งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการสังเคราะห์ ผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ( วิจัยแผ่นเดียว ) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ประจำปี 2547-2548 โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการสังเคราะห์ ผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ( วิจัยแผ่นเดียว ) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ประจำปี 2547-2548 โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการสังเคราะห์ ผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ( วิจัยแผ่นเดียว ) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ประจำปี โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

2 การสังเคราะห์ งานวิจัย จุดมุ่งหมาย จุดมุ่งหมาย วิธีการสังเคราะห์ วิธีการสังเคราะห์ 1. วิธีเชิงบรรยาย / วิธีสังเคราะห์เนื้อหา 1. วิธีเชิงบรรยาย / วิธีสังเคราะห์เนื้อหา 2. วิธีการเชิงปริมาณ 2. วิธีการเชิงปริมาณ

3 การสังเคราะห์ งานวิจัย ขั้นตอนการสังเคราะห์ ตรวงสอบคุณภาพผลงานวิจัย ตรวงสอบคุณภาพผลงานวิจัย กำหนดประเด็นหรือตัวแปร กำหนดประเด็นหรือตัวแปร จำแนกงานวิจัยตามประเด็นหลักที่สนใจ จำแนกงานวิจัยตามประเด็นหลักที่สนใจ วิเคราะห์ลักษณะงานวิจัยโดยการจัด วิเคราะห์ลักษณะงานวิจัยโดยการจัด หมวดหมู่และทำการสังเคราะห์ หมวดหมู่และทำการสังเคราะห์

4 แสดงจำนวนร้อยละของประเภทสถานศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ( วิจัยแผ่นเดียว ) ปี วก. วท. วอศ. วษท. วช. พาณิยฯ.

5 เรื่อ งที่ ประเด็น2547 ( เรื่อง ) 2548 รวม 1วิชาคณิตศาสตร์011 2วิชาภาษาไทย527 3วิชาภาษาอังกฤษ022 4วิชาวิทยาศาสตร์111 5ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม8917(39.90%) 6ประเภทวิชาเกษตรกรรม358(14.55%) 7ประเภทวิชาพณิชยกรรม6511(20%) 8สาขาวิชาคอมพิวเตอร์213 9ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาอาหารและ โภชนาการ 022 รวม รวม จำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามประเด็น และปีที่นำเสนอผลงานวิจัย

6 เรื่องที่ประเด็น 2547 ( คน ) 2548 ( คน ) รวม 1วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาอาหารและโภชนาการ02121 รวม รวม639(45.19%)775(54.80)1414 จำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามประเด็น และจำนวนกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย

7 เรื่องที่ประเด็น ปวช.1( เรื่อง ) ปวช.2( เรื่อง ) ปวช.3( เรื่อง ) ปวส.1( เรื่อง ) ปวส.2( เรื่อง ) รวม 1วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาอาหารฯ รวม รวม %610.90%47.27% % จำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามประเด็น และระดับชั้นของกลุ่มเป้าหมาย

8 เรื่องที่ประเด็น 1-19 คน คน คน คน คน ทั้งห้องรวม 1วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาอาหารฯ รวม รวม % % 59.09%11.81%23.63%47.27%55 จำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามประเด็น และขนาดของกลุ่มเป้าหมาย

9 เรื่องที่ประเด็น เทคนิค / วิธีการ / นวัตกรรม วัสดุอุปกรณ์รวม 1วิชาคณิตศาสตร์1001 2วิชาภาษาไทย7007 3วิชาภาษาอังกฤษ2002 4วิชาวิทยาศาสตร์3003 5ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม8019 7ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์0202 9ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาอาหารฯ2002 รวม รวม จำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามประเด็น และวิธีการที่นำมาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน

10 แสดงจำนวนร้อยละของวิธีการที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาผู้เรียน

11 แสดงจำนวนร้อยละของเทคนิค / วิธีการ / นวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน

12 แนวทางการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน ( วิจัยแผ่นเดียว ) กำหนดเป็นนโยบายสำคัญของสถานศึกษา กำหนดเป็นนโยบายสำคัญของสถานศึกษา ส่งเสริมพัฒนาอบรมครูอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมพัฒนาอบรมครูอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการวิจัยแบบร่วมมือ ส่งเสริมให้มีการวิจัยแบบร่วมมือ จัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน จัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน ให้กำลังใจหรือเสริมแรงครูที่มีผลงานวิจัย ให้กำลังใจหรือเสริมแรงครูที่มีผลงานวิจัย

13 ประโยชน์จากการสังเคราะห์งานวิจัย ค้นพบทฤษฎีที่ผ่านการทดลองตรวจสอบ ค้นพบทฤษฎีที่ผ่านการทดลองตรวจสอบ และปฏิบัติจริง และปฏิบัติจริง ได้องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ ได้องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ นำไปสู่การพัฒนาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ นำไปสู่การพัฒนาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ การเรียนการสอนที่พัฒนาโดยครูผู้สอน การเรียนการสอนที่พัฒนาโดยครูผู้สอน

14 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt รายงานการสังเคราะห์ ผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ( วิจัยแผ่นเดียว ) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ประจำปี 2547-2548 โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google