งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน นำเสนอต่อ ที่ประชุมประจำปี สศช โดย ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ Senior Vice President สำนักวิจัยและวางแผน ธนาคารไทย ธนาคาร 30 มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน นำเสนอต่อ ที่ประชุมประจำปี สศช โดย ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ Senior Vice President สำนักวิจัยและวางแผน ธนาคารไทย ธนาคาร 30 มิถุนายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน นำเสนอต่อ ที่ประชุมประจำปี สศช โดย ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ Senior Vice President สำนักวิจัยและวางแผน ธนาคารไทย ธนาคาร 30 มิถุนายน 2546

2 การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) Sustainable Development is generally defined as the development path that maximize the long-term, net benefits to human kind กรอบความคิดและการประเมินสถานการณ์ ปัจจุบัน ** การเติบโตอย่างมีคุณภาพ ** การเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ** การกระจายความมั่งคั่งและรายได้ ประเด็นท้าทายและยุทธศาสตร์เพื่อการ พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

3 ดัชนีชี้วัดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง ยั่งยืน กลุ่มที่หนึ่ง เครื่องชี้คุณภาพของระบบ เศรษฐกิจ ** เครื่องชี้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ** เครื่องชี้วัดคุณภาพการขยายตัวทาง เศรษฐกิจ ** เครื่องชี้วัดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ** เครื่องชี้วัดความยากจนและการกระจาย รายได้ ** เครื่องชี้วัดระดับการพึ่งพิงเศรษฐกิจ ต่างประเทศ

4 Growth Rate of GDP 0 1 2 3 4 5 6 7 Q 1 / 01 Q 2 / Q 3 / Q 4 / Q 1 / 02 Q 2 / Q 3 / Q 4 / Q 1 / 03 * *Forecast % Growth Rate of GDP ** % Change from the same period last year

5 อัตราการว่างงาน เฉลี่ยใน ไตรมาสแรกของปี 2546 เท่ากับร้อยละ 2.3 ลดลงจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาส แรกปีที่แล้ว ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อัตราการว่างงาน

6 Industrial Capacity Utilization 0 20 40 60 80 100 Jan - 95 Jan - 96 Jan - 97 Jan - 98 Jan - 99 Jan - 00 Jan - 01 Jan - 02 Jan - 03 Industrial Capacity Utilization Source : BOT. %

7 ดัชนีชี้วัดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง ยั่งยืน กลุ่มที่สอง เครื่องชี้ความสามารถในการ แข่งขันทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการ บริหารจัดการที่ดี ** เครื่องชี้การผลิตที่มีคุณภาพ ** เครื่องชี้วัดการบริหารจัดการที่ดี ** เครื่องชี้วัดการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิต และมูลค่า

8 Thailand’s Export Performance By Broad Sector 1995-2000 0.0%+0.5%-0.5%-1.0% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% World Export Share, 2000 Thailand’s average change in World goods export share : -0.069% Thailand’s average goods export share : 1.24% Office (3.7%, +1.3%) =$1.5 billion export volume in 2000 Textiles/Apparel Personal Change in Thailand’s World Export Share, 1995-2000 Health Care Telecommunications Entertainment Food/Beverages Power Semiconductors/Computers Housing/Household Materials/Metals Multiple Business Transportation Defense Petroleum/Chemicals Forest Products Source : UNCTAD Trade Data. Author’s analysis

9 Thai Food Export, 2000 Note : Line indicates benchmark for revealed comparative advantage Source : UNCTAD Trade Data. Author’s analysis

10 Thai Food Export, 2000 Note : Line indicates benchmark for revealed comparative advantage Source : UNCTAD Trade Data. Author’s analysis

11 Trade Balance - 92 Jan - 93 Jan - 94 Jan - 95 Jan - 96 Jan - 97 Jan - 98 Jan - 99 Jan - 00 Jan - 01 Jan - 02 Jan - 03 Trade Balance Source : BOT Million US$

12 Economic Performance of the Thai Tourism Cluster Revenue per tourist over Time Source : TAT, World Tourism Organization

13 Integration of Macro-and Microeconomic Reforms Macroeconomic reform Microeconomic reform Productivity growth allows economic Growth and rising incomes without Inflation, making macroeconomic stability easier to achieve Stability and confidence support Investment and upgrading Create the opportunity for productivity Required to achieve productivity

14 ปัจเจกบุคคลในธรรมาภิบาล Individual’s Value Ethics & Integrity Competence Wisdom ที่มา : บรรษัทภิบาล วิถีแห่งการนำองค์กรสู่ความรุ่งเรือง

15 ระดับวัตถุประสงค์ของบรรษัทภิ บาล ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการบริหาร ความประหยัด ในกระบวนการ การบริหารคุณภาพ สินค้าและบริการ การปฏิรูปตาม กฎหมาย / สิ่งแวดล้อม ความสุขในการ ปฏิบัติงาน ผลสำเร็จขององค์กร กำไรเสถียรภาพการเจริญเติบโตเผื่อแผ่สังคม เป็นหนทางไปสู่ สมรรถนะการแข่งขัน ในตลาดโลก การเข้าสู่ตลาดทุนโลก เกิดเสน่ห์ดึงดูด พันธมิตรธุรกิจ บรรลุเป้าหมายสูงสุดของบรรษัทภิบาล ความเจริญรุ่งเรืองความสุขใจในการอยู่ร่วมกัน

16 ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานในประเทศ ต่าง ๆ พ. ศ. 2543 ที่มา : IMD The World Competitiveness Yearbook 2001 เหรียญสหรัฐ

17 โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเปรียบเทียบ กับมาเลเซีย ปี พ. ศ. 2543 ที่มา : IMD. The World Competitiveness Yearbook 2001

18 Comparative Labor Productivity Performance Selected Asian Economies $0 $10,000 $20,000 $30,000 $40,000 $50,000 $60,000 Labor Productivity (GDP per Employee), 2000 Thailand -2%0%2%4%6%8%10% Growth of Labor Productivity, CAGR, 1995-2000 Thailand’s labor productivity is far behind leading Asian economies and productivity growth is lagging badly Source : EIU (2002) Indonesia Philippines Vietnam Myanmar Singapore Malaysia Hong Kong China Taiwan

19 กรอบยุทธศาสตร์การปรับ... การปรับจาก resource based มาเป็น knowledge based Economy จำเป็นจะต้องมีการปรับวงจรการสร้างความมั่งคั่ง วงจรการสร้างความมั่งคั่งของชาติ Job/Wealth Cycle Knowledge/Wealth Cycle เงินทุน ความมั่งคั่ง การสร้างงาน การลงทุน ทักษะ / องค์ ความรู้ ภูมิปัญญา ความมั่งคั่ง การสร้าง มูลค่าส่วนเพิ่ม ขับเคลื่อนด้วยการลงทุน (investment driven) เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (resource based) ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (innovation driven) และผลิตภาพ (productivity driven) เน้นการสร้างขีดความสามารถ (Competency based)

20 กรอบยุทธศาสตร์... องค์รวมของยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยน โครงสร้างเศรษฐกิจไทย นโยบาย เศรษฐกิจ มหภาค การปรับเปลี่ยน โครงสร้าง อุตสาหกรรม การปรับเปลี่ยน โครงสร้าง การเกษตร การปรับเปลี่ยน โครงสร้างของ ภาคการค้า ระหว่างประเทศ การปรับเปลี่ยน โครงสร้างของภาค เศรษฐกิจในประเทศ การปรับเปลี่ยนในภาคการเงิน ภาคเศรษฐกิจจริง Enabling Environment


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน นำเสนอต่อ ที่ประชุมประจำปี สศช โดย ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ Senior Vice President สำนักวิจัยและวางแผน ธนาคารไทย ธนาคาร 30 มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google