งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม - ค่าอาหาร - ค่าเช่าที่พัก หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร ( กวพ ) 1305/ ว 9520 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2544 การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม - ค่าอาหาร - ค่าเช่าที่พัก หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร ( กวพ ) 1305/ ว 9520 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2544 การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม - ค่าอาหาร - ค่าเช่าที่พัก หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร ( กวพ ) 1305/ ว 9520 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2544 การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ

2 กรณีส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรมจัด ที่พักให้แก่ผู้เข้าร่วมในการ ฝึกอบรม และสถานที่พักแรม ดังกล่าว ( ค่าที่พัก ) ได้มีบริการ อาหารมื้อเช้าให้แล้ว ให้ถือว่าส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม มิได้ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารให้แก่ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6 / ว 392 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2548 การเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปฝึกอบรม

3 บาท : ครึ่งวัน : คน การฝึกอบรมในสถานที่ของทางราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ ( ทุกระดับ ) อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่เกิน 25 เครื่องดื่มไม่เกิน 10 การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน ( ทุก ระดับ ) อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่เกิน 50 เครื่องดื่มไม่เกิน 20 บัญชีหมายเลข 2 อัตราค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ในการฝึกอบรมในประเทศ

4 การฝึกอบรมระดับต้น และ การฝึกอบรมระดับกลางไม่ เกิน 600 การฝึกอบรมระดับสูงไม่เกิน 800 บัญชีหมายเลข 3 อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร บาท : ชั่วโมง : คน

5 การฝึกอบรมในสถานที่ของทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ จัดครบทุกมื้อไม่เกิน 500 จัดไม่ครบทุกมื้อไม่เกิน 300 การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน จัดครบทุกมื้อไม่เกิน 800 จัดไม่ครบทุกมื้อไม่เกิน 600 บัญชีหมายเลข 4 อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรมในประเทศ การฝึกอบรมระดับต้นและการฝึกอบรมระดับกลาง บาท : วัน : คน

6 การฝึกอบรมในสถานที่ของทาง ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จัดครบทุกมื้อไม่เกิน 700 จัดไม่ครบทุกมื้อไม่เกิน 500 การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน จัดครบทุกมื้อไม่เกิน 1,000 จัดไม่ครบทุกมื้อไม่เกิน 700 บัญชีหมายเลข 4 อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรมในประเทศ การฝึกอบรมระดับสูง บาท : วัน : คน

7 อัตราค่าเช่าที่พักคนเดียว ไม่ เกิน 1,200 อัตราค่าเช่าที่พัก 2 คน ไม่เกิน 750 อัตราค่าเช่าที่พักคนเดียว ไม่ เกิน 2,000 อัตราค่าเช่าที่พัก 2 คน ไม่เกิน 1,100 บัญชีหมายเลข 5 อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ บาท : วัน : คน การฝึกอบรมระดับต้นและการฝึกอบรมระดับกลาง การฝึกอบรมระดับสูง

8 บาท : วัน : คน ค่าลงทะเบียน รวมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่ เกิน 400 ค่าลงทะเบียน รวมค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน 600 บัญชีหมายเลข 6 อัตราการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

9 บาท : ครึ่งวัน : คน การฝึกอบรมในสถานที่ของทางราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ ( ทุกระดับ ) อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่เกิน 50 เครื่องดื่มไม่เกิน 20 การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน ( ทุก ระดับ ) อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่เกิน 100 เครื่องดื่มไม่เกิน 40 บัญชีหมายเลข 7 อัตราค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ในการฝึกอบรมในต่างประเทศ

10 การฝึกอบรมในสถานที่ของทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ การจัดอาหารครบทุกมื้อไม่ เกิน 150 ไม่ครบทุกมื้อไม่เกิน 75 การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน การจัดอาหารครบทุกมื้อไม่ เกิน 250 ไม่ครบทุกมื้อไม่เกิน 125 บัญชีหมายเลข 9 อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก บาท : วัน : คน

11 ปกติให้พักร่วมกันตั้งแต่ สองคนขึ้นไปต่อหนึ่งห้องไม่ เกิน 300 กรณีมีความจำเป็นหรือ ไม่เหมาะสมที่จะพัก สองคนขึ้นไปต่อหนึ่งห้องไม่ เกิน 600 บัญชีหมายเลข 10 อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก บาท : วัน : คน กรณีจัดที่พักให้

12 ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ไม่ เกิน 300 บัญชีหมายเลข 10 อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก กรณีไม่จัดที่พักให้ บาท : วัน : คน

13 การฝึกอบรมที่ไม่จัดอาหารทั้ง 3 มื้อ ไม่ เกิน 120 การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ 2 มื้อไม่ เกิน 40 การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ 1 มื้อไม่ เกิน 80 บัญชีหมายเลข 11 อัตราการเบิกจ่ายค่าอาหารให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก การจัดอาหาร


ดาวน์โหลด ppt - ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม - ค่าอาหาร - ค่าเช่าที่พัก หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร ( กวพ ) 1305/ ว 9520 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2544 การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google