งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตั้งงบประมาณค่าตอบแทนและ เครื่องแต่งกาย อปพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตั้งงบประมาณค่าตอบแทนและ เครื่องแต่งกาย อปพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตั้งงบประมาณค่าตอบแทนและ เครื่องแต่งกาย อปพร.
การตั้งงบประมาณค่าตอบแทนและ เครื่องแต่งกาย อปพร. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท / ว ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552

2 1. เครื่องแต่งกาย อปพร. ตามหลักสูตรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอบรม หรือ ผู้ที่ปฏิบัติการด้านป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คนละไม่เกิน 2 ชุด ต่อปี

3 2. ค่าตอบแทน กรณีมีคำสั่งใช้ อปพร. ปฏิบัติในศูนย์ อปพร
2. ค่าตอบแทน กรณีมีคำสั่งใช้ อปพร. ปฏิบัติในศูนย์ อปพร. หรือนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร. ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง เบิกได้ไม่เกินคนละ 200 บาท

4 3. เดินทางไปฝึกอบรมหรือมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการจะเบิกค่าตอบแทนตามข้อ 2 มิได้
4. ห้ามมิให้ตั้งงบประมาณอุดหนุนศูนย์ อปพร.


ดาวน์โหลด ppt การตั้งงบประมาณค่าตอบแทนและ เครื่องแต่งกาย อปพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google