งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน นำเสนอต่อ ที่ประชุมประจำปี สศช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน นำเสนอต่อ ที่ประชุมประจำปี สศช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน นำเสนอต่อ ที่ประชุมประจำปี สศช
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน นำเสนอต่อ ที่ประชุมประจำปี สศช โดย ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ Senior Vice President สำนักวิจัยและวางแผน ธนาคารไทยธนาคาร 30 มิถุนายน 2546

2 การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
Sustainable Development is generally defined as the development path that maximize the long-term, net benefits to human kind กรอบความคิดและการประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน ** การเติบโตอย่างมีคุณภาพ ** การเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ** การกระจายความมั่งคั่งและรายได้ ประเด็นท้าทายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

3 ดัชนีชี้วัดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
กลุ่มที่หนึ่ง เครื่องชี้คุณภาพของระบบเศรษฐกิจ ** เครื่องชี้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ** เครื่องชี้วัดคุณภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ** เครื่องชี้วัดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ** เครื่องชี้วัดความยากจนและการกระจายรายได้ ** เครื่องชี้วัดระดับการพึ่งพิงเศรษฐกิจต่างประเทศ

4 Change from the same period last year
Growth Rate of GDP % Growth Rate of GDP 7 6 5 4 3 2 1 01 01 01 01 02 02 02 02 * / / / / / / / / 03 1 2 3 4 1 2 3 4 / Q Q Q Q Q Q Q Q 1 Q * Forecast ** % Change from the same period last year

5 อัตราการว่างงาน อัตราการว่างงานเฉลี่ยใน ไตรมาสแรกของปี 2546
เท่ากับร้อยละ 2.3 ลดลงจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาส แรกปีที่แล้ว ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

6 Industrial Capacity Utilization
% 100 80 60 40 20 95 96 97 98 99 00 01 02 03 - - - - - - - - - Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Source : BOT .

7 ดัชนีชี้วัดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
กลุ่มที่สอง เครื่องชี้ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการที่ดี ** เครื่องชี้การผลิตที่มีคุณภาพ ** เครื่องชี้วัดการบริหารจัดการที่ดี ** เครื่องชี้วัดการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่า

8 Thailand’s Export Performance By Broad Sector
Thailand’s average change in World goods export share : World Export Share, 2000 -0.069% Office (3.7%, +1.3%) 3.0% Food/Beverages 2.5% Textiles/Apparel Entertainment Semiconductors/Computers 2.0% Thailand’s average goods export share : 1.24% Power 1.5% Housing/Household Personal Multiple Business Materials/Metals 1.0% Petroleum/Chemicals Forest Products Telecommunications 0.5% Health Care =$1.5 billion export volume in 2000 0.0% Defense Transportation -1.0% -0.5% 0.0% +0.5% Change in Thailand’s World Export Share, Source : UNCTAD Trade Data. Author’s analysis

9 Thai Food Export, 2000 Note : Line indicates benchmark for revealed comparative advantage Source : UNCTAD Trade Data. Author’s analysis

10 Thai Food Export, 2000 Note : Line indicates benchmark for revealed comparative advantage Source : UNCTAD Trade Data. Author’s analysis

11 Trade Balance Million US$ - 3 , 000 2 1 Jan 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Jan 91 Trade Balance Million US$ 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 - - - - - - - - - - - - Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Source : BOT

12 Economic Performance of the Thai Tourism Cluster
Revenue per tourist over Time Source : TAT, World Tourism Organization

13 Integration of Macro-and Microeconomic Reforms
Stability and confidence support Investment and upgrading Create the opportunity for productivity Required to achieve productivity Macroeconomic reform Microeconomic reform Productivity growth allows economic Growth and rising incomes without Inflation, making macroeconomic stability easier to achieve

14 ปัจเจกบุคคลในธรรมาภิบาล
Global Governance National Governance Social Governance Corporate Governance Individual’s Value Ethics & Integrity Competence Wisdom บรรษัทภิบาล สังคมภิบาล รัฐาภิบาล โลกาภิบาล ที่มา : บรรษัทภิบาล วิถีแห่งการนำองค์กรสู่ความรุ่งเรือง

15 ระดับวัตถุประสงค์ของบรรษัทภิบาล
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการบริหาร ความประหยัด ในกระบวนการ การบริหารคุณภาพ สินค้าและบริการ การปฏิรูปตาม กฎหมาย/สิ่งแวดล้อม ความสุขในการ ปฏิบัติงาน ผลสำเร็จขององค์กร กำไร เสถียรภาพ การเจริญเติบโต เผื่อแผ่สังคม เป็นหนทางไปสู่ สมรรถนะการแข่งขัน ในตลาดโลก เกิดเสน่ห์ดึงดูด พันธมิตรธุรกิจ การเข้าสู่ตลาดทุนโลก บรรลุเป้าหมายสูงสุดของบรรษัทภิบาล ความเจริญรุ่งเรือง ความสุขใจในการอยู่ร่วมกัน

16 ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานในประเทศต่าง ๆ พ.ศ. 2543
เหรียญสหรัฐ ที่มา : IMD The World Competitiveness Yearbook 2001

17 โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเปรียบเทียบกับมาเลเซีย ปี พ.ศ. 2543
ที่มา : IMD. The World Competitiveness Yearbook 2001

18 Comparative Labor Productivity Performance Selected Asian Economies
(GDP per Employee), 2000 $60,000 Singapore Hong Kong $50,000 Taiwan $40,000 $30,000 $20,000 Thailand Malaysia Philippines $10,000 Indonesia China Vietnam Myanmar $0 -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Growth of Labor Productivity, CAGR, Source : EIU (2002) Thailand’s labor productivity is far behind leading Asian economies and productivity growth is lagging badly

19 การปรับจาก resource based มาเป็น knowledge based Economy
กรอบยุทธศาสตร์การปรับ... การปรับจาก resource based มาเป็น knowledge based Economy จำเป็นจะต้องมีการปรับวงจรการสร้างความมั่งคั่ง วงจรการสร้างความมั่งคั่งของชาติ Job/Wealth Cycle Knowledge/Wealth Cycle เงินทุน ทักษะ/องค์ความรู้ การสร้าง มูลค่าส่วนเพิ่ม ความมั่งคั่ง การลงทุน ภูมิปัญญา การสร้างงาน ความมั่งคั่ง ขับเคลื่อนด้วยการลงทุน (investment driven) เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (resource based) ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (innovation driven)และผลิตภาพ (productivity driven) เน้นการสร้างขีดความสามารถ (Competency based)

20 องค์รวมของยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
กรอบยุทธศาสตร์... องค์รวมของยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทย การปรับเปลี่ยน โครงสร้าง อุตสาหกรรม การปรับเปลี่ยน โครงสร้างของภาคการค้าระหว่างประเทศ นโยบาย เศรษฐกิจ มหภาค การปรับเปลี่ยน โครงสร้าง การเกษตร การปรับเปลี่ยน โครงสร้างของภาค เศรษฐกิจในประเทศ ภาคเศรษฐกิจจริง การปรับเปลี่ยนในภาคการเงิน Enabling Environment


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน นำเสนอต่อ ที่ประชุมประจำปี สศช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google