่สมรสของผู้มีเงินได้ 4. ค่าลดหย่อนอุปการะบิดามารดา – บุพการี (มาตรา 47(1)(ญ)) 4.1 บิดามารดาของผู้มีเงินได้ 4.2 บิดามารดาของคู่สมรสของผู้มีเงินได้

104 104 ค่าลดหย่อนส่วนบุคคลตามมาตรา 47(3) เป็นผู้อยู่ใน ประเทศไทย มิได้เป็นผู้อยู่ใน ประเทศไทย ส่วนตัวผู้มีเงินได้ ส่วนตัวผู้มีเงินได้ 30,000 บาท คู่สมรสของผู้มีเงินได้ คู่สมรสของผู้มีเงินได้ - เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย - เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย - มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย - มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย 30,000 บาท - บุตรของผู้มีเงินได้ บุตรของผู้มีเงินได้ - เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยและศึกษา - เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยและศึกษา - เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยแต่ไม่ได้ - เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยแต่ไม่ได้ ศึกษา ศึกษา - มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย - 17,000 15,000 บาท - อุปการะบุพการีของผู้มีเงินได้ อุปการะบุพการีของผู้มีเงินได้ - เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย - เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย - มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย - 30,000 บาท - ผู้มีเงินได้ ค่าลดหย่อน

105 บุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิง หญิงมีสิทธิหักลดหย่อนบุตรของ ตนเสมอ ชายจะหักลดหย่อนบุตรได้ก็ต่อเมื่อ 1. จดทะเบียนสมรสกับหญิง หรือ 2. จดทะเบียนรับรองบุตร ไม่ได้สมรสกัน กรณีชายและหญิงสมรสกัน ต่อมาได้มีการหย่า ปัญหาค่าลดหย่อนบุตร - ปีที่หย่า: ให้หักลดหย่อนบุตรได้ฝ่ายละกึ่งหนึ่ง - ปีถัดจากปีที่หย่า: ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการอุปการะเลี้ยงดูบุตร

106 106 ค่าลดหย่อนบุพการี สำหรับผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา มาตรา 47 (7)(ญ) มาตรา 47 (7)(ญ) ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบิดามารดาของ สามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้คนละสามหมื่นบาทโดยบุคคลดังกล่าว ต้องมีอายุหกสิบปีขึ้นไป มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ และอยู่ ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบิดามารดาของ สามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้คนละสามหมื่นบาทโดยบุคคลดังกล่าว ต้องมีอายุหกสิบปีขึ้นไป มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ และอยู่ ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด ค่าอุปการะเลี้ยงดูตามวรรคหนึ่ง ให้หักลดหย่อนสำหรับเงินได้พึง ประเมินประจำปี พ.ศ.2547 ที่จะต้องยื่นรายการในปี พ.ศ.2548 เป็นต้นไป” ค่าอุปการะเลี้ยงดูตามวรรคหนึ่ง ให้หักลดหย่อนสำหรับเงินได้พึง ประเมินประจำปี พ.ศ.2547 ที่จะต้องยื่นรายการในปี พ.ศ.2548 เป็นต้นไป” พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 36) พ.ศ ใช้บังคับ 13 มกราคม 2548 เป็นต้นไป พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 36) พ.ศ ใช้บังคับ 13 มกราคม 2548 เป็นต้นไป

107 107 หลักเกณฑ์ค่าลดหย่อนบุพการี ตามประกาศอธิบดีกรมสรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136) ตามประกาศอธิบดีกรมสรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136) (1) ให้หักลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท สำหรับบิดามารดาที่มีอายุ หกสิบปีขึ้นไป และอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ แต่มิให้ หักลดหย่อนสำหรับบิดามารดาดังกล่าวที่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี ที่ขอหักลดหย่อนเกิน 30,000 บาทขึ้นไป (1) ให้หักลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท สำหรับบิดามารดาที่มีอายุ หกสิบปีขึ้นไป และอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ แต่มิให้ หักลดหย่อนสำหรับบิดามารดาดังกล่าวที่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี ที่ขอหักลดหย่อนเกิน 30,000 บาทขึ้นไป (2) ผู้มีเงินได้หรือสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้จะต้องเป็นบุตรชอบ ด้วยกฎหมายของบิดามารดาที่ผู้มีเงินได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนค่า อุปการะเลี้ยงดู (2) ผู้มีเงินได้หรือสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้จะต้องเป็นบุตรชอบ ด้วยกฎหมายของบิดามารดาที่ผู้มีเงินได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนค่า อุปการะเลี้ยงดู (3) กรณีผู้มีเงินได้หลายคนอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาคนเดียวกัน ให้ผู้มีเงินได้คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวที่มีหลักฐานรับรองการ อุปการะเลี้ยงดูจากบิดามารดาดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิหักลดหย่อนค่า อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาดังกล่าวนั้นในแต่ละปีภาษี (3) กรณีผู้มีเงินได้หลายคนอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาคนเดียวกัน ให้ผู้มีเงินได้คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวที่มีหลักฐานรับรองการ อุปการะเลี้ยงดูจากบิดามารดาดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิหักลดหย่อนค่า อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาดังกล่าวนั้นในแต่ละปีภาษี

108 108 ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต 1. ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ - ให้หักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท - สำหรับเบี้ยประกันชีวิตในส่วนที่เกิน 10,000 บาท อีกไม่เกิน 40,000 บาท เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย 2. ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตของคู่สมรสของผู้มีเงินได้ - ให้หักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท เท่านั้น ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี เงื่อนไข 1. กรมธรรม์ประกันประกันชีวิตต้องมีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 2. บริษัทผู้รับประกันต้องประกอบกิจการในประเทศไทย ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีจะหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต และส่วนที่ได้รับยกเว้นสูงสุดได้เป็นจำนวน 45,000 บาท

109 109 ตามประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136) หลักเกณฑ์ค่าลดหย่อนบุพการี ตามประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136) ให้หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาได้คนละ 30,000 บาท ให้หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาได้คนละ 30,000 บาท สำหรับบิดามารดาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู ของผู้มีเงินได้ แต่มิให้หักลดหย่อนสำหรับบิดามารดาดังกล่าวที่มีเงินได้ พึงประเมินในปีภาษีที่ขอหักลดหย่อนเกิน 30,000 บาทขึ้นไป สำหรับบิดามารดาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู ของผู้มีเงินได้ แต่มิให้หักลดหย่อนสำหรับบิดามารดาดังกล่าวที่มีเงินได้ พึงประเมินในปีภาษีที่ขอหักลดหย่อนเกิน 30,000 บาทขึ้นไป ผู้มีเงินได้หรือสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ ผู้มีเงินได้หรือสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ จะต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดาที่ผู้มีเงินได้ใช้สิทธิหัก ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดู จะต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดาที่ผู้มีเงินได้ใช้สิทธิหัก ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดู กรณีผู้มีเงินได้หลายคนอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาคนเดียวกัน กรณีผู้มีเงินได้หลายคนอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาคนเดียวกัน ให้ผู้มีเงินได้คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวที่มีหลักฐานรับรองการอุปการะ เลี้ยงดูจากบิดามารดา เป็นผู้มีสิทธิหักลดหย่อนในแต่ละปีภาษี ให้ผู้มีเงินได้คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวที่มีหลักฐานรับรองการอุปการะ เลี้ยงดูจากบิดามารดา เป็นผู้มีสิทธิหักลดหย่อนในแต่ละปีภาษี

110 110 ตามประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136) หลักเกณฑ์ค่าลดหย่อนบุพการี ตามประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136) การหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาดังกล่าว การหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาดังกล่าว ให้หักได้ตลอดปีภาษี ไม่ว่ากรณีที่จะหักลดหย่อนได้นั้นจะมีอยู่ตลอดปี ภาษีหรือไม่ ให้หักได้ตลอดปีภาษี ไม่ว่ากรณีที่จะหักลดหย่อนได้นั้นจะมีอยู่ตลอดปี ภาษีหรือไม่ กรณีสามีหรือภริยาเป็นผู้มีเงินได้ฝ่ายเดียว กรณีสามีหรือภริยาเป็นผู้มีเงินได้ฝ่ายเดียว ให้ผู้มีเงินได้หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของสามีหรือภริยา ของผู้มีเงินได้คนละ 30,000 บาท ให้ผู้มีเงินได้หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของสามีหรือภริยา ของผู้มีเงินได้คนละ 30,000 บาท กรณีผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยให้หักลดหย่อนค่า อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาได้เฉพาะบิดามารดาที่อยู่ในประเทศไทย กรณีผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยให้หักลดหย่อนค่า อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาได้เฉพาะบิดามารดาที่อยู่ในประเทศไทย

111 111 ตามประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136) หลักเกณฑ์ค่าลดหย่อนบุพการี ตามประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136) กรณีผู้มีเงินได้ซึ่งมีสิทธิหักลดหย่อนอยู่แล้ว ต่อมาได้สมรสกันให้ ยังคงหักลดหย่อนได้ดังนี้ กรณีผู้มีเงินได้ซึ่งมีสิทธิหักลดหย่อนอยู่แล้ว ต่อมาได้สมรสกันให้ ยังคงหักลดหย่อนได้ดังนี้ ถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ขอหักลดหย่อนให้ต่างฝ่าย ต่างหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของตนคนละ 30,000 บาท ถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ขอหักลดหย่อนให้ต่างฝ่าย ต่างหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของตนคนละ 30,000 บาท ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ขอหักลดหย่อน และภริยาไม่ ใช้สิทธิแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ ให้หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบิดา มารดาของภริยาของผู้มีเงินได้คนละ 30,000 บาท ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ขอหักลดหย่อน และภริยาไม่ ใช้สิทธิแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ ให้หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบิดา มารดาของภริยาของผู้มีเงินได้คนละ 30,000 บาท ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ขอหักลดหย่อน และภริยาใช้ สิทธิแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ ให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของ ตนคนละ 30,000 บาท ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ขอหักลดหย่อน และภริยาใช้ สิทธิแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ ให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของ ตนคนละ 30,000 บาท

112 112 ค่าลดหย่อนเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้มีเงินได้ เงินสะสมของผู้มีเงินได้ อย่างน้อย 3% ของเงินได้ เงินสมทบของนายจ้าง ของผู้มีเงินได้ ต้องสมทบอย่างน้อยเท่ากับเงิน สะสมของลูกจ้างแต่เป็นรายจ่าย ได้ไม่เกิน 15% ของ เงินได้ของลูกจ้าง มาตรา 65 ตรี (2) กฎกระทรวง ฉบับที่ นำไปหักเป็นค่าลดหย่อนได้ตามจำนวนที่ จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท - -สำหรับส่วนที่เกิน 10,000 บาท อีกไม่เกิน 290,000 บาท นำไปยกเว้นภาษีเงินได้ ก่อนหักค่าใช้จ่าย ตาม มาตรา 42 ทวิ มีผลต่อจำนวนเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยงชีพ (RMF) หมายเหตุ เงินสะสมกองทุน กบข. ให้นำไปยกเว้นภาษีเงินได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 300,000 บาท Provident Fund

113 113 ค่าลดหย่อนเงินบริจาคมาตรา 47(7) ต้องบริจาคเป็นเงิน ต้องบริจาคเป็นเงิน ต้องบริจาคให้แก่องค์การดังต่อไปนี้ ต้องบริจาคให้แก่องค์การดังต่อไปนี้ สถานพยาบาลหรือสถานศึกษาของทางราชการ สถานพยาบาลหรือสถานศึกษาของทางราชการ สถานพยาบาลหรือสถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล สถานพยาบาลหรือสถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย วัดวาอาราม วัดวาอาราม มูลนิธิหรือสมาคมหรือกองทุนที่รัฐมนตรีคลังประกาศกำหนดให้เป็น องค์การสาธารณกุศล มูลนิธิหรือสมาคมหรือกองทุนที่รัฐมนตรีคลังประกาศกำหนดให้เป็น องค์การสาธารณกุศล โรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ประกอบกิจการในรูป ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ประกอบกิจการในรูป ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ต้องมีหลักฐานการบริจาคพร้อมที่จะพิสูจน์ต่อเจ้าพนักงาน ต้องมีหลักฐานการบริจาคพร้อมที่จะพิสูจน์ต่อเจ้าพนักงาน ให้หักลดหย่อนในส่วนของผู้มีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่ เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่นๆ ให้หักลดหย่อนในส่วนของผู้มีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่ เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่นๆ

114 114 ค่าบริจาคการกุศล เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา เงินบริจาค นำไปยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้เป็นจำนวนสองเท่าของเงินสนับสนุน เพื่อการศึกษาแต่ไม่เกิน 10% ของเงิน ได้หลักจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน อย่างอื่น พรฎ. (ฉบับที่ 420) ใช้บังคับ 25 ส.ค เป็นต้นไป นำไปหักลดหย่อนตามมาตรา 47(7) ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้ จ่ายและค่าลดหย่อนอย่างอื่น รวมทั้ง เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา ภ.ง.ด.91 ดูข้อ ก รายการที่ 8 ภ.ง.ด.90 ดูข้อ 10 ของรายการ 4 ภ.ง.ด.91 ดูข้อ ก รายการที่ 10 ภ.ง.ด.90 ดูข้อ 10 ของรายการ 6

115 115 ให้ยกเว้น PIT สำหรับเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สินเป็นจำนวน สองเท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุน การศึกษา แต่ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินหลังจาก หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนตามมาตรา 47(1) – (6) แห่ง ประมวลรัษฎากร (มาตรา 3) ให้ยกเว้น PIT สำหรับเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สินเป็นจำนวน สองเท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุน การศึกษา แต่ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินหลังจาก หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนตามมาตรา 47(1) – (6) แห่ง ประมวลรัษฎากร (มาตรา 3) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากร ลว. 25 ม.ค.2548 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากร ลว. 25 ม.ค.2548 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาดังกล่าว ต้องเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการที่กระทรวงศึกษาให้ความเห็นชอบ และเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาดังกล่าว ต้องเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการที่กระทรวงศึกษาให้ความเห็นชอบ และเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ (1) จัดหาหรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดินให้แก่ สถานศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา (1) จัดหาหรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดินให้แก่ สถานศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา (2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตำรา หนังสือทาง วิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้แก่ สถานศึกษา ตามที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนด (2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตำรา หนังสือทาง วิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้แก่ สถานศึกษา ตามที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนด รายจ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 420)

116 116 การยกเว้นที่มีผลเสมือนเป็นค่าลดหย่อน เงินบริจาคที่เมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47(7) แล้ว ต้อง ไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหัก ลดหย่อนอื่นๆ เงินบริจาคที่เมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47(7) แล้ว ต้อง ไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหัก ลดหย่อนอื่นๆ เงินบริจาคเพื่อการกีฬา ให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริม การกีฬา คณะกรรมการกีฬาจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการ กีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมกีฬาในจังหวัด สำนักงานพัฒนาการ กีฬาและนันทนาการเพื่อการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน หรือสมาคม กีฬาสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (ข้อ 2(68) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126) ใช้บังคับ 1 ม.ค.2548 เป็นต้นไป เงินบริจาคเพื่อการกีฬา ให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริม การกีฬา คณะกรรมการกีฬาจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการ กีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมกีฬาในจังหวัด สำนักงานพัฒนาการ กีฬาและนันทนาการเพื่อการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน หรือสมาคม กีฬาสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (ข้อ 2(68) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126) ใช้บังคับ 1 ม.ค.2548 เป็นต้นไป เงินบริจาคให้แก่ส่วนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่น ทั้งนี้ สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี 2547 ที่ต้องยื่นรายการในปี 2548 เป็นต้นไป (ข้อ 2(70) ของ กฎกระทรวง ฉบับที่ 126) เงินบริจาคให้แก่ส่วนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่น ทั้งนี้ สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี 2547 ที่ต้องยื่นรายการในปี 2548 เป็นต้นไป (ข้อ 2(70) ของ กฎกระทรวง ฉบับที่ 126)

117 117 การยกเว้นที่มีผลเสมือนเป็นค่าลดหย่อน เงินบริจาคที่เมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47(7) แล้ว ต้อง ไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหัก ลดหย่อนอื่นๆ (ต่อ) เงินบริจาคที่เมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47(7) แล้ว ต้อง ไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหัก ลดหย่อนอื่นๆ (ต่อ) เงินบริจาคเพื่อสมทบกองทุนโครงการปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรง พระชนมายุ 72 พรรษา (พรฎ. (ฉ.417) พ.ศ.2546) ใช้บังคับ 1 ม.ค เป็นต้นไป เงินบริจาคเพื่อสมทบกองทุนโครงการปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรง พระชนมายุ 72 พรรษา (พรฎ. (ฉ.417) พ.ศ.2546) ใช้บังคับ 1 ม.ค เป็นต้นไป เงินบริจาคให้กองทุนปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ทั้งนี้ สำหรับเงินได้พึง ประเมินที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2550 (พรฎ.(ฉ.423) พ.ศ.2547) เงินบริจาคให้กองทุนปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ทั้งนี้ สำหรับเงินได้พึง ประเมินที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2550 (พรฎ.(ฉ.423) พ.ศ.2547) เงินบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ทั้งนี้ สำหรับเงิน ได้พึงประเมินที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ เป็นต้นไป (พรฎ. (ฉ.423) พ.ศ.2547) เงินบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ทั้งนี้ สำหรับเงิน ได้พึงประเมินที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ เป็นต้นไป (พรฎ. (ฉ.423) พ.ศ.2547)

118 118 การยกเว้นที่มีผลเสมือนเป็นค่าลดหย่อน เงินบริจาคที่เมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47(7) แล้ว ต้อง ไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหัก ลดหย่อนอื่นๆ (ต่อ) เงินบริจาคที่เมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47(7) แล้ว ต้อง ไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหัก ลดหย่อนอื่นๆ (ต่อ) เงินบริจาคให้แก่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กองทุนส่งเสริมการ จัดสวัสดิการสังคม หรือกองทุนคุ้มครองเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยการ ดังกล่าว หรือกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามมติ ครม. วันที่ 16 ก.พ (พรฎ. (ฉ.428) พ.ศ.2548 ใช้บังคับ 25 ม.ค.2548 เป็นต้นไป) เงินบริจาคให้แก่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กองทุนส่งเสริมการ จัดสวัสดิการสังคม หรือกองทุนคุ้มครองเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยการ ดังกล่าว หรือกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามมติ ครม. วันที่ 16 ก.พ (พรฎ. (ฉ.428) พ.ศ.2548 ใช้บังคับ 25 ม.ค.2548 เป็นต้นไป)

119 119 การหักลดหย่อน รายการภาษีเงินได้ ครึ่งปีประจำปี 1. ส่วนตัวผู้มีเงินได้ – บุคคลธรรมดา 15,00030,000 คู่สมรส คู่สมรส15,00030,000 บุตรที่มิได้ศึกษา/ ศึกษาในต่างประเทศ บุตรที่มิได้ศึกษา/ ศึกษาในต่างประเทศ บุตรที่ศึกษาในประเทศไทย 17,000 ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดา มารดา ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดา 30,000 ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี15,00030,000 กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง15,00030,000 หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือบุคคล ในคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือบุคคล 15,000 แต่ ไม่เกิน 30,000 แต่ ไม่เกิน 60,000

120 120 การหักลดหย่อน รายการภาษีเงินได้ ครึ่งปีประจำปี 2. เบี้ยประกันชีวิต เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน - สำหรับผู้มีเงินได้ - สำหรับผู้มีเงินได้45,00050,000 - สำหรับคู่สมรสของผู้มีเงินได้ - สำหรับคู่สมรสของผู้มีเงินได้ ไม่ได้เพราะ ความเป็นสามี ภริยามิได้มีอยู่ ตลอดปีภาษี 10, เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน - สำหรับผู้มีเงินได้ - สำหรับผู้มีเงินได้ไม่มี10,000 - สำหรับคู่สมรส - สำหรับคู่สมรส ไม่มี ไม่มี เกณฑ์เดียวกับ ผู้มีเงินได้ เกณฑ์เดียวกับ ผู้มีเงินได้ (ส่วนที่เกิน 10,000 บาทแต่จำนวนไม่เกิน 290,000 บาท ให้นำไปหักออก จากเงินได้ก่อนคำนวณหักค่าใช้จ่ายตาม ม. 42 ทวิ)

121 121 การหักลดหย่อนรายการค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ ครึ่งปีประจำปี 4. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน - กรณีผู้มีเงินได้กู้ยืมคนเดียว, หรือ มีคู่สมรส แต่คู่สมรสไม่มีเงินได้ - กรณีผู้มีเงินได้กู้ยืมคนเดียว, หรือ มีคู่สมรส แต่คู่สมรสไม่มีเงินได้45,00050,000 - กรณีผู้มีเงินได้กู้ยืมคนเดียวและมี คู่สมรส และคู่สมรสมีเงินได้ตาม มาตรา 40(1) แยกคำนวณภาษี ต่างหาก - กรณีผู้มีเงินได้กู้ยืมคนเดียวและมี คู่สมรส และคู่สมรสมีเงินได้ตาม มาตรา 40(1) แยกคำนวณภาษี ต่างหาก ถือเสมือนกู้ร่วมกัน 2,500 กับอีก กึ่งหนึ่งของส่วนที่ เกิน10,000 อีกไม่ เกิน 5,000 กับอีก กึ่งหนึ่งของส่วนที่ เกิน 10,000 อีก ไม่เกิน 40,000 - กรณีผู้มีเงินได้ร่วมกันกู้ยืม - 2,500 กับอีก ส่วนที่เกิน10,000 อีกไม่เกิน 40,000 5,000 กับอีก ส่วนที่เกิน10,000 อีกไม่เกิน 40,000 หาร จำนวนผู้กู้

122 122 การหักลดหย่อน รายการภาษีเงินได้ ครึ่งปีประจำปี 5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - สำหรับผู้มีเงินได้ - สำหรับผู้มีเงินได้ไม่มีเท่าที่จ่ายจริง - สำหรับคู่สมรสของผู้มีเงินได้ - สำหรับคู่สมรสของผู้มีเงินได้ไม่มีเท่าที่จ่ายจริง 6. เงินบริจาค - เพื่อสนับสนุนการศึกษา - เพื่อสนับสนุนการศึกษา สองเท่าของค่าบริจาคจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย และค่า ลดหย่อนอย่างอื่น - เงินบริจาคทั่วไป - เงินบริจาคทั่วไป กึ่งหนึ่งของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10%ของ เงินได้หลังจากหักค่า ใช้ จ่าย และค่าลด หย่อนอย่างอื่น รวม ทั้งค่าสนับสนุนการ ศึกษา เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่ เกิน 10% ของเงิน ได้หลังจากหักค่าใช้ จ่าย และค่าลดหย่อน อย่างอื่น รวมทั้งค่า สนับสนุนการศึกษา

123 123 บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา * 1. ยกเว้นเฉพาะการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามม. 48(1) เท่านั้น 2. สำหรับปีภาษี ยกเว้นเงินได้สุทธิจำนวน 50,000 บาท เป็นไป 2. สำหรับปีภาษี ยกเว้นเงินได้สุทธิจำนวน 50,000 บาท เป็นไป ตาม พรฎ. (ฉ.352) พ.ศ สำหรับปีภาษี 2546 ยกเว้นเงินได้สุทธิจำนวน 80,000 บาท เป็นไปตาม 3. สำหรับปีภาษี 2546 ยกเว้นเงินได้สุทธิจำนวน 80,000 บาท เป็นไปตาม พรฎ. (ฉ.412) พ.ศ.2545 พรฎ. (ฉ. 412) พ.ศ สำหรับปีภาษี 2547 เป็นต้นไป เป็นไปตาม พรฎ. (ฉ.430) พ.ศ สำหรับปีภาษี 2547 เป็นต้นไป เป็นไปตาม พรฎ. (ฉ. 430) พ.ศ.2548 ช่วงเงินได้จำนวนเงินได้แต่ละช่วง อัตรา ภาษี จำนวนภาษีแต่ละช่วงจำนวนภาษีสะสม , , ,0005% ยกเว้น * - 100, , , ,00010% 40,000 40, ,001- 1,000, , ,00020% 100, , , ,000 1,000,001- 4,000,000 3,000,000 3,000,00030% 900, ,0001,040,000 เกินกว่า 4,000,000 บาท %

124 124 การยกเว้นสำหรับเงินได้สุทธิตามมาตรา 48(1) ในส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาท กรณีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายตาม มาตรา 50(1) กรณีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายตาม มาตรา 50(1) เฉพาะกรณีเงินได้ตามมาตรา 40(1) หรือ (2) ที่มิใช่เงินได้ที่นายจ้างจ่าย ให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานที่ต้องคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 48(5) เฉพาะกรณีเงินได้ตามมาตรา 40(1) หรือ (2) ที่มิใช่เงินได้ที่นายจ้างจ่าย ให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานที่ต้องคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 48(5) กรณียื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้ล่างหน้า กรณียื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้ล่างหน้า ตามมาตรา 52 ทวิ หรือตามประกาศกระทรวงการคลัง (ภ.ง.ด.93) ตามมาตรา 52 ทวิ หรือตามประกาศกระทรวงการคลัง (ภ.ง.ด.93) กรณียื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้ประจำปี กรณียื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้ประจำปี ตามมาตรา 56 (ภ.ง.ด.90, 91, 92) ตามมาตรา 56 (ภ.ง.ด.90, 91, 92) กรณียื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้ครึ่งปี กรณียื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้ครึ่งปี ตามมาตรา 56 ทวิ (ภ.ง.ด.94) ตามมาตรา 56 ทวิ (ภ.ง.ด.94)

125 125 การคำนวณ PIT ตามอัตราก้าวหน้า ที่มิใช่เงินได้สุทธิตามมาตรา 48(1) เงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน เงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ที่ต้องคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 48(5) ที่ต้องคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 48(5) เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(5) และ (6) ประกอบมาตรา 48(4) ที่ต้องคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(5) และ (6) ประกอบมาตรา 48(4) เงินได้ตามมาตรา 40(3) หรือ (4) เงินได้ตามมาตรา 40(3) หรือ (4) ที่ต้องคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(2) ในอัตรา ก้าวหน้า ที่ต้องคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(2) ในอัตรา ก้าวหน้า เงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(4) เงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(4) สำหรับเงินได้ที่เป็นรางวัลจากการประกวดแข่งขันที่ผู้รับมีอาชีพในการ ประกวดแข่งขันที่ได้รับจากทางราชการ สำหรับเงินได้ที่เป็นรางวัลจากการประกวดแข่งขันที่ผู้รับมีอาชีพในการ ประกวดแข่งขันที่ได้รับจากทางราชการ เงินได้ค่าแสดงของนักแสดงสาธารณะ เงินได้ค่าแสดงของนักแสดงสาธารณะ ที่ไม่มีภูมิลำเนาในไทย ตามมาตรา 40(8) ที่ต้องคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส ในอัตราก้าวหน้า ที่ไม่มีภูมิลำเนาในไทย ตามมาตรา 40(8) ที่ต้องคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส ในอัตราก้าวหน้า

126 126 ลย.01 เพื่อการคำนวณ WT. ตามมาตรา 50(1) เป็นแนวทางปฏิบัติ (Ruling) เป็นแนวทางปฏิบัติ (Ruling) ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 96/2543 (ไม่ใช่กฎหมาย) ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 96/2543 (ไม่ใช่กฎหมาย) เป็นแบบแจ้งการขอหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) เป็นแบบแจ้งการขอหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) แจ้งต่อนายจ้าง แจ้งต่อนายจ้าง เมื่อเริ่มต้นปีภาษี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการหักค่า ลดหย่อน เมื่อเริ่มต้นปีภาษี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการหักค่า ลดหย่อน ประโยชน์ ประโยชน์ ลดข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ลดข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง พร้อมต่อการเรียกตรวจสอบของเจ้าพนักงานสรรพากร พร้อมต่อการเรียกตรวจสอบของเจ้าพนักงานสรรพากร

127 127 บริษัท A. จำกัด บริษัท B. จำกัด WT. : มาตรา 40(2) ค่านายหน้า (Commission) ประเทศไทย ต่างประเทศ นาย ก. Mr. X มูลนิธิ/สมาคม10% 1. WT. มาตรา 50(1) 15% ภ.ง.ด.1 2. WT. มาตรา 50(1) ภ.ง.ด.1 อัตราก้าวหน้าของเงินได้สุทธิ 3. WT. มาตรา 70 15% ภ.ง.ด WT. มาตรา 3 เตรส 3% ภ.ง.ด.53 (ตั้งแต่ 16 ก.ค. 44) บริษัท C. จำกัด

128 128 ค่า Freight 1% ค่า Freight 1% Outbound บริษัทไทย DTA Non DTA Air Freight 1% Non WT.* 1% Air Freight 1% Non WT.* 1% Sea Freight Non WT. 1% 1% Sea Freight Non WT. 1% 1% Inbound (เฉพาะทางอากาศยาน โดยบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกม.ไทย) ค่าขนส่งในประเทศ (เฉพาะเอกชน)1% ค่าขนส่งในประเทศ (เฉพาะเอกชน)1% ค่าบริการท่าเรือ (เฉพาะเอกชน) 3% ค่าบริการท่าเรือ (เฉพาะเอกชน) 3% ค่า Warehouse (เฉพาะเอกชน) 3% ค่า Warehouse (เฉพาะเอกชน) 3% ค่าเบี้ยประกัน 1% ค่าเบี้ยประกัน 1% เงินได้ที่ Shipping ต้องหัก WT.แทน Shipper

129 129 ค่านายหน้า ตัวแทน (Commission, Broker Fee) ค่านายหน้า ตัวแทน (Commission, Broker Fee) ตัวแทนประกันภัย ตัวแทนประกันภัย นายหน้าหาพื้นที่เช่า, หางาน, นำเรือเข้าท่า, ขายสินค้า, ขายหลักทรัพย์ นายหน้าหาพื้นที่เช่า, หางาน, นำเรือเข้าท่า, ขายสินค้า, ขายหลักทรัพย์ ตัวแทนบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ ตัวแทนบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ ชิปปิ้ง (Shipping) Freight Forwarder ชิปปิ้ง (Shipping) Freight Forwarder ค่าธรรมเนียมจัดหาเงินกู้ (Management Fee) ค่าธรรมเนียมจัดหาเงินกู้ (Management Fee) ค่าธรรมเนียมดูแลเงินกู้ (Agency Fee) ค่าธรรมเนียมดูแลเงินกู้ (Agency Fee) เงินได้ที่ Shipping ต้องหัก WT.แทน Shipper

130 130 ตัวการ ตัวแทน เงินทดรองจ่าย(Advanced) Non WT Non VAT Advanced & Reimbursement Reimbursement (Doc. Refund) Non WT Non VAT จ่ายเงินได้WTVAT ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี Commission WT. 3% VAT Paid 2

131 131 ตัวการ ตัวแทน Prepaid & Reimbursement Reimbursement (Cash Refund) Non WT Non VAT จ่ายเงินได้WTVAT ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี Prepaid Commission WT. 3% VAT 1 2 3

132 132 WT.Cert. Tax Inv. Receipt A. Co. Shipper B. co. Shipping CommissionService (No Doc.) เงินได้ที่ Shipping ต้องหัก WT.แทน Shipper WT.3%1% VAT Advanced Non VAT Non WT. Reimbursement Non VAT & Non WT. Transportation 1% Insurance 1% Port3% Warehouse3% Customs Duty- OfficerNo Doc. OthersNo Doc. * ไม่รวม UK และ Poland NationalOutboundThaiDTA Non DTA Sea Freight Non WT 1%1% Air Freight 1% Non WT 1% *

133 133 AuthorizedAgent Tax Inv. Receipt VAT 0% B. Co. FreightForwarder Service Fee VAT 7% A. Co. Shipper Advanced Non VAT Non WT. WT.3%1% Freight (VAT 0%, WT.?) เงินได้ที่จ่ายให้แก่ Freight Forwarder * ไม่รวม UK และ Poland International Sea Freight ThaiDTA Non DTA Outbound Non WT 1%1% Inbound International Air Freight ThaiDTA Non DTA Outbound1% Non WT* 1% Inbound1% Non WT ดู พรฎ. ( ฉบับที่ 314) พ. ศ. 2540

134 134 เงินได้ตามม.40(2) เป็นผู้อยู่ใน ประเทศไทย No เป็นผู้อยู่ใน ประเทศ DTA Yes ส่วนที่เกิดจากการทำงาน ในประเทศไทย ส่วนที่มิได้เกิดจากการ ทำงานในประเทศไทย WT. 15% Non WT. Yes WT. มาตรา 50(1) วรรคหนึ่ง, สอง No WT. ม.50 วรรค ท้าย 15% PIT

135 135 เงินได้ตามม.40(2) เป็นผู้อยู่ใน ประเทศ DTA Non WT. เพราะถือเป็นกำไรจากธุรกิจ (Business Profit) WT. ม.70 15% ภ.ง.ด.54 ส่วน ก CIT กรณีมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เว้นแต่เข้าลักษณะเป็นค่าสิทธิ ตามมาตรา 40(3) ให้คำนวณ หักตามอัตราที่กฎหมายกำหนด N Y

136 136 P/E: Permanent Establishment สถานประกอบการถาวร ใช้กับกรณีเงินได้ที่เป็นกำไรจากธุรกิจ (Business Profit) ได้แก่ (Business Profit) ได้แก่ เงินได้ตามมาตรา 40(2) และ (6) 3 A ’ s Type of P/E - Asset Type P/E - Activity Type P/E - Agent Type P/E จัดเก็บภาษีเงินได้ ตามประมวลรัษฎากร ได้ ภายใต้ขอบเขต ของ DTA ไม่สามารถจัดเก็บ ภาษีเงินได้ ตามประมวลรัษฎากร ได้ NY

137 137 WT.: มาตรา 40(3) ค่าแห่งลิขสิทธิ์ สิทธิอย่างอื่น (Royalty) ประเทศไทย ต่างประเทศ นาย ก. Mr. X บริษัท A. จำกัด บริษัท C. จำกัด 1. WT. มาตรา 50(2) 15%* ภ.ง.ด.2 2. WT. มาตรา 50(2) ภ.ง.ด.2 อัตราก้าวหน้าของเงินได้พึงประเมิน 3. WT. มาตรา 70 15%* ภ.ง.ด.54 * ดูการลดอัตราใน DTA 4. WT. มาตรา 3 เตรส 3% ภ.ง.ด.53 (ตั้งแต่ 16 ก.ค. 44) บริษัท A. จำกัด บริษัท B. จำกัด มูลนิธิ/สมาคม10% บริษัท C. จำกัด

138 138 ค่าตอบแทนเพื่อการใช้หรือสิทธิในการใช้ (Royalty Fee) ค่าตอบแทนเพื่อการใช้หรือสิทธิในการใช้ (Royalty Fee) ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกร