งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตั้ง งบประมาณ ค่าตอบแทน และ เครื่องแต่ง กาย อปพร. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 / ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตั้ง งบประมาณ ค่าตอบแทน และ เครื่องแต่ง กาย อปพร. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 / ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตั้ง งบประมาณ ค่าตอบแทน และ เครื่องแต่ง กาย อปพร. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 / ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552

2 1. เครื่องแต่งกาย อปพร. ตามหลักสูตร ที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจัดอบรม หรือ ผู้ที่ ปฏิบัติการด้าน ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน คนละไม่เกิน 2 ชุด ต่อปี

3 2. ค่าตอบแทน กรณีมีคำสั่งใช้ อป พร. ปฏิบัติในศูนย์ อปพร. หรือนอก ที่ตั้งศูนย์ อปพร. ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง เบิกได้ไม่ เกินคนละ 200 บาท

4 3. เดินทางไป ฝึกอบรมหรือมีคำสั่ง ให้เดินทางไป ราชการจะเบิก ค่าตอบแทนตามข้อ 2 มิได้ 4. ห้ามมิให้ตั้ง งบประมาณอุดหนุน ศูนย์ อปพร.


ดาวน์โหลด ppt การตั้ง งบประมาณ ค่าตอบแทน และ เครื่องแต่ง กาย อปพร. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 / ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google