งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการสังเคราะห์ ผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ( วิจัยแผ่นเดียว ) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ประจำปี 2547-2548 โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการสังเคราะห์ ผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ( วิจัยแผ่นเดียว ) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ประจำปี 2547-2548 โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการสังเคราะห์ ผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ( วิจัยแผ่นเดียว ) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ประจำปี 2547-2548 โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

2 การสังเคราะห์ งานวิจัย จุดมุ่งหมาย จุดมุ่งหมาย วิธีการสังเคราะห์ วิธีการสังเคราะห์ 1. วิธีเชิงบรรยาย / วิธีสังเคราะห์เนื้อหา 1. วิธีเชิงบรรยาย / วิธีสังเคราะห์เนื้อหา 2. วิธีการเชิงปริมาณ 2. วิธีการเชิงปริมาณ

3 การสังเคราะห์ งานวิจัย ขั้นตอนการสังเคราะห์ ตรวงสอบคุณภาพผลงานวิจัย ตรวงสอบคุณภาพผลงานวิจัย กำหนดประเด็นหรือตัวแปร กำหนดประเด็นหรือตัวแปร จำแนกงานวิจัยตามประเด็นหลักที่สนใจ จำแนกงานวิจัยตามประเด็นหลักที่สนใจ วิเคราะห์ลักษณะงานวิจัยโดยการจัด วิเคราะห์ลักษณะงานวิจัยโดยการจัด หมวดหมู่และทำการสังเคราะห์ หมวดหมู่และทำการสังเคราะห์

4 แสดงจำนวนร้อยละของประเภทสถานศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ( วิจัยแผ่นเดียว ) ปี 2547-2548 วก. วท. วอศ. วษท. วช. พาณิยฯ.

5 เรื่อ งที่ ประเด็น2547 ( เรื่อง ) 2548 รวม 1วิชาคณิตศาสตร์011 2วิชาภาษาไทย527 3วิชาภาษาอังกฤษ022 4วิชาวิทยาศาสตร์111 5ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม8917(39.90%) 6ประเภทวิชาเกษตรกรรม358(14.55%) 7ประเภทวิชาพณิชยกรรม6511(20%) 8สาขาวิชาคอมพิวเตอร์213 9ประเภทวิชาศิลปกรรม022 10 ประเภทวิชาอาหารและ โภชนาการ 022 รวม รวม253055 จำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามประเด็น และปีที่นำเสนอผลงานวิจัย

6 เรื่องที่ประเด็น 2547 ( คน ) 2548 ( คน ) รวม 1วิชาคณิตศาสตร์02121 2วิชาภาษาไทย180145325 3วิชาภาษาอังกฤษ02020 4วิชาวิทยาศาสตร์11927146 5ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม133249382 6ประเภทวิชาเกษตรกรรม8285167 7ประเภทวิชาพณิชยกรรม88171259 8สาขาวิชาคอมพิวเตอร์82230 9ประเภทวิชาศิลปกรรม04343 10ประเภทวิชาอาหารและโภชนาการ02121 รวม รวม639(45.19%)775(54.80)1414 จำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามประเด็น และจำนวนกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย

7 เรื่องที่ประเด็น ปวช.1( เรื่อง ) ปวช.2( เรื่อง ) ปวช.3( เรื่อง ) ปวส.1( เรื่อง ) ปวส.2( เรื่อง ) รวม 1วิชาคณิตศาสตร์100001 2วิชาภาษาไทย500106 3วิชาภาษาอังกฤษ000101 4วิชาวิทยาศาสตร์100001 5ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม7303417 6ประเภทวิชาเกษตรกรรม2114210 7ประเภทวิชาพณิชยกรรม3014210 8สาขาวิชาคอมพิวเตอร์010304 9ประเภทวิชาศิลปกรรม200002 10ประเภทวิชาอาหารฯ011002 รวม รวม20036.36%610.90%47.27%1629.09%814.5455 จำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามประเด็น และระดับชั้นของกลุ่มเป้าหมาย

8 เรื่องที่ประเด็น 1-19 คน 20-39 คน 40-59 คน 60-89 คน 90-100 คน ทั้งห้องรวม 1วิชาคณิตศาสตร์0100001 2วิชาภาษาไทย1121117 3วิชาภาษาอังกฤษ2000002 4วิชาวิทยาศาสตร์1000001 5ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม69100118 6ประเภทวิชาเกษตรกรรม5210008 7ประเภทวิชาพณิชยกรรม52101211 8สาขาวิชาคอมพิวเตอร์2100003 9ประเภทวิชาศิลปกรรม1100002 10ประเภทวิชาอาหารฯ2000002 รวม รวม25 45.45 % 17 30.90 % 59.09%11.81%23.63%47.27%55 จำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามประเด็น และขนาดของกลุ่มเป้าหมาย 123456

9 เรื่องที่ประเด็น เทคนิค / วิธีการ / นวัตกรรม วัสดุอุปกรณ์รวม 1วิชาคณิตศาสตร์1001 2วิชาภาษาไทย7007 3วิชาภาษาอังกฤษ2002 4วิชาวิทยาศาสตร์3003 5ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม161017 6ประเภทวิชาเกษตรกรรม8019 7ประเภทวิชาพณิชยกรรม90110 8สาขาวิชาคอมพิวเตอร์0202 9ประเภทวิชาศิลปกรรม2002 10ประเภทวิชาอาหารฯ2002 รวม รวม512255 จำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามประเด็น และวิธีการที่นำมาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน

10 แสดงจำนวนร้อยละของวิธีการที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาผู้เรียน

11 แสดงจำนวนร้อยละของเทคนิค / วิธีการ / นวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน

12 แนวทางการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน ( วิจัยแผ่นเดียว ) กำหนดเป็นนโยบายสำคัญของสถานศึกษา กำหนดเป็นนโยบายสำคัญของสถานศึกษา ส่งเสริมพัฒนาอบรมครูอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมพัฒนาอบรมครูอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการวิจัยแบบร่วมมือ ส่งเสริมให้มีการวิจัยแบบร่วมมือ จัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน จัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน ให้กำลังใจหรือเสริมแรงครูที่มีผลงานวิจัย ให้กำลังใจหรือเสริมแรงครูที่มีผลงานวิจัย

13 ประโยชน์จากการสังเคราะห์งานวิจัย ค้นพบทฤษฎีที่ผ่านการทดลองตรวจสอบ ค้นพบทฤษฎีที่ผ่านการทดลองตรวจสอบ และปฏิบัติจริง และปฏิบัติจริง ได้องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ ได้องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ นำไปสู่การพัฒนาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ นำไปสู่การพัฒนาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ การเรียนการสอนที่พัฒนาโดยครูผู้สอน การเรียนการสอนที่พัฒนาโดยครูผู้สอน

14 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt รายงานการสังเคราะห์ ผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ( วิจัยแผ่นเดียว ) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ประจำปี 2547-2548 โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google