งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตควบคุม อาคาร ความห มาย ก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถอน / เคลื่อนย้าย / ใช้ ต้อง ขออนุญาต อย่างไรจึงเป็น “ เขต ควบคุมอาคาร ” ? มีการประกาศ กฎหมาย กฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตควบคุม อาคาร ความห มาย ก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถอน / เคลื่อนย้าย / ใช้ ต้อง ขออนุญาต อย่างไรจึงเป็น “ เขต ควบคุมอาคาร ” ? มีการประกาศ กฎหมาย กฎหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เขตควบคุม อาคาร ความห มาย ก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถอน / เคลื่อนย้าย / ใช้ ต้อง ขออนุญาต อย่างไรจึงเป็น “ เขต ควบคุมอาคาร ” ? มีการประกาศ กฎหมาย กฎหมาย อะไร

3 เขตควบคุม อาคาร # พระราชกฤษฎีกาให้ใช้ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

4

5

6 การดำเนินการประกาศพระราช กฤษฎีกาฯ จัดทำและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและ ประชาคม ส่งข้อมูลให้กรมโยธาฯ กระทรวงมหาดไทยพิจารณา คณะรัฐมนตรีพิจารณา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ประกาศเป็นกฎหมาย แจ้งจังหวัดและท้องถิ่น

7 เขตควบคุม อาคาร นอกเขตควบคุม อาคาร # ในเขตผังเมืองรวม ให้ใช้ พรบ. ควบคุมอาคาร โดยไม่ต้องตราพระราช กฤษฎีกา ??? ถ้าผังเมือง หมดอายุ ???

8 เชียงใ หม่ ขอนแ ก่น นครราชสี มา กทม. + ปริมณฑล สงข ลา ภูเ ก็ต ปริมณฑล นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา นครปฐม

9 ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๓ ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๓๑๘ ชายฝั่งทะเลภาค ตะวันออก และทุกเกาะ

10 ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๔๐๑ ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๔๑ ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๔ ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๔๐๘ ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๔๓ ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๔๒ ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ( อ่าวไทย ) และทุกเกาะ

11 ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๔ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๔ ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๔๐๖ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๐๗๘ ทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๔๑๘๓ ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ( อันดามัน ) และทุกเกาะ ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๔

12 อาคารและ สิ่งก่อสร้าง “ ที่ควบคุม ” ในเขตควบคุม อาคาร

13 “ อาคาร ” ตึก ตึก บ้าน บ้าน เรือน เรือน โรง โรง ร้าน แพ แพ คลังสินค้า คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่ง บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้ สอยได้

14 อาคาร ? ? ?

15 สิ่งที่ สร้าง ขึ้น อย่าง อื่น ซึ่ง บุคคล อาจ เข้าอยู่ หรือ เข้าใช้ สอย ได้

16

17 “ สิ่งก่อสร้าง ” 1. อัฒจันทร์ หรือสิ่งที่สร้างขึ้น อย่างอื่นเพื่อใช้ เป็นที่ชุมนุมของประชาชน

18 2. เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือ ท่อระบายน้ำ อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ำ ท่าจอดเรือ รั้ว กำแพง ประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่ สาธารณะ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้ สอย

19 รั้วที่ติดต่อกับที่ สาธารณะ เขตที่ดิน

20 รั้วที่อยู่ใกล้เคียงกับที่ สาธารณะ เขตที่ดิน 0.5 0

21 รั้วที่อยู่ใกล้เคียงกับที่ สาธารณะ เขตที่ดิน 1.0 0

22 รั้วที่อยู่ใกล้เคียงกับที่ สาธารณะ เขตที่ดิน 1.5 0

23 รั้วที่อยู่ใกล้เคียงกับที่ สาธารณะ เขตที่ดิน 2.0 0

24 รั้วที่อยู่ใกล้เคียงกับที่ สาธารณะ เขตที่ดิน

25 ป้ า ย ที่ ค ว บ คุ ม เหนือที่สาธารณะและขนาด เกิน 1 ตร. ม. หรือมีน้ำหนักรวมทั้ง โครงสร้างเกิน 10 กก. มีระยะห่างจากที่สาธารณะน้อยกว่า ความสูงของป้าย และ กว้างเกิน 50 ซ. ม. / ยาวเกิน 1 ม. / เนื้อ ที่เกิน 5,000 ตร. ซม. / หนักเกิน 10 กก.

26 ที่จอดรถ

27 กฎกระทรวง กำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น เป็นอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาคาร พ. ศ. 2544

28 ถังเก็บของ ความจุตั้งแต่ 100 ลบ. ม.

29 สระว่ายน้ำภายนอกอาคาร ความ จุตั้งแต่ 100 ลบ. ม.

30 กำแพงกันดิน / น้ำ สูง ตั้งแต่ 1.50 ม. 1.50

31 เสาวิทยุ โทรทัศน์ สูงตั้งแต่ 10 ม. และน้ำหนัก เกิน 40 กก.

32 สิ่งที่สร้างขึ้น อย่างอื่น สูง ตั้งแต่ 10 ม.

33

34 # อาคาร 4 ประเภท อาคาร สูง อาคาร ชุมนุมคน โรง มหรสพ อาคารขนาด ใหญ่พิเศษ

35 H อาคา รสูง คนเข้าอยู่หรือเข้าใช้ สอยได้ สูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป ( วัด จากพื้นดินที่ ก่อสร้างถึงพื้น ดาดฟ้าหรือยอด ผนังสำหรับหลังคา ทรงจั่ว )

36 อาคารขนาด ใหญ่พิเศษ พื้นที่เกิน 10,000 ตร. ม.

37 “ อาคารชุมนุมคน ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใด ของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไป ภายใน เพื่อประโยชน์ใน การชุมนุมคน ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือ ชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป อาคารชุมนุม คน

38

39 โรงหนัง โรงละคร อื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt เขตควบคุม อาคาร ความห มาย ก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถอน / เคลื่อนย้าย / ใช้ ต้อง ขออนุญาต อย่างไรจึงเป็น “ เขต ควบคุมอาคาร ” ? มีการประกาศ กฎหมาย กฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google