งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การ ตรากฎหมายข้อบังคับ ให้เป็นธรรม - ออกระเบียบและข้อบังคับ ของท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ที่ กฎหมายกำหนด หลักการพื้นฐานของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การ ตรากฎหมายข้อบังคับ ให้เป็นธรรม - ออกระเบียบและข้อบังคับ ของท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ที่ กฎหมายกำหนด หลักการพื้นฐานของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การ ตรากฎหมายข้อบังคับ ให้เป็นธรรม - ออกระเบียบและข้อบังคับ ของท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ที่ กฎหมายกำหนด หลักการพื้นฐานของ การบริหาร กิจการบ้านเมืองและ สังคมที่ดี

4 - ปฏิบัติตามอำนาจ และหน้าที่ของ ท้องถิ่น ถูกต้องตาม กฎหมาย - พัฒนาบุคลากรของ องค์กรปกครองท้องถิ่น ให้มีความรู้

5 2. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้อง เป็นธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี - ควบคุมความประพฤติ สมาชิกสภา ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ ให้อยู่ในกรอบ ที่ถูกต้อง - ส่งเสริมให้ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่นมี จิตสำนึก ของความเป็นผู้แทนประชาชน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ถูกต้อง ซื่อสัตย์และสุจริต

6 3. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การทำงานที่สามารถ เปิดเผย ตรวจสอบได้และมี ข้อมูลโปร่งใส - เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และผลการดำเนินงานของ ท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ * ข้อบังคับงบประมาณ, แผนงาน / โครงการ, การจัดซื้อ จัดจ้าง, ผลการดำเนินงาน ระเบียบขั้นตอนการให้บริการ, มติข้อประชุมที่สำคัญ

7 - จัดให้มีระบบการ ติดตาม / ประเมินผล รับฟังความคิดเห็นจากผู้มี ส่วนได้เสียโดยตรงหรือ ประชาชน ในการดำเนินงาน

8 4. หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การให้ประชาชนรับรู้และ ร่วมเสนอแนะในการ ตัดสินใจ - ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผน - ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดจัดซื้อ จัดจ้าง

9 - จัดเวทีประชาคม - ให้ประชาชนเข้าร่วม สังเกตการณ์ในการประชุม สภาท้องถิ่น - ส่งเสริมการรวมกลุ่ม ประชาชน - จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ความรู้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม องค์กรประชาชน

10 5. หลักความ รับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิ หน้าที่และความ รับผิดชอบต่อสังคม - ดำเนินการตามโครงการ / แผนพัฒนาตามลำดับ ความสำคัญและความ จำเป็นเร่งด่วน - จัดกิจกรรมให้บริการ สาธารณะให้ครอบคลุม ภารกิจ

11 - เอาใจใส่ต่อปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชน - กระตุ้นให้สมาชิก สภาท้องถิ่นเข้าร่วม ประชุมสภาท้องถิ่น

12 6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหาร ทรัพยากรให้เกิด ประโยชน์สูงสุด - จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น โดยจัดลำดับ ความสำคัญและความ จำเป็นเร่งด่วน - ดำเนินการจัดซื้อ จัด จ้าง โดยมุ่งเน้นให้เกิด การประหยัดงบประมาณ

13 - รณรงค์ให้ผู้บริหาร, สมาชิกสภา, เจ้าหน้าที่, พนักงาน รวมทั้งประชาชน มีความประหยัดและใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า - ตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมาณของท้องถิ่น - จัดทำทะเบียนการใช้ ครุภัณฑ์

14 สรุป หลักการพื้นฐานของการ บริหาร กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักความโปร่งใส 4. หลักการมีส่วนร่วม 5. หลักความ รับผิดชอบ 6. หลักความคุ้มค่า

15 มี ปัญหา โปรด สอบถา ม

16

17


ดาวน์โหลด ppt 1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การ ตรากฎหมายข้อบังคับ ให้เป็นธรรม - ออกระเบียบและข้อบังคับ ของท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ที่ กฎหมายกำหนด หลักการพื้นฐานของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google